Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Vodič za ugostitelje u turizmu 1

Vodič za ugostitelje i pružatelje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu te za korisnike tih usluga – stranica 1

konobar sa tanjurima u ruci - dekoracija uz Vodič za ugostitelje u turizmu

1. Uvod

Zakonom o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18.), koji je stupio na snagu 1. travnja 2019. godine, propisan je djelokrug, između ostalih i turističke inspekcije, a to je obavljanje inspekcijskih poslova u području ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga, pružanju usluga u turizmu i boravišne odnosno turističke pristojbe. Navedeni poslovi podrazumijevaju obavljanje inspekcijskog nadzora i provedbu zakona i drugih propisa kojima se uređuje:

– način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge;

– način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe pružaju usluge u turizmu;

– neregistrirano obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili neregistrirano pružanje ugostiteljskih usluga;

– neregistrirano pružanje usluga u turizmu;

– prijava i odjava boravka turista:

– obračun, naplata i uplata boravišne odnosno turističke pristojbe;

– obavljanje i drugih inspekcijskih poslova sukladno posebnom zakonu.

Zakonom o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“, broj: 130/17. i 25/19.) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, broj: 99/18.) donesene su velike novosti u pogledu ovlaštenja turističkog inspektora, jer se uvodi primjena načela oportuniteta.

Načelo oportuniteta znači da turistički inspektor neće podnijeti optužni prijedlog, odnosno izdati prekršajni nalog, ili naplatiti kaznu na mjestu izvršenja prekršaja ako:

  • nadzirana pravna ili fizička osoba tijekom inspekcijskog nadzora, odnosno do donošenja rješenja otkloni nepravilnosti i nedostatke utvrđene u inspekcijskom nadzoru, što će turistički inspektor utvrditi u zapisniku
  • je za utvrđene nepravilnosti doneseno rješenje, a nadzirana osoba je postupila po izvršnom rješenju inspektora
  • nadzirana osoba očitovanjem na zapisnik preuzme obvezu da u određenom roku otkloni nepravilnosti i nedostatke utvrđene u inspekcijskom nadzoru za koje nije izrečena upravna mjera, a turistički inspektor utvrdi da je počinjen prekršaj.

Radi ispunjenja ove obveze turistički inspektor će nadziranoj osobi izdati pisanu naredbu u sklopu zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru u kojoj će točno odrediti obvezu i rok za izvršenje, a ovisno o prirodi obveze.

 Ako nadzirana osoba ne postupi na jedan od opisanih načina, odnosno ne ispuni preuzetu obvezu u određenom roku iz naredbe, turistički inspektor je dužan bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka inspekcijskog nadzora, odnosno od dana kontrole izvršenja rješenja kojim je utvrđeno da stranka nije postupila po rješenju ili od roka za ispunjenje obveze iz naredbe, podnijeti optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno izdati prekršajni nalog ili naplatiti kaznu na mjestu izvršenja prekršaja.

 Načelo oportuniteta se ne primjenjuje u svim slučajevima kada je propisana upravna mjera zabrane, u svim slučajevima ponavljanja istog prekršaja u istom objektu, te u slučajevima utvrđenja u cit. Zakonu taksativno navedenih prekršaja.

2. Uvjeti u poslovanju pravnih i fizičkih osoba koje nadzire turistička inspekcija

2.1.     Uvjeti koje nadzire turistička inspekcija kod ugostitelja i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga

 
2.1.1. Turistički inspektor temeljem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, broj: 85/15., 121/16., 99/18. i 25/19.) i Zakona o turističkoj pristojbi („Narodne novine“, broj: 52/19.) prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora poslovanja ugostiteljskog objekta, utvrđuje da li

1. je trgovačko društvo, zadruga, trgovac pojedinac ili obrtnik registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti;

2. je ugostitelj ishodio rješenje nadležnog ureda kojim se utvrđuje da su ispunjeni minimalni uvjeti za ugostiteljske objekte iz skupine „Restorani“, „Barovi“, „Catering objekti“ i „Objekti jednostavnih usluga“, odnosno da li su ispunjeni minimalni uvjeti odnosno uvjeti za kategoriju za ugostiteljske objekte iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ za one koji se kategoriziraju, odnosno da li je ishodio rješenje Ministarstva turizma kojim se utvrđuje da su ispunjeni uvjeti za vrstu i kategoriju ugostiteljskih objekata iz skupine „Hoteli“ i „Kampovi“, te ukoliko pruža ugostiteljske usluge na otvorenom, da li je ishodio rješenje za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom/terasi;

