Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Zakon o dopunama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

Zakon o dopunama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma – Narodne novine 42/2020

NN 42/2020 (7.4.2020.), Zakon o dopunama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

HRVATSKI SABOR

885

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. travnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/42

Urbroj: 71-06-01/1-20-2

Zagreb, 7. travnja 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA

Članak 1.

U Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, br. 52/19.) u članku 59. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Ukupna vrijednost obveza po osnovi zaduženja na godišnjoj razini smije prelaziti 10 % financijskim planom predviđenih ukupnih prihoda, ako turističko vijeće donese takvu odluku, a uz suglasnost predsjednika turističke zajednice i garanciju za kreditno zaduženje jedinice i/ili jedinica lokalne samouprave odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave, ovisno o području za koje je turistička zajednica osnovana.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., riječi: »stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »stavka 5.«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Ograničenje iz stavka 5. ovoga članka neće se primjenjivati u 2020. i 2021. godini.«.

Članak 2.

U članku 71. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Članovima tijela kojima je istekao mandat daje se privremena ovlast da nastave obavljati te poslove do prestanka proglašenja epidemije bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske odnosno do provođenja izbora.

(5) Članovima tijela kojima nije istekao mandat produljuje se vrijeme trajanja mandata do prestanka proglašenja epidemije bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske odnosno do provođenja izbora.«.

Članak 3.

Ministarstvo turizma će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/51
Zagreb, 7. travnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

Share This
Skip to content