Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama 2020

Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama – Narodne novine 13/2020

NN 13/2020 (31.1.2020.), Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

223

Na temelju članka 288. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 17/19) i članka 44., stavak 2. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« 109/07, 132/07, 51/13, 152/14, 118/18) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O BRODICAMA, ČAMCIMA I JAHTAMA

GLAVA I.
UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Odredbama ovoga Pravilnika uređuju se uvjeti za plovidbu, stavljanje na tržište i/ili uporabu rekreacijskih plovila, područja plovidbe, uvjeti i nadzor nad gradnjom jahti, brodica i čamaca, utvrđivanje sposobnosti za plovidbu jahti, brodica i čamaca, isprave jahti, brodica i čamaca, te nadzor nad provođenjem odredaba ovoga Pravilnika.

(2) Pravilnik propisuje i tehničke zahtjeve u svrhu utvrđivanja sposobnosti jahte, brodice i čamca za plovidbu u svezi sa:

1. sigurnošću ljudskih života, brodice, čamca ili jahte i imovine,

2. sprečavanjem onečišćenja pomorskog okoliša i unutarnjih voda uljem, štetnim tvarima, otpadnim vodama i smećem,

3. zaštitom morskog okoliša i unutarnjih voda od štetnog djelovanja sustava protiv obrastanja trupa,

4. zaštitom na radu, smještajem posade i putnika,

5. sprečavanjem onečišćenja zraka,

6. uvjetima za prijevoz putnika,

7. sigurnošću uređaja za rukovanje teretom.

Članak 2.

(1) Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktiva 2013/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 94/25/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 354, 28. 12. 2013.),

– Uredba (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o zahtjevima koji se odnose na ograničenja emisija plinovitih i krutih onečišćujućih tvari i homologaciju tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve, o izmjeni uredbi (EU) br. 1024/2012 i (EU) br. 167/2013 te o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 97/68/EZ.

(2) Ovim se Pravilnikom utvrđuje okvir za provedbu sljedećih propisa Europske unije:

– Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 Tekst značajan za EGP (SL L 218, 13. 8. 2008.),

– Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća Tekst značajan za EGP (SL L 316, 14. 11. 2012.),

– Uredba (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o homologaciji motornih vozila i motora s obzirom na emisije iz teških vozila (Euro VI) i o pristupu informacijama za popravak i održavanje vozila i izmjenama Uredbe (EZ) br. 715/2007 i Direktive 2007/46/EZ i stavljanju izvan snage direktiva 80/1269/EEZ, 2005/55/EZ i 2005/78/EZ Tekst značajan za EGP (SL L 188, 18. 7. 2009.),

– Provedbena Uredba Europske komisije (EU) 2017/1, od 3. siječnja 2017., o postupcima za identifikaciju plovila u skladu s Direktivom 2013/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon (SL L, L 1, 4. siječnja 2017.) (tekst značajan za EEA).

Područje primjene

Članak 3.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na jahte, brodice i čamce upisane u hrvatski upisnik brodova, te na sve brodice, jahte koji plove unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske, te na sve čamce koji plove unutarnjim vodama Republike Hrvatske, kada je to izričito propisano odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na prevenciju od onečišćenja mora i morskog okoliša, te unutarnjih voda, primjenjuju se na sve brodice, čamce i jahte koje plove u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i zaštićenoj ekološko-ribolovnoj zoni i unutarnjim vodama Republike Hrvatske.

(3) Odredbe ovog pravilnika ne primjenjuju se na velike putničke jahte kako su definirane Pomorskim zakonikom.

Definicije

Članak 4.

(1) Za potrebe ovoga Pravilnika navedeni pojmovi imaju sljedeće značenje:

1) akreditacija znači akreditacija kako je definirana u članku 2. točki 10. Uredbe (EZ) br. 765/2008;

2) brodica jest plovni objekt namijenjen za plovidbu morem koji je ovlašten prevoziti najviše 12 putnika, čija je duljina trupa veća od 2,5 metra, a manja ili jednaka 15 metara, ili ukupne snage porivnih uređaja veća od 5 kW;

Pojam brodica ne obuhvaća:

– plovila koja pripadaju drugom pomorskom objektu u svrhu prikupljanja, spašavanja ili obavljanja radova,

– plovila namijenjena isključivo za natjecanja,

– kanue, kajake, gondole i pedaline,

– daske za jedrenje i daske za jahanje na valovima;

3) brodica za osobne potrebe jest brodica za sport i razonodu koja se ne koristi u gospodarske namjene, odnosno rekreacijsko plovilo duljine između 2,5 i 15 metara, uključujući i osobno plovilo na vodomlazni pogon bez obzira na duljinu trupa;

4) brodica, čamac za gospodarske namjene jest brodica, čamac koji se koristi za obavljanje gospodarske djelatnosti;

5) brodica, čamac ili jahta na jedra je brodica, čamac ili jahta koja kao porivni uređaj ima jedra dovoljne površine pomoću kojih se može kretati na moru ili unutarnjim vodama, ovaj pojam ne isključuje brodice, čamce ili jahte koje uz jedra imaju i mehanički porivni uređaj;

6) brodica, čamac ili jahta u gradnji jest brodica, čamac ili jahta u gradnji od trenutka polaganja kobilice, ili sličnog stadija gradnje, do trenutka završetka gradnje;

7) brodica, čamac na vesla jest brodica, čamac koja kao porivno sredstvo koristi vesla;

8) charter kompanija je fizička ili pravna osoba vlasnik ili korisnik plovila ili je od vlasnika ili korisnika temeljem pisanog ugovora preuzela odgovornost za upravljanje plovilom;

9) čamac jest plovilo namijenjeno isključivo za plovidbu unutarnjim vodama, koje nije brod, plutajuće postrojenje ili skela, a čija je duljina trupa veća od 2,5 metara, ali manje ili jednako 20 metara, ili ukupne snage porivnih strojeva veće od 5 kW;

10) čamac za osobne potrebe je čamac za sport i razonodu koji se ne koristi u gospodarske namjene, odnosno rekreacijsko plovilo duljine između 2,5 i 20 metara;

11) Direktiva jest Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća broj 2013/53/EU kako je izmijenjena i dopunjena o usklađivanju zakona i drugih propisa zemalja članica koji se odnose na rekreacijska plovila;

12) distributer znači svaka fizička ili pravna osoba u lancu opskrbe, različita od proizvođača ili uvoznika, koja stavlja proizvod na raspolaganje na tržištu;

13) duljina jahte čija je duljina trupa veća od 24 metra jest duljina koja predstavlja 96% ukupne duljine na vodnoj liniji, povučenoj na visini od 85% najmanje visine brodice iznad gornjeg ruba kobilice, ili duljina od prednjega ruba pramčane statve do osi osovine kormila na istoj vodnoj liniji, ako je ta vrijednost veća. Na jahtama izvedenim s kosom kobilicom, vodna linija na kojoj se mjeri ta duljina mora biti paralelna s projektiranom vodnom linijom;