3. je na ulazu u ugostiteljski objekt odnosno u ulazu ugostiteljskog objekta smještenog u građevini zaštićenoj kao kulturno dobro, vidno istaknuto na propisani način, natpis s oznakom vrste ugostiteljskog objekta, odnosno vrste i kategorije ugostiteljskog objekta, posebnog standarda, oznake kvalitete utvrđene rješenjem nadležnog ureda odnosno Ministarstva turizma (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta),

4. je na ulazu u objekt vidno istaknuta obavijest o radnom vremenu, radnim odnosno neradnim danima, te da li se pridržava istaknutog radnog vremena (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);

5. se ugostitelj pridržava propisanog radnog vremena (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

6. je utvrđen kućni red u ugostiteljskim objektima za smještaj i istaknut na recepciji, te izvadak iz kućnog reda istaknut u svim sobama i apartmanima (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);

7. je ugostitelj utvrdio normative o utrošku namirnica za pojedino jelo, piće i napitak, pruža li usluge u količinama i kakvoći sukladno normativima, da li je normativ za vrijeme rada u ugostiteljskom objektu, te da li je na zahtjev normativ predočio gostu (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);

8. je ugostitelj vidno istaknuo cijene usluga koje nudi na hrvatskom i najmanje jednom svjetskom jeziku, na način dostupan gostima, a kod pružanja usluga smještaja da li je u cjenicima istaknuo i iznos boravišne pristojbe, te da li je cjenike (jelovnike i/ili karte pića) stavio na raspolaganje gostima u dovoljnom broju primjeraka. Također, u ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i „Barovi“, u kojima se gostima nude topla i hladna jela, utvrđuje da li su jelovnici i karte pića izloženi na ulazu ugostiteljskog objekta na prikladan način, da li su u jelovniku navedena jela i slastice, a u karti pića, pića i napici, te njihove cijene s porezom, da li su jelovnik i karta pića ispisani na hrvatskom i najmanje jednom svjetskom jeziku, da li se jelovnik i karta pića obavezno stavljaju na uvid gostu prije preuzimanja narudžbe, te da li se jela, slastice, pića i napici, navedeni u jelovniku i karti pića uslužuju, ako ih gost zahtjeva (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);

9. se ugostitelj pridržava istaknutih cijena (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

10. ugostitelj izdaje gostu čitljiv i točan račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu s naznakom vrste, količine i cijene pruženih usluga, odnosno odobrenog popusta, te da li kod pružanja usluga smještaja navodi u računu i iznos boravišne pristojbe ili račun za pružene usluge gostu, u slučaju kada je gost koristio ugostiteljske usluge putem turističke agencije ili drugog naručitelja usluge, ne izda turističkoj agenciji ili drugom naručitelju usluge (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

11. ugostitelj onemogućuje iznošenje pića i napitaka radi konzumiranja izvan zatvorenih prostora ugostiteljskog objekta iz skupine „Barovi“ koji ispunjavaju uvjete za rad noću (noćni klub, noćni bar, disco klub) i rade od 21,00 do 6,00 sati (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

12. ugostitelj na propisani način vodi knjigu gostiju u ugostiteljskom objektu za smještaj (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

13. ugostitelj omogućuje gostu podnošenje pisanih prigovora u ugostiteljskom objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrđuje njegov primitak, da li omogućuje gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, da li je u ugostiteljskom objektu vidljivo istaknuo obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, da li je u pisanom obliku odgovorio na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora, te da li vodi i čuva evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);

14. su u ugostiteljskom objektu za smještaj osigurani gosti od posljedica nesretnog slučaja (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

15. je ugostitelj pisanim putem obavijestio nadležni ured odnosno Ministarstvo turizma o trajnom prestanku obavljanja djelatnosti u ugostiteljskom objektu, u roku od osam dana od nastale promjene (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

16. je ugostitelj, koji u ugostiteljskom objektu pruža usluge naturistima, uz naziv vrste ugostiteljskog objekta, istaknuo i oznaku da se u tom objektu pružaju usluge naturistima (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);

17. prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u komercijalnom poslovanju, ugostitelj koristi oznaku propisane vrste i kategorije ugostiteljskog objekta, posebnog standarda, odnosno oznake kvalitete koja je utvrđena rješenjem nadležnog ureda odnosno Ministarstva turizma (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

18. ugostitelj pruža ugostiteljske usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog ureda odnosno Ministarstva turizma (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);
– turistički inspektor će donijeti upravno rješenje kojim će ugostitelju narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka;

19. se prema gostu odnosi uljudno, korektno i profesionalno (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

