Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama – Narodne novine 52/2020

NN 52/2020 (29.4.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1047

Na temelju članka 288. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 17/19) i članka 44. stavka 2. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, 109/07, 132/07, 51/13, 152/14 i 118/18) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BRODICAMA, ČAMCIMA I JAHTAMA

Članak 1.

U Pravilniku o brodicama, čamcima i jahtama (»Narodne novine« broj 13/20), u članku 9. stavku 1. točki 2. iza zareza dodaju se riječi: »te djelomično završena osobna plovila na vodomlazni pogon,«.

U članku 9. stavku 1. točki 3. riječi: »kada se stavljaju na tržište ili kada su namijenjeni za ugradnju« zamjenjuju se riječima: »kada se odvojeno stavljaju na tržište«.

Članak 2.

U Dodatku 1. točka 9.1.1. mijenja se i glasi:

»9.1.1. Udovoljavanje tehničkim zahtjevima sadržanim u hrvatskoj normi HRN EN ISO 6185-1:2014 – »Brodice na napuhavanje – 1. dio: Brodice sa najvećom snagom motora do 4,5 kW«.

Članak 3.

U Dodatku 8., u dijelu pod naslovom »DODATNI ZAHTJEVI ZA PRIMJENOM POSTUPKA OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI NAKON IZGRADNJE«, iza točke 1.2. dodaje se nova točka 1.3. koja glasi: »3. rekreacijska plovila duljine trupa do 24 metra izgrađena ili stavljena na tržište ili u uporabu unutar EEA i koje nemaju CE oznaku (ili alternativno potvrdu o udovoljavanju pravilima priznate organizacije izvan Republike Hrvatske), kada se po prvi put puštaju u uporabu unutar Republike Hrvatske u svrhu korištenja kao rekreacijska plovila za osobne potrebe, osim u dijelu koji se odnosi na postavljanje CE oznake na plovilo. Porivni strojevi ugrađeni u ili na rekreacijska plovila isključeni su iz postupka ocjenjivanja jednakovrijedne sukladnosti i mogu se po prvi put pustiti u uporabu unutar Republike Hrvatske isključivo pod uvjetom da se odgovarajućim dokumentom može dokazati da su isti već stavljeni na tržište ili uporabu unutar EEA«.

Članak 4.

U Dodatku 9., točka 3.2.1., podtočka 1. mijenja se i glasi:

» 1. Jednu ili više pneumatskih splavi za spašavanje, ukupnog kapaciteta dovoljnog za smještaj svih osoba na jahti, izrađene u skladu sa zahtjevima ISO:9650-1, grupa A, paket opreme 1.«.

U točki 3.2.2., podtočka 1. mijenja se i glasi:

»1. Jednu ili više pneumatskih splavi za spašavanje, ukupnog kapaciteta dovoljnog za smještaj svih osoba na jahti, izrađene u skladu sa zahtjevima ISO:9650-1, grupa A, paket opreme 1.

U točki 3.2.3. podtočki 1. iza riječi »ISO: 9650-1,« dodaju se riječi: »grupa B,«.

U tablici 3.3-2, točka 17. zahtjev za opremanje jahti AIS uređajem koje plove u području plovidbe IV briše se. Dodaje se objašnjenje uz točku 17. koje glasi: »Sve nove i postojeće jahte koje plove u području plovidbe I moraju biti opremljene AIS uređajem klase A najkasnije do 31. prosinca 2022. Sve nove i postojeće jahte koje plove u području plovidbe II moraju biti opremljene AIS uređajem klase A najkasnije do 31. prosinca 2023. Sve jahte za gospodarsku namjenu za iznajmljivanje sa profesionalnom posadom koje plove u području plovidbe III moraju biti opremljene AIS uređajem klase A najkasnije do 31. prosinca 2023.«.

Točke 3.7.1 do 3.7.6 mijenjaju se i glase:

»3.7.1. Na svim jahtama koje imaju potpalubne prostore za boravak putnika i/ili posade, mora biti ugrađen sustav detekcije ugljičnog monoksida.

3.7.2. Na svim jahtama koje imaju potpalubnu zatvorenu kuhinje s plinskom instalacijom i/ili sudoperom, mora biti ugrađen sustav detekcije ugljičnog monoksida.

3.7.3. Sustav detekcije ugljičnog monoksida mora biti ugrađen u:

1. kabinama za spavanje;

2. zatvorenim kuhinjskim prostorima sa plinskom instalacijom i/ili sudoperom;

3. odvojenim zatvorenim sanitarnim čvorovima dostupnima sa glavne palube.

3.7.4. Sustav detekcije ugljičnog monoksida mora biti ugrađen sukladno zahtjevima norme ISO 12133:2011. Detektori ugljičnog monoksida moraju udovoljavati normi EN 50291-2:2010. i mogu biti napajani iz električne mreže brodice ili iz zasebnih baterija, pri čemu se ne zahtijeva centralni sustav dojave.