14) duljina trupa brodice, čamca, (bez obzira koristi li se za osobne potrebe ili gospodarske namjene), jest duljina od krajnje krmene do krajnje pramčane točke integralnog dijela trupa plovila mjerena paralelno s vodnom linijom koja odgovara plovilu nakrcanom punim zalihama i s najvećim dopuštenim opterećenjem plovila, mjerena prema hrvatskoj normi HRN EN ISO 8666:2003 – »Mala plovila – Osnovni podaci«;

15) duljina brodice/čamca za gospodarske ili javne namjene (izuzev ribarskih plovila) jest duljina preko svega, odnosno duljina od krajnje krmene do krajnje pramčane točke integralnog dijela trupa plovila mjerena paralelno s vodnom linijom koja odgovara plovilu nakrcanom punim zalihama i s najvećim dopuštenim opterećenjem plovila. Kod određivanja duljine preko svega sljedeće treba biti uključeno:

– trup,

– palube,

– linice,

– odbojnici trajno pričvršćeni za trup,

– dijelovi strukture trajno pričvršćeni za trup, palubu, nadgrađe, palubne kućice ili linicu,

– strukturni elementi koji čine dio trupa i utječu na njegovu izvedbu, kapacitet ili njegove značajke (npr. pramčani ulazni siz, rampe za ukrcaj/iskrcaj),

– krmene sohe sredstava za spašavanje, uključujući i ostale dijelove strukture smještene na krmi, a koji služe za smještaj i osiguravanje sredstava za spašavanje,

– strukturni elementi koji služe za skladištenje uređaja, opreme ili alata bez obzira na način pričvršćenja,

– podvodni izdanci na trupu koji služe u svrhu hidrostatičkog ili hidrodinamičkog uzgona,

– dodani volumeni na trupu, kao što je bulb ili izdanak za ugradnju kormilarskog uređaja, pričvršćeni za trup, palubu, nadgrađe, palubne kućice ili linicu bez obzira na način pričvršćenja.

Kormilo, kosnik, krmene platforme, odbojnici, rešetkaste ograde i ostali privjesci koji nisu trajno pričvršćeni za trup i koji ne utječu na kapacitet (volumen) broda ne uzimaju se u obzir kod određivanja duljine preko svega;

16) duljina ribarskog plovila jest duljina ribarskog plovila kako je definirana člankom 2. Uredbe (EU) (EU) 2017/1130 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o definiranju karakteristika ribarskih plovila;

17) gospodarski subjekti znači proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik i distributer;

18) ispostava jest ispostava lučke kapetanije;

19) jahta jest plovni objekt za sport i razonodu, neovisno o tome koristi li se za osobne potrebe ili za gospodarsku djelatnost, a čija je duljina trupa veća od 15 metara i koji je namijenjen za dulji boravak na moru[1](Pod pojmom »namijenjen za dulji boravak na moru« podrazumijevaju se odgovarajući uvjeti smještaja i boravka koji osobama na jahti omogućuju dulji autonomni boravak na moru prvenstveno s aspekta zaštite i sigurnosti. U tom smislu očekuje se da jahta bude zatvorenog tipa s nadgrađem, te da je pri tome osiguran: kabinski i/ili posteljni smještaj za sve osobe na jahti, ventilacija, rasvjeta, opskrba pitkom vodom, kuhinja, sanitarni čvorovi, mjesta za odlaganje osobnih stvari za osobe na jahti i putovi pristupa / bijega.), te koji je osim posade ovlašten prevoziti do 12 putnika;

20) jahta za gospodarske namjene jest jahta namijenjena iznajmljivanju sa ili bez posade;

21) jahta za osobne potrebe jest jahta koja se ne koristi u gospodarske namjene;

22) javna brodica, čamac jest brodica, čamac, osim ratne brodice, čamca, namijenjena i opremljena za obavljanje djelatnosti od općeg interesa države, a čiji je vlasnik, odnosno brodar država ili neko drugo tijelo ovlašteno od države i koja služi isključivo u negospodarske namjene;

23) korisnik jahte, odnosno brodice, čamca jest fizička ili pravna osoba koja drži jahtu, odnosno brodicu, čamac u posjedu kao vlasnik ili temeljem ugovora o zakupu ili ugovora o leasingu, s tim što se pretpostavlja, dok se ne dokaže suprotno, da je korisnik jahte, odnosno brodice, čamca osoba koja je u upisniku brodova upisana kao vlasnik;

24) Ministarstvo označava ministarstvo nadležno za sigurnost plovidbe;

25) motorna brodica, čamac ili jahta je brodica, čamac ili jahta koja se kreće pomoću mehaničkog porivnog uređaja;

26) nacionalno akreditacijsko tijelo znači nacionalno akreditacijsko tijelo kako je definirano u članku 2. točki 11. Uredbe (EZ) br. 765/2008;

27) nadzor tržišta znači aktivnosti koje provode i mjere koje poduzimaju javna tijela kako bi osigurala da proizvodi ispunjavaju zahtjeve koji se primjenjuju utvrđene zakonodavstvom Europske unije o usklađivanju te da ne ugrožavaju zdravlje, sigurnost ili bilo koji drugi aspekt zaštite javnog interesa;

28) nova brodica, čamac ili jahta je brodica, čamac ili jahta koja nije bila upisana u upisnik brodova Republike Hrvatske, a čija starost u trenutku podnošenja zahtjeva za upis u upisnik brodova ne prelazi dvije godine i koja pri tome nije bila stavljena na tržište i/ili u uporabu u državi članici Europske unije ili trećoj državi;

29) ocjenjivanje sukladnosti znači postupak kojim se utvrđuje jesu li ispunjeni zahtjevi ovog pravilnika i tehničkih pravila koji se odnose na proizvod;

30) opoziv znači svaka mjera usmjerena na postizanje povratka proizvoda koji je već dostupan krajnjem korisniku;

31) osobno plovilo na vodomlazni pogon (vodeni skuter, i sl.) jest brodica, čamac duljine manje od 4 metra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao glavnim pogonskim uređajem, projektirana na način da osoba ili osobe na njoj sjede, stoje ili kleče na trupu a ne unutar trupa;

32) osobe u brodici, čamcu ili jahti su članovi posade i putnici na brodici, čamcu ili jahti;

33) ovlašteni zastupnik znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom unutar Europske unije, koju je proizvođač pisano ovlastio da u njegovo ime obavlja određene zadaće;

34) oznaka CE znači oznaka kojom proizvođač označuje da je proizvod sukladan sa zahtjevima koji se primjenjuju utvrđenima zakonodavstvom Europske unije o usklađivanju koje propisuje njezino stavljanje;

35) plovilo znači bilo koja brodica, čamac, jahta ili osobno plovilo na vodomlazni pogon;

36) plovilo građeno za vlastite potrebe graditelja (samogradnja) – plovilo koje je pretežito izgradio njegov budući korisnik za vlastite potrebe.

