Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 2015

 Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti​ – Narodne novine 85/2015

NN 85/2015 (1.8.2015.), Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

HRVATSKI SABOR

1648

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2015. godine:

Klasa: 011-01/15-01/86

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 20. srpnja 2015.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost.

Usklađenost s propisima Europske unije

Članak 2.

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose odredbe Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27. 12. 2006.).

Rodno značenje izraza

Članak 3.

Pojmovi koji imaju rodno značenje, koji su korišteni u ovom Zakonu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Definicija ugostiteljske djelatnosti

Članak 4.

(1) Ugostiteljska djelatnost u smislu ovoga Zakona je pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja.

(2) Ugostiteljska djelatnost je i pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering).

Pravne i fizičke osobe koje mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost, odnosno pružati ugostiteljske usluge

Članak 5.

(1) Ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici koji ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje te djelatnosti (u daljnjem tekstu: ugostitelj).

(2) Ugostiteljsku djelatnost, pod uvjetima propisanim ovim Zakonom za ugostitelja, mogu obavljati i:

− javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima

− zdravstvene ustanove – specijalne bolnice i lječilišta

− Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar«

− ugostiteljske obrazovne ustanove te učenički i studentski centri, u svojim poslovnim prostorijama i prostorima

− Hrvatski ferijalni i hostelski savez u objektima omladinskog turizma (hostel) za svoje članove i članove međunarodnih udruga omladinskog turizma kojih je savez član

− Hrvatski planinarski savez i njegove članice u svojim planinarskim objektima prvenstveno za svoje članove i članove međunarodnih udruga planinara kojih je savez član

− lovačke i ribičke udruge, u svojim klupskim prostorijama i prostorima, za svoje članove i druge registrirane lovce, odnosno ribolovce

− ustanove koje obavljaju kazališnu djelatnost u svojim poslovnim prostorijama i prostorima, u svrhu pripreme i usluživanja napitaka, pića, slastica i slično, za potrebe svojih posjetitelja

− amaterske sportske udruge za svoje potrebe u svojim poslovnim prostorijama i prostorima

− Hrvatska glazbena mladež u objektima Međunarodnog kulturnog centra u Grožnjanu za svoje članove i članove međunarodnih glazbenih udruga kojih je Hrvatska glazbena mladež član ili partner

− muzeji i galerije koje obavljaju muzejsku djelatnost, u svojim poslovnim prostorijama i prostorima, za posjetitelje muzeja, odnosno galerije.

(3) Pod uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, određene ugostiteljske usluge mogu pružati fizičke osobe – građani i nositelji ili članovi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

(4) Pravna osoba i fizička osoba, s poslovnim nastanom i registriranom ugostiteljskom djelatnošću u drugoj državi ugovornici Europskoga gospodarskog prostora ili Švicarskoj konfederaciji, može u Republici Hrvatskoj obavljati ugostiteljsku djelatnost u skladu s pravima o slobodi poslovnog nastana i slobodi prekograničnog pružanja usluga, ako ispunjava uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti propisane ovim Zakonom.

Pružanje usluga prehrane, pića i smještaja na koje se ne primjenjuju odredbe ovoga Zakona

Članak 6.

(1) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na:

1. pružanje usluga prehrane i smještaja u objektima ustanova socijalne skrbi, zdravstva, odgoja i obrazovanja i drugih sličnih ustanova, ako te usluge pružaju djelatnici navedenih ustanova djelatnicima ili korisnicima svojih ustanova, ili djelatnicima ili korisnicima neke druge od navedenih ustanova

2. pružanje usluga prehrane i smještaja pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i djelatnika Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova ako te usluge pružaju djelatnici Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova djelatnicima ili pripadnicima Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova, kao i na pružanje usluga prehrane i smještaja pripadnicima ministarstava obrane i oružanih snaga drugih država

3. organiziranje prehrane i smještaja koje organizira Savez izviđača Hrvatske i njegove udruge – članice, za članove Saveza izviđača Hrvatske i Svjetske organizacije izviđačkog pokreta, radi obavljanja djelatnosti udruge

4. pružanje usluga prehrane (»toplog obroka«), napitaka i bezalkoholnih pića, bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, koje za potrebe svojih djelatnika organiziraju pravne i fizičke osobe te državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u svojim poslovnim prostorijama i prostorima za vrijeme trajanja radnog vremena, a udruge za svoje članove u svojim poslovnim prostorijama i prostorima dok se obavlja njihova osnovna djelatnost ili aktivnost

5. pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka, koje organiziraju dobrovoljna vatrogasna društva za svoje članove, članove drugih vatrogasnih organizacija te građane, u svojim poslovnim prostorijama i prostorima, za vrijeme održavanja vatrogasnih natjecanja, obilježavanja obljetnica i ostalih vatrogasnih manifestacija, do najviše četiri puta u jednoj kalendarskoj godini, uz prethodnu prijavu mjesno nadležnoj službi turističke inspekcije Ministarstva turizma prema svome sjedištu, najkasnije tri dana prije održavanja navedenih događaja, te obvezu izdavanja čitljivog i točnog računa za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu

6. pripremanje i usluživanje jela, napitaka i pića, bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, koje udruge umirovljenika organiziraju za članove udruga umirovljenika u svojim klupskim prostorijama

7. organiziranje prehrane i smještaja te pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka u objektima i kampovima u kojima se organizirano provodi zbrinjavanje evakuiranih građana, koje u slučaju velike nesreće i katastrofe organiziraju i provode operativne snage sustava civilne zaštite

8. pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka koje organiziraju udruge i ustanove nacionalnih manjina u svojim prostorijama i prostorima održavanja manifestacija radi očuvanja, promicanja i iskazivanja nacionalnog i kulturnog identiteta.

(2) Radnje pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka te pružanja usluga smještaja, ako se obavljanje tih radnji ili usluga vrši u uvjetima i na način koji upućuju na obavljanje ugostiteljske djelatnosti, a osoba koja ih obavlja ne može dokazati zakonitost svoga poslovanja, smatra se obavljanjem neregistrirane ugostiteljske djelatnosti.

II. UGOSTITELJSKI OBJEKT I NAČIN POSLOVANJA UGOSTITELJA

Ugostiteljski objekt

Članak 7.

(1) Ugostiteljska djelatnost obavlja se u objektu namijenjenom, uređenom i opremljenom za pružanje ugostiteljskih usluga (u daljnjem tekstu: ugostiteljski objekt), a koji može biti u:

− građevini, zasebnom dijelu građevine ili u više građevina (zgrada, kiosk)

− poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost, tako da je prostor namijenjen obavljanju druge djelatnosti vidljivo odvojen od dijela u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost

− nepokretnom vozilu, priključnom vozilu, željezničkom vagonu, plutajućem objektu i plovnom objektu kojim se obavlja prijevoz putnika za vrijeme prijevoza

− šatoru, na klupi, na kolicima i sličnim napravama, opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga.

(2) U ugostiteljskom objektu, izvan prostorija gdje se priprema hrana, može se obavljati trgovina u manjem obujmu (prodaja suvenira, umjetničkih slika, snack proizvoda, tiskovina i slično), sukladno posebnom propisu koji uređuje obavljanje djelatnosti trgovine.

Razvrstavanje ugostiteljskih objekata

Članak 8.

(1) Ugostiteljski objekti s obzirom na vrstu ugostiteljskih usluga koje se u njima pružaju razvrstavaju se u skupine:

1. Hoteli

2. Kampovi

3. Ostali ugostiteljski objekti za smještaj

4. Restorani

5. Barovi

6. Catering objekti

7. Objekti jednostavnih usluga.

(2) Ugostiteljski objekti iz skupina navedenih u stavku 1. ovoga članka razvrstavaju se u pojedine vrste polazeći od načina usluživanja i pretežitosti usluga koje se pružaju u objektu.

(3) Pojedine vrste ugostiteljskog objekta mogu biti klupskog tipa (klub), u kojima se ugostiteljske usluge pružaju samo određenoj skupini gostiju (članovima kluba).

(4) Ministar nadležan za turizam (u daljnjem tekstu: ministar) pravilnikom propisuje vrste ugostiteljskih objekata unutar skupina iz stavka 1. ovoga članka, ugostiteljske usluge koje se moraju i one koje se mogu pružati u pojedinoj vrsti ugostiteljskog objekta te vrste ugostiteljskih objekata koje mogu biti klupskog tipa.

Radno vrijeme

Članak 9.

(1) Ugostiteljski objekti iz skupina »Hoteli«, »Kampovi« i »Ostali ugostiteljski objekti za smještaj« obvezno rade od 0.00 do 24.00 sata svaki dan, a ostali ugostiteljski objekti mogu raditi:

− iz skupina »Restorani« i »Barovi« od 6.00 do 24.00 sata

− iz skupine »Barovi« koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima od 21.00 do 6.00 sati, samo u zatvorenim prostorima

− iz skupine »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja od 0.00 do 24.00 sata

− u zračnim lukama, željezničkim kolodvorima, autobusnim kolodvorima i slično, u radnom vremenu objekta u kojem se nalaze.

(2) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: predstavničko tijelo) svojom odlukom:

− propisuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupina »Objekti jednostavnih usluga« i »Catering objekti«

− propisuje radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom ugostiteljskih objekata

− određuje lokacije izvan naseljenih područja naselja iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka za svoje područje

− propisuje razloge za određivanje ranijeg završetka radnog vremena pojedinih ugostiteljskih objekata

− može produžiti propisano radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, bilo svih ili samo pojedinih vrsta ugostiteljskih objekata, uz propisivanje uvjeta koji moraju biti ispunjeni za rad ugostiteljskog objekta u produženom radnom vremenu, a uz mišljenje turističkog vijeća turističke zajednice toga područja

− može u određenim dijelovima područja jedinice lokalne samouprave odrediti produženo radno vrijeme svih ili samo pojedinih vrsta ugostiteljskih objekata iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, uz propisivanje uvjeta koji moraju biti ispunjeni za rad ugostiteljskog objekta u produženom radnom vremenu, a uz mišljenje turističkog vijeća turističke zajednice toga područja.

(3) Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave može:

− po službenoj dužnosti rješenjem, za pojedine ugostiteljske objekte najduže za dva sata odrediti raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog stavkom 1. podstavkom 1. ovoga članka te radnog vremena propisanog odlukom predstavničkog tijela iz stavka 2. podstavka 5. i 6. ovoga članka, u skladu s kriterijima propisanim istom odlukom predstavničkog tijela

− na zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih događanja)

− za ugostiteljske objekte iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, za vrijeme održavanja manifestacija, sportskih događanja, glazbenih festivala i slično, odlukom odrediti drugačije radno vrijeme.

