Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu 2021

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu – Narodne novine 70/2021

NN 70/2021 (25.6.2021.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu

HRVATSKI SABOR

1335

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. lipnja 2021.

Klasa: 011-01/21-01/43
Urbroj: 71-10-01/1-21-2
Zagreb, 21. lipnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU

Članak 1.

U Zakonu o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 130/17., 25/19., 98/19. i 42/20.) u članku 2. na kraju točke 2. briše se točka i dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. Direktiva 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija (Tekst značajan za EGP) (SL L 255, 30. 9. 2005.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom 2013/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o izmjeni Direktive 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (»Uredba IMI«) (Tekst značajan za EGP) (SL L 354, 28. 12. 2013.).«.

Članak 2.

U članku 7. iza točke 9. dodaje se nova točka 10. koja glasi:

»10. internetska platforma znači davatelj usluga informacijskog društva odnosno pravna ili fizička osoba koja pruža uslugu koja se uz naknadu pruža elektroničkim putem na individualni zahtjev korisnika«.

Dosadašnje točke 10. do 23. postaju točke 11. do 24.

Dosadašnja točka 24. briše se.

Članak 3.

U članku 13. stavku 4. podstavku 2. riječ: »unatrag« zamjenjuje se riječima: »prije dana podnošenja zahtjeva za odjavu«.

Članak 4.

U članku 17. stavku 3. riječi: »U uvjetima posebnih okolnosti« zamjenjuju se riječima: »Za vrijeme trajanja epidemije bolesti ­COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2«.

U stavku 4. riječi: »posebnih okolnosti« zamjenjuju se riječima: »epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2«.

Članak 5.

U članku 18. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija voditelja poslova u Republici Hrvatskoj uređuje se sukladno posebnom propisu kojim je uređeno priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 38.a i članak 38.a brišu se.

Članak 7.

U članku 70. stavku 2. riječi: »po županijama« brišu se.

U stavku 3. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se riječi: »bez obveze polaganja općeg dijela stručnog ispita za turističke vodiče.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ministar pravilnikom propisuje popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) umjetničke, arheološke i/ili povijesne baštine, uz prethodno mišljenje ministara nadležnih za kulturu, branitelje i poslove zaštite prirode.«.

Članak 8.

U članku 71. stavku 4. riječi: »po županijama« zamjenjuju se riječima: »po regijama«.

Članak 9.

U članku 74. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. naznaku o položenom općem dijelu stručnog ispita odnosno naznaku o položenom općem i posebnom dijelu stručnog ispita za zaštićene cjeline (lokalitete)«.

Članak 10.

Iza članka 75. dodaje se naslov iznad članka i članak 75.a koji glase:

»Ukidanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča

Članak 75.a

(1) Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča ukida se s danom podnošenja zahtjeva za odjavu nadležnom upravnom tijelu ili danom navedenim u zahtjevu za odjavu, koji ne može biti određen prije dana podnošenja zahtjeva nadležnom upravnom tijelu.

(2) Rješenje o ukidanju rješenja iz stavka 1. ovoga članka donosi nadležno upravno tijelo i dostavlja ga Ministarstvu, nadležnom područnom uredu tijela državne uprave nadležnog za poslove turističke inspekcije i nadležnoj ispostavi područnog ureda tijela državne uprave nadležnog za porezni sustav.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.«.

Članak 11.

U članku 76. stavak 5. briše se.

Članak 12.

U članku 87. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Pristup podacima iz izvršnih rješenja iz stavaka 2., 3. i 5. ovoga članka omogućit će se putem Središnjeg registra središnjem uredu turističke inspekcije, nadležnom područnom uredu tijela državne uprave nadležnog za poslove turističke inspekcije i nadležnoj ispostavi područnog ureda tijela državne uprave nadležnog za porezni sustav.«.

Članak 13.

U članku 89. stavku 1. riječi: »danom navedenim u odjavi ili danom podnošenja odjave nadležnom upravnom tijelu, ako je u odjavi naveden datum unatrag« zamjenjuju se riječima: »danom podnošenja zahtjeva za odjavu nadležnom upravnom tijelu ili danom navedenim u zahtjevu za odjavu, koji ne može biti određen prije dana podnošenja zahtjeva za odjavu nadležnom upravnom tijelu«.

