Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma 2019

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma – Narodne novine 52/2019

NN 52/2019 (22.5.2019.), Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

HRVATSKI SABOR

990

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA

Proglašavam Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. svibnja 2019.

Klasa: 011-01/19-01/79

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 10. svibnja 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA

GLAVA I.
TEMELJNE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom, po modelu destinacijske menadžment organizacije, uređuje sustav turističkih zajednica, ustrojstvo, zadaće i način rada turističkih zajednica te osnovna načela njihova financiranja i gospodarenja.

Značenje pojmova

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. turistička destinacija (u daljnjem tekstu: destinacija) se definira kao tržišno i turistički valorizirana prostorna cjelina koja predstavlja cilj turističkih putovanja i obuhvaća područje jedne ili više jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave

2. destinacijska menadžment organizacija se definira kao organizacija koja okuplja dionike javnog, privatnog i civilnog sektora radi strateškog i operativnog upravljanja destinacijom i ostvarivanja zajedničke, prethodno usuglašene, vizije

3. načelo destinacijskog menadžmenta podrazumijeva turističke aktivnosti dionika, unutar svrsishodne poslovne suradnje, a radi stvaranja integriranog i konkurentnog destinacijskog proizvoda.

Rodno značenje izraza

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Definicija turističke zajednice

Članak 4.

(1) Turističke zajednice su organizacije koje djeluju po načelu destinacijskog menadžmenta, a osnivaju se radi promicanja i razvoja turizma Republike Hrvatske i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na način da upravljaju destinacijom na razini za koju su osnovane.

(2) U provođenju promotivnih aktivnosti u zemlji i inozemstvu, turističke zajednice upotrebljavaju znak hrvatskog turizma koji se utvrđuje odlukom Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice.

Područje za koje se osniva turistička zajednica

Članak 5.

(1) Sustav turističkih zajednica, organiziranih po modelu destinacijske menadžment organizacije, u smislu ovoga Zakona čine:

1) lokalna turistička zajednica osnovana kao lokalna destinacijska menadžment organizacija za područje jedne ili više jedinica lokalne samouprave, otoka, rivijere ili slične prostorne cjeline

2) regionalna turistička zajednica osnovana kao regionalna destinacijska menadžment organizacija za područje jedne ili više jedinica područne (regionalne) samouprave

3) Turistička zajednica Grada Zagreba za područje Grada Zagreba

4) Hrvatska turistička zajednica za područje Republike Hrvatske.

(2) Kada se turističke zajednice iz stavka 1. točke 1. ovoga članka osnivaju za područje više jedinica lokalne samouprave, dužne su voditi se načelom teritorijalne pripadnosti istoj regionalnoj turističkoj zajednici.

(3) Kada se turističke zajednice iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka osnivaju za područje više jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, dužne su voditi se načelom prostorno funkcionalne cjelovitosti te mogućnostima financiranja za ostvarivanje zadaća turističke zajednice.

(4) Kada se turističke zajednice iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka osnivaju za područje više jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, ministarstvo nadležno za poslove turizma (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) daje prethodnu suglasnost za osnivanje, a na prijedlog povjerenstva koje imenuje ministar nadležan za poslove turizma (u daljnjem tekstu: ministar).

Pravna osobnost i odgovornost turističkih zajednica

Članak 6.

(1) Turistička zajednica je pravna osoba.

(2) Turistička zajednica ne može započeti s djelovanjem prije stjecanja pravne osobnosti.

(3) Prava i obveze turističke zajednice utvrđuju se ovim Zakonom i statutom turističke zajednice.

(4) Za svoje obveze turistička zajednica odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Upisnik turističkih zajednica

Članak 7.

(1) Turistička zajednica svojstvo pravne osobe stječe danom upisa u Upisnik turističkih zajednica (u daljnjem tekstu: Upisnik), a gubi brisanjem iz Upisnika.

(2) Zahtjev za upis u Upisnik turistička zajednica dužna je podnijeti u roku od 15 dana od dana održavanja osnivačke skupštine.

(3) Zahtjev za upis promjene podataka upisanih u Upisnik turistička zajednica dužna je podnijeti u roku od 15 dana od dana nastale promjene.

(4) Upisnik vodi Ministarstvo.

(5) O upisu turističke zajednice u Upisnik, upisu promjene upisanih podataka i brisanju turističke zajednice iz Upisnika Ministarstvo donosi rješenje.

(6) Ministar pravilnikom propisuje oblik i sadržaj obrasca zahtjeva za upis u Upisnik te sadržaj i način vođenja Upisnika.

Članovi turističke zajednice

Članak 8.

(1) Turistička zajednica ima obvezatne članove.

(2) Osim obvezatnih članova, lokalna turistička zajednica može imati i dragovoljne članove.

Ciljevi turističkih zajednica

Članak 9.

Zajednički ciljevi turističkih zajednica su:

1. razvoj i marketing destinacije kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja (planiranje, razvoj turističkih proizvoda u destinaciji, financiranje, donošenje i provedba odluka), u skladu s dokumentima kojima se definira nacionalna strategija razvoja turizma

2. osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih/regionalnih interesa kroz jačanje lokalne/regionalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnom/regionalnom nivou radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda

3. poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji te razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, kao i potrebi i važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističke resursne osnove određene destinacije, a osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja.

Djelovanje turističkih zajednica

Članak 10.

(1) Djelovanje turističkih zajednica temelji se na načelu opće korisnosti.

(2) Turistička zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, turistička zajednica može:

1. upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, Republike Hrvatske, tijela javne vlasti, javnih ustanova odnosno pravnih osoba kojima je osnivač ili većinski vlasnik jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska

2. organizirati manifestacije i priredbe koje pridonose turističkom identitetu destinacije

3. objavljivati komercijalne oglase na svojim digitalnim online i offline kanalima komunikacije i zaključivati sponzorske ugovore u svrhu financiranja zadaća

4. organizirati stručne skupove i edukacije

5. pružati usluge putem turističkih informacijskih sustava te izrađivati tržišna i druga istraživanja i analize namijenjene komercijalnoj uporabi

6. obavljati druge poslove i zadaće u funkciji razvoja turizma i destinacije koji nisu u suprotnosti s ovim Zakonom i drugim propisima.

(4) Turistička zajednica ne smije imati ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, turistička zajednica može steći ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva ako je to u stečajnom postupku ili drugom postupku koji se vodi po posebnim propisima zakonit način namirenja tražbine.

(6) Ministar pravilnikom propisuje što se smatra javnom turističkom infrastrukturom.

Javnost rada

Članak 11.

Rad turističkih zajednica je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan ovim Zakonom i statutom turističke zajednice.

Statut turističke zajednice

Članak 12.

(1) Turistička zajednica ima statut.

(2) Statut turističke zajednice sadrži odredbe o:

1. nazivu i sjedištu turističke zajednice

2. zadaćama turističke zajednice

3. pravima, obvezama i odgovornosti članova turističke zajednice

4. načinu predstavljanja i zastupanja turističke zajednice

5. razlozima i postupku razrješenja direktora turističke zajednice

6. djelokrugu, ustrojstvu, načinu izbora i opoziva, mandatu te odgovornosti članova tijela turističke zajednice

7. načinu odlučivanja u turističkoj zajednici i tijelima turističke zajednice

8. načinu ostvarivanja javnosti rada

9. načinu donošenja statuta i drugih općih akata

10. imovini, načinu stjecanja imovine i raspolaganju imovinom

11. postupku s imovinom u slučaju prestanka turističke zajednice

12. drugim pitanjima.

(3) Turistička zajednica donosi statut te izmjene i/ili dopune statuta, uz prethodnu suglasnost Ministarstva. Ako turistička zajednica ne donese statut odnosno izmjene i/ili dopune statuta u roku od mjesec dana od dana primitka suglasnosti Ministarstva, smatrat će se da suglasnost nije dana.

(4) Statuti lokalnih turističkih zajednica i njihove izmjene i/ili dopune objavljuju se u službenom glasilu jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave za područje kojih su turističke zajednice osnovane, a statuti regionalnih turističkih zajednica, Turističke zajednice Grada Zagreba i Hrvatske turističke zajednice u »Narodnim novinama«.

(5) Službena glasila jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave iz stavka 4. ovoga članka turističke zajednice su dužne dostaviti Ministarstvu u roku od 15 dana od dana objave statuta odnosno izmjene i/ili dopune statuta u službenom glasilu.

Tijela turističkih zajednica

Članak 13.

(1) Tijela turističke zajednice su:

1. skupština

2. turističko vijeće

3. predsjednik turističke zajednice.

(2) Statutom turističke zajednice može se predvidjeti osnivanje radnih tijela.

