Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata 2016

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj​ – Narodne novine 54/2016

soba u apartmanu - dekoracija uz Pravilnik o razvrstavanju objekata

NN 54/2016 (10.6.2016.), Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj

MINISTARSTVO TURIZMA

1410

Na temelju odredbi članka 8. stavka 4., članka 15. stavka 2. i članka 16. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 85/2015), ministar nadležan za turizam, donosi

PRAVILNIK

O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINE OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste ugostiteljskih objekata iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (u daljnjem tekstu: objekt), ugostiteljske usluge koje se moraju i mogu pružati u pojedinoj vrsti, vrste koje mogu biti klupskog tipa, minimalni uvjeti, vrste koje se kategoriziraju, kategorije, uvjeti za kategorije, oznake za vrste i kategorije, način označavanja vrsta i kategorija te sastav povjerenstva koje provodi očevid u objektu.

Članak 2.

(1) Ugostiteljski objekt iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj je poslovni objekt u kojem ugostitelj obavlja ugostiteljsku djelatnost odnosno pruža ugostiteljske usluge (smještaja, prehrane, pića i napitaka) u ugostiteljskim sadržajima.

(2) Ugostitelj u objektu mora pružati ugostiteljske usluge propisane ovim Pravilnikom u obveznim sadržajima i može pružati druge usluge u funkciji turističke potrošnje u neobveznim sadržajima, pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

(3) U objektu mogu druge fizičke i pravne osobe pružati usluge u funkciji turističke potrošnje koje nisu propisane ovim Pravilnikom kao obvezne.

Članak 3.

(1) Objekt mora stalno ispunjavati sve uvjete, sukladno kapacitetu, za pojedinu vrstu i kategoriju propisane ovim Pravilnikom, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Svi obvezni i neobvezni sadržaji objekta u kojima posluje ugostitelj ili druga fizička i pravna osoba moraju imati ujednačenu kvalitetu uređenja.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, a na zahtjev ugostitelja, temeljem isprava o zaštiti povijesno-kulturnih dobara, ministar nadležan za turizam (u daljnjem tekstu: Ministar) može odobriti odstupanja od propisanih uvjeta za vrstu i kategoriju osim za površinu modula ili ako nisu osigurani uvjeti za nesmetanu i potpunu funkcionalnu namjenu objekta.

(4) Objekt u kojem ugostitelj posluje ljeti od 1. svibnja do 31. listopada ne mora zadovoljiti određene uvjete sukladno prilozima ovog Pravilnika.

(5) U cilju zaštite okoliša, rublje za krevet i ručnici mogu se mijenjati na zahtjev gosta, ako je o tome istaknuta obavijest u objektu ili smještajnoj jedinici.

Članak 4.

(1) Objekti se razvrstavaju i kategoriziraju kao postojeći i novi objekti.

(2) Objekt je postojeći, ako građevina ili dio građevine ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

1. da objekt ima ili je imao rješenje o vrsti i kategoriji kao postojeći ugostiteljski objekt,

2. da je građevina izgrađena do 18. 7. 2005. godine (bez obzira na namjenu, naknadnu rekonstrukciju ili dogradnju odnosno nadogradnju),

3. objekt kojeg čine pokretni objekti pretvoreni u hostel (željeznička kola za spavanje, brodovi s kabinama za spavanje i slično) smatrat će se postojećim objektom.

4. da objekt ima akt o legalizaciji nezakonito izgrađene građevine.

(3) Objekt je novi, ako ne ispunjava uvjete iz stavka 2. ovog članka.

2. MINIMALNI UVJETI

Članak 5.

Minimalni uvjeti od 7. do 9. članka ne odnose se na vrstu Objekt za robinzonski smještaj.

2.1. SIGURNOST GOSTA I ZAPOSLENOG OSOBLJA

Članak 6.

(1) Objekt mora omogućiti sigurnost i funkcionalnost.

(2) Okoliš i vanjski izgled objekta moraju biti uređeni.

