Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Izmjena Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti 7

Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti – Narodne novine 126/2021

NN 126/2021 (24.11.2021.), Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

HRVATSKI SABOR

2132

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. studenoga 2021.

Klasa: 011-01/21-01/87

Urbroj: 71-10-01/1-21-2

Zagreb, 17. studenoga 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20. i 42/20.) u članku 15. stavku 2. riječi: »uz prethodno mišljenje« zamjenjuju se riječima: »uz prethodnu suglasnost«.

Članak 2.

U članku 25. stavku 1. riječi: »31. prosinca 2021.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2024.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Primjerak izvršnog privremenog rješenja iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se mjesno nadležnoj područnoj jedinici tijela državne uprave nadležnog za poslove turističke inspekcije i poslove sanitarne inspekcije, mjesno nadležnoj područnoj jedinici tijela državne uprave nadležnog za porezni sustav, tijelu državne uprave nadležnom za poslove statistike te nadležnom upravnom tijelu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju koje će dostaviti nadležnom upravnom tijelu primjerak izvršnog rješenja kojim se odlučilo o zahtjevu za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine, a za ugostiteljske objekte u kojima se pruža usluga smještaja i turističkoj zajednici toga područja.«.

Članak 3.

U članku 30. stavak 6. briše se.

Članak 4.

U članku 34. stavku 4. riječi: »31. prosinca 2021.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2024.«.

U stavku 5. riječi: »31. prosinca 2021.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2024.«.

Članak 5.

U članku 39. stavku 8. riječi: »uz prethodno mišljenje« zamjenjuju se riječima: »uz prethodnu suglasnost«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Ugostitelji, iznajmljivači i nositelji ili članovi obiteljskog poljoprivrednoga gospodarstva koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju ugostiteljsku djelatnost, odnosno pružaju ugostiteljske usluge na temelju privremenog rješenja iz članka 25. stavka 1., članka 34. stavaka 4. i 5. i članka 39. stavka 9., a u vezi s člankom 34. stavcima 4. i 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20. i 42/20.), na temelju istih privremenih rješenja nastavljaju obavljati ugostiteljsku djelatnost, odnosno pružati ugostiteljske usluge, najdulje do 31. prosinca 2024.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/109
Zagreb, 12. studenoga 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

Share This
Skip to content