20. ispunjava uvjete odgovarajućeg stupnja i vrste obrazovanja, stručne osposobljenosti ili majstorskog ispita, potrebnih za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ovisno o vrstama ugostiteljskih objekata odnosno da li ima zaposlenu osobu koja ispunjava te uvjete (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);

21. ugostitelj uslužuje, odnosno dopušta konzumiranje alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadrže alkohol u ugostiteljskom objektu osobama mlađim od 18 godina, da li je na vidljivom mjestu u ugostiteljskom objektu istaknuo oznaku o zabrani usluživanja, odnosno konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadrže alkohol osobama mlađim od 18 godina, te da li uslužuje alkoholna pića u ugostiteljskom objektu u određenom razdoblju tijekom dana, ukoliko je to zabranilo predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

22. ugostiteljski objekt ispunjava minimalne uvjete propisane za određenu vrstu, a za objekte koji se kategoriziraju i uvjete za kategoriju, te uvjete utvrđenog posebnog standarda, odnosno oznake kvalitete (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);
– turistički inspektor će donijeti upravno rješenje kojim će ugostitelju narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka;

23. ugostitelj koji povremeno (za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično) pruža ugostiteljske usluge izvan svog ugostiteljskog objekta, iste pruža sukladno već ishođenom rješenju nadležnog ureda, odnosno Ministarstva turizma, uz odobrenje jedinice lokalne samouprave (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

24. ugostitelj koji pruža usluge smještaja prijavljuje turističkoj zajednici u roku od 24 sata dolazak i odlazak turista (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

25. ugostitelj u svakom pojedinačnom slučaju naplaćuje boravišnu pristojbu istodobno s naplatom usluge noćenja u smještajnom objektu (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

26. ugostitelj iznos boravišne pristojbe posebno označuje na računu (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

27. ugostitelj naplaćuje boravišnu pristojbu u iznosu drugačijem od propisanog (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

28. ugostitelj uplaćuje boravišnu pristojbu na propisani račun svakog 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena u tom razdoblju (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);
– turistički inspektor će donijeti upravno rješenje kojim će narediti ugostitelju da turističkoj zajednici uplati dugujući iznos boravišne pristojbe;

29. ugostitelj koji naplatu boravišne pristojbe obavlja s naplatom usluge pružene na temelju ugovora s putničkom agencijom, iznos boravišne pristojbe uplaćuje tri dana nakon naplate računa za pruženu uslugu, odnosno najkasnije u roku od šezdeset dana od posljednjeg dana boravka osobe u smještajnom objektu (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);
– turistički inspektor će donijeti upravno rješenje kojim će narediti ugostitelju da turističkoj zajednici uplati dugujući iznos boravišne pristojbe;

30. ugostitelj obavlja ugostiteljsku djelatnost sukladno rješenju nadležnog ureda, odnosno Ministarstva turizma kojim se utvrđuju minimalni uvjeti, kojima se utvrđuju uvjeti za kategoriju, te kojim se utvrđuju uvjeti za posebni standard i oznaku kvalitete (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);
– turistički inspektor će donijeti upravno rješenje o zabrani daljnjeg obavljanja ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanja ugostiteljskih usluga, u dijelu u kojem se pružaju suprotno rješenju nadležnog ureda, odnosno Ministarstva turizma;

2.1.2. Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (iznajmljivača), utvrđuje da li: 

1. je iznajmljivač ishodio rješenje nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu;

2. na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, vidno istaknut na propisani način, natpis s oznakom vrste i kategorije te posebnog standarda objekta utvrđene rješenjem nadležnog ureda (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);

3. u svakom objektu istaknuta naznaka vrste i kategorije objekta te posebnog standarda objekta, cijene usluga koje se nude, informacija o plaćanju boravišne pristojbe (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);

4. se pružatelj usluga pridržava istaknutih cijena (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

5. su utvrđeni normativi namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, ako se takve usluge pružaju, pružaju li se usluge po utvrđenim normativima, je li normativ za vrijeme rada u objektu, te je li na zahtjev normativ predočen gostu (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);

6. se gostu izdaje čitljiv i točan račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom pruženih usluga, za svaku pruženu uslugu, osim u slučaju ako račun za usluge pružene gostu, ne izda turistička agencija (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

7. se vodi popis gostiju na propisani način, osim u slučaju ako popis gostiju vodi turistička agencija (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

8. se gostu omogućuje podnošenje pisanih prigovora u objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrđuje njegov primitak, omogućuje li gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, je li u objektu vidljivo istaknuta obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, je li u pisanom obliku odgovoreno na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora, te vodi li se i čuva evidencija prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);