(3) Uređenje, oprema i uređaji u objektu ne smiju biti dotrajali i oštećeni te moraju biti stalno u funkcionalnom stanju.

(4) Rublje, posuđe i ostalo u direktom kontaktu s gostom kada nije u uporabi mora biti zaštićeno od prašine i ostalih kontaminacija.

(5) Za jedan ili više objekata moraju biti osigurana sredstva za pružanje prve pomoći.

(6) Komunalni i ostali otpad mora se redovito odstranjivati iz objekta.

2.2. HORINZONTALNE I VERTIKALNE KOMUNIKACIJE, VISINE PROSTORIJA

Članak 7.

Objekt mora imati ulaz, horizontalne i vertikalne komunikacije.

Članak 8.

Visina prostorija u objektu (visina od poda do stropa) mora omogućiti nesmetano, sigurno i udobno kretanje gosta i osoblja.

2.3. INSTALACIJE

Članak 9.

Objekt mora imati:

1. tekuću hladnu i toplu vodu s odvodnjom (osobna higijena gostiju i osoblja, priprema i usluživanje jela, pića i napitaka, pranje rublja, čišćenje),

2. električnu energiju s osvjetljenjem koje osigurava dobru vidljivost u svim prostorijama,

3. grijanje od najmanje 20 °C u svim prostorijama u kojima borave gosti i osoblje, osim u objektu u kojem se posluje ljeti,

4. prirodno ili umjetno prozračivanje svih prostorija,

5. fiksnu ili mobilnu telefonsku vezu.

2.4. MINIMALNI UVJETI ZA SOBU, APARTMAN, STUDIO APARTMAN I KUĆU ZA ODMOR

(objekti koji se kategoriziraju)

2.4.1. Sastav i površina objekta – modul

Članak 10.

(1) Modul objekta je funkcionalna cjelina određene netto površine (na uporabi gostu) s ulazom i dnevnim svjetlom u sobi i prostoriji za boravak).

(2) Soba je vrsta objekta ili dio modula u kojoj se spava.

(3) Sve prostorije modula – objekta, moraju biti povezane unutarnjom komunikacijskom vezom osim za dvije najniže kategorije Kuće za odmor.

(4) U postojećem objektu modul apartmana može biti modul studio apartmana pod uvjetima za studio apartman.

(5) Modul objekta propisan je zasebno za postojeći i novi objekt, ovisno o kategoriji.

2.4.2. Smještajni kapacitet

Članak 11.

(1) Smještajni kapacitet objekta određuje se prema broju fiksnih kreveta, a u studio apartmanu prema broju pomoćnih i fiksnih kreveta, ovisno o površini modula.

(2) Objekt ima sljedeći kapacitet:

1. jednokrevetna soba – jedan krevet (jedna osoba), širine do 120 cm,

2. dvokrevetna soba – dva kreveta (dva kreveta za po jednu osobu ili jedan krevet za dvije osobe),

3. trokrevetna soba – tri kreveta, ako je površina modula za dvokrevetnu sobu veća za 3 m²,

4. apartman i kuća za odmor – jedan, dva ili tri kreveta u svakoj sobi (za treći krevet površina modula veća za 3 m²),

5. studio apartman – najviše četiri osobe na pomoćnim (sklopivim) i/ili fiksnim krevetima u postojećem objektu.

(3) U jednokrevetnoj i dvokrevetnoj sobi može se namjestiti pomoćni krevet, ako je površina modula veća za 3 m².

(4) U prostoriji za boravak apartmana i kuće za odmor mogu biti dva pomoćna kreveta, ako istih nema u sobama.

(5) Pomoćni krevet (sklopivi) namješta se na zahtjev gosta (trosjed, dvosjed, fotelja i sl.). Uz njega se ne moraju nalaziti propisani elementi: noćni ormarić ili polica, noćna svjetiljka, tepih uz krevet i mogućnost gašenja i paljenja glavnog osvjetljenja iz kreveta.

(6) Pomoćni krevet ne izražava se u kapacitetu objekta, osim u studio apartmanu.