3.7.5. Sve jahte izrađene od drva, koje udovoljavaju točki 3.7.1. i 3.7.2., sustav detekcije ugljičnog monoksida prema zahtjevu iz točki 3.7.3. i 3.7.4. moraju ugraditi najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

3.7.6. Sve jahte izgrađene od drugih materijala gradnje osim drva, moraju ugraditi sustav detekcije ugljičnog monoksida prema zahtjevu iz točki 3.7.3. i 3.7.4. kako slijedi:

1. u prostor kuhinje sa plinskom instalacijom i/ili sudoperom najkasnije do 31. prosinca 2022. godine;

2. u sve prostore navedene 3.7.3., koji graniče sa strojarnicom ili drugim prostorima u kojima se nalazi izvor ugljičnog monoksida najkasnije do 31. prosinca 2023. godine;

3. u sve ostale prostore navedene u 3.7.3., najkasnije do 31. prosinca 2024.«.

Točke 3.7.7. i 3.7.8. brišu se.

U točki 4.2.3, u dijelu teksta pod naslovom »NAPOMENE«, u točki 2. riječi: »Sve jahte sa GT ≥ 150 u području plovidbe I, II i II« zamjenjuju se riječima: »Sve jahte s GT ≥ 150 u području plovidbe I i II«.

Članak 5.

U Dodatku 10., u točki 4.1.5., iza podtočke 3. dodaju se nove podtočke 4., 5., 6. i 7. koje glase:

»4. Kada plove u teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama brodice trebaju biti opremljene splavima za spašavanje, prema normi HRN EN ISO 9650-2:2005.

5. Kada plove u međunarodnim vodama brodice moraju biti opremljene splavima za spašavanje tip I, grupa B, sa paketom opreme 2, prema normi HRN EN ISO 9650-1:2005.

6. Sve nove brodice koje plove u teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama moraju biti opremljene splavima do 31. prosinca. 2022. godine, a sve postojeće brodice najkasnije do 31. prosinca. 2024. godine.

7. Sve brodice koje plove u međunarodnim vodama moraju biti opremljene splavima iz podtočke 5. najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.« .

U točki 4.1.12., podtočka 7. mijenja se i glasi: »Radar reflektorom trebaju biti opremljene sve brodice, bez obzira na namjenu, kada plove područjem plovidbe I, II, III, IIIa, IIIb i IIIc, a čija je maksimalna brzina veća od 20 čvorova, kao i sve brodice, bez obzira na namjenu, kada plove noću i u uvjetima smanjene vidljivosti.«.

Točke 4.1.23. do 4.1.28. mijenjaju se i glase:

»4.1.23. Na svim brodicama koje imaju potpalubne prostore za boravak putnika i/ili posade, mora biti ugrađen sustav detekcije ugljičnog monoksida.

4.1.24. Na svim brodicama koje imaju potpalubnu zatvorenu kuhinju s plinskom instalacijom i/ili sudoperom, mora biti ugrađen sustav detekcije ugljičnog monoksida.

4.1.25. Sustav detekcije ugljičnog monoksida mora biti ugrađen u:

1. kabinama za spavanje;

2. kuhinjama sa plinskom instalacijom i/ili sudoperom;

3. odvojenim zatvorenim sanitarnim čvorovima dostupnim sa glavne palube.

4.1.26. Sustav detekcije ugljičnog monoksida mora biti ugrađen sukladno zahtjevima norme ISO 12133:2011. Detektori ugljičnog monoksida moraju udovoljavati normi EN 50291-2:2010. i mogu biti napajani iz električne mreže brodice ili iz zasebnih baterija, pri čemu se ne zahtijeva centralni sustav dojave.

4.1.27. Sve nove i postojeće brodice izrađene od drva, koje udovoljavaju točki 4.1.23. i 4.1.24., sustav detekcije ugljičnog monoksida prema zahtjevu iz točki 4.1.25. i 4.1.26. moraju ugraditi najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

4.1.28. Sve brodice izgrađene od drugih materijala gradnje osim drva, moraju ugraditi sustav detekcije ugljičnog monoksida prema zahtjevu iz točki 4.1.25. i 4.1.26. kako slijedi:

1. u zatvoreni prostor kuhinje sa plinskom instalacijom i/ili sudoperom najkasnije do 31. prosinca 2022. godine;

2. u sve prostore navedene 4.1.25., koji graniče sa prostorom strojeva ili drugim prostorima u kojima se nalazi izvor ugljičnog monoksida najkasnije do 31. prosinca 2023. godine;

3. u sve ostale prostore navedene u 4.1.25., najkasnije do 31. prosinca 2024. godine«.