(4) Radno vrijeme ugostiteljskih sadržaja u ugostiteljskim objektima za smještaj ne mora biti istovjetno s radnim vremenom ugostiteljskog objekta, ali u tom je slučaju ugostitelj dužan na vidan način unutar ugostiteljskog objekta istaknuti radno vrijeme pojedinog ugostiteljskog sadržaja i istog se radnog vremena pridržavati.

Obveze ugostitelja

Članak 10.

(1) U obavljanju ugostiteljske djelatnosti ugostitelj je dužan:

1. vidno istaknuti na ulazu u ugostiteljski objekt, odnosno u ulazu ugostiteljskog objekta smještenog u građevini zaštićenoj kao kulturno dobro, na propisani način, natpis s oznakom vrste ugostiteljskog objekta, odnosno vrste i kategorije ugostiteljskog objekta, posebnog standarda te oznake kvalitete utvrđene rješenjem ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za poslove ugostiteljstva prema mjestu sjedišta objekta (u daljnjem tekstu: nadležni ured), odnosno ministarstva nadležnog za turizam (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)

2. vidno istaknuti na ulazu u objekt obavijest o radnom vremenu sukladno članku 9. ovoga Zakona i radnim, odnosno neradnim danima i pridržavati se istaknutoga radnog vremena

3. utvrditi kućni red u ugostiteljskim objektima za smještaj i istaknuti ga na recepciji te izvadak iz kućnog reda istaknuti u svim sobama i apartmanima

4. utvrditi normative o utrošku namirnica za pojedino jelo, piće i napitak, pružiti usluge u količinama i kakvoći sukladno normativima, normativ za vrijeme rada imati u ugostiteljskom objektu te na zahtjev normativ predočiti gostu

5. vidno istaknuti cijene usluga koje se nude na hrvatskom i najmanje jednom svjetskom jeziku, na način dostupan gostima i pridržavati se istaknutih cijena, a kod pružanja usluga smještaja u cjenicima istaknuti i iznos boravišne pristojbe te cjenike (jelovnik i/ili karta pića) staviti na raspolaganje gostima u dovoljnom broju primjeraka

6. izdati gostu čitljiv i točan račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu, s naznakom vrste, količine i cijene pruženih usluga, odnosno odobrenog popusta, a kod pružanja usluga smještaja navesti u računu i iznos boravišne pristojbe, s tim da račun za usluge pružene gostu, u slučaju kada gost koristi ugostiteljske usluge putem turističke agencije ili drugog naručitelja usluge, može izdati turističkoj agenciji ili drugom naručitelju usluge

7. pridržavati se propisanog radnog vremena

8. na propisani način voditi knjigu gostiju u ugostiteljskom objektu za smještaj

9. u ugostiteljskom objektu za smještaj osigurati goste od posljedica nesretnog slučaja

10. omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u ugostiteljskom objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak te omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, u ugostiteljskom objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora

11. u ugostiteljskom objektu u kojem pruža usluge naturistima, uz naziv vrste ugostiteljskog objekta, istaknuti i oznaku da se u tom objektu pružaju usluge naturistima

12. pisanim putem obavijestiti nadležni ured, odnosno Ministarstvo o trajnom prestanku obavljanja djelatnosti u ugostiteljskom objektu, u roku od osam dana od nastale promjene

13. ispunjavati uvjete propisane posebnim propisima o hrani

14. pružati ugostiteljske usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog ureda, odnosno Ministarstva

15. prema gostu odnositi se uljudno, korektno i profesionalno

16. postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka)

17. ispunjavati uvjete odgovarajućeg stupnja i vrste obrazovanja, stručne osposobljenosti ili majstorskog ispita, potrebnih za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ovisno o vrstama ugostiteljskih objekata, odnosno imati zaposlenu osobu koja ispunjava te uvjete

18. onemogućiti iznošenje pića i napitaka radi konzumiranja izvan zatvorenih prostora ugostiteljskog objekta iz članka 9. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona.

(2) Ministar pravilnikom propisuje oblik, sadržaj i način vođenja knjige gostiju u ugostiteljskim objektima za smještaj.

(3) Ministar pravilnikom propisuje stupanj i vrstu obrazovanja, stručne osposobljenosti ili majstorskog ispita potrebnih za obavljanje ugostiteljske djelatnosti prema vrstama ugostiteljskih objekata.

(4) Predstavničko tijelo može odrediti prostore na kojima se pružaju usluge naturistima.

Oglašavanje i reklamiranje usluga

Članak 11.

Prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u komercijalnom poslovanju, ugostitelj smije koristiti oznaku propisane vrste i kategorije ugostiteljskog objekta, posebnog standarda, odnosno oznake kvalitete koja je utvrđena rješenjem nadležnog ureda, odnosno Ministarstva.

Obavljanje djelatnosti izvan ugostiteljskog objekta

Članak 12.

(1) Ugostitelj može povremeno (za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično) izvan svoga ugostiteljskog objekta pružati ugostiteljske usluge, sukladno već ishođenom rješenju nadležnog ureda, odnosno Ministarstva, uz odobrenje jedinice lokalne samouprave.

(2) Sudionici proslava i manifestacija koje u promidžbeno-turističku svrhu organiziraju turističke zajednice i/ili jedinice lokalne samouprave ili drugi organizator uz odobrenje jedinice lokalne samouprave, mogu na tim događanjima pružati ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka. Sudionici proslava i manifestacija, pored ugostitelja i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, mogu biti i pravne osobe, trgovci pojedinci i fizičke osobe – obrtnici, koji nisu ugostitelji, uz obvezu isticanja i pridržavanja istaknutih cijena te izdavanja čitljivog i točnog računa za pruženu uslugu.

Zabrana usluživanja, odnosno dopuštanja konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol

Članak 13.

(1) Zabranjeno je usluživanje, odnosno dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol u ugostiteljskom objektu osobama mlađim od 18 godina.

(2) U ugostiteljskom objektu u kojem se uslužuju alkoholna pića, druga pića i/ili napitci koji sadržavaju alkohol, mora na vidljivom mjestu biti istaknuta oznaka o zabrani njihovog usluživanja, odnosno konzumiranja osobama mlađim od 18 godina.

(3) Ugostitelj ne smije uslužiti gosta, odnosno dopustiti mu konzumiranje alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol ako procijeni da je mlađi od 18 godina, a gost dobrovoljno ne dokaže da je stariji od 18 godina davanjem na uvid neke od osobnih isprava.

(4) Predstavničko tijelo može zabraniti usluživanje alkoholnih pića u ugostiteljskim objektima u određenom razdoblju tijekom dana.

Određivanje prostora i vanjskog izgleda ugostiteljskih objekata

Članak 14.

(1) Predstavničko tijelo određuje prostore na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga na javnim površinama. Na prostoru u privatnom vlasništvu isti ugostiteljski objekti mogu biti uz odobrenje jedinice lokalne samouprave.

(2) Prostori iz stavka 1. ovoga članka ne mogu biti na udaljenosti manjoj od 100 m od postojećega ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, osim u slučaju kada se radi o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično.

(3) Predstavničko tijelo može propisati vanjski izgled ugostiteljskih objekata iz stavka 1. ovoga članka vodeći računa o lokalnim ambijentalnim obilježjima.

(4) Iznimno od stavaka 1. i 3. ovoga članka, ugostitelj može odrediti prostor i vanjski izgled ugostiteljskog objekta iz stavka 1. ovoga članka, bez ograničenja iz stavka 2. ovoga članka, ako se on nalazi u sklopu ugostiteljskog objekta iz skupine »Hoteli« koji se kategorizira zvjezdicama ili u sklopu ugostiteljskog objekta iz skupine »Kampovi« koji se kategoriziraju te ako takvo određivanje ne podliježe primjeni posebnih propisa.

III. MINIMALNI UVJETI ZA VRSTU I UVJETI ZA KATEGORIJU

Minimalni uvjeti

Članak 15.

(1) Za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskim objektima moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti za vrstu glede uređenja i opreme ugostiteljskih objekata, usluga, kao i drugi uvjeti propisani ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: minimalni uvjeti).

(2) Ministar pravilnikom propisuje minimalne uvjete iz stavka 1. ovoga članka, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za zdravlje i ministra nadležnog za područje zaštite od požara, te sastav povjerenstva koje provodi očevid u ugostiteljskom objektu.

Kategorije

Članak 16.

(1) Pojedine vrste ugostiteljskih objekata iz skupina »Hoteli«, »Kampovi« i »Ostali ugostiteljski objekti za smještaj« kategoriziraju se u kategorije ovisno o uređenju, opremi, uređajima, uslugama, održavanju i ostalim propisanim elementima.

(2) Ministar pravilnikom propisuje koje se vrste ugostiteljskih objekta iz stavka 1. ovoga članka kategoriziraju, kategorije, uvjete za kategorije, oznake za vrste i kategorije, način označavanja vrsta i kategorija te sastav povjerenstva koje provodi očevid u ugostiteljskom objektu.

(3) Ugostiteljski objekt koji je kategoriziran za sve vrijeme poslovanja mora ispunjavati uvjete za kategoriju utvrđenu rješenjem nadležnog ureda, odnosno Ministarstva.

Posebni standardi i oznake kvalitete

Članak 17.

(1) Za pojedine vrste ugostiteljskih objekata iz skupina »Hoteli«, »Kampovi«, »Ostali ugostiteljski objekti za smještaj«, »Restorani« i »Barovi« ministar može propisati posebne standarde i oznake kvalitete.

(2) Ministar pravilnikom propisuje vrste ugostiteljskih objekata iz skupina »Hoteli«, »Kampovi«, »Ostali ugostiteljski objekti za smještaj«, »Restorani« i »Barovi« za koje se može utvrditi poseban standard i dodijeliti oznaka kvalitete, vrste posebnih standarda, uvjete i elemente koji moraju biti ispunjeni za pojedini standard, oznake i način označavanja posebnih standarda, uvjete za dodjelu oznake kvalitete te izgled oznake kvalitete.

(3) Ugostiteljski objekt kojem je utvrđen posebni standard ili oznaka kvalitete za sve vrijeme poslovanja mora ispunjavati uvjete posebnog standarda, odnosno oznake kvalitete utvrđene rješenjem nadležnog ureda, odnosno Ministarstva.