(3) Članovi tijela turističke zajednice i predsjednik turističke zajednice osobno su odgovorni za zakonito i savjesno obavljanje svojih dužnosti.

(4) Mandat članova tijela turističke zajednice traje četiri godine, a članovi mogu biti ponovno birani odnosno imenovani.

(5) U slučaju prestanka mandata člana tijela prije proteka vremena na koje je izabran, novi član se bira na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

Skupština

Članak 14.

(1) Skupština turističke zajednice je najviše tijelo upravljanja u turističkoj zajednici.

(2) Skupštinu turističke zajednice čine članovi i/ili predstavnici članova turističke zajednice.

(3) Članovi odnosno predstavnici članova turističke zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu skupštine.

(4) Skupština turističke zajednice održava se najmanje dva puta godišnje.

(5) Skupština turističke zajednice može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovice članova skupštine.

(6) Skupština turističke zajednice odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

(7) Ako na sjednici skupštine ne prisustvuje više od polovice članova skupštine, na istoj sjednici saziva se sljedeća sjednica skupštine, s datumom održavanja unutar 15 dana od dana sazivanja neodržane sjednice skupštine.

(8) Iznimno od stavaka 5. i 6. ovoga članka, tako održana sljedeća skupština može pravovaljano odlučivati i kad sjednici ne prisustvuje više od polovice članova skupštine pod uvjetom da odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.

(9) Ako skupština ne usvoji izvješće o izvršenju programa rada i izvješće o radu turističkog vijeća, na istoj sjednici se raspušta turističko vijeće i saziva nova sjednica skupštine na kojoj se izabiru novi članovi turističkog vijeća.

Nadležnost skupštine

Članak 15.

Skupština turističke zajednice:

1. donosi statut turističke zajednice

2. donosi poslovnik o radu skupštine

3. odlučuje o izboru i razrješenju članova turističkog vijeća

4. donosi godišnji program rada turističke zajednice

5. donosi izvješće o izvršenju programa rada turističke zajednice

6. donosi odluku o izvješćima koje podnosi turističko vijeće

7. nadzire poslovanje turističke zajednice

8. donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno ovim Zakonom ili drugim propisom.

Nadzorne ovlasti skupštine

Članak 16.

Pored nadležnosti iz članka 15. ovoga Zakona, skupština turističke zajednice nadzire:

1. vođenje poslova turističke zajednice

2. materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice

3. izvršenje i provedbu programa rada turističke zajednice.

Turističko vijeće

Članak 17.

(1) Turističko vijeće je izvršno tijelo skupštine turističke zajednice.

(2) Turističko vijeće obavlja poslove utvrđene ovim Zakonom i statutom turističke zajednice.

(3) Turističko vijeće je odgovorno skupštini turističke zajednice.

(4) Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovice članova turističkog vijeća.

(5) Turističko vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, odluku o razrješenju direktora turističke zajednice turističko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova turističkog vijeća.

(7) Članovi turističkog vijeća turističke zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu turističkog vijeća.

Nadležnost turističkog vijeća

Članak 18.

Turističko vijeće turističke zajednice:

1. provodi odluke i zaključke skupštine turističke zajednice

2. predlaže skupštini godišnji program rada turističke zajednice te izvješće o izvršenju programa rada

3. zajedno s izvješćem o izvršenju programa rada podnosi skupštini izvješće o svom radu

4. upravlja imovinom turističke zajednice sukladno ovom Zakonu i statutu te sukladno programu rada

5. donosi opće akte za rad i djelovanje stručne službe turističke zajednice

6. imenuje direktora turističke zajednice na temelju javnog natječaja te razrješava direktora turističke zajednice

7. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje turističke zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima turističke zajednice

8. daje ovlaštenje za zastupanje turističke zajednice u slučaju spriječenosti direktora

9. donosi poslovnik o svom radu

10. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom ili drugim propisom.

Izvješće o radu turističkog vijeća

Članak 19.

Izvješće o radu turističkog vijeća iz članka 18. točke 3. ovoga Zakona sadrži podatke o:

1. održanim sjednicama turističkog vijeća (koje minimalno sadrži datum održavanja, dnevni red, imena prisutnih članova i slično)

2. aktima koje je donijelo turističko vijeće (naziv akta, kratak opis, imena članova koji su glasali te vrstu danog glasa po pojedinom članu)

3. načinu praćenja izvršenja programa rada i financijskog plana turističke zajednice.

Predsjednik turističke zajednice

Članak 20.

(1) Predsjednik turističke zajednice predstavlja turističku zajednicu.

(2) Dužnost predsjednika lokalne i regionalne turističke zajednice obnaša općinski načelnik ili gradonačelnik odnosno župan, ovisno o jedinici lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave za područje koje je turistička zajednica osnovana.

(3) Dužnost predsjednika lokalne i regionalne turističke zajednice može obnašati i osoba koju, iz redova članova turističke zajednice, odredi općinski načelnik ili gradonačelnik odnosno župan, ovisno o jedinici lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave za područje za koje je turistička zajednica osnovana. Osoba koju odredi općinski načelnik ili gradonačelnik odnosno župan može obnašati dužnost predsjednika lokalne i regionalne turističke zajednice samo u vremenu trajanja mandata općinskog načelnika ili gradonačelnika odnosno župana od strane kojeg je određena.

(4) Dužnost predsjednika lokalne i regionalne turističke zajednice koja je osnovana za područje više jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave obnaša, sukladno odredbama statuta, jedan od općinskih načelnika ili gradonačelnika odnosno župana, ovisno o jedinicama lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave za područje kojih je osnovana takva turistička zajednica.

(5) Dužnost predsjednika lokalne i regionalne turističke zajednice koja je osnovana za područje više jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave može obnašati i osoba koju, iz redova članova turističke zajednice, sporazumno odrede općinski načelnici ili gradonačelnici odnosno župani, ovisno o jedinici lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave za područje kojih je osnovana takva turistička zajednica. Osoba koju sporazumno odrede općinski načelnici ili gradonačelnici odnosno župani može obnašati dužnost predsjednika lokalne i regionalne turističke zajednice koja je osnovana za područje više jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave samo za vrijeme trajanja sporazuma.

(6) Osobe iz stavaka 3. i 5. ovoga članka za obnašanje dužnosti predsjednika turističke zajednice ne primaju naknadu.

(7) Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar.

(8) Predsjednik turističke zajednice je i predsjednik skupštine i predsjednik turističkog vijeća.

(9) Predsjednik turističke zajednice saziva i predsjeda skupštini turističke zajednice i saziva i predsjeda sjednicama turističkog vijeća.

Obavljanje stručnih i administrativnih poslova turističke zajednice

Članak 21.

(1) Na radne odnose zaposlenih u turističkoj zajednici primjenjuju se opći propisi o radu, ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.

(2) Ministar pravilnikom propisuje posebne uvjete glede stručne spreme, radnog iskustva, znanja jezika i drugih posebnih znanja i sposobnosti koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkoj zajednici.

(3) Direktor turističke zajednice, osim uvjeta propisanih pravilnikom iz stavka 2. ovoga članka, mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.

Direktor turističke zajednice

Članak 22.

(1) Turistička zajednica ima direktora.

(2) Direktora turističke zajednice imenuje turističko vijeće na vrijeme od četiri godine.

(3) Direktor turističke zajednice zastupa turističku zajednicu, organizira i rukovodi radom i poslovanjem turističke zajednice, provodi odluke turističkog vijeća turističke zajednice i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje turističke zajednice i zakonitost rada turističke zajednice. Za svoj rad odgovara turističkom vijeću i predsjedniku turističke zajednice.

(4) Na osnovi ovlasti iz stavka 3. ovoga članka direktor turističke zajednice raspisuje javni natječaj za radna mjesta u turističkoj zajednici.

(5) Do izbora direktora turističke zajednice, a najduže šest mjeseci, prava i obveze direktora turističke zajednice iz stavka 3. ovoga članka obnaša predsjednik turističke zajednice.

(6) Ograničenje iz stavka 5. ovoga članka ne primjenjuje se na obnašanje prava i dužnosti direktora Hrvatske turističke zajednice od strane predsjednika Hrvatske turističke zajednice te na obnašanje prava i dužnosti direktora regionalne turističke zajednice od strane predsjednika regionalne turističke zajednice.

(7) Turističko vijeće može razriješiti direktora turističke zajednice i prije isteka mandata iz stavka 2. ovoga članka:

1. na osobni zahtjev

2. ako zbog izvršavanja ili nemarnog izvršavanja njegove dužnosti turistička zajednica nije mogla izvršiti svoje zadatke ili je izvršavanje tih zadataka bilo otežano

3. ako je zbog nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta

4. ako bez opravdanog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela turističke zajednice ili postupa protivno tim odlukama

5. ako ne podnese turističkom vijeću izvješće o svom radu

6. ako turističko vijeće ne prihvati izvješće direktora o radu direktora.

