Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru 2020

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru 2020- Izmjena 4 – Narodne novine 125/2020

ribolovci siluete

NN 125/2020 (13.11.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2407

Na temelju članka 13., članka 28. stavka 3., članka 29. stavaka 6. i 8., članka 30. stavka 3., članka 33. stavka 6. i članka 34. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ŠPORTSKOM I REKREACIJSKOM RIBOLOVU NA MORU

Članak 1.

U Pravilniku o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, br. 122/17, 12/18, 54/18 i 69/20) u članku 4. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Dodatna ograničenja o načinu obavljanja ribolova, karakteristikama i količini ribolovnog alata za športski i rekreacijski ribolov u područjima iz stavka 6. ovoga članka propisuje se posebnim aktom iz nadležnosti ministarstva nadležnog za zaštitu prirode.«.

Članak 2.

U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Cijene pojedinih kategorija dozvola iz članka 3. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika propisuje javna ustanova koja upravlja zaštićenim područjem.«.

Članak 3.

U članku 6. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Stavljanje na tržište ulova iz športskog i rekreacijskog ribolova je zabranjeno.«.

Članak 4.

Iza članka 8. dodaju se članci 8.a i 8.b koji glase:

»Članak 8.a

(1) U športskom i rekreacijskom ribolovu plavoperajne tune i igluna dozvoljeno je obavljati ribolov samo na način ulovi i pusti, tako da se ulovljena tuna ili iglun mora pustiti prije izvlačenja na plovilo.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka ulovljenu plavoperajnu tunu dozvoljeno je izvući na plovilo isključivo u sklopu rekreacijskog ribolova trofejnih primjeraka tune, u skladu sa posebnim propisom koji regulira rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune.

Članak 8.b

(1) Organizator natjecanja u športskom ribolovu na moru prema ovom Pravilniku obvezan je prijaviti natjecanje Hrvatskom savezu za sportski ribolov na moru.

(2) Športski ribolov u sklopu natjecanja dozvoljen je uz posjedovanje odgovarajuće dozvole za športski ribolov, a u natjecanjima u lovu na veliku ribu i uz posjedovanje dozvole za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu.

(3) Ukoliko je pravilnikom koji uređuje ribolovne mogućnosti za plavoperajnu tunu dodijeljena kvota za športski ribolov, Hrvatski savez za sportski ribolov na moru može za pojedina natjecanja u lovu na veliku ribu, kroz prijedlog dopune i izmjene Kalendara natjecanja, dostaviti prijedlog raspodjele kvote za ulov tune po pojedinim natjecanjima, najkasnije 30 dana prije početka prvog natjecanja u lovu na veliku ribu.

(4) Natjecanja u lovu na veliku ribu kojima je dodijeljena kvota za plavoperajnu tunu ne smiju trajati dulje od 5 kalendarskih dana.

(5) Hrvatski savez za sportski ribolov na moru u ime organizatora natjecanja obavezan je najkasnije 7 dana prije predviđenog datuma održavanja pojedinog natjecanja u lovu na veliku ribu kojemu je dodijeljena kvota za ulov plavoperajne tune u sklopu zahtjeva za održavanje natjecanja, dostaviti sljedeće podatke za svako plovilo koje će sudjelovati u natjecanju:

– registarska oznaka ili ime plovila

– podatke o vlasniku i korisniku plovila.

(6) Ministarstvo rješenjem o odobrenju i uvjetima natjecanja ujedno autorizira plovila za svako pojedino natjecanje.

(7) Organizator natjecanja u športskom ribolovu na moru prema ovom Pravilniku obvezan je dostaviti ministarstvu pismeni izvještaj o ulovu tune s podacima o broju i masi ulovljenih i zadržanih primjeraka, na Obrascu prijave ulova tuna u športskom ribolovu (Prilog 6. ovog Pravilnika), u roku od 24 sata nakon završetka natjecanja.

(8) Iznimno od članka 8.a stavka 1. ovog Pravilnika u natjecanjima u lovu na veliku ribu s odobrenom kvotom za ulov plavoperajne tune, pojedino plovilo dnevno smije, do ispunjenja kvote određene za natjecanje, izvući na plovilo i zadržati samo jednu jedinku tune. Zadržana jedinka smije se iskrcati samo cijela, a iznimno, bez utrobe i škrga. Zadržane jedinke tune moraju se iskrcati u mjestu održavanja športskog natjecanja u vremenu od 08:00 do 20:00 sati.«.

Članak 5.

U članku 12. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine«, br. 4/17 i 15/17).

Članak 7.

Iza Priloga 5. dodaje se Prilog 6. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/61
Urbroj: 525-13/0737-20-12
Zagreb, 5. studenoga 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 6.

Obrazac prijave o ulovu tuna uz Pravilnik o ribolovu na moru Izmjena 4
Share This
Skip to content