Naziv ugostiteljskog objekta

Članak 18.

(1) Ugostiteljski objekt može imati naziv jedne vrste ugostiteljskog objekta.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ugostiteljski objekt može imati naziv dvije vrste ugostiteljskih objekata ako prostor toga objekta ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona za obje vrste.

(3) Naziv vrste ugostiteljskog objekta može se promijeniti ako su ispunjeni uvjeti propisani za drugu vrstu, i za to izdano odgovarajuće rješenje nadležnog ureda, odnosno Ministarstva u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Uvjeti za početak obavljanja djelatnosti

Članak 19.

(1) Ugostitelj može obavljati ugostiteljsku djelatnost ako ishodi rješenje nadležnog ureda, odnosno Ministarstva da ugostiteljski objekt ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ugostitelj može početi obavljati ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima iz skupine »Hoteli« i ugostiteljskim objektima iz skupine »Kampovi« koji se kategoriziraju, prije nego što od Ministarstva ishodi rješenje o kategoriji objekta, ako ishodi rješenje za vrstu te ako je za građevinu, koja je, odnosno u kojoj se nalazi ugostiteljski objekt, u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje gradnja ishodio odgovarajući akt prema kojem se građevina smije početi rabiti.

IV. POSTUPAK UTVRĐIVANJA UVJETA ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI

Rješenja koja izdaju nadležni uredi

Članak 20.

(1) Nadležni ured, na zahtjev ugostitelja, rješenjem utvrđuje jesu li ispunjeni minimalni uvjeti za vrstu ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju te utvrđuje ispunjavanje uvjeta za posebni standard i dodjelu oznake kvalitete za ugostiteljske objekte iz skupina »Ostali ugostiteljski objekti za smještaj«, »Restorani« i »Barovi«.

(2) Nadležni ured, na zahtjev ugostitelja, rješenjem utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za vrstu i kategoriju ugostiteljskih objekata, osim za vrste navedene u članku 21. stavku 1. ovoga Zakona.

(3) Rješenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka kojima se zahtjev usvaja upisuju se u Središnji registar za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu (u daljnjem tekstu: Središnji registar).

(4) Troškove postupaka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka snosi ugostitelj.

(5) Na rješenja nadležnog ureda iz stavaka 1. i 2. ovoga članka stranka ima pravo izjaviti žalbu Ministarstvu.

(6) Primjerak izvršnih rješenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dostavlja se mjesno nadležnoj službi turističke inspekcije Ministarstva, nadležnoj ispostavi područnog ureda Ministarstva financija, Porezne uprave, nadležnoj sanitarnoj inspekciji Ministarstva zdravlja te Državnom zavodu za statistiku, a za ugostiteljske objekte u kojima se pruža usluga smještaja i turističkoj zajednici toga područja.

Rješenja koja izdaje Ministarstvo

Članak 21.

(1) Ministarstvo, na zahtjev ugostitelja, rješenjem utvrđuje ispunjavanje uvjeta za vrstu i kategoriju ugostiteljskih objekata iz skupine »Hoteli«, za vrste hotela i vrste kojih se kategorije označavaju zvjezdicama te iz skupine »Kampovi«, za vrste kampova koji se kategoriziraju.

(2) Ministarstvo, na zahtjev ugostitelja, rješenjem utvrđuje ispunjavanje uvjeta za posebni standard, odnosno dodjelu oznake kvalitete za ugostiteljske objekte iz skupina »Hoteli« i »Kampovi«.

(3) Ministarstvo, na zahtjev ugostitelja, u slučaju iz članka 19. stavka 2. ovoga Zakona, rješenjem utvrđuje ispunjavanje uvjeta za početak obavljanja ugostiteljske djelatnosti i privremeno obavljanje ugostiteljske djelatnosti u određenom objektu, najdulje godinu dana od dana njegove izvršnosti.

(4) Rješenja iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka kojima se zahtjev usvaja upisuju se u Središnji registar.

(5) Troškove postupaka iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka snosi ugostitelj.

(6) Primjerak izvršnih rješenja iz stavaka 1. i 3. ovoga članka dostavlja se mjesno nadležnoj službi turističke inspekcije Ministarstva, nadležnoj ispostavi područnog ureda Ministarstva financija, Porezne uprave, nadležnoj sanitarnoj inspekciji Ministarstva zdravlja te Državnom zavodu za statistiku, a za ugostiteljske objekte u kojima se pruža usluga smještaja i turističkoj zajednici toga područja.

(7) Primjerak izvršnih rješenja iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se mjesno nadležnoj službi turističke inspekcije Ministarstva i Državnom zavodu za statistiku.

Ponovna kategorizacija

Članak 22.

(1) Ministarstvo po službenoj dužnosti svake četiri godine provodi ponovnu kategorizaciju ugostiteljskih objekata iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona te ponovno utvrđivanje posebnog standarda i ponovnu dodjelu oznake kvalitete za ugostiteljske objekte iz skupina »Hoteli« i »Kampovi«.

(2) O provedenoj ponovnoj kategorizaciji i utvrđenim posebnim standardima i dodjeli oznake kvalitete iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo donosi rješenje koje se upisuje u Središnji registar.

(3) Ako se utvrdi da ugostiteljski objekt više ne ispunjava uvjete za utvrđenu vrstu i kategoriju, rješenjem će se utvrditi nova vrsta, odnosno kategorija ugostiteljskog objekta ili ukinuti rješenje o vrsti i kategoriji.

(4) Ako se utvrdi da ugostiteljski objekt više ne ispunjava uvjete za utvrđeni posebni standard ili oznaku kvalitete, rješenjem će se ukinuti rješenje o posebnom standardu ili oznaci kvalitete.

(5) U slučaju iz stavaka 3. i 4. ovoga članka troškove postupaka snosi ugostitelj.

(6) Ako se na zahtjev ugostitelja u postupku iz stavka 1. ovoga članka ugostitelju odredi dodatni rok za ispunjavanje uvjeta, troškove postupka snosi ugostitelj.

(7) Primjerak izvršnih rješenja iz stavaka 3. i 4. ovoga članka dostavlja se mjesno nadležnoj službi turističke inspekcije Ministarstva, Državnom zavodu za statistiku, a u slučaju prestanka važenja izdanog rješenja primjerak rješenja iz stavka 3. ovoga članka dostavlja se i nadležnoj ispostavi područnog ureda Ministarstva financija, Porezne uprave i nadležnom područnom uredu Ministarstva financija, Carinske uprave.

Pravo pokretanja upravnog spora protiv prvostupanjskog rješenja Ministarstva

Članak 23.

Protiv rješenja koja na temelju ovoga Zakona donosi Ministarstvo nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Uvjeti koje mora ispunjavati ugostitelj

Članak 24.

(1) Rješenja iz članka 20. stavaka 1. i 2. i članka 21. stavka 1. ovoga Zakona izdat će se ugostitelju i pravnoj osobi iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona uz sljedeće uvjete:

1. da je registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

2. da ima pravo korištenja poslovnim prostorom ili objektom

3. da ugostiteljski objekt u kojem će se obavljati ugostiteljska djelatnost ispunjava uvjete propisane za određenu vrstu, odnosno kategoriju ugostiteljskog objekta

4. da ispunjava i druge uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona

5. da građevina, koja je, odnosno u kojoj je ugostiteljski objekt, ispunjava uvjete sukladno posebnim propisima kojima se uređuje gradnja, bez kojih, prema tim propisima, Ministarstvo ili nadležni ured ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ugostitelju će se izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta u prostoru stambene namjene za ugostiteljski objekt vrste soba, apartman, studio apartman i kuća za odmor, s tim da je za objekte koji se nalaze u zgradi čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m² prethodno potrebno ishoditi pozitivno mišljenje tijela nadležnog za zaštitu od požara.

(3) Dokazom o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. točke 2. ovoga članka za ugostiteljski objekt vrste kamp, hotel i turističko naselje, koji se nalazi na turističkom i/ili ostalom građevinskom zemljištu u smislu posebnog propisa kojim je uređeno turističko i ostalo građevinsko zemljište neprocijenjeno u postupku pretvorbe i privatizacije, smatra se i rješenje Hrvatskog fonda za privatizaciju ili uvjerenje tijela nadležnog za postupke radi utvrđivanja procijenjenih, odnosno neprocijenjenih nekretnina u društveni kapital društvenog poduzeća u postupku pretvorbe, odnosno unesene u temeljni kapital trgovačkog društva u postupku privatizacije.

(4) Na temelju dokaza iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo može, do donošenja rješenja sukladno sklopljenom ugovoru o koncesiji na turističkom zemljištu ili do okončanja postupka utvrđivanja oblika i veličine zemljišnoknjižne čestice na kojoj se nalazi ugostiteljski objekt, ugostitelju izdati privremeno rješenje o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta. Nakon sklapanja ugovora o koncesiji, odnosno nakon okončanog postupka utvrđivanja oblika i veličine zemljišnoknjižne čestice na kojoj se nalazi ugostiteljski objekt, Ministarstvo po službenoj dužnosti donosi rješenje o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta sukladno ugovoru o koncesiji, odnosno rješenju o utvrđenom obliku i veličini zemljišnoknjižne čestice na kojoj se nalazi ugostiteljski objekt.

(5) Ako se u upravnom postupku izdavanja rješenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka utvrdi da se u poslovnom prostoru ili objektu, odnosno prostoru stambene namjene, za koji je podnesen zahtjev za izdavanje rješenja, već obavljala ugostiteljska djelatnost, u tom postupku se ne utvrđuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. točaka 3., 4. i 5. ovoga članka, pod uvjetom da novi ugostitelj nastavlja obavljati ugostiteljsku djelatnost u istoj vrsti, odnosno i kategoriji ugostiteljskog objekta, da propisani uvjeti za tu vrstu, odnosno kategoriju u međuvremenu nisu izmijenjeni te da u ugostiteljskom objektu nije došlo do bitnih promjena vezanih za ispunjavanje propisanih uvjeta uređenja i opreme za vrstu i kategoriju.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka ugostitelj je dužan uz zahtjev priložiti izjavu da nije došlo do bitnih promjena vezanih za ispunjavanje propisanih uvjeta uređenja i opreme za vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta.

(7) U pojedinim vrstama ugostiteljskog objekta ugostitelj može obavljati ugostiteljsku djelatnost i u objektima u kojima su se na temelju rješenja o odobrenju pružale ugostiteljske usluge u domaćinstvu.