9. se pružaju ugostiteljske usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog ureda (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);
– turistički inspektor će donijeti upravno rješenje kojim će iznajmljivaču narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka;

10. se prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima koristi oznaka propisane vrste i kategorije objekta te posebnog standarda koja je utvrđena rješenjem nadležnog ureda, odnosno prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga s poreznim obveznicima iz Europske unije ističe li porezni broj, odnosno PDV identifikacijski broj (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

11. se uslužuje, odnosno dopušta konzumiranje alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadrže alkohol u objektu osobama mlađim od 18 godina, je li na vidljivom mjestu u objektu istaknuta oznaka o zabrani usluživanja, odnosno konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadrže alkohol osobama mlađim od 18 godina (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

12. iznajmljivač neposredno ili putem drugih osoba koje nisu registrirane za posredovanje u prodaji usluga smještaja, nudi i prodaje svoje usluge smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor, kampovima/kamp odmorištima i objektima za robinzonski smještaj, kao i usluge doručka, izvan svog objekta, osim na prostorima, pod uvjetima i na način koji je svojom odlukom propisalo predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

13. iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je vlasnik, u više od 10 soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);
– turistički inspektor će donijeti upravno rješenje o zabrani daljnjeg pružanja ugostiteljskih usluga, u dijelu u kojem se pružaju suprotno rješenju nadležnog ureda;

14. iznajmljivač pruža usluge smještaja u kampu i/ili kamp-odmorištu, organiziranom na zemljištu kojeg je vlasnik, u više od 10 smještajnih jedinica, odnosno za više od 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);
– turistički inspektor će donijeti upravno rješenje o zabrani pružanja ugostiteljskih usluga, u dijelu u kojem se pružaju suprotno rješenju nadležnog ureda;

15. iznajmljivač pruža usluge smještaja u objektu za robinzonski smještaj u više od 10 smještajnih jedinica, odnosno za više od 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);
– turistički inspektor će donijeti upravno rješenje o zabrani pružanja ugostiteljskih usluga, u dijelu u kojem se pružaju suprotno rješenju nadležnog ureda;

16. iznajmljivač pruža usluge doručka, osobama koje nisu gosti kojima pruža usluge smještaja (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);
– turistički inspektor će donijeti upravno rješenje o zabrani pružanja ugostiteljskih usluga, u dijelu u kojem se pružaju suprotno rješenju nadležnog ureda;

17. iznajmljivač pruža usluge smještaja u kampu i/ili kamp-odmorištu i u objektu za robinzonski smještaj u smještajnom kapacitetu većem od 10 smještajnih jedinica, odnosno za više od 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);
– turistički inspektor će donijeti upravno rješenje o zabrani pružanja ugostiteljskih usluga, u dijelu u kojem se pružaju suprotno rješenju nadležnog ureda;

18. su u objektima u kojima se pružaju ugostiteljske usluge ispunjeni minimalni uvjeti za vrstu i uvjeti za kategoriju (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta); i

19. su u objektima u kojima se pružaju ugostiteljske usluge ispunjeni uvjeti za posebni standard (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);

20. iznajmljivač prijavljuje turističkoj zajednici u roku od 24 sata dolazak i odlazak turista (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta); i

21. je iznajmljivač uplatio godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe u tri jednaka obroka, odnosno 31. srpnja, 31. kolovoza, i 30. rujna tekuće godine; (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);
– turistički inspektor će donijeti upravno rješenje kojim će narediti iznajmljivaču da turističkoj zajednici uplati dugujući iznos boravišne pristojbe;

2.1.3. Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora pružanja ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, utvrđuje da li:

1. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo;

2. je pružatelj ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, nositelj ili član obiteljskog poljopriovrednog gospodarstva, ishodio rješenje nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu;

3. na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, vidno istaknut na propisani način, natpis s oznakom vrste i kategorije objekta utvrđene rješenjem nadležnog ureda (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);

4. u svakom objektu istaknuta naznaka vrste i kategorije objekta te posebnog standarda objekta, cijene usluga koje se nude, informacija o plaćanju boravišne pristojbe (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);

5. se pružatelj usluga pridržava istaknutih cijena (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

6. je pružatelj ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu na ulazu u objekt u kojem pruža ugostiteljske usluge vidno istaknuo obavijest o radnom vremenu, radnim odnosno neradnim danima, je li istaknuta obavijest u skladu s odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, te pridržava li se istaknutog radnog vremena (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);

7. su utvrđeni normativi namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, ako se takve usluge pružaju, pružaju li se usluge po utvrđenim normativima, je li normativ za vrijeme rada u objektu, te je li na zahtjev normativ predočen gostu (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);