(8) Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora turističke zajednice mogu podnijeti predsjednik, skupština ili turističko vijeće, a obvezno ga podnosi u slučajevima iz stavka 7. točaka 2. do 6. ovoga članka.

(9) Prije donošenja odluke o razrješenju temeljem stavka 7. točaka 2. do 6. ovoga članka direktoru se mora dati mogućnost da se očituje o prijedlogu za razrješenje.

(10) Na razrješenje direktora predstavništva i voditelja ispostave iz članka 50. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona primjenjuju se odredbe ovoga članka koje se odnose na razrješenje direktora turističke zajednice.

Stručni ispit

Članak 23.

(1) Direktor turističke zajednice i radnici na stručnim poslovima na izvršenju zadaća turističke zajednice, osim ispunjavanja posebnih uvjeta utvrđenih pravilnikom iz članka 21. stavka 2. ovoga Zakona, moraju imati položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici (u daljnjem tekstu: stručni ispit).

(2) Stručni ispit polaže se pred ispitnom komisijom Ministarstva. Članove ispitne komisije imenuje ministar.

(3) Članovi ispitne komisije za obavljanje poslova u vezi sa stručnim ispitom odnosno za rad u ispitnoj komisiji imaju pravo na naknadu. Visinu naknade odlukom utvrđuje ministar.

(4) Stručni ispit polaže se prema ispitnom programu, a o položenom ispitu izdaje se uvjerenje.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, stručni ispit ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u turističkoj zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

(6) Osoba iz stavka 1. ovoga članka, koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete utvrđene pravilnikom iz članka 21. stavka 2. ovoga Zakona, ali nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

(7) Osobi iz stavka 6. ovoga članka koja ne položi stručni ispit prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.

(8) Ministar pravilnikom propisuje ispitni program za stručni ispit, sastav ispitne komisije, način polaganja ispita, obveznike uplate naknade za pristup ispitu kojom se podmiruju troškovi polaganja stručnog ispita.

Sukob interesa

Članak 24.

(1) Direktor turističke zajednice i drugi radnici zaposleni u turističkoj zajednici ne mogu biti predsjednicima niti članovima skupštine ili turističkog vijeća niti jedne turističke zajednice.

(2) Direktoru turističke zajednice nije dopušteno obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu, sukladno posebnom propisu, na području za koje je osnovana turistička zajednica.

(3) Direktor turističke zajednice ne smije u svojstvu osobe ovlaštene za zastupanje turističke zajednice donositi odluke odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes njegova bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera sukladno posebnom propisu koji regulira životno partnerstvo osoba istog spola, djeteta ili roditelja.

(4) Direktor turističke zajednice ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član te turističke zajednice.

GLAVA II.
LOKALNA TURISTIČKA ZAJEDNICA

Osnivanje lokalne turističke zajednice

Članak 25.

(1) Lokalnu turističku zajednicu osnivaju njezini članovi, a pripremne radnje za osnivanje lokalne turističke zajednice i sazivanje osnivačke skupštine obavlja općinski načelnik ili gradonačelnik u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom.

(2) Ako se lokalna turistička zajednica osniva za područje više jedinica lokalne samouprave, pripremne radnje i sazivanje osnivačke skupštine obavlja regionalna turistička zajednica.

(3) Ako se lokalna turistička zajednica osniva za područje na kojem već postoji osnovana jedna ili više lokalnih turističkih zajednica, skupštine već osnovanih lokalnih turističkih zajednica dužne su donijeti odluku o prestanku postojećih lokalnih turističkih zajednica s danom upisa nove lokalne turističke zajednice u Upisnik.

(4) Lokalna turistička zajednica iz stavka 3. ovoga članka je pravni slijednik lokalnih turističkih zajednica koje prestaju njezinim osnivanjem.

(5) Lokalna turistička zajednica za područje jedne jedinice lokalne samouprave osniva se na inicijativu općinskog načelnika ili gradonačelnika.

(6) Inicijativu za osnivanje lokalne turističke zajednice za područje više jedinica lokalne samouprave daju regionalne turističke zajednice odnosno gradonačelnici ili općinski načelnici i već osnovane lokalne turističke zajednice.

Suradnja lokalne turističke zajednice s jedinicom lokalne samouprave

Članak 26.

(1) Jedinica lokalne samouprave u okviru svog samoupravnog djelokruga posebno vodi brigu o osiguranju uvjeta za razvoj turizma, a osobito o uređenju naselja, javnoj turističkoj infrastrukturi, zaštiti okoliša, prirodnoj i kulturnoj baštini i slično.

(2) Lokalne turističke zajednice surađuju s tijelima jedinica lokalne samouprave u sljedećim aktivnostima:

1. dogovaraju zajedničko korištenje sredstava turističke pristojbe koja se doznačuju jedinici/jedinicama lokalne samouprave za poboljšanje uvjeta boravka turista

2. surađuju u izradi planova razvoja turizma u jedinici/jedinicama lokalne samouprave, najkasnije do roka utvrđenog posebnim propisima za donošenje proračuna jedinice lokalne samouprave

3. prate turistički promet te prijavu i odjavu turista

4. surađuju pri odlučivanju o radnom vremenu ugostiteljskih objekata sukladno posebnim propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost

5. surađuju u drugim pitanjima vezanim uz razvoj turizma.

Sjedište lokalne turističke zajednice

Članak 27.

(1) Sjedište lokalne turističke zajednice je u mjestu sjedišta jedinice lokalne samouprave.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, sjedište lokalne turističke zajednice osnovane za područje više jedinica lokalne samouprave određuje se statutom.

Članovi lokalne turističke zajednice

Članak 28.

Članovi lokalne turističke zajednice mogu biti obvezatni i dragovoljni.

Obvezatni članovi lokalne turističke zajednice

Članak 29.

(1) Obvezatni članovi lokalne turističke zajednice su sve pravne i fizičke osobe koje na području za koje se osniva lokalna turistička zajednica imaju sjedište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pružaju usluge i slično (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica) ili prebivalište i koje trajno ili sezonski ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu ili obavljaju djelatnost koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj.

(2) Djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se posebnim propisom kojim se uređuje članarina u turističkim zajednicama.

(3) Obvezatno članstvo u lokalnoj turističkoj zajednici počinje danom osnivanja turističke zajednice ili danom početka obavljanja djelatnosti pravne i fizičke osobe na području za koje se osniva lokalna turistička zajednica.

(4) Na prestanak obvezatnog članstva u lokalnoj turističkoj zajednici ne utječe privremena obustava djelatnosti kao ni sezonsko obavljanje djelatnosti.

(5) Obvezatno članstvo u lokalnoj turističkoj zajednici prestaje: prestankom rada turističke zajednice, prestankom pravne ili smrću fizičke osobe te djelomičnim ili potpunim gubitkom poslovne sposobnosti fizičke osobe, prestankom poslovne jedinice, promjenom sjedišta pravne osobe ili promjenom prebivališta fizičke osobe izvan područja lokalne turističke zajednice, prestankom ostvarivanja prihoda pružanjem ugostiteljskih usluga ili usluga u turizmu ili obavljanja djelatnosti koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj.

(6) Obvezatni članovi lokalne turističke zajednice odnosno njihovi predstavnici mogu birati i biti birani u tijela turističke zajednice.

Dragovoljni članovi lokalne turističke zajednice

Članak 30.

(1) Kao dragovoljni članovi u lokalnu turističku zajednicu mogu se učlaniti pravne ili fizičke osobe koje nisu članovi turističke zajednice sukladno članku 29. ovoga Zakona.

(2) O zahtjevu osoba iz stavka 1. ovoga članka odlučuje skupština lokalne turističke zajednice.

(3) Dragovoljni članovi lokalne turističke zajednice imaju sva prava kao i obvezatni članovi.

Plaćanje članarine lokalnoj turističkoj zajednici

Članak 31.

(1) Pravne i fizičke osobe iz članka 29. ovoga Zakona plaćaju članarinu lokalnoj turističkoj zajednici u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju članarine u turističkim zajednicama.

(2) Dragovoljni članovi turističke zajednice plaćaju članarinu lokalnoj turističkoj zajednici u visini i na način koji odlukom utvrdi skupština turističke zajednice.

Zadaće lokalne turističke zajednice

Članak 32.

(1) Zadaće lokalne turističke zajednice, kao lokalne destinacijske menadžment organizacije, su sljedeće:

1. Razvoj proizvoda

1.1. sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije

1.2. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u destinaciji

1.3. razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda

1.4. razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste

1.5. razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije

1.6. praćenje i apliciranje, samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave i drugim subjektima javnog ili privatnog sektora, na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranje iz nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranja

1.7. upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji

1.8. strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini te po potrebi organizacija sustava upravljanja posjetiteljima

1.9. sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije

1.10. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom

1.11. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica.