U stavku 2. riječi: »danom navedenim u odjavi ili danom podnošenja odjave nadležnom upravnom tijelu, ako je u odjavi naveden datum unatrag« zamjenjuju se riječima: »danom podnošenja zahtjeva za odjavu nadležnom upravnom tijelu ili danom navedenim u zahtjevu za odjavu, koji ne može biti određen prije dana podnošenja zahtjeva za odjavu nadležnom upravnom tijelu«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Rješenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka donosi Ministarstvo odnosno nadležno upravno tijelo i podatke iz rješenja po njegovoj izvršnosti upisuje u Središnji registar.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Dostava podataka iz rješenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nadležnom područnom uredu turističke inspekcije tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove i nadležnoj ispostavi područnog ureda tijela državne uprave nadležnog za porezni sustav uređuje se pravilnikom iz članka 11. stavka 3. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 14.

U članku 95. iza stavka 2. dodaju se novi stavak 3. i stavak 4. koji glase:

»(3) Pružatelj usluga iz stavka 2. ovoga članka dužan je prije početka pružanja usluga dostaviti Ministarstvu obavijest o početku pružanja usluga koja sadrži podatke o tvrtki i sjedištu, njezinu osobnom identifikacijskom broju, adresi svakog prostora u kojem se pružaju usluge te svaku promjenu navedenih podataka prijaviti u roku od osam dana od nastale promjene.

(4) Temeljem obavijesti iz stavka 3. ovoga članka pružatelj usluga iz stavka 2. ovoga članka odnosno svaki prostor u kojem posluje upisuje se u Središnji registar.«.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 5., točka 5. mijenja se i glasi:

»5. sklopiti s putnikom ugovor o najmu vozila koji obvezno mora sadržavati podatke o pružatelju usluge i korisniku usluge (ime i prezime, datum rođenja i broj identifikacijske isprave), iznajmljenom vozilu (registarska oznaka vozila), predviđenom trajanju najma te voditi evidenciju o sklopljenim ugovorima i podacima putem sustava Središnjeg registra«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Pristup podacima iz stavka 5. točke 5. ovoga članka omogućit će se putem Središnjeg registra središnjem uredu turističke inspekcije, tijelu državne uprave nadležnom za poslove turističke inspekcije, tijelu državne uprave nadležnom za unutarnje poslove i nadležnoj ispostavi područnog ureda tijela državne uprave nadležnog za porezni sustav.«.

Članak 15.

Iza članka 99. dodaju se naslov iznad članka i članak 99.a koji glase:

»Obrada osobnih podataka

Članak 99.a

Na obradu osobnih podataka propisanih ovim Zakonom primjenjuju se propisi kojima se uređuje područje zaštite osobnih podataka.«.

Članak 16.

U članku 102. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Iznimno od odredaba ovoga članka, turistički inspektor dužan je bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka inspekcijskog nadzora, podnijeti optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka odnosno izdati prekršajni nalog ili naplatiti kaznu na mjestu izvršenja prekršaja u svim slučajevima kada je propisana upravna mjera zabrane te u slučajevima utvrđenja prekršaja iz članka 107. stavka 1., članka 108. stavka 1. točke 8., članka 109. stavka 1. točaka 1., 3. i 7., članka 110. stavka 1. točaka 1., 2., 3. i 6., članka 111. stavka 1. točaka 1. do 8., članka 112.a i članka 112.b ovoga Zakona te u svim slučajevima ponavljanja istog prekršaja.«.

Članak 17.

U članku 104. stavku 1. dodaje se novi podstavak 1. koji glasi:

» – fizička osoba iz članka 69. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona pruža usluge turističkog vodiča suprotno odredbi članka 73. stavka 1. ovoga Zakona«.

Dosadašnji podstavci 1. do 4. postaju podstavci 2. do 5.

Iza podstavka 5. dodaje se podstavak 6. koji glasi:

» – fizička osoba pruža usluge turističkog vodiča bez nekog od oblika poslovanja sukladno posebnim propisima ili kao zaposlenik putem ugovora o radu ili putem ugovora o djelu ili ugovora o obavljanju studentskih poslova«.