Točke 4.1.29. i 4.1.30. brišu se.

Članak 6.

U Dodatku 10. tablice 4.2-1 i 4.2-2 mijenjaju se i glase:

»Tablica 4.2-1
Oprema brodica za osobne potrebe

NAZIV OPREME PODRUČJE PLOVIDBE NAPOMENA
IV IIIc IIIb IIIa III II I
Trup i oprema trupa
Sidro propisane mase x x x x x x x Vidi Tablicu 4.1.1-1
Rezervno sidro propisane mase x x x x x Vidi Tablicu 4.1.1-1
Sidreno uže ili lanac x x x x x x x Vidi Tablicu 4.1.1-1
Rezervno sidreno uže ili lanac x x x x x x x Vidi Tablicu 4.1.1-1
Olujno zavlačno sidro x x
Bitva na pramcu za vez i tegalj x* x* x x x x x

Minimalni zahtjev za sve brodice

Prema normi HRN EN ISO 15084:2005

* Odnosi se i na osobna plovila na vodomlazni pogon

Bitva na krmi x x x x x x x Dodatni zahtjev za sve brodice čija je duljina trupa veća od 6 m
Dodatna bitva na pramcu x x x x x x x Dodatni zahtjev za sve brodice čija je duljina trupa veća od 12 m
Dodatna bitva na krmi x x x x x x x
3 užeta za vez duljine koja odgovara duljini brodice ali ne manje od 5 metara x x x x x x x Vidi Tablicu 4.1.1-1
Uže za tegalj duljine koja odgovara četiri duljine brodice x x x x x x x Vidi Tablicu 4.1.1-1
2 vesla odgovarajuće dužine s 4 palca rašlji x Zahtijeva se za brodice koje nemaju izvanbrodski ili ugrađeni porivni uređaj
Kormilarenje u nužnosti x x x x Kod brodica sa pogonom na jedra i motornih brodica s jednim ugrađenim pogonskim strojem s predviđenim daljinskim upravljanjem kormilom moraju dodatno postojati i sredstva upravljanja kormilom u nuždi u uvjetima smanjene brzine plovila
Strojni uređaj
Mehanički porivni uređaj x* x x x x x *Odnosi se i na osobna plovila na vodomlazni pogon
Zračni ventilator u sigurnosnoj izvedbi x x x x x x x Zahtijeva se za sve brodice koje imaju benzinski porivni uređaj koji se nalazi smješten u zatvorenom prostoru ili potpalublju
Zaštita od upućivanja porivnog uređaja u radnom položaju x* x* x x x x x

Zahtijeva se za sve brodice koje imaju izvanbrodski porivni uređaj

*Odnosi se i na osobna plovila na vodomlazni pogon

Naprava za zaustavljanje u nuždi koja se može povezati s kormilarom x* x* x x x x x

Zahtijeva se za sve brodice koje imaju izvanbrodski porivni uređaj upravljan ručicom

*Odnosi se i na osobna plovila na vodomlazni pogon

Uređaj za automatsko zaustavljanje porivnog uređaja ili automatski uređaj koji omogućava plovilu kružno gibanje smanjenom brzinom x* x* *Odnosi se i na osobna plovila na vodomlazni pogon
Izvor električne energije za nužnost x* x*

Zahtijeva se za brodice koje imaju porivni uređaj ugrađen u potpalublju

Prema normi HRN EN 60092 – 507:2005

Vidi i 1)

*Nove i postojeće brodice moraju biti opremljene izvorom električne energije za nužnost najkasnije do 31. 12. 2026.

Alarm visokog nivoa kaljuže x x x x x x x Zahtijeva se za brodice koje imaju porivni uređaj ugrađen u potpalublju
Sredstva za spašavanje
Pneumatska splav za spašavanje ili pomoćna brodica x x
Kolut za spašavanje x x x
Kolut za spašavanje sa samoupaljivim svjetlom i užetom x x
Prsluk za spašavanje za sve osobe koje se nalaze na brodici za vrijeme plovidbe (odrasli i djeca) x* x* x x x *Odnosi se i na osobna plovila na vodomlazni pogon
Prsluk za spašavanje sa zviždaljkom i samoupaljivim svjetlom za sve osobe koje se nalaze na brodici za vrijeme plovidbe (odrasli i djeca) x* x* x* x* x x *Zahtijeva se za brodice brzine > 20 čvorova koja obavljaju plovidbu noću
Sigurnosno uže x x x x x x Zahtijeva se za brodice s pogonom na jedra
Sredstava za zaštitu od gubitka topline za sve osobe na brodici x x
Kutija prve pomoći x x x x
Ormarić prve pomoći x x
Sigurnosna kaciga za sve osobe koje se nalaze na brodici x* x* *Odnosi se isključivo na osobna plovila na vodomlazni pogon
Protupožarna oprema2
Nastambe i kuhinja:

1. prenosive naprave za gašenje požara (min. kapacitet naprave: 1 kilogram praha ili 3 kilograma CO2 ili 1,8 litara pjene)

ili

2. ugrađeni sustav za gašenje požara i jedna prenosiva naprava za gašenje požara (min. kapacitet naprave: 1 kilogram praha ili 3 kilograma CO2 ili 1,8 litara pjene).

x x x x x x x Zahtijeva se za brodice opremljene nastambama

1. jedna prenosiva naprava za gašenje požara (min. kapacitet naprave: 2 kilograma praha ili 5 kilograma CO2 ili 1,8 litara pjene);

ili

2. jedna prenosiva naprava za gašenje požara (min. kapacitet naprave: 1 kilogram praha ili 3 kilograma CO2 ili 1,8 litara pjene) i pokrivač za ugušivanje plamena;

ili

3. ugrađeni sustav raspršivanja (ne smije se koristiti sustav rasprskivanja vode – »sprinkler«).

x x x x x x x Zahtijeva se za brodice opremljene kuhinjom
Strojarnica i/ili prostor tankova goriva:

1. Ugrađeni protupožarni sustav

ili

2. Prenosiva naprava za gašenje požara kapaciteta dovoljnog za naplavljivanje prostora stroja kroz priključak na pokrovu stroja

x x x x x x x Zahtijeva se za otvorene brodica sa benzinskim ugrađenim porivnim uređajem snage ≤ 120 kW ili diesel porivnim uređajem kada su porivni uređaji ugrađeni iznad razine kokpita
Prenosiva naprava za gašenje požara min. kapaciteta 2 kilograma praha ili 5 kilograma CO2 ili 1,8 litara pjene x x x x x x x Zahtijeva se za otvorene brodice s izvanbrodskim benzinskim strojem odnosno strojevima, snage > 25 kW, postavljenim na krmenom zrcalu i prenosivim tankom goriva smještenim na otvorenom

1. Ugrađeni protupožarni sustav za gašenje prostora tankova

ili

2. Prenosiva naprava za gašenje požara kapaciteta dovoljnog za naplavljivanje prostora tankova kroz priključak na stjenci prostora tankova

x x x x x x x Zahtijeva se za otvorene brodice s benzinskim izvanbrodskim strojem odnosno strojevima postavljenim na krmenom zrcalu i tankom goriva u zatvorenom prostoru
Ugrađeni protupožarni sustav x x x x x x x Zahtijeva se za brodice sa benzinskim strojevima bez obzira na snagu ili diesel strojevima snage veće od 120 kW, smještenim ispod razine kokpita ili u unutrašnjosti plovila

1. Ugrađeni protupožarni sustav ili

2. Prenosiva naprava za gašenje požara kapaciteta dovoljnog za naplavljivanje prostora stroja kroz priključak na pokrovu stroja

x x x x x x x Zahtijeva se za brodice sa diesel strojevima snage manje od 120 kW, smještenim ispod razine kokpita ili u unutrašnjosti plovila
Radio-oprema
VHF radijska postaja x x Zahtjev se odnosi na postojeće brodice građene prije 1. srpnja 2006.
VHF DSC radijska postaja x x Zahtijeva se za brodice izgrađene 1. srpnja 2006. ili kasnije te postojeće brodice građene prije 1. srpnja 2006. ako ugrađuju novu radijsku postaju. Radijska postaja može biti klase D.
Sredstva za signalizaciju i pomagala za navigaciju
Navigacijska svjetla x* x* x x x x x