2. Informacije i istraživanja

2.1. izrada i distribucija informativnih materijala

2.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i profilima društvenih mreža

2.3. osnivanje, koordinacija i upravljanje turističkim informativnim centrima (ako postoje/ima potrebe za njima)

2.4. suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije

2.5. planiranje, izrada, postavljanje i održavanje sustava turističke signalizacije, samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave

2.6. operativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija posjetitelja i svih oblika turističke ponude.

3. Distribucija

3.1. koordiniranje s regionalnom turističkom zajednicom u provedbi operativnih marketinških aktivnosti

3.2. priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu

3.3. priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u regionalnu turističku zajednicu

3.4. pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom

3.5. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

(2) Pored zadaća iz stavka 1. ovoga članka, lokalne turističke zajednice koje ostvaruju više od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje mogu izvršavati i sljedeće zadaće vezane uz marketing:

1. odnosi s javnošću

2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža

3. definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih promotivnih materijala

4. uspostavljanje marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama

5. provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga (brending destinacije, online i offline aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i slično)

6. koordinacija i provedba udruženog oglašavanja na lokalnoj razini

7. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

(3) Lokalna turistička zajednica dužna je voditi računa da zadaće koje provodi budu usklađene sa strateškim marketinškim smjernicama i uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice.

(4) Lokalna turistička zajednica može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice biti član međunarodnih turističkih organizacija i srodnih udruženja.

Skupština lokalne turističke zajednice

Članak 33.

(1) Skupštinu lokalne turističke zajednice čine fizičke osobe koje su članovi turističke zajednice i/ili predstavnici pravnih osoba koje su članovi turističke zajednice.

(2) Ako nema mogućnosti da svaki član turističke zajednice bude pojedinačno predstavljen u skupštini, tada skupštinu čine predstavnici skupine članova, tako da jedan ili više predstavnika u skupštini predstavlja određenu skupinu članova.

(3) Skupine članova te broj predstavnika članova skupštine iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se statutom lokalne turističke zajednice razmjerno visini udjela pojedinog člana u prihodu turističke zajednice, uz ograničenje da pojedini član može imati maksimalno 40 % predstavnika u skupštini.

(4) Kao udio u prihodu turističke zajednice iz stavka 3. ovoga članka računaju se članarina i 25 % turističke pristojbe koje je taj član uplatio turističkoj zajednici, a koje uplate se odnose na obveze u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za skupštinu turističke zajednice.

(5) Ako tijekom mandata dođe do promjene udjela u prihodima za više od 10 %, broj predstavnika članova skupštine iznova će se utvrditi prema stavku 3. ovoga članka.

(6) Promjenu iz stavka 5. ovoga članka utvrđuje skupština istodobno s donošenjem godišnjega financijskog izvješća.

Nadležnost skupštine lokalne turističke zajednice

Članak 34.

Pored nadležnosti skupštine iz članaka 15. i 16. ovoga Zakona skupština lokalne turističke zajednice:

1. bira predstavnike u skupštinu regionalne turističke zajednice iz redova članova turističke zajednice

2. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i statutom lokalne turističke zajednice.

Turističko vijeće lokalne turističke zajednice

Članak 35.

Turističko vijeće lokalne turističke zajednice ima predsjednika i osam članova koje bira skupština lokalne turističke zajednice iz redova članova turističke zajednice, vodeći računa da većina članova turističkog vijeća bude iz redova članova turističke zajednice koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili pružaju usluge u turizmu (pružatelji ugostiteljskih usluga, turističke agencije i slično).

GLAVA III.
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

Turistička zajednica Grada Zagreba

Članak 36.

(1) Turistička zajednica Grada Zagreba osniva se za područje glavnoga grada Republike Hrvatske, radi ostvarenja i promicanja turističkih znamenitosti i identiteta glavnoga grada, podizanja kvalitete turističke ponude, njegove promocije i obavljanja promotivnih aktivnosti u zemlji i inozemstvu od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu Grada Zagreba.

(2) Na Turističku zajednicu Grada Zagreba na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga Zakona i drugih propisa kojima se uređuje regionalna turistička zajednica i lokalna turistička zajednica.

GLAVA IV.
REGIONALNA TURISTIČKA ZAJEDNICA

Regionalna turistička zajednica

Članak 37.

(1) Regionalna turistička zajednica osniva se za područje jedne ili više jedinica područne (regionalne) samouprave.

(2) Osnivači regionalne turističke zajednice su njezini članovi.

(3) Ako se regionalna turistička zajednica osniva za područje više jedinica područne (regionalne) samouprave, skupštine već osnovanih regionalnih turističkih zajednica dužne su donijeti odluku o prestanku postojećih regionalnih turističkih zajednica s danom upisa nove regionalne turističke zajednice u Upisnik.

(4) Regionalna turistička zajednica iz stavka 3. ovoga članka je pravni slijednik regionalnih turističkih zajednica koje prestaju njezinim osnivanjem.

(5) Inicijativu za osnivanje regionalne turističke zajednice za područje više jedinica područne (regionalne) samouprave daju regionalne turističke zajednice odnosno župani na tom području.

(6) Sjedište regionalne turističke zajednice je u mjestu sjedišta jedinice područne (regionalne) samouprave.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, sjedište regionalne turističke zajednice osnovane za područje više jedinica područne (regionalne) samouprave određuje se statutom.

Zadaće regionalne turističke zajednice

Članak 38.

(1) Zadaće regionalne turističke zajednice, kao regionalne destinacijske menadžment organizacije, su sljedeće:

1. Strateško planiranje i razvoj

1.1. sudjelovanje u izradi strateških dokumenata i druge planske podloge za razvoj turizma

1.2. donošenje strateškog marketinškog plana za područje županije/regije, sukladno strateškom marketinškom planu hrvatskog turizma

1.3. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica

1.4. sudjelovanje u procesima zakonodavstva, prostornog planiranja te ostalih instrumenata regulacije i upravljanja na razini županije/regije radi osiguranja konkurentnog, dugoročno održivog razvoja turizma

1.5. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora županije/regije

1.6. suradnja s ključnim partnerima i drugim županijama/regijama te turističkim zajednicama svih razina radi razvoja ponude ključnih regionalnih i među-regionalnih turističkih proizvoda

1.7. praćenje i podupiranje kandidiranja javnih turističkih projekata na nacionalne izvore sufinanciranja i izvore sufinanciranja iz Europske unije u suradnji s ostalim županijskim/regionalnim dionicima i lokalnim turističkim zajednicama

1.8. pokretanje i upravljanje inicijativama razvoja i unaprjeđenja ključnih turističkih proizvoda županije/regije.

2. Upravljanje sustavom turizma

2.1. upravljanje kvalitetom – utvrđivanje normi, kriterija i oznaka kvalitete turističkih proizvoda na nivou županije/regije

2.2. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom

2.3. provođenje javnih natječaja za dodjelu potpora za manifestacije lokalnog značenja, potpora turističkim zajednicama na turistički nedovoljno razvijenim područjima te potpora projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nedovoljno razvijenim područjima u županiji/regiji

2.4. provođenje edukacija i podizanje kompetencija zaposlenih u sustavu i dionika turističkog sektora na području županije/regije

2.5. nadzor i koordinacija lokalnih turističkih zajednica.

3. Informacije i istraživanja

3.1. uspostavljanje detaljne turističke statistike županije/regije koja sadrži podatke o ponudi i potražnji

3.2. sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija svih oblika turističke ponude/atrakcija na području županije/regije

3.3. provođenje istraživanja o zadovoljstvu posjetitelja i druga tržišna istraživanja

3.4. uspostavljanje sustava poslovne inteligencije temeljene na informatičkim tehnologijama (baze podataka, B2B portal, sistematizacije istraživanja, infografike) na razini županije/regije.

4. Marketing

4.1. odnosi s javnošću

4.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža

4.3. definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih promotivnih materijala lokalnih turističkih zajednica

4.4. uspostavljanje marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama

4.5. provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga (brending regije, online i offline aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i slično)

4.6. koordinacija i provedba udruženog oglašavanja na regionalnoj razini

4.7. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

(2) Regionalna turistička zajednica dužna je voditi računa da zadaće koje provodi budu usklađene sa strateškim marketinškim smjernicama i uputama Hrvatske turističke zajednice.

(3) Regionalne turističke zajednice surađuju s regionalnim turističkim organizacijama iz drugih zemalja i mogu biti članovi međunarodnih turističkih organizacija i srodnih udruženja.

