Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru – Narodne novine 12/2018

ribolovci siluete - dekoracija uz Pravilnik o ribolovu

NN 12/2018 (7.2.2018.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

267

Na temelju članka 13., članka 28. stavka 2., članka 29. stavaka 6. i 8., članka 30. stavka 3. i članka 33. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ŠPORTSKOM I REKREACIJSKOM RIBOLOVU NA MORU

Članak 1.

U Pravilniku o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, br. 122/17.) u članku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2) Alat za lov na veliku ribu – sustav koji sačinjavaju ribolovni štap i rola, od kojeg svaki dio sustava ima nosivost od najmanje 30 lb ili više.«.

Članak 2.

U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ribolovcu iz stavka 1. ovoga članka u ribolovu iz plovila nije dozvoljeno korištenje alata za lov na veliku ribu bez važeće dozvole za takvu vrstu ribolova.«.

Stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) Vlasnici godišnje dozvole za športski ili rekreacijski ribolov na moru imaju pravo i na kupnju posebnih dozvola za ribolov stajaćim parangalom, vršama za lov ribe, ostima i za korištenje umjetne rasvjete (feral) te koristiti te ribolovne alate i opremu pored ribolovnih alata i opreme navedenih u stavcima 1. i 2. ovoga članka.

(5) Vlasnici dozvola za športski ribolov na moru pored ribolovnih alata i opreme navedenih u stavku 4. ovoga članka mogu obavljati ribolov podvodnom puškom (ukupno do dva komada), a vlasnici godišnjih dozvola za športski ribolov na moru imaju pravo i na kupnju godišnje posebne dozvole za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu.«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. mijenja se tablica:

Redni broj Vrsta dozvole Naknada športski Naknada rekreacijski
Dnevne i višednevne dozvole
1. Dozvola za jedan (1) dan 60 60
2. Dozvola za tri (3) dana 150 150
3. Dozvola za sedam (7) dana 300 300
4. Dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu za jedan (1) dan 120 ne izdaje se
5. Dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu za tri (3) dana 300 ne izdaje se
6. Dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu za sedam (7) dana 600 ne izdaje se
Godišnje dozvole(*)
7. Godišnja dozvola za maloljetne osobe i invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu HRVI) 10 100
8. Godišnja dozvola za osobe koje su umirovljenici ili koji su navršili 65 godina života 60 100
9. Godišnja dozvola za punoljetne osobe do 65. godine života 350 500
10. Godišnja dozvola za osobe s navršenih 65 godina života koje imaju prebivalište na otocima i poluotoku Pelješac kako su navedeni u posebnom propisu o otocima ne izdaje se izdaje se bez naknade
Posebne dozvole(**)
11. Posebna dozvola za ribolov stajaćim parangalom 200 200
12. Posebna dozvola za ribolov vršama za lov ribe 200 200
13. Posebna dozvola za ribolov ostima 100 100
14. Posebna dozvola za upotrebu umjetne rasvjete 100 100
15. Posebna dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu 700 Ne izdaje se

(*) – vrijede za kalendarsku godinu, a kupnja je moguća u razdoblju od 1. prosinca prethodne godine do 1. ožujka kalendarske godine

(**) – vrijede za kalendarsku godinu, a kupnja je moguća u razdoblju od 1. prosinca prethodne godine do kraja kalendarske godine

Članak 4.

U članku 14. stavci 1. i 3. mijenjaju se i glase:

»(1) Sve vrste dozvola za rekreacijski ribolov na moru kao i pripadajuće posebne dozvole ribolovac može kupiti u Ministarstvu – Upravi ribarstva i ispostavama područnih jedinica Ministarstva i kod pravnih i fizičkih osoba koje za to ovlasti ministar poljoprivrede (u tekstu koji slijedi: ministar), odnosno putem interneta preko web-stranice Ministarstva – Uprave ribarstva.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka godišnje dozvole za rekreacijski ribolov za HRVI i godišnje dozvole za umirovljenike koji nisu navršili 65 godina života ribolovac može kupiti samo u Ministarstvu – Upravi ribarstva i ispostavama područnih jedinica Ministarstva i kod pravnih i fizičkih osoba koje za to ovlasti ministar.«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/61

Urbroj: 525-13/1282-18-3

Zagreb, 17. siječnja 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

 

Share This
Skip to content