37) plovilo na zračnom jastuku je neistisninsko plovilo čiji je trup tijekom plovidbe potpuno iznad površine uslijed djelovanja aerodinamičkih sila generiranih površinskim efektom;

38) pokusna plovidba brodice, čamca i jahte je plovidba brodice, čamca i jahte u gradnji ili brodice, čamca i jahte na kojoj je obavljena značajna preinaka;

39) porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem s paljenjem goriva iskrom ili tlakom, koji se upotrebljava u svrhu poriva plovila, a koji uključuju dvotaktne i četverotaktne ugrađene motore, krmene propulzore sa ili bez integralnog ispuha, te izvanbrodske motore;

40) porivni uređaj jest svako sredstvo koje služi za poriv uključujući i porivni stroj;

41) porodica motora znači proizvođačevo razvrstavanje motora koji prema projektu imaju slične osobine emisije ispušnih plinova ili buke;

42) posada brodice, čamca su osobe koje upravljaju brodicom/čamcem i druge osobe koje obavljaju poslove u svezi s plovidbom brodice, čamca;

43) posada jahte jest zapovjednik jahte i druge osobe koje obavljaju poslove u svezi s plovidbom jahte i upisane su u popis posade jahte;

44) postojeća brodica, čamac/jahta jest brodica, čamac/jahta koja nije nova brodica, čamac/jahta ili brodica, čamac/jahta u gradnji;

45) povlačenje znači svaka mjera usmjerena na sprječavanje da proizvod u lancu opskrbe bude dostupan na tržištu;

46) privatni uvoznik znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom unutar Europske unije koja u okviru nekomercijalne djelatnosti uvozi proizvod iz treće zemlje na tržište Europske unije s namjerom da ga pusti u upotrebu za vlastite potrebe;

47) priznata organizacija jest organizacija koja ispunjava uvjete propisane posebnim propisom i koja je ovlaštena od Ministarstva za obavljanje statutarne certifikacije pomorskih objekata, a koja obuhvaća obavljanje pregleda i izdavanje propisanih isprava.

48) proizvođač znači svaka fizička ili pravna osoba koja proizvodi proizvod ili za koju se takav proizvod projektira ili proizvede te koja stavlja taj proizvod na tržište pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom;

49) proizvod znači rekreacijsko plovilo, te djelomično završeno rekreacijsko plovilo, osobno plovilo na vodomlazni pogon, komponente navedene u Dodatku 3. ovoga Pravilnika kada se stavljaju na tržište ili kada su namijenjeni za ugradnju, rekreacijsko plovilo na kojima su obavljene značajne preinake, porivni stroj ugrađen ili su namijenjen za ugradnju u ili na rekreacijska plovila i plovila na vodomlazni pogon te porivni stroj na kojem su obavljene značajne preinake;

50) puštanje u upotrebu znači prva upotreba proizvoda obuhvaćenog ovim pravilnikom unutar Europske unije od strane krajnjeg korisnika;

51) rekreacijsko plovilo jest plovilo bilo koje vrste namijenjeno za sport i razonodu duljine trupa od 2,5 do 24 metra mjerenoj prema usuglašenoj normi, neovisno o vrsti poriva. Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i u slučaju kada se isto plovilo prethodno korišteno za gospodarske namjene ili za obuku rekreacijskog jedrenja, stavlja na tržište za rekreacijske svrhe.

52) ribarska brodica, čamac je brodica, čamac za gospodarske namjene opremljena za gospodarsko iskorištavanje resursa koji žive u moru/unutarnjim vodama;

53) stavljanje na raspolaganje na tržištu znači svaka isporuka proizvoda za distribuiranje, potrošnju ili upotrebu na tržištu Europske unije u okviru komercijalne djelatnosti, s plaćanjem ili bez plaćanja;

54) stavljanje na tržište znači prvo stavljanje na raspolaganje proizvoda na tržištu Europske unije;

55) Tehnička pravila su pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova;

56) tijelo za ocjenjivanje sukladnosti znači tijelo koje obavlja poslove ocjenjivanja sukladnosti, uključujući umjeravanje, testiranje, potvrđivanje i pregled;

57) uvoznik znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom unutar Europske unije koja stavlja proizvod iz treće zemlje na tržište Europske unije;

58) usklađena norma znači usklađena norma kako je definirana u članku 2. točki 1. podtočki (c) Uredbe (EU) br. 1025/2012;

59) vrsta pogona znači metoda kojom se pokreće plovilo;

60) zakonodavstvo Europske unije o usklađivanju označava svako zakonodavstvo Europske unije kojim se usklađuju uvjeti za stavljanje proizvoda na tržište.

61) značajnija preinaka motora jest preinaka porivnog stroja koja potencijalno može prouzročiti da motor prekorači granične vrijednosti ispuštanja propisanih u ovom Pravilniku, ili poveća nazivnu snagu motora za više od 15%;

62) značajnija preinaka plovila je preinaka koja mijenja vrstu pogona plovila, uključuje značajniju preinaku motora ili mijenja plovilo u tolikoj mjeri da ono možda neće ispuniti temeljne sigurnosne i okolišne zahtjeve utvrđene ovim Pravilnikom;

GLAVA II.
UVJETI ZA PLOVIDBU

Članak 5.

(1) Brodice, čamci i jahte hrvatske državne pripadnosti mogu ploviti ako je njihova sposobnost za plovidbu utvrđena sukladno odredbama Pomorskog zakonika, Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda i ovoga Pravilnika, ako posjeduju valjani upisni list, odnosno svjedodžbu o sposobnosti za plovidbu, ako brodicom, čamcem ili jahtom upravlja osoba s odgovarajućom svjedodžbom odnosno uvjerenjem o osposobljenosti i ako brodica, čamac ili jahta ima najmanji broj članova posade potreban za sigurnu plovidbu utvrđen sukladno odredbama posebnog propisa kojim se uređuje najmanji broj članova posade za sigurnu plovidbu brodica, čamaca i jahti.

(2) Brodicom, čamcem ili jahtom hrvatske državne pripadnosti može upravljati osoba sa svjedodžbom ili uvjerenjem o osposobljenosti izdanom temeljem odredbi posebnih propisa kojim se uređuje način stjecanja zvanja i svjedodžbi o osposobljenosti.

(3) Na brodici ili jahti za osobne potrebe iz stavka 1. ovoga članka u vlasništvu fizičke osobe mora se za vrijeme plovidbe nalaziti vlasnik brodice ili jahte, članovi njegove uže obitelji ili osobe ovlaštene pisanom i ovjerenom punomoći.

(4) Na brodici ili jahti za osobne potrebe iz stavka 1. ovog članka u vlasništvu pravne osobe, mogu se za vrijeme plovidbe nalaziti zaposlenici pravne osobe ili osobe ovlaštene za korištenje plovila temeljem pisane i ovjerene punomoći.

(5) Na tekstu punomoći iz stavka 4. ovog članka mora biti jasno ispisano ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi koja je potpisala i ovjerila punomoć, vremensko razdoblje korištenja plovila na koje se punomoć odnosi, ime i prezime osobe koja je odgovorna za upravljanje plovilom, ukoliko plovilo nema stalno zaposlenu posadu te imena svih osoba koje će u vremenskom razdoblju važenja punomoći boraviti na plovilu.