2.4.3. Usluživanje jela, pića i napitaka

Članak 12.

(1) Ugostitelj može pripremati i usluživati jela, pića i napitke.

(2) Za pripremu i usluživanje jela, pića i napitaka objekt mora imati ugostiteljske sadržaje sukladno prilozima ovog Pravilnika.

2.4.4. Označavanje objekta, proizvodnja i nabava ploča

Članak 13.

(1) Oznaka vrste je naziv vrste, a za određene vrste i odgovarajuća grafika.

(2) Oznaka kategorije je zvjezdica.

(3) Oznaka vrste i kategorije ističu se na propisanoj ploči.

(4) Na glavnom ulazu u objekt mora biti vidno istaknuta propisana ploča s oznakama vrste i kategorije.

(5) Ugostitelj koji ima više objekata iste vrste i kategorije, može istaći na vidnom mjestu jednu zajedničku ploču.

(6) Na glavnom ulazu u objekt mora biti istaknut naziv tvrtke koja posluje objektom i naziv objekta.

(7) Ploče iz stavka 3. ovog članka propisane su u Prilogu V. ovog Pravilnika.

Članak 14.

(1) Propisanu ploču mogu proizvoditi fizičke i pravne osobe – proizvođači (obrtnici, tvrtke), koji za tu proizvodnju pribave suglasnost ministarstva nadležnog za turizam (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Ministarstvo će izdati suglasnost proizvođaču koji uz zahtjev za izdavanje suglasnosti dostavi registraciju za obavljanje djelatnosti i primjerak propisane ploče s izjavom o istovjetnosti s grafičkim rješenjima i tehničkim uvjetima propisanim u Prilogu V. ovog Pravilnika. Primjerak propisane ploče potrebno je dostaviti za svaku vrstu koju proizvođač želi proizvoditi.

(3) Iznimno, suglasnost iz stavka 1. ovog članka, nije dužan pribaviti proizvođač ploča koji iste proizvodi temeljem ranije sklopljenih ugovora s Ministarstvom.

(4) Propisanu ploču iz stavka 1. ovog članka, temeljem rješenja o kategorizaciji, ugostitelj naručuje od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče.

2.5. MINIMALNI UVJETI ZA PRENOĆIŠTE, ODMARALIŠTE ZA DJECU, HOSTEL, PLANINARSKI DOM, LOVAČKI DOM, UČENIČKI ILI STUDENTSKI DOM ILI AKADEMIS

(objekti koji se ne kategoriziraju)

2.5.1. Smještajni kapacitet

Članak 15.

(1) Kapacitet objekta utvrđuje se prema broju i vrsti smještajnih jedinica i njihovom kapacitetu.

(2) Kapacitet smještajne jedinice određuje se prema broju kreveta:

1. Soba – najviše četiri kreveta,

2. Spavaonica – najmanje pet kreveta,

3. Kabina – prema zatečenom stanju broja kreveta u odnosu na pokretni objekt.

(3) Kreveti u smještajnoj jedinici mogu biti i jedan iznad drugoga – kreveti na kat. Uz krevet na katu, osim u kabini, obvezno se nalaze na odgovarajući način postavljeni propisani elementi. Krevet na katu kao i ostali kreveti, osim u kabini, moraju zadovoljiti propisanu površinu za krevet.

2.5.2. Sanitarni čvor za goste u restoranu, ostalim zajedničkim sadržajima i uz bazen

Članak 16.

(1) Objekt koji ima restoran i/ili bazen i/ili ostale zajedničke sadržaje, mora imati sanitarni čvor.

(2) Sanitarni čvor je:

1. zahod za žene koji ima; prostoriju sa zahodskom školjkom (zahodska kabina) i predprostoriju s umivaonikom,

2. zahod za muškarce koji ima; prostoriju sa zahodskom školjkom (zahodska kabina), predprostoriju s umivaonikom i pisoarom.