Zahtijeva se za sve brodice kad plove noću i u uvjetima smanjene vidljivosti

*Odnosi se i na osobna plovila na vodomlazni pogon kada obavljaju plovidbu noću

Dnevne oznake x x
Sredstvo za zvučno oglašavanje x x x x x Brodice duljine veće od 12 metara trebaju biti opremljene sa zviždaljkom u skladu s Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za signalizaciju
Ručne buktinje (crvene) 3 3
Rakete s padobranom 3 3
Plutajući dimni signal 1 2
GNSS prijemnik x x x Ne mora biti po IMO izvedbenim normama
Kompas sa osvjetljenjem x x x
Prizmatični dalekozor x x x
Vodootporna baterijska svjetiljka x x x x x x x
Ažurirane službene pomorske navigacijske karte i publikacije prema području plovidbe x x x
Oprema za rad na karti x x x
Peljar za male brodove x x x
Popis svjetala i signala za maglu x x x
2 kutije šibica ili upaljač (nepromočivo) x x x x x x x
Radar-reflektor x x x x x x Zahtjeva se za sve brodice brzine > 20 čvorova i sve brodice kad plove noću i u uvjetima smanjene vidljivosti
SAT EPIRB COSPAS-SARSAT . – x
Oprema za sprečavanje onečišćenja
Spremnici ili prenosive posude za prikupljanje ulja ili mješavina koje sadrže ulje x x x x x x x Zahtijeva se za brodice koje imaju ugrađeni porivni uređaj
Sredstva za upijanje i odvajanje zauljenih ostataka x x x x x x x Zahtijeva se za brodice koje imaju ugrađeni porivni uređaj
Ugrađene pumpe (ručno ili mehanički pogonjene) kojima se ulje ili uljne mješavine pretaču u tank ili posudu x x x x x x x Zahtijeva se za brodice koje imaju ugrađeni porivni uređaj u potpalublju
Spremnik za zadržavanje sanitarnih otpadnih voda x x x x x x x Zahtijeva se za sve brodice opremljene sanitarnim čvorom, vidi i 4.1.16
Posuda za prikupljanje smeća x x x x x x x
Sustav kaljuže
Jedna ručna kaljužna pumpa x* x x x x x x

Zahtijeva se za otvorene brodice i brodice s djelomično prekinutom palubom

* Zahtijeva se za brodice s neprekinutom palubom s duljinom trupa manjom ili jednakom od 6 m

Jedna ručna kaljužna pumpa tlaka stupca vode u cijevi manjim od 1,5 m,

ili

jedna kaljužna ručna, mehanički pogonjena ili električna pumpa tlaka stupca vode u cijevi većim od 1,5 m,

i

jedna kaljužna ručna, mehanički pogonjena ili električna pumpa.

x x x x x x Zahtijeva se za brodice s neprekinutom palubom i s otvorenim mjestom upravljanja
Kablić s ispolcem x x x x x x x
Sustavi detekcije plinova
Sustav detekcije ugljičnog monoksida x* x* x* x* x* x* x* *Vidjeti zahtjeve iz točke 4.1.23 do 4.1.30
Detektor ukapljenih naftnih plinova x x x x x x x Zahtijeva se za brodice koje imaju ugrađena plinska trošila u zatvorenim prostorima

1) Izvor električne energije za nužnost mora biti sposoban istodobno osigurati napajanje u trajanju od 6 sati, za sljedeće sustave, ako su ugrađeni:

a) rasvjeta za nužnost;

b) navigacijska svjetla;

c) radio oprema;

d) sredstva dojave i interne komunikacije;

e) sustav otkrivanja požara i dojave požara;

f) bljeskajuće svjetiljke.

Izvor električne energije za nužnost i pripadajuće opreme mora se nalaziti iznad najgornje neprekinute linije palube i mora biti lako dostupan s otvorene palube.

Izvor električne energije za nužnost mora biti smješten tako da u slučaju oštećenja ili naplavljivanja bilo kojeg prostora ne uzrokuje gubitak napajanja bitnih sigurnosnih sustava i opreme za komunikaciju

2 Prijenosni aparat za gašenje požara mora biti smješten:

– unutar 1 m od glavnog upravljačkog mjesta ili kokpita (za brodice s Lh<10 m);

– unutar 2.5 m od glavnog upravljačkog mjesta ili kokpita (za brodice s Lh između 10 m – 15 m);

– unutar 2 m od bilo kojeg kuhala ili trajno instaliranog uređaja s otvorenim plamenom, osim ako je aparat za gašenje zamijenjen protupožarnom dekom;

– izvan prostora strojarnice, ali na udaljenosti ne većoj od 2 m od protupožarnog priključka;

– unutar 5 m od ležaja.

Jedan aparat za gašenje požara može udovoljiti više od jednog gore navedenog zahtjeva.

Tablica 4.2-2
Oprema brodica za gospodarsku i javnu namjenu
(obuhvaća i brodice za sport i rekreaciju u svrhu iznajmljivanja)

NAZIV OPREME PODRUČJE PLOVIDBE NAPOMENA
IV IIIc IIIb IIIa III II I
Trup i oprema trupa
Sidro propisane mase x x x x x x x Vidi Tablicu 4.1.1-1
Rezervno sidro propisane mase x x x x x Vidi Tablicu 4.1.1-1
Sidreno uže ili lanac x x x x x x x Vidi Tablicu 4.1.1-1
Rezervno sidreno uže ili lanac x x x x x x x Vidi Tablicu 4.1.1-1
Olujno zavlačno sidro x x x
Bitva na pramcu za vez i tegalj x* x* x x x x x