Dosadašnji podstavak 5. postaje podstavak 7.

Članak 18.

Članak 105. mijenja se i glasi:

»(1) Ako se u provedbi inspekcijskog nadzora u području pružanja usluga u turizmu utvrdi da se usluge u turizmu pružaju suprotno izdanom rješenju nadležnog upravnog tijela odnosno Ministarstva, turistički inspektor će po završetku inspekcijskog nadzora s utvrđenim činjenicama odlučnim za donošenje rješenja donijeti i otpremiti rješenje stranki kojim će do otklanjanja utvrđenih nedostataka odnosno nepravilnosti zabraniti pravnoj ili fizičkoj osobi pružanje usluga u turizmu, u dijelu u kojem se pružaju suprotno rješenju nadležnog upravnog tijela odnosno Ministarstva, izdanom temeljem članaka 87. i 88. ovoga Zakona.

(2) Ako se u provedbi inspekcijskog nadzora u području pružanja usluga u turizmu utvrdi da turistička agencija nije prije početka pružanja usluga dostavila Ministarstvu propisane podatke u svezi s početkom pružanja usluga iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona, turistički inspektor će po završetku inspekcijskog nadzora s utvrđenim činjenicama odlučnim za donošenje rješenja donijeti i otpremiti rješenje stranki kojim će do otklanjanja utvrđenih nedostataka odnosno nepravilnosti zabraniti pravnoj ili fizičkoj osobi pružanje usluga u turizmu.

(3) Ako se u provedbi inspekcijskog nadzora u području pružanja usluga u turizmu utvrdi da pravna i fizička osoba – obrtnik nije prije početka pružanja usluga iznajmljivanja osobnih vozila bez vozača dostavila Ministarstvu propisane podatke u svezi s početkom pružanja usluga iz članka 95. stavka 1. ovoga Zakona, turistički inspektor će po završetku inspekcijskog nadzora s utvrđenim činjenicama odlučnim za donošenje rješenja donijeti i otpremiti rješenje stranki kojim će do otklanjanja utvrđenih nedostataka odnosno nepravilnosti zabraniti pravnoj ili fizičkoj osobi pružanje usluga u turizmu.

(4) Iznimno od stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, u slučaju objektivne spriječenosti turističkog inspektora rješenja iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka turistički inspektor dužan je donijeti i otpremiti stranki prvi radni dan nakon što su prestale okolnosti koje su ga sprječavale u donošenju i otpremi rješenja.

(5) Žalba protiv rješenja iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(6) Žalba protiv rješenja iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka podnosi se tijelu državne uprave nadležnom za poslove turističke inspekcije, a rješava je nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica za drugostupanjski upravni postupak u središnjem uredu toga tijela.

(7) Ako je pravna ili fizička osoba – obrtnik otklonila nedostatke utvrđene rješenjem iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka ili je zbog drugog razloga prestala obveza izvršenja tog rješenja, turistički inspektor će po službenoj dužnosti u zapisniku o kontroli izvršenja rješenja navesti da je rješenje izvršeno.«.

Članak 19.

Članak 106. mijenja se i glasi:

»(1) Ako poslovni ili drugi prostor, plovni objekt, marina ili drugi objekt za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata, uređaji ili oprema u kojem ili kojima se pružaju usluge u turizmu ne udovoljavaju uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, turistički inspektor rješenjem će narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti, određujući rok u kojem se ti nedostaci i nepravilnosti moraju otkloniti.

(2) Ako turistička agencija ne dostavi obavijest o promjeni podataka o tvrtki i sjedištu turističke agencije, njezinu osobnom identifikacijskom broju, adresi svakog prostora u kojem se pružaju usluge, voditelju poslova, ispunjavanju uvjeta voditelja poslova te ne dostavi dokaze o istom u roku od osam dana od nastale promjene, turistički inspektor rješenjem će narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti, određujući rok u kojem se ti nedostaci i nepravilnosti moraju otkloniti.

(3) Ako pravna i fizička osoba – obrtnik nije dostavio obavijest o promjeni podataka o tvrtki i sjedištu, njezinu osobnom identifikacijskom broju, adresi svakog prostora u kojem se pružaju usluge u roku od osam dana od nastale promjene, turistički inspektor rješenjem će narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti, određujući rok u kojem se ti nedostaci i nepravilnosti moraju otkloniti.