Članovi regionalne turističke zajednice

Članak 39.

(1) Članovi regionalne turističke zajednice jesu lokalne turističke zajednice osnovane na području te turističke zajednice.

(2) Ako na području regionalne turističke zajednice nije osnovana niti jedna lokalna turistička zajednica, glede članstva u turističkoj zajednici odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na članstvo u lokalnoj turističkoj zajednici.

Skupština regionalne turističke zajednice

Članak 40.

(1) Skupštinu regionalne turističke zajednice čine predstavnici lokalnih turističkih zajednica na njezinom području.

(2) Broj predstavnika članova u skupštini regionalne turističke zajednice utvrđuje se statutom, tako da je svaka lokalna turistička zajednica zastupljena najmanje s jednim predstavnikom. Veći broj predstavnika pojedinačne lokalne turističke zajednice ovisi o turističkom značenju područja za koje je osnovana, a određuje se razmjerno udjelu te turističke zajednice u prihodima regionalne turističke zajednice sukladno kriterijima propisanim u statutu regionalne turističke zajednice.

(3) Udio u prihodu iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se prema prihodu po osnovi turističke pristojbe i članarine u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za skupštinu regionalne turističke zajednice.

Nadležnost skupštine regionalne turističke zajednice

Članak 41.

Pored nadležnosti skupštine iz članaka 15. i 16. ovoga Zakona, skupština regionalne turističke zajednice iz redova članova turističke zajednice bira svoje predstavnike u Skupštinu Hrvatske turističke zajednice.

Turističko vijeće regionalne turističke zajednice

Članak 42.

Turističko vijeće regionalne turističke zajednice ima predsjednika i deset članova, od kojih osam bira skupština regionalne turističke zajednice iz redova članova turističke zajednice, vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti i o zastupljenosti djelatnosti u turizmu (pružatelji ugostiteljskih usluga, putničke agencije i dr.), a po jednog člana delegiraju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora iz redova svojih članova koji plaćaju članarinu Hrvatskoj gospodarskoj komori i Hrvatskoj obrtničkoj komori.

GLAVA V.
HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA

Hrvatska turistička zajednica

Članak 43.

(1) Hrvatska turistička zajednica se obvezno osniva kao nacionalna turistička organizacija.

(2) Sjedište Hrvatske turističke zajednice je u Zagrebu.

Rad u inozemstvu

Članak 44.

(1) Hrvatska turistička zajednica osniva svoja predstavništva i ispostave u inozemstvu.

(2) Hrvatska turistička zajednica surađuje sa srodnim organizacijama u inozemstvu i može biti članom međunarodnih turističkih organizacija.

Članovi Hrvatske turističke zajednice

Članak 45.

Članovi Hrvatske turističke zajednice su regionalne turističke zajednice i Turistička zajednica Grada Zagreba.

Zadaće Hrvatske turističke zajednice

Članak 46.

Zadaće Hrvatske turističke zajednice, kao nacionalne turističke organizacije, su sljedeće:

1. stvaranje, upravljanje i jačanje prepoznatljivog brenda turizma Republike Hrvatske

2. marketing turizma na nacionalnoj razini (npr. promocija putem online i offline kanala u zemlji i inozemstvu, organizacija sajamskih nastupa, radionica i posebnih prezentacija, organizacija studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja, udružene promotivne aktivnosti i slično)

3. provedba strateških marketinških projekata radi ostvarivanja strateških marketinških ciljeva

4. donošenje strateškog i operativnog marketinškog plana hrvatskog turizma

5. sudjelovanje u izradi strategije razvoja hrvatskog turizma

6. koordinacija i usklađivanje aktivnosti s regionalnim turističkim zajednicama u elementima planiranja marketinga

7. suradnja s regionalnim turističkim zajednicama i njihovim ključnim partnerima u segmentu poboljšanja prometne dostupnosti Republike Hrvatske kao turističke destinacije

8. suradnja s ključnim partnerima i drugim nacionalnim turističkim organizacijama i međunarodnim udruženjima

9. poboljšanje ugleda i položaja hrvatskog turizma na međunarodnom turističkom tržištu

10. uspostavljanje sustava upravljanja kvalitetom

11. uspostavljanje djelotvornog mehanizma mjerenja i nadzora učinkovitosti provedenih promotivnih aktivnosti na svim razinama turističkih zajednica

12. provedba aktivnosti u području istraživanja turističkog tržišta

13. koordiniranje razvoja i pozicioniranje turističkih proizvoda u skladu s važećim strateškim dokumentima hrvatskog turizma

14. organizacija edukacija i stručnih skupova u svrhu podizanja konkurentnosti i sposobnosti sustava turističkih zajednica te ostalih dionika turističkih aktivnosti i ponude

15. razvoj i upravljanje sustavom eVisitor i drugim turističkim informacijskim sustavima, kao i sustavima poslovne inteligencije na nacionalnoj razini te vertikalna integracija informacijskih sustava na svim razinama sustava turističkih zajednica

16. redovito izvještavanje o ostvarenjima turističkog sektora (godišnje i sezonsko) posredstvom izvještaja, infografika, publikacija i slično

17. osnivanje, koordinacija i nadzor predstavništava u inozemstvu

18. organizacija odabira i dodjele Godišnjih hrvatskih turističkih nagrada

19. raspisivanje i provođenje natječaja za manifestacije od nacionalnog interesa (npr. »top događanja«) temeljem odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice

20. provođenje javnih natječaja za dodjelu potpora za manifestacije (nacionalnog i regionalnog značenja), potpora regionalnim turističkim zajednicama na turistički nedovoljno razvijenim područjima te potpora projektima turističkih inicijativa i proizvoda na područjima turistički nedovoljno razvijenih županija/regija

21. sudjelovanje i partnerstvo u projektima koji se financiraju iz fondova Europske unije i drugih javnih izvora financiranja

22. poduzimanje mjera i aktivnosti za razvoj i promicanje svih selektivnih oblika turizma

23. obavljanje drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Skupština Hrvatske turističke zajednice

Članak 47.

(1) Skupštinu Hrvatske turističke zajednice čine predsjednik Hrvatske turističke zajednice te predstavnici regionalnih turističkih zajednica i Turističke zajednice Grada Zagreba.

(2) Svaka regionalna turistička zajednica i Turistička zajednica Grada Zagreba ima po dva predstavnika u Skupštini Hrvatske turističke zajednice te na svakih 5 % udjela u prihodu po osnovi turističke pristojbe i članarine još po jednog predstavnika. Udio u prihodu utvrđuje se prema prihodu u godini koja prethodi izbornoj Skupštini.

Nadležnost Skupštine Hrvatske turističke zajednice

Članak 48.

Pored nadležnosti Skupštine iz članaka 15. i 16. ovoga Zakona, Skupština Hrvatske turističke zajednice, uz prethodnu suglasnost Ministarstva:

1. osniva predstavništva i ispostave u inozemstvu

2. raspisuje javni natječaj za izradu strateškog marketinškog i operativnog plana hrvatskog turizma te odlučuje o ponudama po raspisanom javnom natječaju

3. donosi strateški marketinški i operativni plan hrvatskog turizma.

Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice

Članak 49.

Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice ima 13 članova, a čine ga predsjednik Hrvatske turističke zajednice i 12 članova, od kojih osam članova bira Skupština Hrvatske turističke zajednice, na prijedlog predsjednika Hrvatske turističke zajednice, iz redova članova Hrvatske turističke zajednice, dva člana delegira Ministarstvo, a po jednog člana delegiraju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora.

Nadležnost Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice

Članak 50.

(1) Pored nadležnosti turističkog vijeća iz članka 18. ovoga Zakona, Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice:

1. na prijedlog direktora Hrvatske turističke zajednice i uz prethodnu suglasnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice imenuje direktore predstavništava i voditelje ispostava u predstavništvima i ispostavama u inozemstvu na temelju javnog natječaja na vrijeme od četiri godine te ih razrješava

2. utvrđuje znak hrvatskog turizma u provođenju promotivnih aktivnosti u zemlji i inozemstvu

3. obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština Hrvatske turističke zajednice.

(2) Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice saziva se najmanje jedanput svaka tri mjeseca i kada to zatraži najmanje jedna trećina članova Turističkog vijeća.

Predstavništva i ispostave Hrvatske turističke zajednice

Članak 51.

(1) Skupština Hrvatske turističke zajednice može osnovati predstavništvo i/ili ispostavu za jedno ili više inozemnih tržišta. Predstavništvo se osniva za jedno ili više inozemnih tržišta, a može imati jednu ili više ispostava.

(2) Predstavništvom rukovodi direktor predstavništva, a ispostavom voditelj ispostave. Radni odnos direktora predstavništva i voditelja ispostave prestaje po sili zakona istekom mandata.