(6) Punomoć iz stavaka 3. i 4. ovog članka mora se tijekom plovidbe nalaziti na brodici ili jahti.

Članak 6.

Plovnim objektom duljine jednake ili manje od 2,5 metara mogu se istovremeno prevoziti najviše dvije osobe.

Članak 7.

(1) Osoba koja upravlja brodicom ili čamcem ili zapovjednik jahte koja je doživjela pomorsku ili plovidbenu nesreću, kao i sve fizičke i pravne osobe koje steknu saznanje o događaju pomorske ili plovidbene nesreće ili su u pomorsku ili plovidbenu nesreću uključeni, dužni su bez odgađanja o tome obavijestiti lučku kapetaniju ili ispostavu.

(2) Osoba koja upravlja brodicom ili čamcem ili zapovjednik jahte koja je doživjela pomorsku ili plovidbenu nezgodu, kao i sve fizičke i pravne osobe koje steknu saznanje o događaju pomorske ili plovidbene nezgode, dužni su u roku ne duljem od 12 sati od trenutka nezgode ili od trenutka saznanja o pomorskoj ili plovidbenoj nezgodi, prijaviti istu lučkoj kapetaniji ili ispostavi.

(3) Lučka kapetanija ili ispostava kojoj je prijavljena pomorska ili plovidbena nesreća ili nezgoda dužna je obaviti izvanredni tehnički pregled brodice ili čamca u slučajevima kada postoji opravdana sumnja da brodica ili čamac ne ispunjava propisane uvjete u pogledu sposobnosti za plovidbu, te o rezultatima pregleda sačiniti zapisnik.

(4) Lučka kapetanija ili ispostava kojoj je prijavljena pomorska ili plovidbena nesreća ili nezgoda dužna je provesti izvide pomorskih prekršaja na način utvrđen Pomorskim zakonikom, odnosno Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda, te o rezultatima istrage sačiniti zapisnik.

(5) Prijava pomorske ili plovidbene nesreće i nezgode provodi se putem obrasca objavljenog na internetskim stranicama Ministarstva.

Članak 8.

Sve domaće i strane brodice, čamci i jahte ukupne snage porivnog uređaja veće od 15 kW, koje plove u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i unutarnjim vodama Republike Hrvatske moraju imati valjanu policu o osiguranju od odgovornosti u skladu s posebnim propisom o obveznom osiguranju u prometu.

GLAVA III.
STAVLJANJE NA TRŽIŠTE

Članak 9.

(1) Odredbe ove Glave Pravilnika u svezi projektiranja i građenja primjenjuju se na:

1. Rekreacijska plovila, te djelomično završena rekreacijska plovila,

2. Osobna plovila na vodomlazni pogon (vodeni skuteri i sl.),

3. Komponente navedene u Dodatku 3. »Sastavni dijelovi plovila« koji je sastavni dio ovoga Pravilnika kada se stavljaju na tržište ili kada su namijenjeni za ugradnju,

4. Plovila iz točke 1. stavka 1. ovog članka na kojima su obavljene značajne preinake.

(2) Odredbe ove Glave Pravilnika u svezi projektiranja i građenja ne primjenjuju se na:

1. Plovila namijenjena isključivo za utrke, uključujući plovila za veslačke utrke i trening označene kao takve od strane proizvođača;

2. Kajake, kanue, gondole, pedaline i slična plovila pogonjena ljudskom snagom;

3. Daske za jedrenje projektirane isključivo za pokretanje na vjetreni pogon i za upravljanje od strane jedne ili više osoba koje stoje te daske za jahanje na valovima;

4. Povijesna plovila građena prije 1950. godine i njihove replike građene pretežito od izvornih materijala i označene kao takve od strane proizvođača;

5. Eksperimentalna plovila koja se ne stavljaju na tržište;

6. Plovila građena za vlastite potrebe graditelja (samogradnje) koja se ne stavljaju na tržište, u razdoblju od pet godina od datuma izdavanja Svjedodžbe o gradnji;

7. Plovila s posadom namijenjena prijevozu putnika uz naplatu neovisno o broju putnika i posebno plovila unutarnje plovidbe definirana u Direktivi Vijeća 82/714/EEC od 4. listopada 1982. koja propisuje tehničke zahtjeve za plovila unutarnje plovidbe, pri čemu se ovo izuzeće ne odnosi na rekreacijska plovila;

8. Ronilice;

9. Plovila na zračnom jastuku;

10. Hidrokrilna plovila;

11. Plovila pogonjena na paru s vanjskim izgaranjem koja kao pogonsko gorivo koriste ugljen, drvo, ulje ili plin;

12. Amfibijska vozila, tj. motorna vozila koja se kreću na kotačima ili na gusjenicama i kojima se može upravljati i na vodi i na kopnu.

(3) Odredbe ove Glave Pravilnika u svezi zahtjeva za ispušne plinove primjenjuju se na:

1. Porivne strojeve koji su ugrađeni ili su namijenjeni za ugradnju u ili na rekreacijska plovila i plovila na vodomlazni pogon;

2. Porivne strojeve iz točke 1. stavka 3. ovog članka na kojima su obavljene značajne preinake.

(4) Odredbe ove Glave Pravilnika u svezi zahtjeva za ispušne plinove ne primjenjuju se na:

1. porivne strojeve ugrađene ili posebno namijenjene za ugradnju u ili na:

– Plovila namijenjena isključivo za utrke, označene kao takve od strane proizvođača,

– Eksperimentalna plovila koja se ne stavljaju na tržište u Republici Hrvatskoj,

– Plovila s posadom namijenjena prijevozu putnika uz naplatu neovisno o broju putnika i posebno plovila unutarnje plovidbe definirana u Direktivi Vijeća 82/714/EEC od 4. listopada 1982. koja propisuje tehničke zahtjeve za plovila unutarnje plovidbe, pri čemu se ovo izuzeće ne odnosi na rekreacijska plovila;

– Ronilice,

– Plovila na zračnom jastuku,

– Hidrokrilna plovila,

– Amfibijska vozila, tj. motorna vozila koja se kreću na kotačima ili na gusjenicama i kojima se može upravljati i na vodi i na kopnu.

2. Originale ili pojedinačne replike povijesnih porivnih strojeva, građenih temeljem projekta izrađenog prije 1950. godine, a koji nisu iz serijske proizvodnje i koji su ugrađeni na plovilo iz točke 4. i točke 6. stavka 2. ovoga članka

Kada se ovakva plovila namjeravaju staviti na tržište i/ili uporabu kao plovila za gospodarske namjene ista nisu izuzeta od odredbi ovog Pravilnika, a o opsegu udovoljavanja tehničkim zahtjevima ovog Pravilnika odlučuje se razmatrajući svaki slučaj zasebno.

3. Pogonske strojeve građene za vlastite potrebe graditelja (samogradnje) koji se ne stavljaju na tržište u razdoblju od pet godina.