(4) Rješenja iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka turistički inspektor neće donositi kada su utvrđeni nedostaci i nepravilnosti otklonjeni tijekom inspekcijskog nadzora, što će turistički inspektor utvrditi i navesti u zapisniku.

(5) Ako nedostaci i nepravilnosti iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka ne budu otklonjeni u određenom roku, turistički inspektor rješenjem će zabraniti pružanje usluge u turizmu u poslovnom prostoru turističke agencije, rent-a-cara, poslovnom ili drugom prostoru, plovnom objektu, marini ili drugom objektu za pružanje usluga veza i smještaja plovila plovnih objekata ili pružanje usluga uređajima ili opremom koja ima utvrđene nedostatke i nepravilnosti, dok se utvrđeni nedostaci i nepravilnosti ne otklone.

(6) Žalba protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka podnosi se tijelu državne uprave nadležnom za poslove turističke inspekcije, a rješava je nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica za drugostupanjski upravni postupak u središnjem uredu toga tijela.

(7) Ako je pravna ili fizička osoba otklonila nedostatke utvrđene rješenjem iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka ili je zbog drugog razloga prestala obveza izvršenja rješenja, turistički inspektor će po službenoj dužnosti u zapisniku o kontroli izvršenja rješenja navesti da je rješenje izvršeno.«.

Članak 20.

U članku 107. stavku 1. iza točke 4. dodaju se nove točke 5. i 6. koje glase:

»5. informacije iz članka 25. stavka 1. ovoga Zakona ne stavi na raspolaganje putniku prije sklapanja ugovora (članak 25. stavak 1.)

6. informacije iz članka 25. stavka 1. ovoga Zakona nije pružio na jasan, razumljiv, lako uočljiv način ili, kada se one pružaju u pisanom obliku, nisu čitljive niti napisane na hrvatskom jeziku (članak 25. stavci 1. i 2.)«.

Dosadašnje točke 5. do 13. postaju točke 7. do 15.

Iza točke 15. dodaje se nova točka 16. koja glasi:

»16. kao organizator paket-aranžmana za koji putnik raskine ugovor o putovanju u paket-aranžmanu sukladno članku 37. stavku 6. ovoga Zakona, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana raskida ugovora, ne vrati putniku puni iznos svih plaćanja koja su na temelju ugovora izvršena od strane putnika ili u ime putnika (članak 37. stavci 6., 7. i 8.)«.

Dosadašnja točka 14., koja postaje točka 17., mijenja se i glasi:

»17. kao organizator paket-aranžmana raskine ugovor o putovanju u paket-aranžmanu sukladno članku 38. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona, a ne obavijesti putnika o raskidu ugovora unutar roka utvrđenog u ugovoru, ali ne kasnije od rokova propisanih u stavcima 1. i 2. toga članka odnosno bez nepotrebnog odgađanja, ili u slučaju tih raskida ugovora o putovanju u paket-aranžmanu, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana raskida ugovora, ne vrati putniku puni iznos svih plaćanja koja su na temelju ugovora izvršena od strane putnika ili u ime putnika (članak 38.)«.

Dosadašnje točke 15. do 34. postaju točke 18. do 37.

Dosadašnja točka 35., koja postaje točka 38., mijenja se i glasi:

»38. pruža usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car), a nema najmanje jedan poslovni prostor sukladno članku 95. stavku 5. točki 3. ovoga Zakona (članak 95. stavak 5. točka 3.)«.

U dosadašnjoj točki 36. koja postaje točka 39. na kraju rečenice briše se točka.

Iza točke 39. dodaju se točke 40. i 41. koje glase:

»40. ne vodi evidenciju sklopljenih ugovora o najmu sukladno članku 95. stavku 5. točki 5. ovoga Zakona (članak 95. stavak 5. točka 5.)

41. opći uvjeti o najmu vozila nisu stavljeni na raspolaganje putniku u pisanom obliku na hrvatskom i/ili engleskom jeziku (članak 95. stavak 5. točka 6.).«.

Članak 21.

U članku 109. stavku 3. riječi: »točaka 1. – 9.« brišu se.