8. se gostu izdaje čitljiv i točan račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom pruženih usluga, za svaku pruženu uslugu, osim u slučaju ako račun za usluge pružene gostu, ne izda turistička agencija (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

9. se vodi popis gostiju na propisani način, osim u slučaju ako popis gostiju vodi turistička agencija (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

10. se gostu omogućuje podnošenje pisanih prigovora u objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrđuje njegov primitak, omogućuje li gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, je li u objektu vidljivo istaknuta obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, je li u pisanom obliku odgovoreno na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora, te vodi li se i čuva evidencija prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);

11. se pružaju ugostiteljske usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog ureda (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);
– turistički inspektor će donijeti upravno rješenje kojim će pružatelju usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka;

12. se prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima koristi oznaka propisane vrste i kategorije objekta te posebnog standarda koja je utvrđena rješenjem nadležnog ureda, odnosno prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga s poreznim obveznicima iz Europske unije ističe porezni broj, odnosno PDV identifikacijski broj (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

13. se uslužuje, odnosno dopušta konzumiranje alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadrže alkohol u objektu osobama mlađim od 18 godina, je li na vidljivom mjestu u objektu istaknuta oznaka o zabrani usluživanja, odnosno konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadrže alkohol osobama mlađim od 18 godina (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

14. nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva pruža usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka iz pretežito vlastite proizvodnje, usluživanja (kušanja) mošta, vina, voćnih vina, drugih proizvoda od vina i voćnih vina, jakih alkoholnih i alkoholnih pića te domaćih narezaka iz vlastite proizvodnje, pruža usluge smještaja u sobama, apartmanima, ruralnim kućama za odmor, objektima za robinzonski smještaj i kampovima/kamp odmorištima, kao i usluge doručka, polupansiona ili punog pansiona, a da su pri tome ispunjeni uvjeti propisani posebnim propisima o hrani (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);
– turistički inspektor će donijeti upravno rješenje o zabrani pružanja ugostiteljskih usluga, u dijelu u kojem se pružaju suprotno rješenju nadležnog ureda;

15. pružatelj ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu istodobno priprema i uslužuje jela, pića i napitke iz pretežito vlastite proizvodnje za više od 80 gostiju (izletnika) istodobno (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);
– turistički inspektor će donijeti upravno rješenje o zabrani pružanja ugostiteljskih usluga, u dijelu u kojem se pružaju suprotno rješenju nadležnog ureda;

16. pružatelj ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu istodobno, uslužuje mošt, vino, voćno vino, druge proizvode od vina i voćnih vina, jaka alkoholna i alkoholna pića, te domaće nareske iz vlastite proizvodnje u uređenom dijelu stambenog ili gospodarskog objekta, u zatvorenom, natkrivenom ili na otvorenom prostoru za više od 80 gostiju (izletnika) istodobno (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);
– turistički inspektor će donijeti upravno rješenje o zabrani pružanja ugostiteljskih usluga, u dijelu u kojem se pružaju suprotno rješenju nadležnog ureda;

17. pružatelj ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu, ruralnoj kući za odmor u više od 10 soba, odnosno za više od 20 gostiju istodobno, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti, i/ili usluge smještaja u objektu za robinzonski smještaj i/ili usluge smještaja u kampu i/ili kamp-odmorištu u više od 20 smještajnih jedinica, odnosno za više od 60 gostiju istodobno, u koji broj se ne ubrajaju djeca do 12 godina starosti, te da li je gostima omogućeno korištenje usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka (doručak ili polupansion ili puni pansion) iz pretežito vlastite proizvodnje (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);
– turistički inspektor će donijeti upravno rješenje o zabrani pružanja ugostiteljskih usluga, u dijelu u kojem se pružaju suprotno rješenju nadležnog ureda;

18. su jela, pića i napici koji se uslužuju na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu uobičajeni za kraj u kojem se nalazi obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);
– turistički inspektor će donijeti upravno rješenje o zabrani pružanja ugostiteljskih usluga, u dijelu u kojem se pružaju suprotno rješenju nadležnog ureda;

19. su u objektima u kojima se pružaju ugostiteljske usluge ispunjeni minimalni uvjeti za vrstu i uvjeti za kategoriju (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);

20. su u objektima u kojima se pružaju ugostiteljske usluge ispunjeni uvjete za posebni standard (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);