(8) U postupku izdavanja rješenja za ugostiteljski objekt iz stavka 7. ovoga članka, za objekte u kojima su se pružale ugostiteljske usluge u domaćinstvu, koji postaju dio ugostiteljskog objekta, ne utvrđuje se ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. točke 5. ovoga članka.

(9) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka ukidaju se, u cijelosti ili djelomično, rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, ovisno da li svi ili samo pojedini objekti obuhvaćeni rješenjem o odobrenju postaju dio ugostiteljskog objekta.

(10) Ministar pravilnikom propisuje vrste ugostiteljskih objekata iz stavka 7. ovoga članka.

Privremena rješenja

Članak 25.

(1) Iznimno, ako je za zgradu u kojoj će se obavljati ugostiteljska djelatnost u roku podnesen zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine nadležnom upravnom tijelu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, sukladno posebnom propisu kojim je uređeno postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama, ugostitelju će se, ako ispunjava uvjete iz članka 24. stavka 1. točaka 1., 3. i 4. ovoga Zakona, izdati privremeno rješenje o obavljanju ugostiteljske djelatnosti u nekoj od vrsta ugostiteljskog objekta, do izvršnosti rješenja kojim će se odlučiti o zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju, a najdulje do 31. prosinca 2016.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka kojim se usvaja zahtjev upisuje se u Središnji registar.

(3) Na rješenje nadležnog ureda iz stavka 1. ovoga članka stranka ima pravo izjaviti žalbu Ministarstvu.

(4) Primjerak izvršnog privremenog rješenja iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se mjesno nadležnoj službi turističke inspekcije Ministarstva, nadležnoj ispostavi područnog ureda Ministarstva financija, Porezne uprave, nadležnoj ispostavi sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja te Državnom zavodu za statistiku, a za ugostiteljske objekte u kojima se pruža usluga smještaja i turističkoj zajednici toga područja.

Rješenja o ispunjavanju uvjeta za posebni standard i dodjelu oznake kvalitete

Članak 26.

(1) Rješenja o ispunjavanju uvjeta za posebni standard ili dodjelu oznake kvalitete izdat će se ugostitelju ako ugostiteljski objekt ispunjava uvjete utvrđene pravilnikom iz članka 17. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Ako se u upravnom postupku izdavanja rješenja o ispunjavanju uvjeta za posebni standard iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da je u poslovnom prostoru, odnosno prostoru stambene namjene za koji je podnesen zahtjev za izdavanje rješenja već bio utvrđen posebni standard ugostiteljskog objekta, u tom postupku se ne utvrđuje ispunjavanje uvjeta utvrđenih propisom iz članka 17. stavka 2. ovoga Zakona, pod uvjetom da novi ugostitelj nastavlja obavljati ugostiteljsku djelatnost u istoj vrsti, odnosno kategoriji ugostiteljskog objekta i istog posebnog standarda, da propisani uvjeti za dodjelu posebnog standarda u međuvremenu nisu izmijenjeni te da u ugostiteljskom objektu nije došlo do bitnih promjena vezanih za ispunjavanje propisanih uvjeta uređenja i opreme za utvrđivanje posebnog standarda.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka ugostitelj je dužan uz zahtjev priložiti izjavu da nije došlo do bitnih promjena vezanih za ispunjavanje propisanih uvjeta uređenja i opreme za utvrđivanje posebnog standarda.

(4) Rješenja iz stavka 1. ovoga članka kojima se usvaja zahtjev upisuju se u Središnji registar.

(5) Na rješenja nadležnog ureda iz stavka 1. ovoga članka stranka ima pravo izjaviti žalbu Ministarstvu.

(6) Primjerak izvršnih rješenja iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se mjesno nadležnoj službi turističke inspekcije Ministarstva, nadležnoj ispostavi područnog ureda Ministarstva financija, Porezne uprave i nadležnom područnom uredu Ministarstva financija, Carinske uprave, nadležnoj ispostavi sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja te Državnom zavodu za statistiku.

Prestanak važenja rješenja

Članak 27.

(1) Rješenja iz članka 20. stavaka 1. i 2., članka 21. stavka 1. i članka 22. stavka 2. ovoga Zakona ukinut će se rješenjem:

1. ako se utvrdi prestanak ispunjavanja uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti propisanog člankom 24. stavkom 1. ovoga Zakona

2. odjavom obavljanja djelatnosti u ugostiteljskom objektu, s danom navedenim u odjavi ili danom podnošenja odjave nadležnom uredu, odnosno Ministarstvu, ako je ugostitelj u odjavi utvrdio datum unatrag, odnosno po službenoj dužnosti ako se utvrdi da je ugostitelj trajno prestao obavljati djelatnost

3. ako ugostitelju bude odbijen zahtjev za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u vlasništvu Republike Hrvatske.

(2) Rješenja iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u Središnji registar.

(3) Na rješenja nadležnog ureda iz stavka 1. ovoga članka stranka ima pravo izjaviti žalbu Ministarstvu.

(4) Primjerak izvršnih rješenja iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se mjesno nadležnoj službi turističke inspekcije Ministarstva, nadležnoj ispostavi područnog ureda Ministarstva financija Porezne uprave i nadležnom područnom uredu Ministarstva financija, Carinske uprave te Državnom zavodu za statistiku, a za ugostiteljske objekte u kojima se pruža usluga smještaja i turističkoj zajednici toga područja.

Središnji registar za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu

Članak 28.

(1) Središnji registar je jedinstveni elektronički sustav koji sadržava podatke koji se upisuju na temelju rješenja, kojima se usvaja zahtjev ili kojima se ukidaju rješenja, koja izdaje Ministarstvo, odnosno nadležni ured na temelju ovoga Zakona i posebnog propisa kojim se uređuju usluge u turizmu.

(2) Središnji registar je javan.

(3) Ministar pravilnikom propisuje podatke koje sadržava Središnji registar iz stavka 1. ovoga članka, oblik, način vođenja i unosa podataka te mogućnost korištenja.

(4) Ministarstvo može podatke iz Središnjeg registra učiniti javno dostupnim na mrežnim stranicama ili na drugi prikladan način.

V. KAMPIRANJE

Kampiranje

Članak 29.

(1) Kampiranje u smislu ovoga Zakona je boravak pod šatorom, u kamp-kućici, kamp-prikolici, pokretnoj kućici (mobile home), autodomu (kamper) i drugoj odgovarajućoj opremi za smještaj na otvorenom prostoru u vrstama ugostiteljskih objekata iz skupine »Kampovi« i u kampovima u domaćinstvu i na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično, dozvoljeno je organizirano kampiranje izvan kampova iz stavka 1. ovoga članka na za to određenim prostorima.

(3) Jedinice lokalne samouprave, javne ustanove i druge pravne osobe, koje upravljaju određenim područjem ovisno o svrsi kampiranja iz stavka 2. ovoga članka, svojim aktima određuju prostor za kampiranje izvan kampova, uvjete koje taj prostor mora ispunjavati te vrijeme trajanja takvog kampiranja.

(4) Zabranjeno je kampiranje izvan kampova iz stavka 1. ovoga članka i prostora određenih za kampiranje izvan kampova sukladno stavku 3. ovoga članka.

VI. UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU I NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

1. Ugostiteljske usluge u domaćinstvu

Iznajmljivači i ugostiteljske usluge u domaćinstvu

Članak 30.

(1) Ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba – građanin (u daljnjem tekstu: iznajmljivač).

(2) U smislu ovoga Zakona iznajmljivačem se smatra državljanin Republike Hrvatske te državljani ostalih država članica Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije.

(3) Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu u smislu ovoga Zakona smatraju se sljedeće ugostiteljske usluge:

1. smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše deset soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti

2. smještaja u kampu i/ili kamp-odmorištu, organiziranim na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, s ukupno najviše deset smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina

3. doručka, polupansiona ili punog pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor.

(4) Iznajmljivač ne smije, neposredno ili putem drugih osoba koje nisu registrirane za posredovanje u prodaji usluga smještaja, nuditi i prodavati svoje usluge iz stavka 3. ovoga članka izvan svog objekta, osim na prostorima, pod uvjetima i na način koji svojom odlukom propisuje predstavničko tijelo.

Minimalni uvjeti za vrstu i uvjeti za kategoriju

Članak 31.

(1) Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu objekti iz članka 30. stavka 3. ovoga Zakona moraju ispunjavati minimalne uvjete za vrstu i uvjete za kategoriju.

(2) Ministar pravilnikom propisuje minimalne uvjete za vrstu, kategorije, uvjete za kategoriju, oznake za kategorije, način označavanja kategorija te sastav povjerenstva koje provodi očevid u objektu.

(3) Nadležni ured na zahtjev iznajmljivača rješenjem utvrđuje jesu li ispunjeni minimalni uvjeti za vrstu i uvjeti za kategoriju za objekte iz članka 30. stavka 3. ovoga Zakona.

Obveze iznajmljivača

Članak 32.

(1) U pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan:

1. vidno istaknuti na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, na propisani način, natpis s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda

2. istaknuti u svakom objektu naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje nudi, informaciju da je boravišna pristojba uključena u cijenu te se pridržavati istaknutih cijena

3. utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, ako takve usluge pruža, i pružiti usluge po utvrđenim normativima, normativ za vrijeme rada imati u objektu te na zahtjev normativ predočiti gostu

4. izdati gostu čitljiv i točan račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu, osim u slučaju ako račun za usluge pružene gostu izdaje turistička agencija

5. voditi popis gostiju na propisani način, osim u slučaju ako popis gostiju za iznajmljivača vodi turistička agencija

6. omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak te omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, u objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora

7. ako pruža usluge pansiona ili polupansiona, ispunjavati uvjete propisane posebnim propisima o hrani, osim postupka upisa u upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom

8. pružati ugostiteljske usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog ureda.

(2) Prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima, iznajmljivač smije koristiti samo oznaku propisane vrste i kategoriju objekta koja je utvrđena rješenjem nadležnog ureda.

(3) Iznajmljivaču je zabranjeno usluživanje, odnosno dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol u objektu osobama mlađim od 18 godina, uz obvezu na vidljivom mjestu u objektu istaknuti oznaku o zabrani njihovog usluživanja, odnosno konzumiranja osobama mlađim od 18 godina.

(4) Ministar pravilnikom propisuje oblik i sadržaj obrasca i način vođenja popisa gostiju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka.

Boravak osoba u stanovima, apartmanima i kućama za odmor koji se smatra pružanjem ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Članak 33.