(5) Odredbe ove Glave Pravilnika u svezi zahtjeva za buku primjenjuju se na:

1. Rekreacijska plovila s krmenim propulzorom bez integralnog ispuha ili ugrađenim porivnim strojevima;

2. Rekreacijska plovila sa značajkama porivnog sustava kako je naveden u točki 1. ovoga stavka na kojima je izvršena preinaka većeg opsega, a stavlja se na tržište prije isteka roka od 5 godina nakon preinake;

3. Plovila na vodomlazni pogon;

4. Izvanbrodske motore i krmene propulzore s integralnim ispuhom namijenjene za opremanje rekreacijskih plovila.

(6) Odredbe ove Glave Pravilnika u svezi zahtjeva za buku ne primjenjuju se na sva plovila na koja se odnosi stavak 4. i točka 6. stavka 2. ovoga članka.

Stavljanje na tržište i puštanje u uporabu

Članak 10.

(1) Proizvodi na koje se primjenjuje ova Glava Pravilnika, sukladno članku 9. ovoga Pravilnika mogu biti stavljeni na tržište i pušteni u uporabu radi korištenja u skladu s njihovom namjenom samo ako su propisno građeni i održavani tako da ne ugrožavaju sigurnost i zdravlje ljudi, imovine ili okoliša.

(2) Proizvodi koji imaju CE oznaku o sukladnosti slobodno se stavljaju na tržište.

Temeljni zahtjevi

Članak 11.

(1) Proizvodi na koje se primjenjuje ova Glava Pravilnika, sukladno članku 9. ovoga Pravilnika, moraju udovoljavati temeljnim zahtjevima glede sigurnosti, zdravlja, zaštite okoliša i zaštite potrošača koji zahtjevi su utvrđeni u Dodatku 1 »Temeljni tehnički zahtjevi« ovog Pravilnika.

(2) Smatra se da proizvodi na koje se odnosi ova Glava Pravilnika, koji udovoljavaju nacionalnim tehničkim normama, udovoljavaju temeljnim zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Popis nacionalnih tehničkih normi iz stavka 2. ovoga članka usvojenih sukladno harmoniziranim normama, sa upućivanjem na odgovarajuću harmoniziranu normu, objavljenu u službenom glasilu Europskih zajednica i glasilu Hrvatskog zavoda za norme, dan je u Dodatku 2 »Popis harmoniziranih normi« koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(4) Ako Ministarstvo utvrdi da neka od harmoniziranih normi iz stavka 3. ne udovoljava temeljnim zahtjevima iz stavka 1. ovog članka, o tome će, uz odgovarajuće obrazloženje, izvijestiti Komisiju.

Slobodno kretanje proizvoda

Članak 12.

(1) Na području Republike Hrvatske dozvoljeno je stavljanje na tržište i/ili u uporabu proizvoda na koje se primjenjuje ova Glava Pravilnika sukladno članku 9. ovoga Pravilnika, koji imaju CE oznaku, a kojom se potvrđuje sukladnost proizvoda s odredbama ovoga Pravilnika, uključujući i postupak ocjene sukladnosti.

(2) Na području Republike Hrvatske dozvoljeno je stavljanje na tržište djelomično izgrađenih rekreacijskih plovila kada graditelj ili njegov ovlašteni zastupnik sa sjedištem u Europskoj zajednici ili osoba odgovorna za stavljanje na tržište izda potvrdu, da će plovilo biti dovršeno od strane drugih osoba.

(3) Potvrda iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati najmanje podatke koji su navedeni u Dodatku 4 »Izjava proizvođača ili uvoznika djelomično završenog plovila« koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(4) Na području Republike Hrvatske dozvoljeno je stavljanje na tržište i/ili u uporabu komponenti navedenih u Dodatku 3 »Sastavni dijelovi plovila« koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i koje su označene CE oznakom, kada su ti dijelovi praćeni pisanom deklaracijom o sukladnosti kako je definirana u Dodatku 5 »EU izjava o sukladnosti«, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i koji se namjeravaju ugraditi u rekreacijsko plovilo sukladno potvrdi proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika sa sjedištem u Europskoj zajednici ili u slučaju uvoza iz trećih zemalja, bilo koje osobe koja taj proizvod pušta u promet.

(5) Na području Republike Hrvatske dozvoljeno je stavljanje na tržište i/ili u uporabu:

– motora, ugrađenih te onih koji nisu ugrađeni u plovilo, kada su sukladni s zahtjevima ovog Pravilnika;

– motora odobrenog tipa sukladno Direktivi 97/68/EC koji je sukladan sa stupnjem III A, stupnjem III B ili stupnjem IV graničnih vrijednosti emisija za motore s kompresijskim paljenjem, kako je predviđeno u Prilogu I, točki 4.1.2 te Direktive;

– motora ugrađenih u plovilo i homologiranih u skladu s Uredbom (EZ) br. 595/2009;

– kada proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik u Europskoj zajednici potvrdi, sukladno točki 3. Dodatka 5 »EU izjava o sukladnosti«, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, da će motor zadovoljiti zahtjeve ovoga Pravilnika kada se ugradi na rekreacijsko plovilo ili plovilo na vodomlazni pogon prema uputama proizvođača.

(6) Na sajmovima, izložbama i sličnim prilikama mogu se izlagati i proizvodi koji ne udovoljavaju zahtjevima propisanim ovim Pravilnikom pod uvjetom da je vidljivim znakom jasno označeno da proizvodi ne mogu biti stavljeni na tržište i/ili u uporabu dok se ne usklade sa zahtjevima ovoga Pravilnika.

(7) Kada se na proizvode na koje se odnosi ova Glava Pravilnika primjenjuju i drugi propisi koji zahtijevaju označavanje CE oznakom, ista će označavati udovoljavanje zahtjevima tih propisa.

(8) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka, podaci o propisima primijenjenim od strane proizvođača moraju biti navedeni u dokumentima, deklaracijama o sukladnosti ili uputama iz navedenih propisa, te pratiti takav proizvod.

Obveze proizvođača

Članak 13.

(1) Prilikom stavljanja svojih proizvoda na tržište, proizvođači osiguravaju da je njihov proizvod projektiran i proizveden u skladu sa zahtjevima ovog Pravilnika.

(2) Proizvođači izrađuju tehničku dokumentaciju, u skladu s Dodatkom 6 »Tehnička dokumentacija«, koji je sastavni dio ovog Pravilnika te provode ili osiguravaju provođenje primjenjivog postupka ocjenjivanja sukladnosti proizvoda u skladu s Dodatkom 7 »Moduli za ocjenu sukladnosti«, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) U slučaju kada je sukladnost proizvoda s propisanim zahtjevima dokazana navedenim postupkom, proizvođači sastavljaju EU izjavu o sukladnosti sukladno Dodatku 5 »EU izjava o sukladnosti«, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, te označavaju i stavljaju oznaku CE, kao što je utvrđeno u članku 25. ovog Pravilnika.

(4) Proizvođači čuvaju tehničku dokumentaciju i kopiju EU izjave o sukladnosti 10 godina nakon što je proizvod stavljen na tržište.