(3) Svi zahodi moraju imati visoku zahodsku školjku (školj¬ku sa sjedalom) na ispiranje.

(4) Pisoar je na ispiranje ili bezvodni pisoar postavljen ili ograđen da se ne vidi izvan predprostorije.

Članak 17.

Broj sanitarnih elemenata mora biti razmjeran broju konzumnih mjesta u restoranu te drugim zajedničkim sadržajima, na način:

1. do 80 mjesta: zahodska školjka za žene, zahodska školjka za muškarce, pisoar, umivaonik za žene, umivaonik za muškarce,

2. do 160 mjesta: dvije zahodske školjke za žene, zahodska školjka za muškarce, dva pisoara, umivaonik za žene, umivaonik za muškarce,

3. do 320 mjesta: tri zahodske školjke za žene, dvije zahodske školjke za muškarce, tri pisoara, dva umivaonika za žene, dva umivaonika za muškarce,

4. do 550 mjesta: tri zahodske školjke za žene, dvije zahodske školjke za muškarce, tri pisoara, tri umivaonika za žene, tri umivaonika za muškarce,

5. više od 550 mjesta: četiri zahodske školjke za žene, tri zahodske školjke za muškarce, četiri pisoara, četiri umivaonika za žene, četiri umivaonika za muškarce.

Članak 18.

(1) Objekt koji ima otvoreni ili zatvoreni bazen mora imati sanitarni čvor za korisnike bazena.

(2) Na sanitarni čvor za bazen primjenjuju se odredbe o sanitarnom čvoru za goste u restoranu.

(3) Uz bazen mora biti tuš i osigurana mogućnost presvlačenja.

2.5.3. Zajednički sanitarni čvor i kupaonice za goste u smještajnim jedinicama

Članak 19.

(1) Objekt mora imati zajednički sanitarni čvor za goste u smještajnim jedinicama.

(2) Objekt može imati kupaonicu u sobi i kabini (ulaz iz sobe i kabine).

(3) Objekt može imati zajedničku kupaonicu (ulaz iz hodnika ili spavaonice).

(4) Objekt može imati djelomičnu kupaonicu (ima jedan ili dva sanitarna elementa).

(5) Objekt koji ima kabine, sanitarni elementi mogu se nalaziti prema zatečenom stanju rasporeda kao u pokretnom objektu (svi u jednoj prostoriji, u više prostorija i slično – isto kao kod pokretnog objekta).

(6) Objekt koji ima sve smještajne jedinice kabine propisani broj sanitarnih elemenata može odstupiti za najviše 25% po svakom elementu.

2.5.4. Priprema i usluživanje jela, pića i napitaka

Članak 20.

(1) Ugostitelj može pripremati i usluživati jela, pića i napitke.

(2) Za pripremu i usluživanje jela objekt mora imati restoran (kuhinju, blagovaonicu).

(3) Za pripremu i usluživanje pića i napitaka objekt mora imati točionik.

(4) Restoran i točionik mogu se označavati vrstom iz skupina: »Restorani«, »Barovi« i drugo.

(5) Ugostitelj može usluživati jela, pića i napitke na terasi, plaži, vrtu i sličnim prostorima za usluživanje, opremljenim namještajem prikladnim za usluživanje.

2.5.5. Restoran

2.5.5.1. Kuhinja, centralna pripremnica

Članak 21.

(1) Restoran mora imati kuhinju za pripremu jela.

(2) Kuhinja mora kapacitetom odgovarati broju konzumenata u objektu.

(3) Kuhinja ne mora imati pripremnice hrane, ako samo termički obrađuje pripremljena jela drugih proizvođača ili iz centralne pripremnice hrane.

(4) Kuhinja je funkcionalana cjelina u kojoj su sve prostorije povezane da osoblje ne prolazi prostorijama namijenjenim gostima i ostalom osoblju. Tehnološki proces pripreme jela mora se odvijati u zatvorenom krugu unutar funkcionalne cjeline kuhinje.