Boravak više od 15 osoba koje nisu članovi uže obitelji sukladno posebnom propisu kojim se propisuje obveza plaćanja boravišne pristojbe, u stanovima, apartmanima i kućama za odmor, u turističkim mjestima od 15. lipnja do 15. rujna, smatra se pružanjem ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Članak 34.

(1) Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan ishoditi rješenje nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (u daljnjem tekstu: rješenje o odobrenju).

(2) Rješenje o odobrenju izdat će se na zahtjev iznajmljivača uz sljedeće uvjete:

1. da je vlasnik objekta (soba, apartman ili kuća za odmor i slično) ili vlasnik zemljišta za kamp

2. da objekt u kojem će se pružati usluge ispunjava minimalne uvjete i uvjete za kategoriju sukladno ovom Zakonu

3. da građevina – objekt u kojem će se pružati ugostiteljske usluge u domaćinstvu ispunjava uvjete sukladno posebnim propisima kojima se uređuje gradnja, bez kojih, prema tom propisu, nadležni ured ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti.

(3) Iznimno od stavka 2. točke 1. ovoga članka, iznajmljivač može pružati usluge i u objektu (soba, apartman ili kuća za odmor i slično) ili zemljištu za kamp koji su u vlasništvu njegovog bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera sukladno posebnom propisu koji regulira životno partnerstvo osoba istog spola (u daljnjem tekstu: životni partner), srodnika u ravnoj liniji ili člana obitelji, uz njihovu pisanu suglasnost za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako je u roku podnesen zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine nadležnom upravnom tijelu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, sukladno posebnom propisu kojim je uređeno postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama, izdat će se privremeno rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, do izvršnosti rješenja kojim će se odlučiti o zahtjevu iznajmljivača za izdavanje rješenja o odobrenju, a najdulje do 31. prosinca 2016., ako ispunjava uvjete iz stavka 2. točke 2. ovoga članka.

(5) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, iznajmljivaču će se izdati privremeno rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ako zahtjevu priloži izvršnu građevinsku dozvolu ili izvršno rješenje o izvedenom stanju građevine i ispunjava uvjete iz stavka 2. točke 2. ovoga članka, a najdulje do 31. prosinca 2016.

(6) Rješenja iz stavaka 1., 4. i 5. ovoga članka kojima se usvaja zahtjev upisuju se u Središnji registar.

(7) Na rješenja nadležnog ureda iz stavaka 1., 4. i 5. ovoga članka stranka ima pravo izjaviti žalbu Ministarstvu.

(8) Primjerak izvršnog rješenja o odobrenju dostavlja se nadležnoj ispostavi područnog ureda Ministarstva financija, Porezne uprave, mjesno nadležnoj službi turističke inspekcije Ministarstva, nadležnoj sanitarnoj inspekciji te Državnom zavodu za statistiku, a za objekte u kojima se pruža usluga smještaja i turističkoj zajednici toga područja.

(9) Primjerak privremenog rješenja o odobrenju dostavlja se tijelima navedenim u stavku 8. ovoga članka te nadležnom upravnom tijelu koje rješava o zahtjevu za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine kako bi to tijelo povratno dostavilo nadležnom uredu primjerak izvršnog rješenja kojim se odlučilo o zahtjevu za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine.

Nastavak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Članak 35.

(1) Iznimno od članka 34. stavka 2. ovoga Zakona bračni ili izvanbračni drug, životni partner, srodnik u ravnoj liniji, član obitelji te nasljednik iznajmljivača utvrđen u rješenju o nasljeđivanju, odnosno osoba koja je od iznajmljivača darovanjem ili na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju stekla pravo vlasništva nad nekretninom, u slučaju opravdane nemogućnosti iznajmljivača da nastavi s pružanjem usluge (bolest, starost, poslovna nesposobnost i slično), može nastaviti pružati ugostiteljske usluge u domaćinstvu kao iznajmljivač, sukladno rješenju o odobrenju izdanom ranijem iznajmljivaču, ako ishodi rješenje o odobrenju koje će na njegov zahtjev izdati nadležni ured pod uvjetom da može biti iznajmljivačem u smislu članka 30. ovoga Zakona. U slučaju ugovora o doživotnom uzdržavanju potrebna je suglasnost prethodnog iznajmljivača.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka obvezno se prilaže izjava da nije došlo do bitnih promjena vezanih za objekt koji bi utjecali na prestanak ispunjavanja propisanih uvjeta uređenja i opreme za vrstu i kategoriju objekta u kojem se pružaju usluge.

(3) U slučaju da više nasljednika i/ili daroprimatelja, koji nisu suvlasnici nekretnine u kojoj se usluge pružaju, zatraže izdavanje rješenja o odobrenju isto će im se izdati za njima pripadajući smještajni kapacitet, a u slučaju da ima više nasljednika, daroprimatelja i/ili davatelja uzdržavanja koji su suvlasnici takve nekretnine rješenje će se izdati onom koji ishodi suglasnosti svih ostalih suvlasnika.

(4) Rješenja iz stavaka 1. i 3. ovoga članka kojima se usvaja zahtjev upisuju se u Središnji registar.

(5) Na rješenje nadležnog ureda iz stavaka 1. i 3. ovoga članka stranka ima pravo izjaviti žalbu Ministarstvu.

(6) Primjerak izvršnog rješenja o odobrenju dostavlja se nadležnoj ispostavi područnog ureda Ministarstva financija, Porezne uprave, mjesno nadležnoj službi turističke inspekcije Ministarstva, nadležnoj sanitarnoj inspekciji te Državnom zavodu za statistiku, a za objekte u kojima se pruža usluga smještaja i turističkoj zajednici toga područja.

Izdavanje rješenja bračnim drugovima i za više članova obitelji

Članak 36.

Rješenje iz članka 34. stavka 1. i članka 35. stavaka 1. i 3. ovoga Zakona može se izdati jednom i/ili obama bračnim ili izvanbračnim drugovima ili životnim partnerima, i/ili jednom ili više članova obitelji, s tim da ukupni smještajni kapacitet utvrđen u izdanim rješenjima ne prelazi maksimum smještajnog kapaciteta propisan člankom 30. stavkom 3. točkama 1. i 2. ovoga Zakona ako žive u zajedničkom domaćinstvu.

Sadržaj rješenja

Članak 37.

Rješenje o odobrenju sadržava:

1. ime i prezime, prebivalište i adresu stanovanja iznajmljivača, te osobni identifikacijski broj

2. mjesto, ulicu i broj objekta u kojem se pruža usluga

3. vrstu ugostiteljske usluge

4. vrstu, kapacitet i kategoriju objekta/objekata.

Prestanak važenja rješenja

Članak 38.

(1) Rješenje o odobrenju ukinut će se rješenjem:

1. u slučaju smrti iznajmljivača, osim ako nasljednik iznajmljivača ne nastavi obavljati pružanje ugostiteljskih usluga u skladu s člankom 35. stavkom 1. ovoga Zakona

2. u slučaju odjave pružanja ugostiteljskih usluga danom navedenim u odjavi ili danom podnošenja odjave nadležnom uredu, ako je iznajmljivač u odjavi utvrdio datum unatrag

3. ako se utvrdi prestanak ispunjavanja uvjeta za pružanje ugostiteljskih usluga propisanog člankom 34. stavkom 2. ovoga Zakona.

(2) Primjerak rješenja iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se nadležnoj ispostavi područnog ureda Ministarstva financija, Porezne uprave, mjesno nadležnoj službi turističke inspekcije Ministarstva i nadležnoj sanitarnoj inspekciji te Državnom zavodu za statistiku, a za objekte u kojima se pruža usluga smještaja i turističkoj zajednici toga područja.

(3) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka upisuje se u Središnji registar.

(4) Na rješenje nadležnog ureda iz stavka 1. ovoga članka stranka ima pravo izjaviti žalbu Ministarstvu.

2. Ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i ugostiteljske usluge koje se mogu pružati na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Članak 39.

(1) Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo u smislu ovoga Zakona jest poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo sukladno posebnim propisima i koje pruža ugostiteljske usluge sukladno odredbama ovoga Zakona.

(2) Na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu mogu se pružati sljedeće ugostiteljske usluge:

1. pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka iz pretežito vlastite proizvodnje za najviše 80 gostiju (izletnika) istodobno

2. usluživanje (kušanje) mošta, vina, voćnih vina, drugih proizvoda od vina i voćnih vina, jakih alkoholnih i alkoholnih pića te domaćih narezaka iz vlastite proizvodnje u uređenom dijelu stambenog ili gospodarskog objekta, u zatvorenom, natkrivenom ili na otvorenom prostoru za najviše 80 gostiju (izletnika) istodobno

3. smještaja u sobi, apartmanu, ruralnoj kući za odmor do najviše deset soba, odnosno za 20 gostiju istodobno, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti i/ili usluge smještaja u kampu i/ili kamp-odmorištu s ukupno najviše 20 smještajnih jedinica, odnosno za 60 gostiju istodobno, u koji se broj ne ubrajaju djeca do 12 godina starosti. Gostima mora biti omogućeno korištenje usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka (doručak ili polupansion ili puni pansion) iz pretežito vlastite proizvodnje. Usluge se mogu istodobno pružati u sobama, apartmanima i ruralnim kućama za odmor i kampovima do ukupno predviđenog broja gostiju (80 gostiju).

(3) Iznimno usluge iz stavka 2. točaka 1. i 2. ovoga članka mogu se pružati i za više od 80 osoba (izletnika) radi organiziranja prigodnih tradicijskih proslava i manifestacija najviše pet puta tijekom kalendarske godine, uz obvezu prijave mjesno nadležnoj službi turističke inspekcije Ministarstva najkasnije tri dana prije započinjanja pružanja navedenih usluga.

(4) Jela, pića i napici koji se uslužuju na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu moraju biti uobičajeni za kraj u kojem je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo.

(5) Pri pružanju usluga iz stavka 2. ovoga članka moraju biti ispunjeni uvjeti propisani posebnim propisima o hrani.

(6) Na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu mogu se pružati usluge u turizmu sukladno propisima kojima je uređeno pružanje tih usluga.

(7) Za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge iz stavka 2. ovoga članka moraju ispunjavati minimalne uvjete za vrstu i uvjete za kategoriju.

(8) Ministar pravilnikom, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za poljoprivredu, propisuje minimalne uvjete za vrstu, kategorije, uvjete za kategorije, oznake za kategorije, oznake kvalitete, način označavanja kategorija te sastav povjerenstva koje provodi očevid u objektu, što se smatra pretežito vlastitom proizvodnjom, a što hranom, pićima i napicima uobičajenim za kraj u kojem se obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo nalazi te vrste proizvoda koji ne moraju biti iz vlastite proizvodnje u smislu stavka 2. ovoga članka.