(5) Proizvođači osiguravaju da se provode postupci u cilju održanja sukladnosti proizvodne serije. Promjene u oblikovanju ili karakteristikama proizvoda te promjene u usklađenim normama na temelju kojih je objavljena sukladnost proizvoda na primjeren se način uzimaju u obzir.

(6) Kada to smatra prikladnim, s obzirom na rizike koje predstavlja proizvod, a kako bi zaštitio zdravlje i sigurnost potrošača, proizvođač provodi testiranje uzoraka proizvoda koji se stavljaju na raspolaganje na tržištu, istražuje i prema potrebi vodi evidenciju o pritužbama, nesukladnim proizvodima i opozivima proizvoda te obavješćuje distributere o svakom takvom praćenju.

(7) Proizvođači osiguravaju da njihov proizvod nosi broj tipa, šarže ili serije ili bilo koji drugi element koji omogućuje njihovu identifikaciju ili, kada to ne dopušta veličina ili priroda sastavnih dijelova, da se traženi podaci navode na ambalaži ili u dokumentima koji prate proizvod.

(8) Proizvođači na proizvodu ili, kada to nije moguće, na ambalaži proizvoda ili u dokumentu koji prati proizvod navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku i adresu na kojoj su dostupni za informacije o proizvodu. Adresa sadržava jedinstveno mjesto na kojem je moguće stupiti u kontakt s proizvođačem.

(9) Proizvođači osiguravaju da je uz proizvod priložen priručnik za vlasnika s uputama i informacijama o sigurnosti na hrvatskom jeziku.

(10) Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da proizvod koji su stavili na tržište nije u skladu s ovim Pravilnikom, bez odgode poduzimaju sve potrebne korektivne mjere kako bi se navedeni proizvod prema potrebi uskladio, povukao s tržišta ili opozvao. Nadalje, u slučaju kada proizvod predstavlja rizik, proizvođači bez odgode o tome obavješćuju Ministarstvo, posebno navodeći detalje o nesukladnosti te o svim poduzetim korektivnim mjerama.

(11) Proizvođači na temelju obrazloženog zahtjeva Ministarstva pružaju sve podatke i dokumentaciju potrebnu za dokazivanje sukladnosti proizvoda, na hrvatskom jeziku te surađuju s Ministarstvom na njegov zahtjev, u svim radnjama koje se poduzimaju kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju proizvodi koje su stavili na tržište.

Ovlašteni zastupnici

Članak 14.

(1) Izdavanjem pisanog ovlaštenja proizvođač može imenovati ovlaštenog zastupnika.

(2) Obveze proizvođača utvrđene u stavku 1. članka 13. i sastavljanje tehničke dokumentacije nisu dio ovlaštenja ovlaštenog zastupnika.

(3) Ovlašteni zastupnik obavlja zadaće specificirane u ovlaštenju koje je dobio od proizvođača. Tim se ovlaštenjem ovlaštenom zastupniku omogućava najmanje sljedeće:

a) da čuva kopiju deklaracije i tehničku dokumentaciju na raspolaganju nacionalnim nadzornim tijelima tijekom 10 godina nakon što je proizvod stavljen na tržište;

b) da na temelju opravdanog zahtjeva nadležnog nacionalnog tijela tom tijelu dostavi sve podatke i dokumentaciju potrebnu za dokazivanje sukladnosti proizvoda;

c) da surađuje s nadležnim nacionalnim tijelima, na njihov zahtjev, u svakoj poduzetoj radnji u svrhu uklanjanja rizika koje predstavljaju proizvodi obuhvaćeni njihovim ovlaštenjem.

Obveze uvoznika

Članak 15.

(1) Uvoznici na tržište Republike Hrvatske stavljaju samo sukladne proizvode.

(2) Prije stavljanja proizvoda na tržište, uvoznici osiguravaju da je proizvođač proveo odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti. Oni također osiguravaju da je proizvođač sastavio tehničku dokumentaciju kojom dokazuje da proizvod nosi oznaku CE, kako je navedeno u članku 25., i da su uz njega priloženi svi potrebni dokumenti u skladu s ovim Pravilnikom, te da je proizvođač zadovoljio sve zahtjeve utvrđene u članku 13. stavcima 8. i 9.

(3) Ako uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da proizvod nije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ovom Pravilniku, ne smije staviti proizvod na tržište sve dok se ne provede njegovo usklađivanje. Nadalje, ako proizvod predstavlja rizik, uvoznik o tome obavješćuje proizvođača i Ministarstvo.

(4) Uvoznici na proizvodu ili, u slučaju sastavnih dijelova gdje to nije moguće, na ambalaži ili u dokumentu koji prati proizvod navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku i adresu na kojoj su dostupni za informacije o proizvodu.

(5) Uvoznici osiguravaju da je uz proizvod priložen priručnik za vlasnika s uputama i informacijama o sigurnosti na hrvatskom jeziku.

(6) Uvoznici osiguravaju da, dok je proizvod pod njihovom odgovornošću, uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njegovu sukladnost sa zahtjevima utvrđenima ovim Pravilnikom.

(7) Kada smatraju prikladnim s obzirom na rizike koje predstavlja proizvod, a kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost potrošača, uvoznici provode testiranje uzoraka proizvoda koji se stavljaju na raspolaganje na tržištu, istražuju i prema potrebi vode evidenciju o pritužbama, nesukladnim proizvodima i opozivima proizvoda te obavješćuju distributera o takvom praćenju.

(8) Uvoznici koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da proizvod koji su stavili na tržište nije u skladu s ovim Pravilnikom bez odgode poduzimaju sve potrebne korektivne mjere kako bi se navedeni proizvod prema potrebi uskladio, povukao s tržišta ili opozvao. Nadalje, u slučaju kada proizvod predstavlja rizik, uvoznici bez odgode o tome izvješćuju Ministarstvo, posebno navodeći detalje o nesukladnosti te o svim poduzetim korektivnim mjerama.

(9) Uvoznici tijekom 10 godina nakon što je proizvod stavljen na tržište čuvaju kopiju EU izjave o sukladnosti koja mora biti dostupna tijelima za nadzor tržišta i osiguravaju da tehnička dokumentacija bude dostupna tim tijelima na njihov zahtjev.

(10) Uvoznici na zahtjev Ministarstva osiguravaju dostupnost na hrvatskom jeziku svih podataka i dokumentacije potrebne za dokazivanje sukladnosti proizvoda, te surađuju s Ministarstvom na njegov zahtjev u svim radnjama koje se poduzimaju kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju proizvodi koje su stavili na tržište.

Obveze distributera

Članak 16.

(1) Pri stavljanju proizvoda na raspolaganje na tržištu distributeri djeluju s dužnom pažnjom u odnosu na zahtjeve ovog Pravilnika.

(2) Prije stavljanja proizvoda na raspolaganje na tržište, distributeri provjeravaju je li proizvod označen oznakom CE, jesu li uz njega priloženi dokumenti koji se zahtijevaju u članku 13., stavku 9., članku 21. stavku 7., kao i upute i informacije o sigurnosti na hrvatskom jeziku, te jesu li proizvođač i uvoznik ispunili sve zahtjeve utvrđene u članku 13., stavcima 7. i 8. i članku 15., stavku 4. ovog Pravilnika.