21. se ugostiteljske usluge pružaju za više od 80 osoba (izletnika) radi organiziranja prigodnih tradicijskih proslava i manifestacija više od 10 puta tijekom kalendarske godine ili bez prethodne obavijesti mjesno nadležnoj službi turističke inspekcije Ministarstva turizma, tri dana prije započinjanja pružanja navedenih usluga (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);
– turistički inspektor će donijeti upravno rješenje o zabrani pružanja ugostiteljskih usluga, u dijelu u kojem se pružaju suprotno rješenju nadležnog ureda;

22. pružatelj ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu prijavljuje turističkoj zajednici u roku od 24 sata dolazak i odlazak turista (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta); i

23. je pružatelj ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu uplatio godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe u tri jednaka obroka, odnosno 31. srpnja, 31. kolovoza, i 30. rujna tekuće godine; (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);
– turistički inspektor će donijeti upravno rješenje kojim će narediti pružatelju usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu da turističkoj zajednici uplati dugujući iznos boravišne pristojbe.

 

Novčane kazne za prekršaje utvrđene inspekcijskim nadzorom propisane Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti su za pravnu osobu u najnižem iznosu od 2.500,00 i najvišem iznosu od 30.000,00 kuna, za odgovornu osobu u pravnoj osobi u najnižem iznosu od 2.000,00 i najvišem iznosu od 10.000,00 kuna, za fizičku osobu – obrtnika u najnižem iznosu od 2.500,00 i najvišem iznosu od 30.000,00 kuna, te za fizičku osobu u najnižem iznosu od 1.500,00 kuna i najvišem iznosu od 10.000,00 kuna.

U slučaju ponavljanja pojedinih prekršaja u istom ugostiteljskom objektu, tada su novčane kazne za pravnu osobu i fizičku osobu-obrtnika propisane u najnižem iznosu od 5.000,00 i najvišem iznosu od 90.000,00 kuna, a za fizičku osobu u najnižem iznosu od 4.000,00 i najvišem iznosu od 20.000,00 kuna.

Turistički inspektor može za prekršaje utvrđene inspekcijskim nadzorom na mjestu izvršenja prekršaja naplatiti prekršitelju novčanu kaznu u najnižem iznosu od 750,00 kuna i najvišem iznosu od 2.000,00 kuna, osim u slučaju ponavljanja istih prekršaja.

Novčane kazne za prekršaje utvrđene inspekcijskim nadzorom propisane Zakonom o turističkoj pristojbi su za pravnu osobu u najnižem iznosu od 3.000,00 i najvišem iznosu od 25.000,00 kuna, za odgovornu osobu u pravnoj osobi u najnižem iznosu od 1.000,00 i najvišem iznosu od 5.000,00 kuna, za fizičku osobu – obrtnika u najnižem iznosu od 2.000,00 i najvišem iznosu od 10.000,00 kuna, te za fizičku osobu u najnižem iznosu od 1.000,00 kuna i najvišem iznosu od 10.000,00 kuna.

Za prekršaje počinjene u istom smještajnom objektu drugi put u roku od dvije godine od pravomoćnosti prvog rješenja o prekršaju, uz novčanu kaznu, izreći će se pravnoj ili fizičkoj osobi koja pruža usluge noćenja u smještajnom objektu i zaštitna mjera zabrane pružanja usluga noćenja u tom objektu u trajanju od tri mjeseca do godine dana.

Turistički inspektor može za prekršaje utvrđene inspekcijskim nadzorom na mjestu izvršenja prekršaja naplatiti prekršitelju novčanu kaznu u najnižem iznosu od 750,00 kuna i najvišem iznosu od 2.000,00 kuna.

2.2. Uvjeti koje nadzire turistička inspekcija kod pružatelja usluga u turizmu

2.2.1. Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora kod pružatelja usluga u turizmu, a to su:

– trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici, sa sjedištem u RH ili drugoj državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji, koji su registrirani za pružanje usluga u turizmu i koji ispunjavaju propisane uvjete za pružanje tih usluga u turizmu;

– javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i druge javne ustanove u okviru svoje osnovne djelatnosti, u skladu s aktom o osnivanju i statutom javne ustanove;

– zdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti i privatni zdravstveni radnici;

– ustanove u kulturi;

– poljoprivrednici koji sukladno posebnom propisu kojim se uređuje poljoprivreda obavljaju poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, ovlaštenici za ribolov, ovlaštenici za akvakulturu, lovoovlaštenici i šumoposjednici u šumama kojih su vlasnik/ili posjednik;

– fizičke osobe – građani;

– državljani države koja nije država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj,

temeljem Zakona o pružanju usluga u turizmu (dalje u tekstu: Zakona) kontrolira sljedeće:

1. jesu li objavljeni uvjeti, sadržaj i cijena svake pojedine usluge na hrvatskom jeziku i pridržava li se pružatelj usluga tih uvjeta, sadržaja i cijena (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

2. je li za svaku izvršenu uslugu, korisniku izdan račun, sukladno posebnim propisima koji uređuju izdavanje i čuvanje računa (navedeni prekršaj procesuira Ministarstvo financija);

3. je li omogućeno korisniku usluge podnošenje pisanog prigovora u poslovnim prostorijama i bez odgađanja pisanim putem potvrđen njegov primitak, je li omogućeno korisniku usluge podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, je li u pisanom obliku odgovoreno na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora, je li u poslovnim prostorijama i na mrežnim stranicama vidljivo istaknuta obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, te vodi li se i čuva pisana evidencija prigovora najmanje godinu dana od dana primitka pisanog prigovora
(u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta).

2.2.2. Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora pružanja usluge turističke agencije, osim naprijed navedenog, kontrolira i sljedeće:

1. je li registrirana kao trgovačko društvo, trgovac pojedinac, obrtnik ili njihova organizacijska jedinica, koja može pružati usluge kao trgovac, organizator ili prodavatelj

2. je li prije početka pružanja usluga dostavljena Ministarstvu turizma obavijest o početku pružanja usluga koja sadrži podatke: o tvrtki i sjedištu turističke agencije, njezinu osobnom identifikacijskom broju, adresi svakog prostora u kojem se pružaju usluge, voditelju poslova, ispunjavanju uvjeta voditelja poslova te je li dostavio dokaze o istom, te je li svaku promjenu navedenih podataka prijavio i dostavio dokaze o istom u roku od osam dana od nastale promjene (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

3. je li u prostoru u kojem posluje i pruža svoje usluge uz istodobnu fizičku prisutnost korisnika usluga, poslovni prostor primjereno uređen za prijam korisnika usluga
(u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);

4. da li djelatnici turističke agencije neposredno putniku pružaju usluge izvan poslovnice na mjestima koja nisu obuhvaćena odredbom članka 15. stavcima 3. i 4. ZPUT, ili pružaju usluge koje nisu obuhvaćene člankom 15. stavcima 3. i 4. Zakona ili na mjestima izvan poslovnice nije istaknut odgovarajući natpis koji sadrži tvrtku i sjedište turističke agencije (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);

5. ima li turistička agencija zaposlenog voditelja poslova, u punom radnom vremenu ili duže od šest mjeseci u tri godine koristi vršitelja poslova kao voditelja poslova u slučaju opravdane spriječenosti (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

6. je li na ulazu u poslovnicu, odnosno drugi prostor u kojem posluje ili na drugom odgovarajućem mjestu ako se radi o građevini koja je zaštićeno kulturno dobro vidno istaknut naziv tvrtke i sjedište turističke agencije (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);

7. da li naznaku „turistička agencija“ ili „putnička agencija“ koristi na hrvatskom jeziku (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);

8. je li na ulazu u poslovnicu vidno istaknuto radno vrijeme za rad s korisnicima usluga i pridržava li se istaknutog radnog vremena (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);

9. je li u svim pisanim promidžbenim materijalima vezanim uz organizirana putovanja, kao i na svim poslovnim dokumentima ili mrežnim stranicama vidljivo naznačena tvrtka i sjedište turističke agencije na hrvatskom jeziku (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);

10. jesu li na mrežnim stranicama najmanje na hrvatskom jeziku, neposredno i stalno dostupni putnicima objavljeni podaci o:
– tvrtki i sjedištu
– imenu i prezimenu voditelja poslova
– svojstvu u kojem nastupa i ovlaštenjima koja ima
– adresi e-pošte, broju telefona i telefaksa, radnom vremenu za rad s korisnicima u kojem je moguće uspostaviti izravan kontakt sa zaposlenicima turističke agencije
– broju sudskog ili drugoga javnog registra u koji je turistička agencija upisana, te podacima o registru
– osobnom identifikacijskom broju ili PDV identifikacijskom broju ako je obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost
– nadležnom tijelu čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije
– jasnoj uputi o načinu podnošenja prigovora, odnosno o načinu na koji rješava potrošačke pritužbe
– općim uvjetima poslovanja turističke agencije čije usluge prodaje i/ili za koje posreduje, na hrvatskom jeziku i jezicima na kojima nudi svoje usluge
(u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

11. čuva li kao poslovnu tajnu, sve što je saznala o putniku i je li bez njegovog odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima, nekome priopćila njegovu adresu, mjesto i vrijeme putovanja, boravka, uplaćenu cijenu, kao i imena njegovih suputnika (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);