(5) Kuhinja mora imati prostore, uređenje, opremu, uređaje i pravila postupanja sukladno Prilogu III., točki 4., ovog Pravilnika.

(6) Objekt u kojem ugostitelj priprema i uslužuje hladna i topla jela s jednostavnijom pripremom (roštilj, ražanj, peka, ploča i sl.) ili gosti sami na svoj način i na svoju odgovornost pripremaju ista jela, mora ispunjavati propisane uvjete za točionik.

Članak 22.

(1) Kuhinja mora imati prostorije za spremanje hrane opremljene policama i/ili ormarima s pretincima, dovoljnog kapaciteta sukladno načinu nabave (dnevni, višednevni).

(2) Kuhinja mora imati rashladne uređaje dovoljnog kapaciteta, za odvojeno čuvanje vrsta hrane.

(3) Sredstva za čišćenje, dezinfekciju i održavanje, moraju se čuvati i odlagati u zasebnim prostorijama ili prostorima (spremište ili ormar).

2.5.5.2. Blagovaonica i prostori za usluživanje

Članak 23.

(1) Ugostitelj mora usluživati jela u blagovaonici (prostoriji za blagovanje) opremljenoj namještajem prikladnim za usluživanje.

(2) Stol za usluživanje gosta mora imati površinu koja se lako održava, biti prekriven neoštećenim, čistim stolnjakom i nadstolnjakom ili podloškom za posluživanje za konzumno mjesto.

(3) Za usluživanje jela na stolu mora biti pribor za jelo, papirnati ili platneni ubrus, po gostu.

2.5.5.3. Jelovnik i karta pića i napitaka

Članak 24.

(1) Restoran mora imati dovoljan broj jelovnika i karti pića i napitaka na svakom stolu ili se isti daju na uvid gostu prije preuzimanja narudžbe.

(2) U jelovniku i karti pića i napitaka navode se jela, pića, napici i druge usluge te cijene s porezima.

(3) Sve navedeno u jelovniku i karti pića i napitaka mora se uslužiti na zahtjev gosta.

(4) Kada se gost poslužuje sa samoposlužne postave, umjesto jelovnika, jela moraju biti predstavljena putem odgovarajućih oznaka ili natpisa o vrsti jela, pića i napitaka. Uz dekorativne plate i/ili prepoznatljiva jela, pića i napitke nije potrebno isticati oznake ili natpis.

2.5.6. Točionik

Članak 25.

(1) Objekt mora imati točionik za pripremanje i usluživanje pića i napitaka, a mogu se pripremati i usluživati jednostavna topla i hladna jela.

(2) Točionik mora imati uređenje, opremu i uređaje sukladno Prilogu III. – točki 4. ovog Pravilnika.

(3) Pojedini elementi točionika mogu biti smješteni u neposrednoj blizini koja s točionikom čini funkcionalnu cjelinu.

2.5.7. Osoblje

Članak 26.

(1) U objektu radi osoblje na prijemu gosta, čišćenju, pripremi i usluživanju jela, i drugo.

(2) Osoblje mora sukladno pozitivnoj, odnosno dobroj praksi u ugostiteljskoj djelatnosti:

1. biti osposobljeno za stručno usluživanje gostiju,

2. poznavati najmanje jedan strani jezik (osoblje koje komunicira s gostima),

3. biti uredno, čisto i primjereno odjeveno sukladno standardima ugostiteljskog objekta,

4. komunicirati s gostima, ostalim djelatnicima i nadređenima profesionalno, uljudno i korektno,

5. obavljati svoje poslove i radne zadatke profesionalno i stručno,

6. odnositi se s pažnjom prema imovini ugostiteljskog objekta.

(3) Osoblje ne smije:

1. pušiti i jesti za vrijeme obavljanja poslova na radnom mjestu,

2. zadržavati se u ugostiteljskom objektu izvan svog radnog vremena, osim po potrebi.

Članak 27.

(1) Osoblje na pripremi jela ne smije prolaziti prostorijama za goste i ostalo osoblje.