Članak 22.

U članku 110. stavku 1. iza točke 5. na kraju rečenice briše se točka i dodaje se točka 6. koja glasi:

»6. ne dostavi Ministarstvu obavijest o početku pružanja usluga prije početka pružanja usluga sukladno članku 95. stavku 3. ovoga Zakona ili ne prijavi svaku promjenu podataka u roku od osam dana od nastale promjene (članak 95. stavak 3.).«.

Članak 23.

U članku 111. stavku 1. dodaje se nova točka 1. koja glasi:

»1. pruža usluge bez rješenja iz članka 73. stavka 1. ovoga Zakona (članak 73. stavak 1.)«.

Dosadašnje točke 1. i 2. postaju točke 2. i 3.

Iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. ako ne pruža usluge kroz neki od oblika poslovanja sukladno posebnim propisima ili kao zaposlenik putem ugovora o radu ili putem ugovora o djelu ili ugovora o obavljanju studenskih poslova (članak 73. stavak 5.)«.

Dosadašnje točke 3. do 6. postaju točke 5. do 8.

Članak 24.

Iza članka 112. dodaju se članci 112.a i 112.b koji glase:

»Članak 112.a

(1) Novčanom kaznom od 5000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba – davatelj usluga informacijskog društva, fizička osoba – obrtnik – davatelj usluga informacijskog društva ako ne istakne PDV identifikacijski broj pružatelja usluge sukladno članku 6.a ovoga Zakona (članak 6.a).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi – davatelj usluga informacijskog društva novčanom kaznom od 3000,00 do 10.000,00 kuna.

(3) U slučaju ponavljanja prekršaja iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba – davatelj usluga informacijskog društva, fizička osoba – obrtnik – davatelj usluga informacijskog društva kaznit će se novčanom kaznom od 15.000,00 do 90.000,00 kuna.

Članak 112.b

(1) Novčanom kaznom od 5000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, fizička osoba – obrtnik ako kao organizator putniku, kojemu je za neizvršeni ugovor o putovanju u paket-aranžmanu izdan vaučer temeljem članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 42/20.), ne vrati sva plaćanja izvršena u korist putnika, sukladno članku 37. stavcima 6. i 7., a u roku iz članka 37. stavka 8. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 5000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, fizička osoba – obrtnik ako kao organizator putniku, kojemu je za neizvršeni ugovor o putovanju u paket-aranžmanu izdan vaučer temeljem članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 42/20.), ne vrati sva plaćanja izvršena u korist putnika, sukladno članku 38. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona.

(3) Za prekršaje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 3000,00 do 10.000,00 kuna.

(4) U slučaju ponavljanja prekršaja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka pravna osoba, fizička osoba – obrtnik kaznit će se novčanom kaznom od 15.000,00 do 90.000,00 kuna.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

(1) Putnik kojemu je za neizvršeni ugovor o putovanju u paket-aranžmanu izdan vaučer temeljem članka 38.a Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 130/17., 25/19., 98/19. i 42/20.) ima pravo na raskid ugovora o putovanju u paket-aranžmanu i pravo na povrat svih izvršenih plaćanja.

(2) Organizator je dužan putniku iz stavka 1. ovoga članka vratiti sva plaćanja izvršena u korist putnika sukladno članku 37. stavcima 6. i 7. u roku iz članka 37. stavka 8. te članku 38. stavcima 2. i 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 130/17., 25/19., 98/19. i 42/20.).

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, vaučer iz stavka 1. ovoga članka, uz pristanak putnika, može se iskoristiti za sklapanje ugovora o zamjenskom putovanju u paket-aranžmanu jednake, veće ili niže vrijednosti i / ili kvalitete te izlet ili drugu uslugu putovanja, u roku od jedne godine od njegova izdavanja.

(4) Ako je temeljem vaučera iz stavka 1. ovoga članka ugovoreno zamjensko putovanje u paket-aranžmanu odnosno izlet ili druga usluga putovanja niže kvalitete ili cijene od iznosa vaučera, putnik ima pravo na povrat razlike cijene.