12. je li prijevoz putnika povjeren prijevozniku koji ima licenciju sukladno posebnim propisima koji uređuju pojedinu vrstu prijevoza, je li se prijevoz putnika u sklopu paket-aranžmana, izleta i turističkog transfera obavlja osobnim vozilom i drugim prijevoznim sredstvima, kao prijevoz za vlastite potrebe sukladno posebnim propisima kojima se uređuje pojedina vrsta prijevoza (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);

13. je li turistička agencija, koja je organizirala putovanje (paket-aranžmanu i izlet), tijekom cijelog putovanja koristila najmanje jednog voditelja putovanja, koji ispunjava propisane uvjete, za svaku grupu od 15 do 75 putnika (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

14. je li za pružanje usluga turističkog vodiča turistička agencija koristila ovlaštenog turističkog vodiča (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

15. je li za pružanje usluga voditelja putovanja koristila osobu koja nema najmanje završenu srednju školu (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);

16. da li fizička osoba prilikom pružanja usluga voditelja putovanja na vidljivom mjestu nosi oznaku s naznakom „voditelj putovanja“ i svojim imenom i prezimenom (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);

17. je li turistička agencija za svaki izlet koji je organizirala stavila na raspolaganje putniku prije sklapanja ugovora informacije: o cijeni izleta, odredištu (destinaciji), broju dnevnih obroka, sredstvu, karakteristikama i kategoriji prijevoza, planu putovanja, iznosu ili postotku predujma te o broju i iznosu obroka otplate ostatka cijene, graničnim, o viznim i zdravstvenim formalnostima vezanim za izlet u inozemstvo, o najmanjem broju putnika potrebnom za organiziranje izleta te o roku u kojem će putnik biti obaviješten o otkazivanju izleta ako za izlet nije prijavljen dovoljan broj putnika, jesu li informacije pružene na jasan, razumljiv i lako uočljiv način, a kada se pružaju u pisanom obliku, jesu li čitljive i napisane na hrvatskom jeziku, a mogu biti istodobno napisane i na nekom drugom putniku jasnom i razumljivom jeziku;

18. je li pisano izvijestila davatelja usluga o turističkom predstavniku, njegovim ovlaštenjima i svim nastalim promjenama (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);

19. je li organizator putovanja ponudio putniku osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje za slučaj otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti, te da li je stavio na raspolaganje informaciju o sadržaju tih osiguranja te opće uvjete ugovora o osiguranju (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta).

2.2.3. Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora pružanja usluga turističkog vodiča, kontrolira:

1. je li državljanin Republike Hrvatske, državljanin druge državne ugovornice ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije, koji ispunjava uvjete za turističkog vodiča ili državljanin države koja nije država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije koji ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ispunjava uvjete za turističkog vodiča;

2. je li turistički vodič ishodio rješenje o odobrenju;

3. pruža li usluge turističkog vodiča u skladu s izdanim rješenjem o odobrenju (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta),
– turistički inspektor usmenim rješenjem zabranit će pružanje usluge turističkog vodiča koji pruža usluge suprotno rješenju nadležnog ureda;

4. nosi li turistički vodič, prilikom pružanja usluga, na vidljivom mjestu iskaznicu turističkog vodiča kojom se utvrđuje njegovo svojstvo (u slučaju utvrđenja prekršaja primjenjuje se načelo oportuniteta);

5. pruža li usluge počasnog turističkog vodiča samo povremeno (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta),
– turistički inspektor usmenim rješenjem zabranit će pružanje usluge počasnog turističkog vodiča suprotno rješenju Ministarstva turizma;

6. da li fizička osoba državljanin države koja nije država ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije pruža usluge turističkog vodiča bez rješenja o odobrenju za turističkog vodiča
– turistički inspektor usmenim rješenjem zabranit će pružanje usluge turističkog vodiča koji pruža usluge bez rješenja nadležnog ureda;

7. da li fizička osoba državljanin druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije privremeno i povremeno pruža usluge turističkog vodiča na području Republike Hrvatske suprotno posebnim propisima kojima se uređuje priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga turističkog vodiča (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta),
– turistički inspektor usmenim rješenjem zabranit će pružanje usluge turističkog vodiča;

8. da li državljanin druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije privremeno i povremeno pruža usluge turističkog vodiča na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima) bez položenog posebnog dijela stručnog ispita za zaštićene cjeline (lokalitete). (u slučaju utvrđenja prekršaja utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta)
– turistički inspektor usmenim rješenjem zabranit će pružanje usluge turističkog vodiča

Share This
Skip to content