(2) Osoblje na pripremi i usluživanju jela, pića i napitaka u funkcionalnoj cjelini kuhinje mora imati:

1. sanitarni čvor, sukladno Prilogu III., točki 4. ovog Pravilnika. U objektima do 50 kreveta, propisani elementi (zahodska školjka, umivaonik, pisoar i tuš) mogu se nalaziti u jednoj prostoriji,

2. garderobu s dvodijelnim garderobnim ormarićima s ključem, a radna odjeća ne smije se odlagati u ormarić u koji se odlaže osobna odjeća.

2.5.8. Isticanje naziva vrste i naziva objekta

Članak 28.

Na glavnom ulazu u objekt ugostitelj mora na primjeren način istaknuti naziv vrste i naziv objekta, te tvrtku trgovačkog društva ili obrta.

2.6. MINIMALNI UVJETI ZA OBJEKT ZA ROBINZONSKI SMJEŠTAJ

Članak 29.

(1) Minimalni uvjeti za vrstu Objekt za robinzonski smještaj, propisani su u Prilogu IV. ovog Pravilnika.

(2) Kapacitet objekta određuje se prema broju gostiju koji mogu sigurno boraviti u njemu.

(3) Inspektor zaštite od požara može zahtijevati provedbu dodatnih mjera zaštite od požara.

3. VRSTE OBJEKATA I UVJETI ZA VRSTE

Članak 30.

Objekti iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj razvrstavaju se sukladno obveznim ugostiteljskim uslugama u vrste:

1. Soba,

2. Apartman,

3. Studio apartman,

4. Kuća za odmor,

5. Prenoćište,

6. Odmaralište za djecu,

7. Hostel,

8. Planinarski dom,

9. Lovački dom,

10. Učenički dom ili Studentski dom ili Akademis,

11. Objekt za robinzonski smještaj.

Članak 31.

(1) Za razvrstavanje u vrste Soba, Apartman, Studio apartman i Kuća za odmor moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti i uvjeti za najnižu kategoriju iz Priloga I. i II., ovog Pravilnika.

(2) Za razvrstavanje u vrste Prenoćište, Odmaralište za djecu, Hostel, Planinarski dom, Lovački dom i Učenički dom ili Studentski dom ili Akademis moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti i uvjeti propisani u Prilogu III. ovog Pravilnika.

(3) Za razvrstavanje u vrstu Objekt za robinzonski smještaj moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti za Objekt za robinzonski smještaj i uvjeti propisani u prilogu IV. ovog Pravilnika.

(4) Sve vrste objekata mogu biti klupskog tipa (samo za članove kluba).

3.1. VRSTA SOBA

Članak 32.

(1) Soba je objekt u kojem ugostitelj pruža uslugu smještaja.

(2) U Sobi ugostitelj može pružati usluge prehrane, pića i napitaka.

3.2. VRSTA APARTMAN

Članak 33.

(1) Apartman je objekt u kojem ugostitelj pruža uslugu smještaja, opremljen da gost sam može pripremati i konzumirati hranu.

(2) U Apartmanu ugostitelj može pružati usluge prehrane, pića i napitaka.

3.3. VRSTA STUDIO APARTMAN

Članak 34.

(1) Studio apartman je objekt u kojem ugostitelj pruža uslugu smještaja, opremljen da gost u jednoj prostoriji može spavati, boraviti, pripremati i konzumirati hranu.

(2) U Studio apartmanu ugostitelj može pružati usluge prehrane, pića i napitaka.

3.4. VRSTA KUĆA ZA ODMOR

Članak 35.

(1) Kuća za odmor je objekt u kojem ugostitelj pruža uslugu smještaja i korištenja okućnice, opremljen da gost sam može pripremati i konzumirati hranu.

(2) U Kući za odmor ugostitelj može pružati usluge prehrane, pića i napitaka.

3.5. VRSTA PRENOĆIŠTE

Članak 36.