(9) Na pružanje usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 30. stavka 4., članka 32. stavaka 1. do 3., članka 33., članka 34. stavaka 4., 5., 8. i 9., članka 35. stavaka 1. i 3. i članaka 36. do 38. ovoga Zakona.

(10) Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo iz stavka 1. ovoga članka može koristiti i komercijalni naziv kao npr. turističko seljačko domaćinstvo, turističko seljačko gospodarstvo, agroturizam i slično.

Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Članak 40.

(1) Za pružanje ugostiteljskih usluga nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva dužan je ishoditi rješenje nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka izdat će se na zahtjev nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednoga gospodarstva uz sljedeće uvjete:

1. da je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika

2. da ima pravo korištenja objekta i/ili zemljišta u kojem, odnosno na kojem će se pružati ugostiteljske usluge iz članka 39. stavka 2. ovoga Zakona

3. da objekt u kojem će se pružati ugostiteljske usluge ispunjava minimalne uvjete i uvjete za kategoriju sukladno pravilniku iz članka 39. stavka 8. ovoga Zakona

4. da građevina – objekt u kojem će se pružati ugostiteljske usluge ispunjava uvjete sukladno posebnom propisu koji uređuje gradnju, bez kojih, prema tom propisu, nadležni ured ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti.

(3) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka kojim se zahtjev usvaja upisuje se u Središnji registar.

(4) Na rješenje nadležnog ureda iz stavka 1. ovoga članka stranka ima pravo izjaviti žalbu Ministarstvu.

Radno vrijeme obiteljskog poljoprivrednoga gospodarstva

Članak 41.

(1) Predstavničko tijelo odlukom propisuje radno vrijeme objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge.

(2) Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo dužno je na ulazu u objekt u kojem pruža ugostiteljske usluge vidno istaknuti obavijest o radnom vremenu, koje mora biti određeno unutar radnog vremena određenog odlukom iz stavka 1. ovoga članka, radnim, odnosno neradnim danima i pridržavati se istaknutog radnog vremena.

(3) Iznimno, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo može na ulazu u objekt istaknuti obavijest da posluje i uz prethodni dogovor, odnosno samo uz prethodni dogovor i/ili na poziv, u kojem slučaju istaknuta obavijest mora sadržavati i podatke o kontaktu.

VII. NADZOR

Ovlaštenja za provođenje upravnog i inspekcijskog nadzora

Članak 42.

(1) Upravni nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te pojedinačnih akata, uvjeta i načina rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba provode nadležni turistički inspektori (u daljnjem tekstu: turistički inspektor) sukladno ovom Zakonu.

(3) Nadzor nad zabranom usluživanja, odnosno dopuštanja konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol osobama mlađim od 18 godina, provode i policijski službenici ministarstva nadležnog za unutarnje poslove (u daljnjem tekstu: policijski službenici).

(4) U obavljanju nadzora iz stavka 3. ovoga članka, policijski službenici ovlašteni su protiv prekršitelja podnijeti optužni prijedlog ili izdati prekršajni nalog ili naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja.

Zabrana daljnjeg obavljanja ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanja ugostiteljskih usluga

Članak 43.

(1) Ako se u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da se ugostiteljska djelatnost obavlja, odnosno pružaju ugostiteljske usluge suprotno izdanom rješenju nadležnog ureda, odnosno Ministarstva, turistički inspektor će po završetku inspekcijskog nadzora s utvrđenim činjenicama odlučnim za donošenje rješenja, donijeti i otpremiti stranci rješenje kojim će do otklanjanja utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti zabraniti pravnoj ili fizičkoj osobi daljnje obavljanje ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanje ugostiteljskih usluga, u dijelu u kojem se pružaju suprotno rješenju nadležnog ureda, odnosno Ministarstva danom temeljem članaka 20., 21., 22., 24., 25., 26., 34., 35. i 40. ovoga Zakona.

(2) Iznimno, u slučaju objektivne spriječenosti turističkog inspektora, rješenje iz stavka 1. ovoga članka, turistički inspektor je dužan donijeti i otpremiti stranci prvi radni dan nakon što su prestale okolnosti koje su ga sprječavale u donošenju i otpremi rješenja.

(3) Žalba protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(4) Ako je pravna ili fizička osoba otklonila nedostatke utvrđene rješenjem iz stavka 1. ovoga članka ili je iz drugog razloga prestala obveza izvršenja toga rješenja, turistički inspektor će po službenoj dužnosti u zapisniku o kontroli izvršenja rješenja navesti da je rješenje izvršeno.

Otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti

Članak 44.

(1) Ako se u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da ugostiteljski objekt ili objekt u kojem se pružaju pojedine ugostiteljske usluge ne udovoljava uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili da ugostitelj, odnosno pružatelj ugostiteljskih usluga pruža ugostiteljske usluge koje nisu utvrđene rješenjem nadležnog ureda, odnosno Ministarstva i/ili ne pruža ugostiteljske usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog ureda, odnosno Ministarstva, turistički inspektor naredit će otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti, određujući rok u kojem se ti nedostaci i nepravilnosti moraju otkloniti.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka turistički inspektor neće donositi kada su utvrđeni nedostaci i nepravilnosti otklonjeni tijekom inspekcijskog nadzora, što će turistički inspektor utvrditi i navesti u zapisniku.

(3) Ako nedostaci i nepravilnosti iz stavka 1. ovoga članka ne budu otklonjeni u određenom roku, turistički inspektor rješenjem će zabraniti obavljanje ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskom objektu, odnosno pružanje pojedinih ugostiteljskih usluga u objektu, u kojem su utvrđeni nedostaci i nepravilnosti, dok se utvrđeni nedostaci i nepravilnosti ne otklone.

(4) Ako nedostaci i nepravilnosti iz stavka 1. ovoga članka ugrožavaju zdravlje i život gostiju ili zaposlenog osoblja, turistički inspektor će usmenim rješenjem u zapisniku zabraniti obavljanje ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskom objektu, odnosno pružanje pojedinih ugostiteljskih usluga u objektu, u kojem su utvrđeni nedostaci i nepravilnosti, dok se utvrđeni nedostaci i nepravilnosti ne otklone.

(5) Otpravak usmenog rješenja iz stavka 4. ovoga članka, turistički inspektor je dužan otpremiti stranci u pisanom obliku u roku od osam dana od dana izricanja usmenog rješenja.

(6) Žalba protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka može se izjaviti samo na pisani otpravak toga rješenja.

(7) Žalba protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(8) Ako je pravna ili fizička osoba otklonila nedostatke utvrđene rješenjem iz stavaka 1. i 4. ovoga članka ili je iz drugog razloga prestala obveza izvršenja tih rješenja, turistički inspektor će po službenoj dužnosti u zapisniku o kontroli izvršenja rješenja navesti da je rješenje izvršeno.

Zabrana kampiranja

Članak 45.

(1) Ako u provedbi inspekcijskog nadzora turistički inspektor utvrdi da osoba kampira na zemljištu u privatnom vlasništvu, izvan kampova iz skupine »Kampovi« i kampova u domaćinstvu i na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, ili na javnoj površini izvan prostora za kampiranje određenih u skladu s člankom 29. stavkom 3. ovoga Zakona, usmenim rješenjem u zapisniku, koje će izreći vlasniku kamp-kućice, kamp-prikolice i druge kamp-opreme ili njegovom predstavniku, zabranit će na rok od 60 dana kampiranje i u svrhu kampiranja postavljanje kamp-opreme na tom zemljištu.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka izvršava se odmah pečaćenjem kamp-opreme (šatora, kamp-prikolice, kamp-kućice, pokretne kućice, autodoma i druge odgovarajuće opreme za smještaj na otvorenom prostoru) ili na drugi pogodan način.

(3) Otpravak usmenog rješenja iz stavka 1. ovoga članka turistički inspektor je dužan otpremiti stranci u pisanom obliku u roku od osam dana od dana izricanja usmenog rješenja. Žalba se može izjaviti samo na pisani otpravak rješenja.

(4) U slučaju izvršenja usmenog rješenja pečaćenjem, osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je osigurati iznošenje pokvarljivih namirnica te poduzeti i osigurati sve sigurnosne i druge mjere kako ne bi došlo do štete. U slučaju da osoba iz stavka 1. ovoga članka propusti poduzeti navedene mjere, odgovorna je za nastanak bilo kakve štete.

(5) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 46.

(1) Novčanom kaznom od 5000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba i fizička osoba – obrtnik ako:

1. se ne pridržava propisanog radnog vremena (članak 10. stavak 1. točka 7.)

2. pruža ugostiteljske usluge koje nisu obuhvaćene rješenjem i/ili ne pruža ugostiteljske usluge koje su obuhvaćene rješenjem koje je izdao nadležni ured, odnosno Ministarstvo (članak 10. stavak 1. točka 14.)

3. pruža ugostiteljske usluge suprotno odredbi članka 12. stavka 1. ovoga Zakona

4. ugostiteljski objekt ne ispunjava minimalne uvjete propisane za određenu vrstu, a za objekte koji se kategoriziraju i uvjete za kategoriju te uvjete utvrđenoga posebnog standarda, odnosno oznake kvalitete, ili kad prestane ispunjavati te uvjete (članak 15. stavak 1., članak 16. stavak 3. i članak 17. stavak 3.)

5. obavlja ugostiteljsku djelatnost suprotno izdanom rješenju nadležnog ureda iz članka 20. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona, odnosno rješenju Ministarstva iz članka 21. stavaka 1., 2. i 3. i članka 22. stavka 2. ovoga Zakona ili privremenom rješenju iz članka 25. stavka 1. ovoga Zakona (članak 20. stavak 1., članak 21. stavci 1., 2. i 3. i članak 25. stavak 1.).

(2) Novčanom kaznom od 3000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 2000,00 kuna kaznit će se dobrovoljno vatrogasno društvo koje ne prijavi pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka na vatrogasnim natjecanjima, obilježavanju obljetnica i ostalim vatrogasnim manifestacijama mjesno nadležnoj službi turističke inspekcije Ministarstva prema svome sjedištu i/ili prijavu ne izvrši najkasnije tri dana prije održavanja tih događaja ili ne izda čitljiv i točan račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu (članak 6. stavak 1. točka 5.).