(3) Odluku o obliku, sjedištu, području i načinu djelovanja predstavništva i ispostave donosi Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice. Na predstavništvo i ispostavu iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se ograničenje iz članka 10. stavka 4. ovoga Zakona.

(4) Predstavništvo i ispostava Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu poglavito obavljaju sljedeće zadaće:

1. operativno istraživanje inozemnog tržišta te uspostavljanje i održavanje poslovnih odnosa s partnerima na tržištu za koje su predstavništvo i ispostava nadležni (turoperatori, turističke agencije, prijevoznici i dr.) vezano za strateške projekte i druge promotivne aktivnosti u inozemstvu

2. operativna podrška Hrvatskoj turističkoj zajednici u provođenju aktivnosti utvrđenih programom rada za tekuću godinu (opće i udruženo oglašavanje, strateški projekti, nastupi na sajmovima i prezentacijama i dr.) na tržištu za koje su predstavništvo i ispostava nadležni

3. provođenje promotivnih i drugih aktivnosti koje su godišnjim programom rada za tekuću godinu dodijeljene u nadležnost predstavništvu i ispostavi

4. provođenje ostalih zadaća i aktivnosti o kojima odluku donosi Turističko vijeće.

Direktor Hrvatske turističke zajednice

Članak 52.

(1) Direktor Hrvatske turističke zajednice odgovoran je za zakonitost rada Hrvatske turističke zajednice.

(2) Direktor Hrvatske turističke zajednice odgovara za svoj rad Skupštini, Turističkom vijeću i predsjedniku Hrvatske turističke zajednice.

(3) Statutom Hrvatske turističke zajednice utvrđuje se koje odluke može donositi direktor Hrvatske turističke zajednice samostalno, a koje uz suglasnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice.

GLAVA VI.
UDRUŽIVANJE TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Udruživanje turističkih zajednica i jedinica lokalne samouprave bez upisa u Upisnik turističkih zajednica

Članak 53.

(1) Lokalne i regionalne turističke zajednice te jedinice lokalne samouprave, ako za područje jedinice lokalne samouprave nije osnovana turistička zajednica, mogu se međusobno sporazumom udružiti radi zajedničkog provođenja jedne ili više aktivnosti usmjerenih razvijanju turističkog proizvoda i promociji destinacije tako da u zajedničkim aktivnostima djeluju kao jedinstvena destinacija u smislu članka 2. točke 1. ovoga Zakona.

(2) Zajedničke aktivnosti, koje su određene sporazumom iz stavka 1. ovoga članka, turističke zajednice koje su sklopile predmetni sporazum ne smiju dodatno obavljati samostalno ili na način drugačiji od načina određenog takvim sporazumom.

(3) Sporazumom iz stavka 1. ovoga članka ne osniva se pravna osoba.

(4) Odluku o sklapanju sporazuma iz stavka 1. ovoga članka donosi turističko vijeće turističke zajednice odnosno predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, ako za područje jedinice lokalne samouprave nije osnovana turistička zajednica.

(5) Sporazum iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Ministarstvu u elektroničkom obliku u roku od 15 dana od dana njegova sklapanja.

(6) Sporazum iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva.

(7) Udruživanje iz stavka 1. ovoga članka provodi se uz prethodnu suglasnost Ministarstva, a na prijedlog povjerenstva iz članka 5. stavka 4. ovoga Zakona.

Poticanje udruživanja turističkih zajednica

Članak 54.

Za poticanje udruživanja iz članka 53. ovoga Zakona, kao i za poticanje osnivanja lokalnih i regionalnih turističkih zajednica iz članka 5. stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga Zakona, za područje više jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, osigurat će se sredstva sukladno posebnim propisima kojima se uređuju turistička pristojba i članarine u turističkim zajednicama.

GLAVA VII.
GOSPODARENJE U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

Godišnji program rada

Članak 55.

(1) Turistička zajednica je obvezna financijska sredstva koristiti sukladno programu rada.

(2) Skupština turističke zajednice dužna je do kraja tekuće godine donijeti program rada za sljedeću godinu.

(3) Lokalne turističke zajednice koje pripadaju istoj regionalnoj turističkoj zajednici obvezne su se u postupku donošenja programa rada međusobno usklađivati i koordinirati s nadležnom regionalnom turističkom zajednicom.

(4) Regionalne turističke zajednice obvezne su se u postupku donošenja godišnjeg programa rada međusobno usklađivati i koordinirati s Hrvatskom turističkom zajednicom.

(5) Godišnji program rada turističke zajednice izrađuje se po jedinstvenoj metodologiji i obveznim uputama koje donosi Ministarstvo na prijedlog Hrvatske turističke zajednice.

(6) Prijedlog godišnjeg programa rada lokalna turistička zajednica dužna je dostaviti regionalnoj turističkoj zajednici, a regionalna turistička zajednica Ministarstvu i Hrvatskoj turističkoj zajednici najmanje 15 dana prije održavanja sjednice skupštine na kojoj se odlučuje o prijedlogu godišnjeg programa rada.

(7) Ako Hrvatska turistička zajednica i regionalna turistička zajednica po dostavljenim prijedlozima godišnjeg programa rada utvrde da nisu ispunjene sve ovim Zakonom propisane zadaće odnosno da zadaće nisu usklađene sa strateškim marketinškim smjernicama i uputama turističke zajednice više razine, dužne su o tome obavijestiti turističku zajednicu koja je takav prijedlog usvojila i turističku zajednicu više razine te Ministarstvo.

Sadržaj i način donošenja godišnjeg programa rada

Članak 56.

(1) Godišnji program rada turističke zajednice obvezno sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje te posebno planirane zadatke i financijska sredstva predstavništava i ispostava.

(2) Prijedlog programa rada iz stavka 1. ovoga članka obvezno se dostavlja na razmatranje članovima skupštine turističke zajednice osam dana prije održavanja sjednice na kojoj se on donosi.

(3) Skupština Hrvatske turističke zajednice donosi godišnji program rada uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

(4) Tijekom godine turistička zajednica može mijenjati i dopunjavati svoj program rada.

(5) Ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada u obujmu većem od 5 %, turistička zajednica je dužna donijeti izmjene odnosno dopune programa rada.

(6) Izmjene programa rada iz stavaka 4. i 5. ovoga članka obavljaju se na način i prema postupku kojim se donosi program rada.

(7) Turistička zajednica dužna je program rada iz stavka 1. ovoga članka te izmjene odnosno dopune programa rada objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od osam dana od dana donošenja.

Izvješće o izvršenju programa rada

Članak 57.

(1) Skupština turističke zajednice dužna je svake godine do kraja ožujka tekuće godine donijeti izvješće o izvršenju programa rada za prethodnu godinu.

(2) Izvješće o izvršenju programa rada za prethodnu godinu lokalna turistička zajednica dužna je dostaviti regionalnoj turističkoj zajednici, a regionalna turistička zajednica Ministarstvu i Hrvatskoj turističkoj zajednici.

(3) Izvješće o izvršenju programa rada obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihova izvršenja, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegova ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

(4) Osim elemenata iz stavka 3. ovoga članka, izvješće o izvršenju programa rada Hrvatske turističke zajednice sadrži i specificirane izdatke i obveze za promociju hrvatskog turizma koji se financiraju iz državnog proračuna.

(5) Turistička zajednica obvezuje se izraditi izvješće o izvršenju programa rada turističke zajednice po jedinstvenoj metodologiji i obveznim uputama koje donosi Ministarstvo na prijedlog Hrvatske turističke zajednice.

(6) Prijedlog izvješća o izvršenju programa rada mora se staviti na uvid članovima skupštine turističke zajednice osam dana prije razmatranja na skupštini turističke zajednice.

(7) Turistička zajednica dužna je izvješće o izvršenju programa rada iz stavka 1. ovoga članka objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od osam dana od dana donošenja.

Financijski plan i financijski izvještaj

Članak 58.

Uz godišnji program rada i izvješće o izvršenju programa rada, koji su propisani člancima 55. do 57. ovoga Zakona, turističke zajednice dužne su sastaviti financijski plan i financijski izvještaj sukladno propisima kojima se uređuje financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija.

Prihodi

Članak 59.

(1) Prihodi turističke zajednice su:

1. turistička pristojba, sukladno posebnom propisu koji uređuje turističku pristojbu

2. članarina, sukladno posebnom propisu koji uređuje članarine u turističkim zajednicama

3. prihodi od obavljanja gospodarskih djelatnosti iz članka 10. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Osim prihoda iz stavka 1. ovoga članka turistička zajednica može ostvarivati i prihode iz:

– proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te državnog proračuna

– članarine dragovoljnih članova sukladno odluci skupštine turističke zajednice

– dragovoljnih priloga i darova

– imovine u vlasništvu

– fondova Europske unije i drugih fondova.