(1) Prenoćište je funkcionalna cjelina sa zasebnim ulazom, horizontalnim i vertikalnim komunikacijama, u kojem ugostitelj pruža uslugu smještaja, a može pružati usluge prehrane, pića i napitaka.

(2) Smještajne jedinice u Prenoćištu su sobe.

3.6. VRSTA ODMARALIŠTE ZA DJECU

Članak 37.

(1) Odmaralište za djecu je funkcionalna cjelina sa zasebnim ulazom, horizontalnim i vertikalnim komunikacijama, u kojem ugostitelj pruža uslugu organiziranog smještaja djece, a može pružati usluge prehrane, pića i napitaka.

(2) Smještajne jedinice u Odmaralištu za djecu su sobe i/ili spavaonice.

3.7. VRSTA HOSTEL

Članak 38.

(1) Hostel je funkcionalna cjelina sa zasebnim ulazom, horizontalnim i vertikalnim komunikacijama u kojem ugostitelj pretežito mlađim gostima pruža uslugu smještaja, a može pružati usluge prehrane, pića i napitaka.

(2) Smještajne jedinice u Hostelu su sobe i/ili spavaonice.

(3) Smještajne jedinice u Hostelu kojeg čini pokretni objekt pretvoren u hostel (željeznička kola za spavanje, brodovi s kabinama za spavanje i slično) mogu biti kabine.

3.8. VRSTA PLANINARSKI DOM

Članak 39.

(1) Planinarski dom je objekt u kojem ugostitelj, u prirodnom brdsko-planinskom okruženju, pruža uslugu smještaja, a može pružati usluge prehrane, pića i napitaka.

(2) Ugostitelj može pružati usluge korištenja zasebne prostorije i/ili prostora za pripremanje jednostavnih jela, u kojima gosti sami na svoj način i na svoju odgovornost pripremaju i konzumiraju jela i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu.

(3) Smještajne jedinice u Planinarskom domu su spavaonice i/ili sobe.

3.9. VRSTA LOVAČKI DOM

Članak 40.

(1) Lovački dom je objekt u kojem ugostitelj, u prirodnom okruženju uz lovišta, pruža uslugu smještaja, a može pružati usluge prehrane, pića i napitaka.

(2) Ugostitelj može pružati usluge korištenja zasebne prostorije i/ili prostora za pripremanje jednostavnih jela, u kojima gosti sami na svoj način i na svoju odgovornost pripremaju i konzumiraju jela i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu.

(3) Smještajne jedinice u Lovačkom domu su spavaonice i/ili sobe.

3.10. VRSTA UČENIČKI DOM ILI STUDENTSKI DOM ILI AKADEMIS

Članak 41.

(1) Učenički dom ili Studentski dom je objekt u kojem ugostitelj pruža uslugu smještaja u vrijeme školskih praznika, a može pružati usluge prehrane, pića i napitaka.

(2) Akademis je objekt u kojem ugostiteljske obrazovne ustanove mogu pružati usluge smještaja, prehrane, pića i napitaka tijekom cijele godine u cilju stručnog osposobljavanja učenika i studenata.

(3) Smještajne jedinice u Učeničkom domu ili Studentskom domu ili Akademisu su sobe.

(4) U Akademisu sobe moraju ispuniti najmanje uvjete propisane u Prilogu III. ovog Pravilnika, a mogu biti uređene i opremljene na način koji omogućava pozicioniranje u različite kategorije iz skupine Hoteli (npr. jedna soba uređena na razini tri zvjezdice, druga na razini četiri zvjezdice i slično). U sobi se može istaknuti da je uređena na razini određene vrste i kategorije iz skupine Hoteli.

(5) Učenički dom ili Studentski dom mora udovoljavati uvjetima iz ovog Pravilnika kada uslugu smještaja pruža gostima za vrijeme školskih praznika, u to vrijeme ne može pružati smještaj studentima i đacima.

3.11. VRSTA OBJEKT ZA ROBINZONSKI SMJEŠTAJ

Članak 42.