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 2000,00 kuna kaznit će se sudionik proslava i manifestacije iz članka 12. stavka 2. ovoga Zakona, koji nije ugostitelj, koji prilikom pružanja ugostiteljskih usluga iz članka 12. stavka 2. ovoga Zakona ne istakne ili se ne pridržava istaknutih cijena ili ne izda čitljiv i točan račun za pruženu uslugu (članak 12. stavak 2.).

(5) U slučaju ponavljanja prekršaja iz stavka 1. točaka 1., 2. i 5. ovoga članka, u istom ugostiteljskom objektu, pravna osoba i fizička osoba – obrtnik kaznit će se novčanom kaznom od 15.000,00 do 90.000,00 kuna.

(6) U slučaju ponavljanja prekršaja iz stavka 1. točke 4. ovoga članka, u istom ugostiteljskom objektu, pravna osoba i fizička osoba – obrtnik kaznit će se novčanom kaznom od 10.000,00 do 60.000,00 kuna.

(7) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka turistički inspektor može pravnoj i fizičkoj osobi – obrtniku naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 2000,00 kuna, a odgovornoj osobi u pravnoj osobi u iznosu od 1500,00 kuna, osim u slučaju iz stavaka 5. i 6. ovoga članka.

(8) Za prekršaje iz stavka 3. ovoga članka turistički inspektor može dobrovoljnom vatrogasnom društvu naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 1000,00 kuna.

(9) Za prekršaje iz stavka 4. ovoga članka turistički inspektor može sudioniku proslava i manifestacija naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 1000,00 kuna.

Članak 47.

(1) Novčanom kaznom od 2500,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba i fizička osoba – obrtnik ako:

1. vidno ne istakne na ulazu u ugostiteljski objekt, odnosno u ulazu ugostiteljskog objekta smještenog u građevini zaštićenoj kao kulturno dobro, na propisani način, natpis s oznakom vrste ugostiteljskog objekta, odnosno vrste i kategorije ugostiteljskog objekta, posebnog standarda te oznake kvalitete utvrđene rješenjem nadležnog ureda, odnosno Ministarstva (članak 10. stavak 1. točka 1.)

2. vidno ne istakne na ulazu u objekt obavijest o radnom vremenu i radnim, odnosno neradnim danima i ne pridržava se istaknutoga radnog vremena, odnosno na vidan način unutar ugostiteljskog objekta za smještaj ne istakne radno vrijeme pojedinog ugostiteljskog sadržaja ako to radno vrijeme nije istovjetno radnom vremenu ugostiteljskog objekta i istog se radnog vremena ne pridržava (članak 10. stavak 1. točka 2. i članak 9. stavak 4.)

3. ne utvrdi kućni red u ugostiteljskim objektima za smještaj i ne istakne ga na recepciji te izvadak iz kućnog reda ne istakne u svim sobama i apartmanima (članak 10. stavak 1. točka 3.)

4. ne utvrdi normative o utrošku namirnica i pića za pojedino jelo, piće i napitak, ne pruži usluge u količinama i kakvoći sukladno normativima, nema normativ za vrijeme rada u ugostiteljskom objektu ili na zahtjev normativ ne predoči gostu (članak 10. stavak 1. točka 4.)

5. vidno ne istakne cijene usluga koje se nude na hrvatskom i najmanje jednom svjetskom jeziku, na način dostupan gostima i/ili ne pridržava se istaknutih cijena, a kod pružanja usluga smještaja u cjenicima ne istakne i iznos boravišne pristojbe, ne stavi cjenike na raspolaganje gostima u dovoljnom broju primjeraka (članak 10. stavak 1. točka 5.)

6. ne izda gostu čitljiv i točan račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu s naznakom vrste, količine i cijene pruženih usluga, odnosno odobrenog popusta, a kod pružanja usluga smještaja ne navede u računu i iznos boravišne pristojbe, ili račun za pružene usluge gostu ne izda turističkoj agenciji ili drugom naručitelju usluge (članak 10. stavak 1. točka 6.)

7. ne vodi knjigu gostiju u ugostiteljskom objektu za smještaj u propisanom obliku, sadržaju i na propisani način (članak 10. stavak 1. točka 8.)

8. ne osigura goste u ugostiteljskom objektu za smještaj od posljedica nesretnog slučaja (članak 10. stavak 1. točka 9.)

9. ne omogući gostu podnošenje pisanih prigovora u svojim poslovnim prostorijama ili bez odgađanja pisanim putem ne potvrdi njegov primitak ili ne omogući gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte ili u poslovnim prostorijama vidljivo ne istakne obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora ili u pisanom obliku ne odgovori na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora, ili ne vodi i/ili čuva pisanu evidenciju prigovora najmanje godinu dana od dana primitka pisanog prigovora (članak 10. stavak 1. točka 10.)

10. ne istakne u ugostiteljskom objektu u kojem pruža usluge naturistima uz naziv vrste ugostiteljskog objekta i oznaku da se u tom objektu pružaju usluge naturistima (članak 10. stavak 1. točka 11.)

11. ne obavijesti pisanim putem u propisanom roku nadležni ured, odnosno Ministarstvo o prestanku obavljanja djelatnosti u ugostiteljskom objektu (članak 10. stavak 1. točka 12.)

12. prema gostu se ne odnosi uljudno, korektno i profesionalno (članak 10. stavak 1. točka 15.)

13. ne ispunjava uvjete odgovarajućeg stupnja i vrste obrazovanja, stručne osposobljenosti ili majstorskog ispita, potrebnih za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ovisno o vrstama ugostiteljskih objekta ili nema zaposlenu osobu koja ispunjava te uvjete (članak 10. stavak 1. točka 17.)

14. ne spriječi iznošenje pića i napitaka radi konzumiranja izvan zatvorenih prostora ugostiteljskog objekta iz članka 9. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona (članak 10. stavak 1. točka 18.)

15. prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u komercijalnom poslovanju koristi oznaku propisane vrste i kategorije ugostiteljskog objekta, posebnog standarda, odnosno oznake kvalitete koja nije utvrđena rješenjem nadležnog ureda, odnosno Ministarstva (članak 11.)

16. uslužuje, odnosno dopušta konzumiranje alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koja sadržavaju alkohol u ugostiteljskom objektu osobama mlađim od 18 godina, u ugostiteljskim objektima u kojima se uslužuju alkoholna pića, druga pića i/ili napitci koji sadržavaju alkohol, ne istakne na vidljivom mjestu oznaku o toj zabrani, te ako uslužuje alkoholna pića, druga pića i/ili napitke koji sadržavaju alkohol protivno propisanoj zabrani, ili ako uslužuje alkoholna pića protivno zabrani predstavničkog tijela (članak 13.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2000,00 do 7000,00 kuna.

(3) U slučaju ponavljanja prekršaja iz stavka 1. točaka 5., 6., 9., 12. do 16. ovoga članka, u istom ugostiteljskom objektu, pravna osoba i fizička osoba – obrtnik kaznit će se novčanom kaznom od 5000,00 do 40.000,00 kuna.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka turistički inspektor može pravnoj osobi i fizičkoj osobi – obrtniku naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 1500,00 kuna, a odgovornoj osobi u pravnoj osobi u iznosu od 1000,00 kuna, osim u slučaju iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Za prekršaje iz stavka 1. točke 16. ovoga članka policijski službenik može pravnoj osobi i fizičkoj osobi – obrtniku naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 1500,00 kuna, a odgovornoj osobi u pravnoj osobi u iznosu od 1000,00 kuna.

Članak 48.

(1) Novčanom kaznom od 2500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iznajmljivač, ako:

1. pruža usluge smještaja u više od deset soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti (članak 30. stavak 3. točka 1.)

2. pruža usluge smještaja u kampu u više od deset smještajnih jedinica, odnosno za više od 30 gostiju istodobno, u koji broj se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina (članak 30. stavak 3. točka 2.)

3. pruža usluge doručka, polupansiona ili punog pansiona osobama koje nisu gosti kojima pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor (članak 30. stavak 3. točka 3.)

4. nudi i prodaje usluge iz članka 30. stavka 3. ovoga Zakona protivno članku 30. stavku 4. ovoga Zakona (članak 30. stavak 4.)

5. objekt u kojem pruža usluge ne ispunjava minimalne uvjete za vrstu i uvjete za kategoriju (članak 31. stavak 1.)

6. pruža usluge iz članka 30. stavka 3. ovoga Zakona suprotno izdanom rješenju o odobrenju ili suprotno izdanom privremenom rješenju (članak 34. stavci 1. i 4.).

(2) U slučaju ponavljanja prekršaja iz stavka 1. točaka 1. do 4. i 6. ovoga članka kaznit će se iznajmljivač novčanom kaznom od 5000,00 do 20.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka turistički inspektor može naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 1000,00 kuna, osim u slučaju iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 49.

(1) Novčanom kaznom od 2000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iznajmljivač ako:

1. vidno ne istakne na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, na propisani način, natpis s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda (članak 32. stavak 1. točka 1.)

2. ne istakne u svakom objektu naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje nudi, informaciju o plaćanju boravišne pristojbe te se ne pridržava istaknutih cijena (članak 32. stavak 1. točka 2.)

3. ne utvrdi normative namirnica, pića i napitaka za pojedina jela, pića i napitke, ako takve usluge pruža, ne pruži usluge po utvrđenim normativima, normativ za vrijeme rada nema u objektu ili na zahtjev normativ ne predoči gostu (članak 32. stavak 1. točka 3.)

4. ne izda gostu čitljiv i točan račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu ili račun za pružene usluge gostu ne izda turistička agencija (članak 32. stavak 1. točka 4.)

5. ne vodi popis gostiju na propisani način ili popis gostiju za iznajmljivača ne vodi turistička agencija (članak 32. stavak 1. točka 5.)

6. ne omogući gostu podnošenje pisanih prigovora u objektu ili bez odgađanja pisanim putem ne potvrditi njegov primitak ili ne omogući gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte ili u objektu vidljivo ne istakne obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora ili u pisanom obliku ne odgovori na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora, ili ne vodi i/ili čuva pisanu evidenciju prigovora najmanje godinu dana od dana primitka pisanog prigovora (članak 32. stavak 1. točka 6.)

7. ne pruža ugostiteljske usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog ureda (članak 32. stavak 1. točka 8.)

8. prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima koristi oznaku propisane vrste i kategoriju objekta koja nije utvrđena rješenjem nadležnog ureda (članak 32. stavak 2.)