Minimalni zahtjev za sve brodice

Prema normi HRN EN ISO 15084:2005

*Odnosi se i na osobna plovila na vodomlazni pogon

Bitva na krmi x x x x x x x Dodatni zahtjev za sve brodice čija je duljina trupa veća od 6 m
Dodatna bitva na pramcu x x x x x x x Dodatni zahtjev za sve brodice čija je duljina trupa veća od 12 m
Dodatna bitva na krmi x x x x x x x
3 užeta za vez duljine koja odgovara duljini brodice ali ne manje od 5 metara x x x x x x x Vidi Tablicu 4.1.1-1
Uže za tegalj duljine koja odgovara četiri duljine brodice x x x x x x x Vidi Tablicu 4.1.1-1
Kormilarenje u nužnosti x x x x Kod brodica sa pogonom na jedra i motornih brodica s jednim ugrađenim pogonskim strojem s predviđenim daljinskim upravljanjem kormilom moraju dodatno postojati i sredstva upravljanja kormilom u nuždi u uvjetima smanjene brzine plovila
Strojni uređaj
Mehanički porivni uređaj x x x x x x

Brodica namijenjena za prijevoz putnika na relacijama kraćim od 500 metara ne mora imati mehanički porivni uređaj.

Sve nove brodice za gospodarske namjene (upisane u očevidnik brodica 1. srpnja 2017. ili kasnije) ne smiju biti opremljene porivnim motorom kod kojega se smjesa goriva i zraka pali električnom iskrom osim ukoliko to nisu izvanbrodski motori.

Zračni ventilator u sigurnosnoj izvedbi x x x x x x x Zahtijeva se za sve brodice koje imaju benzinski porivni uređaj koji se nalazi smješten u zatvorenom prostoru ili potpalublju
Zaštita od upućivanja porivnog uređaja u radnom položaju x* x* x x x x x

Zahtijeva se za sve brodice koje imaju izvanbrodski porivni uređaj

*Odnosi se i na osobna plovila na vodomlazni pogon

Naprava za zaustavljanje u nuždi koja se može povezati s kormilarom x* x* x x x x x

Zahtijeva se za sve brodice koje imaju izvanbrodski porivni uređaj upravljan ručicom

*Odnosi se i na osobna plovila na vodomlazni pogon

Uređaj za automatsko zaustavljanje porivnog uređaja ili automatski uređaj koji omogućava plovilu kružno gibanje smanjenom brzinom x* x* *Odnosi se isključivo na osobna plovila na vodomlazni pogon
Izvor električne energije za nužnost x* x*

Zahtijeva se za brodice koje imaju porivni uređaj ugrađen u potpalublju

Prema normi HRN EN 60092 – 507:2005

Vidi i 3)

*Nove i postojeće brodice moraju biti opremljene izvorom električne energije za nužnost najkasnije do 31. 12. 2026.

Alarm visokog nivoa kaljuže x x x x x x x Zahtijeva se za brodice koje imaju porivni uređaj ugrađen u potpalublju
Sredstva za spašavanje
Pneumatska splav za spašavanje ili pomoćna brodica x x x
Kolut za spašavanje x x x x
Kolut za spašavanje sa samoupaljivim svjetlom i užetom x x
Prsluk za spašavanje za sve osobe koje se nalaze na brodici za vrijeme plovidbe (odrasli i djeca) x* x* x x x *Odnosi se i na osobna plovila na vodomlazni pogon
Prsluk za spašavanje sa zviždaljkom i samoupaljivim svjetlom za sve osobe koje se nalaze na brodici za vrijeme plovidbe (odrasli i djeca) x* x* x* x* x x *Zahtijeva se za brodice brzine > 20 čvorova koja obavljaju plovidbu noću
Sigurnosno uže x x x x x x Zahtijeva se za brodice s pogonom na jedra
Sredstava za zaštitu od gubitka topline za sve osobe na brodici x x
Kutija prve pomoći x x x x
Ormarić prve pomoći x x
Sigurnosna kaciga za sve osobe koje se nalaze na brodici x* x* *Odnosi se isključivo na osobna plovila na vodomlazni pogon
Protupožarna oprema4
Nastambe i kuhinja:

1. prenosive naprave za gašenje požara (min. kapacitet naprave: 1 kilogram praha ili 3 2. kilograma CO2 ili 1,8 litara pjene)

ili

2. ugrađeni sustav za gašenje požara i jedna prenosiva naprava za gašenje požara (min. kapacitet naprave: 1 kilogram praha ili 3 kilograma CO2 ili 1,8 litara pjene).

x x x x x x x Zahtijeva se za brodice opremljene nastambama

1. jedna prenosiva naprava za gašenje požara (min. kapacitet naprave: 2 kilograma praha ili 5 kilograma CO2 ili 1,8 litara pjene);

ili

2. jedna prenosiva naprava za gašenje požara (min. kapacitet naprave: 1 kilogram praha ili 3 kilograma CO2 ili 1,8 litara pjene) i pokrivač za ugušivanje plamena;

ili

3. ugrađeni sustav raspršivanja (ne smije se koristiti sustav rasprskivanja vode – »sprinkler«).