Objekt za robinzonski smještaj se nalazi u prirodnom okruženju, a sastoji se od prostorije/a ili prostora u kojima se gostima pružaju usluge smještaja u neuobičajenim okolnostima i uvjetima.

Članak 43.

Ugostiteljski sadržaji za pripremu i usluživanje jela, pića i napitaka u svim vrstama mogu se nalaziti u građevini u blizini objekta.

4. KATEGORIJE OBJEKATA I UVJETI ZA KATEGORIJE

Članak 44.

(1) Kategorije imaju vrste: Soba, Studio apartman, Apartman i Kuća za odmor.

(2) Objekt ima jednu kategoriju.

Članak 45.

Postojeći i novi objekti imaju sljedeće kategorije od najniže do najviše:

1. Vrste Soba i Studio apartman imaju tri kategorije; dvije, tri i četiri zvjezdice,

2. Vrste Apartman i Kuća za odmor imaju četiri kategorije; dvije, tri, četiri i pet zvjezdica.

Članak 46.

Uvjeti za kategorije Sobe, Studio apartmana, Apartmana i Kuće za odmor propisani su u prilozima ovoga Pravilnika:

1. Prilog I., UVJETI ZA KATEGORIJE SOBE I STUDIO APARTMANA,

2. Prilog II., UVJETI ZA KATEGORIJE APARTMANA I KUĆE ZA ODMOR.

5. KATEGORIZACIJA, ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA I OČEVID

Članak 47.

(1) Kategorizacija je postupak i način utvrđivanja vrste i kategorije objekta.

(2) Postupak i način kategorizacije je prikupljanje i ocjena dokumentacije te očevid na objektu.

(3) Skraćeni postupak i način kategorizacije je prikupljanje i ocjena dokumentacije bez očevida na objektu, a temeljem raspoloživih saznanja.

(4) Objekt se kategorizira pojedinačno.

Članak 48.

(1) Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta ugostitelj podnosi nadležnom tijelu kada je objekt spreman za prijem gosta.

(2) U zahtjevu iz stavka 1. ovog članka ugostitelj navodi podatke o tvrtci ugostitelja (adresa, kontakt), objektu (traženoj vrsti i kategoriji, broju, vrsti i površinama smještajnih jedinica, površini modula, ugostiteljskim sadržaji s kapacitetima i dr.) te prilaže registraciju tvrtke, dokaz o pravu korištenja prostora, akt o uporabljivosti građevine i drugu dokumentaciju po potrebi.

(3) Za Objekt za robinzonski smještaj, zahtjevu iz stavka 1. ovog članka, prilaže se mišljenje nadležne policijske uprave o provedbi mjera zaštite od požara.

Članak 49.

(1) Očevid u objektu obavlja povjerenstvo ureda kojeg čine najmanje dva člana. Članove povjerenstava imenuje čelnik ureda.

(2) Povjerenstvo vodi službenik ureda – voditelj postupka do donošenja rješenja.

6. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« (»Narodne novine«, broj 49/2008, 45/2009, 94/2013 i 49/15).

Članak 51.

Na ispunjavanje uvjeta za vrstu odnosno vrstu i kategoriju Ostalih vrsta objekata za smještaj koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika imaju rješenje sukladno: Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine«, broj 57/1995, 110/1996, 24/1997, 61/1998, 137/1998, 19/1999, 39/1999, 52/1999, 43/2000, 52/2000, 57/2000, 63/2000, 18/2001, 33/2001, 48/2002, 21/2003, 175/2003, 52/2004 i 106/2004); Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji drugih vrsta smještajnih objekata iz skupine »Kampovi i druge vrste objekata za smještaj« (»Narodne novine«, broj 84/2005) i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« (»Narodne novine«, broj 49/2008, 45/2009, 94/2013 i 49/2015), nadalje će se primjenjivati odredbe tih Pravilnika.

Članak 52.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/11

Urbroj: 529-03-16-6

Zagreb, 30. svibnja 2016.

Ministar

Anton Kliman, v. r.

Share This
Skip to content