(3) Turistička zajednica se može na temelju posebne odluke turističkog vijeća financijski zaduživati radi realizacije programa rada, ali ukupna vrijednost obveza po osnovi zaduženja na godišnjoj razini ne smije prelaziti 10 % financijskim planom predviđenih ukupnih prihoda.

(4) Troškovi za plaće radnika zaposlenih u turističkoj zajednici ne smiju prelaziti 40 % ukupnih prihoda turističke zajednice.

(5) Ograničenje iz stavka 4. ovoga članka ne odnosi se na troškove plaća radnika zaposlenih u turističko-informativnom centru turističke zajednice.

GLAVA VIII.
NADZOR

Obavljanje nadzora od strane skupštine turističke zajednice

Članak 60.

(1) Skupština turističke zajednice obavlja stručni nadzor nad radom turističke zajednice sukladno svojim ovlastima iz članka 16. ovoga Zakona.

(2) Skupština turističke zajednice može povjeriti neovisnom revizoru obavljanje nadzora iz stavka 1. ovoga članka. Skupština turističke zajednice čiji ukupni prihod iznosi više od 3.000.000,00 kuna obvezna je povjeriti neovisnom revizoru obavljanje nadzora iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Neovisni revizor iz stavka 2. ovoga članka obavlja nadzor u turističkim zajednicama na temelju odredbi ovoga Zakona, a sukladno odredbama posebnih propisa kojima se uređuje rad neovisnih revizora.

(4) Neovisni revizor iz stavka 2. ovoga članka podnosi skupštini turističke zajednice izvješće o utvrđenom stanju.

(5) Na temelju provedenog nadzora iz stavka 1. ovoga članka, skupština turističke zajednice donosi zaključak i mišljenje o provedenom nadzoru te po potrebi nalaže mjere u svrhu otklanjanja uočenih nezakonitosti ili nepravilnosti.

(6) Zaključak i mišljenje te nalozi skupštine lokalne turističke zajednice, temeljem provedenog nadzora iz stavka 1. ovoga članka, dostavljaju se regionalnoj turističkoj zajednici zajedno s dostavom izvješća o izvršenju programa rada, a zaključak i mišljenje te nalozi skupštine regionalne turističke zajednice temeljem provedenog nadzora, iz stavka 1. ovoga članka, dostavljaju se Ministarstvu i Hrvatskoj turističkoj zajednici zajedno s dostavom izvješća o izvršenju programa rada.

(7) Zaključak i mišljenje te nalozi Skupštine Hrvatske turističke zajednice temeljem provedenog nadzora, iz stavka 1. ovoga članka, dostavljaju se Ministarstvu i odboru Hrvatskoga sabora nadležnom za turizam zajedno s dostavom izvješća o izvršenju programa rada.

(8) Turistička zajednica je dužna zaključak i mišljenje te naloge temeljem provedenog nadzora, iz stavka 1. ovoga članka, objaviti na svojim mrežnim stranicama i omogućiti trajnu dostupnost.

(9) Ministarstvo može naložiti skupštini turističke zajednice provođenje nadzora iz stavka 1. ovoga članka te je, u tom slučaju, skupština turističke zajednice dužna dostaviti Ministarstvu izvješće o obavljenom nadzoru.

(10) Ako u provedbi stručnog nadzora skupština utvrdi da postoje nezakonitosti ili nepravilnosti, poduzet će mjere u svrhu otklanjanja uočenih nezakonitosti ili nepravilnosti, a osobito:

1. naložiti mjere koje se moraju poduzeti radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti ili nepravilnosti i odrediti za to primjeren rok

2. naložiti pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenika turističke zajednice

3. poduzeti i druge propisane mjere.

Obavljanje nadzora od strane Ministarstva

Članak 61.

(1) Ministarstvo obavlja nadzor nad provođenjem odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

(2) Ministarstvo, u pravilu, nadzor iz stavka 1. ovoga članka obavlja na temelju dokumentacije zatražene od turističke zajednice, kao i dokumentacije koju mu po provedenom nadzoru dostavi skupština turističke zajednice.

(3) Ministarstvo je obvezno ustrojiti samostalnu unutarnju ustrojstvenu jedinicu koja će obavljati nadzor iz stavka 1. ovoga članka.

Provedba nadzora

Članak 62.

(1) U provedbi nadzora Ministarstvo može zahtijevati izvješća, podatke, materijale i druge obavijesti od turističke zajednice.

(2) Turističke zajednice dužne su omogućiti Ministarstvu provedbu nadzora te mu dostaviti ili pripremiti točna i potpuna izvješća, podatke i druge materijale te obavijesti iz stavka 1. ovoga članka, kao i neposredan uvid u poslovanje.

Postupak nadzora

Članak 63.

Ako u provedbi nadzora Ministarstvo utvrdi da postoje nezakonitosti ili nepravilnosti, poduzet će mjere u svrhu otklanjanja uočenih nezakonitosti ili nepravilnosti, a osobito:

1. naložiti mjere koje se moraju poduzeti radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti ili nepravilnosti i odrediti za to primjeren rok

2. naložiti pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenika turističke zajednice

3. poduzeti i druge propisane mjere.

Mjere nadzora

Članak 64.

(1) Ako se u provedbi nadzora iz članka 61. stavka 1. ovoga Zakona utvrdi da nadzirana turistička zajednica djeluje suprotno odredbama ovoga Zakona, Ministarstvo može u nadziranoj turističkoj zajednici naložiti pokretanje postupka razrješenja direktora turističke zajednice i članova tijela nadzirane turističke zajednice.

(2) Do okončanja postupka razrješenja iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo je dužno u roku od osam dana od dana pokretanja postupka razrješenja suspendirati osobu protiv koje je postupak pokrenut.

(3) Ako se nadzorom iz članka 61. stavka 1. ovoga Zakona utvrdi da se u nadziranoj turističkoj zajednici sredstva ne koriste svrhovito, sukladno programu rada i financijskom planu ili ako se ne ostvaruje program rada i financijski plan, Ministarstvo može naložiti privremenu zabranu korištenja sredstava nadzirane turističke zajednice dok ne prestanu razlozi zbog kojih je donesena.

(4) Nalog iz stavka 3. ovoga članka dostavlja se nadležnoj ispostavi Financijske agencije.

(5) Za vrijeme trajanja mjere iz stavka 3. ovoga članka osoba koju imenuje turističko vijeće izvršavat će prijeko potrebne isplate tekućih izdataka.

Nadzor nad financijskim poslovanjem turističkih zajednica

Članak 65.

Nadzor nad financijskim poslovanjem turističkih zajednica obavlja ministarstvo nadležno za financije sukladno posebnom propisu o financijskom i računovodstvenom poslovanju neprofitnih organizacija.

GLAVA IX.
PRESTANAK POSTOJANJA TURISTIČKE ZAJEDNICE

Razlozi za prestanak postojanja turističke zajednice

Članak 66.

(1) Turistička zajednica prestaje postojati na temelju:

1. odluke skupštine turističke zajednice o prestanku turističke zajednice

2. rješenja Ministarstva o zabrani djelovanja turističke zajednice.

(2) Rješenje iz stavka 1. točke 2. ovoga članka Ministarstvo donosi ako:

– turistička zajednica donosi opće akte suprotno zakonu, statutu ili drugom propisu

– skupština turističke zajednice nije izabrala članove turističkog vijeća u roku od 60 dana od dana konstituiranja, isteka njihova mandata ili njihova razrješenja odnosno od dana podnošenja njihove ostavke

– turistička zajednica nije održala izbore za novu skupštinu, sukladno zakonu i statutu

– se ni u roku od 60 dana od dana provedenih izbora ne konstituira skupština turističke zajednice

– turistička zajednica nije izvršila mjere odnosno ako je postupila suprotno obveznim uputama koje je u obavljanju nadzora naložilo Ministarstvo

– turistička zajednica nije izvršila mjere koje je u obavljanju stručnog nadzora naložila skupština turističke zajednice

– troškovi za plaće zaposlenih u turističkoj zajednici prelaze 40% ukupnih prihoda turističke zajednice

– turistička zajednica, u roku iz članka 22. stavka 5. ovoga Zakona, ne izabere direktora, osim u slučaju iz članka 22. stavka 6. ovoga Zakona.

Pravo pokretanja upravnog spora protiv prvostupanjskog rješenja Ministarstva

Članak 67.

Protiv rješenja koja na temelju ovoga Zakona donosi Ministarstvo nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Okončanje djelovanja i raspolaganje imovinom u slučaju prestanka turističke zajednice

Članak 68.