x x x x x x x Zahtijeva se za brodice opremljene kuhinjom
Strojarnica i/ili prostor tankova goriva:

1. Ugrađeni protupožarni sustav

ili

2. Prenosiva naprava za gašenje požara kapaciteta dovoljnog za naplavljivanje prostora stroja kroz priključak na pokrovu stroja

x x x x x x x Zahtijeva se za otvorene brodica sa benzinskim ugrađenim porivnim uređajem snage ≤ 120 kW ili diesel porivnim uređajem kada su porivni uređaji ugrađeni iznad razine kokpita
Prenosiva naprava za gašenje požara min. kapaciteta 2 kilograma praha ili 5 kilograma CO2 ili 1,8 litara pjene x x x x x x x Zahtijeva se za otvorene brodice s izvanbrodskim benzinskim strojem odnosno strojevima, snage > 25 kW, postavljenim na krmenom zrcalu i prenosivim tankom goriva smještenim na otvorenom

1. Ugrađeni protupožarni sustav za gašenje prostora tankova

ili

2. Prenosiva naprava za gašenje požara kapaciteta dovoljnog za naplavljivanje prostora tankova kroz priključak na stjenci prostora tankova

x x x x x x x Zahtijeva se za otvorene brodice s benzinskim izvanbrodskim strojem odnosno strojevima postavljenim na krmenom zrcalu i tankom goriva u zatvorenom prostoru
Ugrađeni protupožarni sustav x x x x x x x Zahtijeva se za brodice sa benzinskim strojevima bez obzira na snagu ili diesel strojevima snage veće od 120 kW, smještenim ispod razine kokpita ili u unutrašnjosti plovila

1. Ugrađeni protupožarni sustav

ili

2. Prenosiva naprava za gašenje požara kapaciteta dovoljnog za naplavljivanje prostora stroja kroz priključak na pokrovu stroja

x x x x x x x Zahtijeva se za brodice sa diesel strojevima snage manje od 120 kW, smještenim ispod razine kokpita ili u unutrašnjosti plovila
Radio-oprema
VHF radijska postaja x* x x x

Zahtjeva se za postojeće brodice građene prije 1. srpnja 2006.

*zahtijeva se za brodice za prijevoz putnika

VHF DSC radijska postaja x* x x x

Zahtijeva se za brodice izgrađene 1. srpnja 2006. ili kasnije te postojeće brodice građene prije 1. srpnja 2006. ako ugrađuju novu radijsku postaju. Radijska postaja može biti klase D.

* zahtijeva se za brodice za prijevoz putnika

Sredstva za signalizaciju i pomagala za navigaciju
Navigacijska svjetla x* x* x x x x x

Zahtijeva se za sve brodice kad plove noću i u uvjetima smanjene vidljivosti

*Odnosi se i na osobna plovila na vodomlazni pogon kada plove noću

Dnevne oznake x x x x x* x* x*

Zahtijeva se za brodice za gospodarsku i javnu namjenu duljine trupa veće od 10 metara

*Zahtjeva se za sve brodice za gospodarsku namjenu bez obzira na duljinu trupa

Sredstvo za zvučno oglašavanje x x x x x Brodice trebaju biti opremljene sa zviždaljkom u skladu s Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za signalizaciju
Ručne buktinje (crvene) 3 3 3 3 3
Rakete s padobranom 3 3 3 3
Plutajući dimni signal 1 2
GNSS prijemnik x x x Ne mora biti po IMO izvedbenim normama
Kompas sa osvjetljenjem x* x* x x x *Zahtijeva se za brodice za prijevoz putnika
Prizmatični dalekozor x* x x x *Zahtijeva se za brodice za prijevoz putnika
Vodootporna baterijska svjetiljka x x x x x x x
Ažurirane službene pomorske navigacijske karte i publikacije prema području plovidbe x x x x
Oprema za rad na karti x x x x
Peljar za male brodove x x x x
Popis svjetala i signala za maglu x x x x
2 kutije šibica ili upaljač (nepromočivo) x x x x x x x
Radar-reflektor x x x x x x Zahtjeva se za sve brodice brzine > 20 čvorova i sve brodice kad plove noću i u uvjetima smanjene vidljivosti
SAT EPIRB COSPAS-SARSAT x
Oprema za sprečavanje onečišćenja
Spremnici ili prenosive posude za prikupljanje ulja ili mješavina koje sadrže ulje x x x x x x x Zahtijeva se za brodice koje imaju ugrađeni porivni uređaj
Sredstva za upijanje i odvajanje zauljenih ostataka x x x x x x x Zahtijeva se za brodice koje imaju ugrađeni porivni uređaj
Ugrađene pumpe (ručno ili mehanički pogonjene) kojima se ulje ili uljne mješavine pretaču u tank ili posudu x x x x x x x Zahtijeva se za brodice koje imaju ugrađeni porivni uređaj u potpalublju
Spremnik za zadržavanje sanitarnih otpadnih voda x x x x x x x Zahtijeva se za sve brodice opremljene sanitarnim čvorom, vidi i 4.1.16
Posuda za prikupljanje smeća x x x x x x x
Sustav kaljuže
Jedna ručna kaljužna pumpa x* x x x x x x