(3) Ako distributer smatra ili ima razloga vjerovati da proizvod nije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 11. stavku 1. ovog Pravilnika, ne smije staviti proizvod na raspolaganje na tržište sve dok se ne provede njegovo usklađivanje. Nadalje, ako proizvod predstavlja rizik, distributer o tome obavješćuje proizvođača ili uvoznika, kao i Ministarstvo.

(4) Distributeri osiguravaju da, dok je proizvod pod njihovom odgovornošću, uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njegovu sukladnost sa zahtjevima ovog Pravilnika.

(5) Distributeri koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da proizvod koji su stavili na raspolaganje na tržištu nije u skladu s ovim Pravilnikom, osiguravaju poduzimanje svih potrebnih korektivnih mjera kako bi se navedeni proizvod prema potrebi uskladio, povukao s tržišta ili opozvao. Nadalje, u slučaju kada proizvod predstavlja rizik, distributeri bez odgode o tome obavješćuju Ministarstvo, posebno navodeći detalje o nesukladnosti te o svim poduzetim korektivnim mjerama.

(6) Distributeri na zahtjev Ministarstva osiguravaju dostupnost svih podataka i dokumentacije potrebne za dokazivanje sukladnosti proizvoda i surađuju s Ministarstvom, na njegov zahtjev, u svim radnjama koje se poduzimaju kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju proizvodi koje su stavili na tržište.

Članak 17.

Uvoznik ili distributer smatraju se proizvođačem u smislu ovog Pravilnika te podliježu obvezama proizvođača na temelju članka 13. ovog Pravilnika kada proizvod stavljaju na tržište pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom ili kada proizvod koji je već stavljen na tržište preinačuju na način koji može utjecati na njegovu sukladnost sa zahtjevima ovog Pravilnika.

Obveze privatnih uvoznika

Članak 18.

(1) Ako proizvođač ne ispunjava obveze u vezi sa sukladnosti proizvoda s ovim Pravilnikom, privatni uvoznik, prije puštanja proizvoda u upotrebu, osigurava da je proizvod projektiran i proizveden u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 11. stavku 1. ovog Pravilnika te ispunjava ili osigurava ispunjavanje obveza proizvođača utvrđenih u članku 13. stavcima 2., 3., 4., 9. i 10. ovog Pravilnika.

(2) Ako od proizvođača ne može dobiti propisanu tehničku dokumentaciju, privatni uvoznik osigurava njezinu izradu na temelju prikladnog stručnog znanja.

(3) Privatni uvoznik osigurava da su na proizvodu navedeni ime i adresa prijavljenog tijela koje je provelo ocjenjivanje sukladnosti.

Identifikacija gospodarskih subjekata

Članak 19.

(1) Gospodarski subjekti obvezni su na zahtjev dostaviti Ministarstvu podatke o identitetu:

a) svakog gospodarskog subjekta koji im je isporučio proizvod;

b) svakog gospodarskog subjekta kojemu su isporučili proizvod.

(2) Gospodarski subjekti moraju osigurati dostavljanje podataka iz stavka 1. ovoga članka za razdoblje koje obuhvaća 10 godina nakon što im je proizvod isporučen i 10 godina nakon što su oni isporučili proizvod.

(3) Privatni uvoznici obvezni su na zahtjev dostaviti Ministarstvu podatke o identitetu gospodarskog subjekta koji im je isporučio proizvod.

(4) Privatni uvoznici moraju osigurati dostavljanje podataka iz stavka 3. ovoga članka za razdoblje koje obuhvaća 10 godina nakon što im je proizvod isporučen.

Nadzor nad tržištem, kontrola proizvoda i zaštitne mjere

Članak 20.

(1) Na proizvode obuhvaćene ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe članka 15. stavka 3. i članaka 16. do 29. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

(2) Ako Ministarstvo ima dostatne razloge vjerovati da proizvod obuhvaćen ovim Pravilnikom može predstavljati rizik za zdravlje ili sigurnost osoba, za imovinu ili za okoliš, procijenit će ispunjava li dotični proizvod relevantne zahtjeve utvrđene ovim Pravilnikom. pri čemu su relevantni gospodarski subjekti i privatni uvoznici dužni surađivati s Ministarstvom.

(3) Ako Ministarstvo utvrdi da proizvod nije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ovom Pravilniku, u skladu sa člankom 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008 bez odgode će:

– zahtijevati od relevantnog gospodarskog subjekta da, u razumnom roku koji odredi i koji je razmjeran prirodi rizika, poduzme odgovarajuće korektivne mjere kako bi proizvod uskladio s navedenim zahtjevima, povuče proizvod s tržišta ili ga opozove;

– obavijestiti privatnog uvoznika o odgovarajućim korektivnim mjerama koje se moraju poduzeti kako bi se proizvod uskladio s navedenim zahtjevima, suspendiralo puštanje proizvoda u upotrebu ili suspendirala upotreba proizvoda, razmjerno prirodi rizika.

(4) O mjerama iz stavka 3. Ministarstvo obavještava prijavljeno tijelo.

(5) Ako Ministarstvo smatra da nesukladnost nije ograničena na područje Republike Hrvatske, tada o rezultatima procjene te o poduzetim mjerama izvješćuje Komisiju i ostale države članice.

(6) Gospodarski subjekt je obvezan osigurati da su poduzete odgovarajuće korektivne mjere u vezi sa svim proizvodima koje je stavio na tržište na cijelom području Europske unije.

(7) Ako gospodarski subjekt ne poduzme odgovarajuće korektivne mjere u roku iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo će rješenjem gospodarskom subjektu koji proizvod stavlja na tržište ili na raspolaganje na tržištu:

– privremeno zabraniti stavljanje na tržište ili na raspolaganje na tržištu proizvoda, isporuku, ponudu isporuke, oglašavanje ili izlaganje proizvoda u vremenu potrebnom za različite preglede i ispitivanja ako postoji osnovana sumnja da proizvod ne odgovara propisanim tehničkim zahtjevima,

– narediti otklanjanje utvrđenih nesukladnosti i odrediti primjereni rok za njihovo otklanjanje,

– zabraniti ili ograničiti stavljanje na tržište ili na raspolaganje na tržištu nesukladnih proizvoda, ili narediti njihovo povlačenje s tržišta ili povrat od krajnjih korisnika i provesti dodatne mjere kojima će se osigurati poštivanje te zabrane.

(8) Privatni uvoznik je obvezan osigurati da su poduzete odgovarajuće korektivne mjere u vezi s proizvodom koji je uvezao u Republiku Hrvatsku za osobnu upotrebu.

(9) Ako privatni uvoznik ne poduzme odgovarajuće korektivne mjere, Ministarstvo će poduzeti odgovarajuće privremene mjere sa svrhom zabrane puštanja proizvoda u upotrebu, odnosno zabrane ili ograničenja upotrebe proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske.