9. uslužuje, odnosno dopušta konzumiranje alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koja sadržavaju alkohol u objektu osobama mlađim od 18 godina ili nema istaknutu oznaku o toj zabrani (članak 32. stavak 3.).

(2) U slučaju ponavljanja prekršaja iz stavka 1. točaka 4. i 6. do 9. ovoga članka kaznit će se iznajmljivač novčanom kaznom od 4000,00 do 10.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka turistički inspektor može naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 750,00 kuna, osim u slučaju iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 50.

(1) Novčanom kaznom od 2500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba – nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ako:

1. pruža usluge iz članka 39. stavka 2. ovoga Zakona suprotno izdanom rješenju o odobrenju ili suprotno izdanom privremenom rješenju (članak 39. stavak 9., u vezi s člankom 34. stavkom 4.)

2. pruža usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu suprotno odredbama članka 39. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona (članak 39. stavci 3. i 4.)

3. objekt u kojem se pružaju usluge iz članka 39. stavka 2. ovoga Zakona ne ispunjava minimalne uvjete za vrstu i uvjete za kategoriju (članak 39. stavak 7.)

4. nudi i prodaje usluge iz članka 39. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona protivno članku 30. stavku 4. (članak 39. stavak 9., u vezi s člankom 30. stavkom 4.).

(2) U slučaju ponavljanja prekršaja iz stavka 1. točaka 1., 2. i 4. ovoga članka kaznit će se fizička osoba – nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednoga gospodarstva novčanom kaznom od 5000,00 do 20.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka turistički inspektor može fizičkoj osobi – nositelju ili članu obiteljskog poljoprivrednoga gospodarstva naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 1000,00 kuna, osim u slučaju iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 51.

(1) Novčanom kaznom do 2000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba – nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednoga gospodarstva ako:

1. vidno ne istakne na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, na propisani način, natpis s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda (članak 39. stavak 9., u vezi s člankom 32. stavkom 1. točkom 1.)

2. ne istakne u svakom objektu naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje nudi, informaciju o plaćanju boravišne pristojbe te se ne pridržava istaknutih cijena (članak 39. stavak 9., u vezi s člankom 32. stavkom 1. točkom 2.)

3. ne utvrdi normative namirnica, pića i napitaka za pojedina jela, pića i napitke ako takve usluge pruža, ne pruži usluge po utvrđenim normativima, normativ za vrijeme rada nema u objektu ili na zahtjev normativ ne predoči gostu (članak 39. stavak 9., u vezi s člankom 32. stavkom 1. točkom 3.)

4. ne izda gostu čitljiv i točan račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu ili račun za pružene usluge gostu ne izda turističkoj agenciji ili drugom naručitelju usluge (članak 39. stavak 9., u vezi s člankom 32. stavkom 1. točkom 4.)

5. ne vodi popis gostiju na propisani način (članak 39. stavak 9., u vezi s člankom 32. stavkom 1. točkom 5.)

6. ne omogući podnošenje pisanih prigovora gostiju u skladu s člankom 32. stavkom 1. točkom 6. ovoga Zakona (članak 39. stavak 9., u vezi s člankom 32. stavkom 1. točkom 6.)

7. ne pruža ugostiteljske usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog ureda (članak 39. stavak 9., u vezi s člankom 32. stavkom 1. točkom 8.)

8. prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima koristi oznaku propisane vrste i kategoriju objekta koja nije utvrđena rješenjem nadležnog ureda (članak 39. stavak 9., u vezi s člankom 32. stavkom 2.)

9. uslužuje, odnosno dopušta konzumiranje alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koja sadržavaju alkohol u objektu osobama mlađim od 18 godina ili nema istaknutu oznaku o toj zabrani (članak 39. stavak 9., a u vezi s člankom 32. stavkom 3.)

10. vidno ne istakne na ulazu u objekt u kojem pruža ugostiteljske usluge obavijest o radnom vremenu sukladno odluci predstavničkog tijela, radnim, odnosno neradnim danima i ne pridržava se istaknutoga radnog vremena (članak 41. stavak 2.).

(2) U slučaju ponavljanja prekršaja iz stavka 1. točaka 4. i 6. do 10. ovoga članka kaznit će se fizička osoba – nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednoga gospodarstva novčanom kaznom od 4000,00 do 10.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka turistički inspektor može fizičkoj osobi – nositelju ili članu obiteljskog poljoprivrednoga gospodarstva naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 1000,00 kuna, osim u slučaju iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 52.

(1) Novčanom kaznom od 1500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba koja kampira izvan kampova iz skupine »Kampovi« i prostora određenih za kampiranje izvan kampova u skladu s člankom 29. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona, te kampova u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (članak 29. stavak 4.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, turistički inspektor može naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 1000,00 kuna.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja rješenja zbog isteka roka za usklađivanje

Članak 53.

Rješenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u smještajnim objektima kampovima koji se kategoriziraju, iz skupine »Kampovi i druge vrste objekata za smještaj«, izdana ugostiteljima do stupanja na snagu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 138/06.), u slučaju da ugostitelji nisu ishodili rješenje sukladno Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji smještajnih objekata kampova iz skupine »Kampovi i druge vrste objekata za smještaj« (»Narodne novine«, br. 175/03. i 106/04.) do stupanju na snagu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 138/06.), a nisu ishodili rješenje o kategorizaciji do 30. travnja 2015. prema članku 53. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 138/06., 152/08., 43/09., 88/10., 50/12., 80/13., 30/14., 89/14. i 152/14.) prestaju važiti danom stupanja na snagu ovoga Zakona.

Izdavanje rješenja za veći smještajni kapacitet od kapaciteta utvrđenog važećim rješenjem

Članak 54.

Fizičkim osobama koje su do dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 50/12.) uskladile svoje poslovanje sukladno odredbi članka 55. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 138/06., 152/08., 43/09. i 88/10.) nadležni će ured na njihov zahtjev izdati rješenje za veći smještajni kapacitet, ali najviše do maksimalnog smještajnog kapaciteta propisanog odredbama ovoga Zakona, bez ponovnog utvrđivanja uvjeta iz članka 34. stavka 2. ovoga Zakona. Uz zahtjev se obvezno prilaže izjava da nije došlo do bitnih promjena vezanih za objekt i opremu objekta u kojem se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu.

Usklađivanje poslovanja

Članak 55.

Ugostitelji i pravne osobe iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona, koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju ugostiteljsku djelatnost, dužni su uskladiti svoje poslovanje s člankom 10. stavkom 1. točkom 17. ovoga Zakona u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 10. stavka 3. ovoga Zakona.

Određivanje početka roka za ponovnu kategorizaciju, utvrđivanje posebnog standarda i oznake kvalitete

Članak 56.

Rok iz članka 22. stavka 1. ovoga Zakona u kojem je Ministarstvo dužno provesti ponovnu kategorizaciju ugostiteljskih objekata iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona i ponovno utvrđivanje posebnog standarda i oznake kvalitete za ugostiteljske objekte iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona, za ugostiteljske objekte kojima je do stupanja na snagu ovoga Zakona rješenjem utvrđena kategorija, odnosno posebni standard i oznaka kvalitete, teče od dana izvršnosti tih rješenja.

Započeti postupci

Članak 57.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 138/06., 152/08., 43/09., 88/10., 50/12., 80/13., 30/14., 89/14. i 152/14.) i propisa donesenih na temelju toga Zakona.

Odluke predstavničkog tijela

Članak 58.

(1) Predstavničko tijelo dužno je donijeti propise na osnovi ovlaštenja iz članka 9. stavka 2., članka 14. stavka 1. i članka 41. stavka 1. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Propisi koje je predstavničko tijelo donijelo na temelju članka 8. stavaka 5. i 6. i članka 13. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 138/06., 152/08., 43/09., 88/10., 50/12., 80/13., 30/14., 89/14. i 152/14.) ostaju na snazi do donošenja propisa iz stavka 1. ovoga članka, u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Rok za donošenje pravilnika

Članak 59.

(1) Ministar će pravilnike iz članka 8. stavka 4., članka 10. stavka 2., članka 15. stavka 2., članka 16. stavka 2., članka 17. stavka 2., članka 24. stavka 10., članka 28. stavka 3., članka 31. stavka 2., članka 32. stavka 4. i članka 39. stavka 8. ovoga Zakona donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar će pravilnik iz članka 10. stavka 3. donijeti u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Upis rješenja do uspostave Središnjeg registra

Članak 60.

Do uspostave Središnjeg registra iz članka 28. ovoga Zakona, Ministarstvo i nadležni uredi nastavljaju voditi upisnike sukladno Pravilniku o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 5/08.).

Primjena propisa

Članak 61.

(1) Do stupanja na snagu propisa iz članka 59. stavka 1. ovoga Zakona, ostaju na snazi propisi koji su doneseni na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 138/06., 152/08., 43/09., 88/10., 50/12., 80/13., 30/14., 89/14. i 152/14.) u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, i to:

1. Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »Restorani«, »Barovi«, »Catering objekti« i »Objekti jednostavnih usluga« (»Narodne novine«, br. 82/07., 82/09., 75/12., 69/13. i 150/14.)

2. Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine »Hoteli« (»Narodne novine«, br. 88/07., 58/08., 62/09., 63/13., 33/14. i 92/14.)

3. Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« (»Narodne novine«, br. 75/08., 45/09. i 11/14.)

4. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« (»Narodne novine«, br. 49/08., 45/09., 94/13. i 49/15.)

5. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata kojima se pružaju ugostiteljske usluga u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 88/07., 58/08., 45/09. i 78/14.)

6. Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 5/08., 46/08., 44/11. i 118/11.)

7. Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 5/08.)

8. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (»Narodne novine«, br. 5/08.)

9. Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (»Narodne novine«, br. 36/12.).

(2) Na skupinu ugostiteljskih objekata »Ostali ugostiteljski objekti za smještaj« do stupanja na snagu propisa iz članka 59. stavka 1. ovoga Zakona, primjenjivat će se odredbe Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« (»Narodne novine, br. 49/08., 45/09. i 94/13.) u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Prestanak važenja propisa

Članak 62.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

– Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 138/06., 152/08., 43/09., 88/10., 50/12., 80/13., 30/14., 89/14. i 152/14.)

– Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi (»Narodne novine«, br. 5/08.) u dijelu u kojem je u suprotnosti s ovim Zakonom.

Stupanje na snagu Zakona

Članak 63.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-01/55

Zagreb, 15. srpnja 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, v. r.

Share This
Skip to content