Zahtijeva se za otvorene brodice i brodice s djelomično prekinutom palubom

* Zahtijeva se za brodice s neprekinutom palubom s duljinom trupa manjom ili jednakom od 6 m

Jedna ručna kaljužna pumpa tlaka stupca vode u cijevi manjim od 1,5 m,

ili

jedna kaljužna ručna, mehanički pogonjena ili električna pumpa tlaka stupca vode u cijevi većim od 1,5 m,

i

jedna kaljužna ručna, mehanički pogonjena ili električna pumpa.

x x x x x x Zahtijeva se za brodice s neprekinutom palubom i s otvorenim mjestom upravljanja
Kablić s ispolcem x x x x x x x
Sustavi detekcije plinova
Sustav detekcije ugljičnog monoksida x* x* x* x* x* x* x* *Vidjeti zahtjeve iz točke 4.1.23 do 4.1.30
Detektor ukapljenih naftnih plinova x x x x x x x Zahtijeva se za brodice koje imaju ugrađena plinska trošila u zatvorenim prostorima

3 Izvor električne energije za nužnost mora biti sposoban istodobno osigurati napajanje u trajanju od 6 sati, za sljedeće sustave, ako su ugrađeni:

a) rasvjeta za nužnost;

b) navigacijska svjetla;

c) radio oprema;

d) sredstva dojave i interne komunikacije;

e) sustav otkrivanja požara i dojave požara;

f) bljeskajuće svjetiljke.

Izvor električne energije za nužnost i pripadajuće opreme mora se nalaziti iznad najgornje neprekinute linije palube i mora biti lako dostupan s otvorene palube.

Izvor električne energije za nužnost mora biti smješten tako da u slučaju oštećenja ili naplavljivanja bilo kojeg prostora ne uzrokuje gubitak napajanja bitnih sigurnosnih sustava i opreme za komunikaciju

4 Prijenosni aparat za gašenje požara mora biti smješten:

– unutar 1 m od glavnog upravljačkog mjesta ili kokpita (za brodice s Lh<10 m);

– unutar 2.5 m od glavnog upravljačkog mjesta ili kokpita (za brodice s Lh između 10 m – 15 m);

– unutar 2 m od bilo kojeg kuhala ili trajno instaliranog uređaja s otvorenim plamenom, osim ako je aparat za gašenje zamijenjen protupožarnom dekom;

– izvan prostora strojarnice, ali na udaljenosti ne većoj od 2 m od protupožarnog priključka;

– unutar 5 m od ležaja.

Jedan aparat za gašenje požara može udovoljiti više od jednog gore navedenog zahtjeva.

Članak 7.

U Dodatku 12., u točki 4.1., iza riječi »4. Kvalitete, količine i rasporeda opreme« dodaje se zarez i riječi », pri čemu se kod brodica za koje je podnesen zahtjev za upisom dva područja plovidbe, provjerava stupanj opremljenosti u odnosu na niže zahtijevano područje plovidbe«.

U točki 4.2.1, dodaje se podtočka 9. koja glasi:

»9. Pregled opreme brodica za koje su u upisniku brodova upisana dva područja plovidbe ograničava se na utvrđivanje opremljenosti brodice u odnosu na niže upisano područje plovidbe.«.

Članak 8.

U Dodatku 12., u točki 4.2.3., podtočka a) mijenja se i glasi:

»a) Redovni pregled brodica/čamaca, čija starost ne prelazi 20 godina, obavlja se:

1. svake dvije godine za brodice/čamce za gospodarske namjene i javne brodice/čamce;

2. svakih pet godina za brodice/čamaca za osobne potrebe duljine trupa veće od 7 metara ili snage porivnog uređaja većeg od 15 kW ukoliko:

– su opremljene sanitarnim čvorom i/ili

– zatvorenom kuhinjom sa ugrađenim plinskim trošilom i/ili

– predviđene za višednevni boravak na moru i/ili

– opremljene porivnim strojem ugrađenim u potpalublju i/ili

– imaju ugrađeni spremnik benzinskog goriva.«.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-03/42

Urbroj: 530-03-1-20-1

Zagreb, 17. travnja 2020.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

Share This
Skip to content