(1) Regionalna turistička zajednica čiji je član lokalna turistička zajednica osnovana za područje jedne jedinice lokalne samouprave koja prestaje postojati dužna je okončati poslove turističke zajednice koji su u tijeku, naplatiti potraživanja i podmiriti vjerovnike.

(2) Imovinu preostalu nakon namirenja vjerovnika, u slučaju prestanka turističke zajednice iz stavka 1. ovoga članka, stječe regionalna turistička zajednica, sukladno statutu.

(3) Ako prestaje postojati regionalna turistička zajednica koja teritorijalno obuhvaća područje više jedinica područne (regionalne) samouprave, za svaku jedinicu područne (regionalne) samouprave osnivaju se nove regionalne turističke zajednice koje su pravni slijednik regionalne turističke zajednice koja prestaje postojati i koje će na temelju sporazuma, a sukladno statutu regionalne turističke zajednice koja prestaje postojati, ovisno o području za koje su osnovane, nastaviti obavljati poslove te naplaćivati potraživanja i podmiriti vjerovnike regionalne turističke zajednice koja prestaje postojati.

(4) Ako prestaje postojati lokalna turistička zajednica koja teritorijalno obuhvaća područje više jedinica lokalne samouprave, za svaku jedinicu lokalne samouprave osnivaju se nove lokalne turističke zajednice koje su pravni slijednik lokalne turističke zajednice koja prestaje postojati i koje će na temelju sporazuma, a sukladno statutu lokalne turističke zajednice koja prestaje postojati, ovisno o području za koje su osnovane, nastaviti obavljati poslove lokalne turističke zajednice te naplaćivati potraživanja i podmiriti vjerovnike lokalne turističke zajednice koja prestaje postojati.

(5) Imovinu preostalu nakon namirenja vjerovnika, u slučaju iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, stječu novoosnovane lokalne i regionalne turističke zajednice, sukladno statutu i međusobnom sporazumu.

(6) Odredbe ovoga članka se ne primjenjuju u slučaju prestanka lokalne turističke zajednice na temelju članka 25. stavka 3. ovog Zakona i u slučaju prestanka regionalne turističke zajednice na temelju članka 37. stavka 3. ovog Zakona.

Brisanje iz Upisnika

Članak 69.

(1) Na temelju odluke skupštine turističke zajednice, odnosno pravomoćnog rješenja Ministarstva o zabrani djelovanja turističke zajednice iz članka 66. stavka 1. ovoga Zakona Ministarstvo će brisati turističku zajednicu iz Upisnika.

(2) Brisanjem iz Upisnika turistička zajednica prestaje postojati.

GLAVA X.
PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 70.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj turistička zajednica ako:

1. u provođenju promotivnih aktivnosti u zemlji i inozemstvu ne upotrebljava znak hrvatskog turizma (članak 4. stavak 2.)

2. započne djelovati prije stjecanja pravne osobnosti (članak 6. stavak 2.)

3. ne podnese zahtjev za upis u Upisnik, u roku od 15 dana od dana održavanja osnivačke skupštine (članak 7. stavak 2.)

4. ne podnese zahtjev za upis promjene podataka upisanih u Upisnik, u roku od 15 dana od dana nastale promjene (članak 7. stavak 3.)

5. obavlja gospodarske djelatnosti osim gospodarskih djelatnosti navedenih u članku 10. stavku 3. ovoga Zakona (članak 10. stavak 2.)

6. ima ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva, a koji nije stečen kao zakonit način namirenja tražbine u stečajnom postupku ili drugom postupku koji se vodi po posebnim propisima (članak 10. stavci 4. i 5.)

7. ne objavi Statut ili njegove izmjene i dopune u službenom glasilu (članak 12. stavak 4.)

8. zaposleni u turističkoj zajednici ne ispunjavaju uvjete propisane pravilnikom iz članka 21. stavka 2. ovoga Zakona

9. direktor turističke zajednice ne ispunjava uvjet propisan člankom 21. stavkom 3. ovoga Zakona

10. direktor turističke zajednice ili drugi radnici zaposleni u turističkoj zajednici obnašaju ujedno i funkciju predsjednika odnosno člana skupštine ili turističkog vijeća turističke zajednice (članak 24. stavak 1.)

11. direktor turističke zajednice obavlja ugostiteljsku djelatnost i pruža usluge u turizmu, sukladno posebnom propisu, na području za koje je osnovana turistička zajednica (članak 24. stavak 2.)

12. direktor turističke zajednice u svojstvu osobe ovlaštene za zastupanje turističke zajednice donosi odluke odnosno sudjeluje u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes njegova bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera, sukladno posebnom propisu koji regulira životno partnerstvo osoba istog spola, djeteta ili roditelja (članak 24. stavak 3.)

13. je direktor turističke zajednice član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član te turističke zajednice (članak 24. stavak 4.)

14. ne ostvaruje Zakonom utvrđene zadaće (članak 32. stavci 1. i 3., članak 38. stavci 1. i 2. i članak 46.)

15. ne koristi financijska sredstva sukladno programu rada (članak 55. stavak 1.)

16. ne donese i ne objavi program rada sukladno odredbama članka 55. stavaka 2. do 7. i članka 56. ovoga Zakona

17. ne donese i ne objavi izvješće o izvršenju programa rada sukladno odredbama članka 57. ovoga Zakona

18. ne omogući Ministarstvu provedbu nadzora te mu ne dostavi ili ne pripremi točna i potpuna izvješća, podatke i druge materijale te obavijesti iz članka 62. stavka 1. ovoga Zakona, kao i neposredan uvid u poslovanje (članak 62. stavak 2.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2500,00 do 10.000,00 kuna i odgovorna osoba u turističkoj zajednici.

GLAVA XI.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Obveza usklađivanja postojećih turističkih zajednica

Članak 71.

(1) Postojeće turističke zajednice mjesta, općina ili gradova, turističke zajednice područja i turističke zajednice iz članka 60. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, br. 152/08.) dužne su uskladiti svoje akte i ustrojstvo s odredbama ovoga Zakona koje se odnose na lokalne turističke zajednice u roku od deset mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Turističke zajednice županija dužne su uskladiti svoje akte i ustrojstvo s odredbama ovoga Zakona koje se odnose na regionalne turističke zajednice u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Hrvatska turistička zajednica dužna je uskladiti svoje akte i ustrojstvo s odredbama ovoga Zakona u roku od 14 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 72.

Na postojeće turističke zajednice iz članka 60. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, br. 152/08.) odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona i drugih propisa kojima se uređuje lokalna turistička zajednica koja se osniva za područje više jedinica lokalne samouprave, osim na sastav tijela na koji se primjenjuju odredbe kojima se uređuju regionalne turističke zajednice.

Članak 73.

Na postojeće turističke zajednice iz članka 40. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, br. 152/08.) odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona i drugih propisa kojima se uređuje lokalna turistička zajednica koja se osniva za područje jedne jedinice lokalne samouprave.

Započeti postupci

Članak 74.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona nastavit će se i završiti po odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, br. 152/08.).

Članak 75.

(1) Osobe koje su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zatečene na radnom mjestu direktora turističkog ureda obnašat će dužnost direktora do izbora direktora turističke zajednice od strane turističkog vijeća sukladno članku 22. stavku 2. ovoga Zakona.

(2) Osobama koje su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zatečene na radnom mjestu direktora predstavništva i voditelja ispostave mandat istječe istekom roka od četiri godine od dana imenovanja od strane Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice.

Članak 76.

Godišnji programi rada turističkih zajednica doneseni do stupanja na snagu ovoga Zakona provodit će se prema odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, br. 152/08.).

Članak 77.

Do dana upisa u Upisnik ili upisa promjene podataka koji se upisuju u Upisnik sukladno odredbama članaka 71. do 73. ovoga Zakona odnosno do dana isteka roka za taj upis, na postojeće turističke zajednice primjenjivat će se odredbe Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, br. 152/08.).

Rok za donošenje pravilnika

Članak 78.

Pravilnike iz članka 7. stavka 6., članka 10. stavka 6., članka 21. stavka 2. i članka 23. stavka 8. ovoga Zakona donijet će ministar u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Primjena propisa

Članak 79.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 78. ovoga Zakona ostaju na snazi propisi koji su doneseni na temelju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, br. 152/08.), i to:

1. Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica (»Narodne novine«, br. 114/09.)

2. Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi (»Narodne novine«, br. 131/09.)

3. Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (»Narodne novine«, br. 121/09., 124/10., 15/13. i 65/13.)

4. Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (»Narodne novine«, br. 23/17. i 72/17.).

Prestanak važenja propisa

Članak 80.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, br. 152/08.).

Stupanje na snagu Zakona

Članak 81.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020., osim odredbi članka 22. stavaka 2. i 5. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. siječnja 2022.

Klasa: 022-03/18-01/176

Zagreb, 9. svibnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

Share This
Skip to content