(5) Ako putnik ne iskoristi vaučer za sklapanje ugovora o zamjenskom putovanju u paket-aranžmanu u roku iz stavka 3. ovoga članka, smatrat će se da je isti raskinut i putnik ima pravo na povrat svih izvršenih plaćanja sukladno stavku 1. ovoga članka.

(6) Putnik može pravo korištenja vaučera iz stavka 1. ovoga članka prenijeti na drugu osobu sukladno odredbama članka 34. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 130/17., 25/19., 98/19. i 42/20.) kojim se uređuje prijenos ugovora o putovanju u paket-aranžmanu na drugog putnika.

Članak 26.

(1) Osobe koje do stupanja na snagu propisa iz članka 71. stavka 6. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 130/17., 25/19., 98/19. i 42/20.) polože opći dio stručnog ispita odnosno posebni dio stručnog ispita za turističke vodiče za pojedine županije, a nisu ishodile rješenje iz članka 73. stavka 1. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 130/17., 25/19., 98/19. i 42/20.), zadržavaju sva prava stečena polaganjem ispita i nakon stupanja na snagu pravilnika iz članka 71. stavka 6. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 130/17., 25/19., 98/19. i 42/20.).

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje polože opći dio stručnog ispita mogu ishoditi rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča sukladno članku 73. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 130/17., 25/19., 98/19. i 42/20.) za područje Republike Hrvatske, osim na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima), a osobe koje polože i posebni dio stručnog ispita za zaštićene cjeline (lokalitete), mogu ishoditi rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima) u Republici Hrvatskoj sukladno položenom posebnom dijelu stručnog ispita.

(3) Osobe koje su do stupanja na snagu ovoga Zakona ishodile rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča sukladno odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 130/17., 25/19., 98/19. i 42/20.) za položeni opći dio stručnog ispita, mogu nastaviti obavljati usluge turističkog vodiča sukladno tom rješenju za područje Republike Hrvatske, osim na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima), a oni koji imaju položen i posebni dio stručnog ispita, mogu pružati usluge i na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima) u Republici Hrvatskoj sukladno ishođenom rješenju za županiju za koju je položen stručni ispit.

Članak 27.

Pružatelji usluga iz članka 95. stavka 2. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 130/17., 25/19., 98/19. i 42/20.) dužni su u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona dostaviti Ministarstvu obavijest o pružanju usluga, koja sadrži podatke o tvrtki i sjedištu, njezinu osobnom identifikacijskom broju, adresi svakog prostora u kojem se pružaju usluge te svaku promjenu navedenih podataka prijaviti u roku od osam dana od nastale promjene.

Članak 28.

Do uspostave Središnjeg registra Ministarstvo i nadležna upravna tijela nastavljaju dostavljati izvršna rješenja iz članka 87. stavaka 2., 3. i 5. i članka 89. stavaka 1. i 2. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 130/17., 25/19., 98/19. i 42/20.) nadležnom područnom uredu tijela državne uprave nadležnog za poslove turističke inspekcije i nadležnoj ispostavi područnog ureda tijela državne uprave nadležnog za porezni sustav.

Članak 29.

(1) Do uspostave Središnjeg registra na mrežnim stranicama Ministarstva objavljivat će se, slijedom obavijesti ili prijave iz članka 95. stavka 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 130/17., 25/19., 98/19. i 42/20.), popis pružatelja usluga odnosno prostora u kojima posluju te podaci iz tih obavijesti ili prijava.

(2) Do uspostave Središnjeg registra pružatelj usluga iz članka 95. stavka 2. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 130/17., 25/19., 98/19. i 42/20.) evidenciju o sklopljenim ugovorima mora voditi u papirnatom ili elektroničkom obliku te o istom čuvati podatke najmanje dvije godine te ih na zahtjev dati na uvid tijelu državne uprave nadležnom za poslove turističke inspekcije, tijelu državne uprave nadležnom za unutarnje poslove i nadležnoj ispostavi područnog ureda tijela državne uprave nadležnom za porezni sustav.

Članak 30.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o načinu korištenja vaučera za neizvršene ugovore o putovanju u paket-aranžmanu (»Narodne novine«, br. 60/20.).

Članak 31.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/17
Zagreb, 18. lipnja 2021.

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

hotel - simboli za recepciju - dekoracija uz Zakon o turizmu Izmjena 4
Share This
Skip to content