Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru – Narodne novine 87/2021

ribolovci siluete - dekoracija uz Pravilnik o ribolovu Izmjena 5

NN 87/2021 (4.8.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1613

Na temelju članka 13., članka 28. stavka 3., članka 29. stavaka 6. i 8., članka 30. stavka 3., članka 33. stavka 6. i članka 34. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O ŠPORTSKOM I REKREACIJSKOM RIBOLOVU NA MORU

Članak 1.

U Pravilniku o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, br. 122/17, 12/18, 54/18, 69/20 i 125/20) u članku 3. stavku 1. točki 1. podtočki 4. broj: »180« zamjenjuje se brojem: »150«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. u tablici u retcima pod rednim brojevima: 4., 5., 6. i 7., u stupcu »Vrsta dozvole« broj: »180« zamjenjuje se brojem: »150«.

U retku pod rednim brojem 6. u stupcu »Naknada športski« broj: »350« zamjenjuje se brojem: »600«, a u stupcu »Naknada rekreacijski« broj: »500« zamjenjuje se brojem: »750«.

Članak 3.

U članku 11. stavku 1. na kraju podstavka 2. briše se veznik: »i«.

Iza podstavka 2. dodaje se podstavak 3. koji glasi:

» – dozvole za 150 dana od 00:00 sati prvog datuma do 24:00 sata zadnjeg datuma, odnosno najduže do 31. prosinca kalendarske godine za koju je izdana, što god nastupi prije, i«.

Dosadašnji podstavak 3. postaje podstavak 4.

Stavak 2. briše se.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/61

Urbroj: 525-13/0737-21-17

Zagreb, 27. srpnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

 

Share This
Skip to content