(10) Ministarstvo će rješenjem od gospodarskog subjekta ili uvoznika zahtijevati da ukloni nesukladnost ako nastupi jedan od sljedećih slučajeva:

a) oznaka CE postavljena je suprotno članku 25. ovog Pravilnika;

b) oznaka CE, kako je navedeno u članku 25. ovog Pravilnika, nije postavljena;

c) EU izjava o sukladnosti nije sastavljena;

d) EU izjava o sukladnosti nije ispravno sastavljena;

e) tehnička dokumentacija nije dostupna ili nije potpuna;

f) informacije utvrđene u članku 13. stavku 8. ili članku 15. stavku 4. ovog Pravilnika nedostaju, netočne su ili nepotpune;

g) nije ispunjen bilo koji drugi administrativni zahtjev predviđen u članku 13. ili članku 15. ovog Pravilnika.

(11) Ako nesukladnost iz stavka 10. ovoga članka nije otklonjena, Ministarstvo će donijeti rješenje kojim će zabraniti stavljanje na tržište ili na raspolaganje proizvoda na tržištu.

(12) Ministarstvo o poduzetim mjerama iz stavka 11. ovoga članka bez odlaganja izvješćuje Komisiju i ostale države članice uz dostavljanje svih dostupnih informacija, a posebice podataka potrebnih za identifikaciju nesukladnih proizvoda, podrijetlo proizvoda, prirodu navodne nesukladnosti i uključeni rizik, prirodu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera i argumente koje je iznio gospodarski subjekt ili privatni uvoznik, te posebno naznačuje je li nesukladnost posljedica:

a) nemogućnosti proizvoda da zadovolji zahtjeve utvrđene ovim Pravilnikom u vezi sa zdravljem ili sigurnošću osoba, zaštitom imovine ili okoliša; ili

b) nedostataka usklađenih normi navedenih u ovom Pravilniku kojima se dodjeljuje pretpostavka sukladnosti.

(13) Ako u roku od tri mjeseca od primitka informacije iz stavka 12. ovoga članka nijedna država članica ni Komisija nisu uložile prigovor na poduzetu privremenu mjeru, navedena mjera smatra se opravdanom.

(14) U slučaju pokretanja postupka od strane druge države članice Ministarstvo će bez odlaganja izvijestiti Komisiju i države članice o svim usvojenim mjerama te o svim dodatnim informacijama koje ima na raspolaganju a koje se odnose na nesukladnost dotičnoga proizvoda, kao i o svojim prigovorima u slučaju neslaganja s prijavljenim nacionalnim mjerama.

(15) Ako druga država članica poduzme mjere povlačenja proizvoda s njenog tržišta, i ako se ta mjera smatra opravdanom, ministarstvo će poduzeti potrebne mjere za povlačenje proizvoda s tržišta Republike Hrvatske te o tome obavijestiti Europsku komisiju.

Sukladnost proizvoda

Članak 21.

(1) Prije stavljanja u promet i/ili uporabu proizvoda na koje se odnosi ovaj Pravilnik, proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik sa sjedištem u Europskoj uniji moraju primijeniti postupak propisan ovim Pravilnikom.

(2) Smatra se da su proizvodi koji su u skladu s usklađenim normama ili njihovim dijelovima objavljenim u Službenom listu Europske unije također u skladu sa zahtjevima obuhvaćenima tim normama ili njihovim dijelovima, utvrđenima u ovom Pravilniku.

(3) Prijavljeno tijelo za ocjenu sukladnosti provodi postupak propisan ovim Pravilnikom i nakon završenog postupka izdaje potvrdu na temelju provedene ocjene sukladnosti, te izvješćuje gospodarskog subjekta ili privatnog uvoznika koji proizvod namjeravaju staviti na tržište i/ili uporabu o njihovim obvezama.

(4) Gospodarski subjekt ili privatni uvoznik iz stavka 3. ovoga članka će sastaviti EU izjavu o sukladnosti sukladno Dodatku 5 »EU izjava o sukladnosti«, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, te će postaviti ili osigurati postavljanje CE oznake na proizvod uz odgovarajući identifikacijski broj prijavljenog tijela.

(5) U EU izjavi o sukladnosti navodi se da je dokazano ispunjenje zahtjeva navedenih u ovom Pravilniku.

(6) Sastavljanjem EU izjave o sukladnosti, privatni uvoznik ili osoba koja prilagođava motor preuzima odgovornost za sukladnost proizvoda.

(7) EU izjava o sukladnosti prilaže se sljedećim proizvodima kada se stavljaju na raspolaganje na tržištu ili se puštaju u upotrebu:

a) plovilima;

b) sastavnim dijelovima ako se odvojeno stavljaju na tržište;

c) porivnim strojevima.

(8) Izjava proizvođača ili uvoznika utvrđena u Dodatku 4. »Izjava proizvođača ili uvoznika djelomično dovršenog plovila« ovoga Pravilnika za djelomično dovršena plovila sadrži elemente navedene u tom Dodatku i prilaže se djelomično dovršenim plovilima.

(9) EU izjava o sukladnosti i Izjava proizvođača ili uvoznika djelomično dovršenog plovila kod stavljanja proizvoda ili djelomično dovršenog plovila na tržište Republike Hrvatske izrađuje se na hrvatskom jeziku ili prevodi na hrvatski jezik.

Prijavljivanje tijela za ocjenu sukladnosti

Članak 22.

(1) Ministarstvo će prijaviti Europskoj komisiji i drugim državama članicama EU tijela ovlaštena za obavljanje postupaka ocjenjivanje sukladnosti i ispitivanja iz članka 21. Pravilnika zajedno sa specifičnim poslovima koje su prijavljena tijela ovlaštena obavljati i identifikacijskim brojevima koje im je prethodno dodijelila Europska komisija, putem sredstva za elektroničko prijavljivanje koji je razvila i kojim upravlja Komisija.

(2) Ministarstvo provodi prijavljivanje, te utvrđuje i provodi postupke za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti za potrebe ovog Pravilnika, te prati prijavljena tijela, uključujući i praćenje njihove sukladnosti s odredbama stavka 5., 6., 7. i 8. ovoga članka.

(3) O postupcima za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti i praćenje prijavljenih tijela, kao i o svim promjenama s time u vezi, Ministarstvo obavještava Europsku komisiju.

(4) U postupku ocjenjivanja tijela u svrhu dobivanja statusa ovlaštenog tijela Ministarstvo će primijeniti kriterije navedene u članku 24. ovoga Pravilnika.

(5) U slučaju da prijavljeno tijelo podugovori posebne zadaće povezane s ocjenjivanjem sukladnosti ili se za to služi poduzećem kćeri, osigurava da podizvoditelj ili poduzeće kći ispunjavaju uvjete određene u članku 23. ovog Pravilnika te o tome obavješćuje Ministarstvo.

(6) Prijavljena tijela preuzimaju potpunu odgovornost za zadaće koje provode podizvoditelji ili poduzeća kćeri, bez obzira na mjesto njihova osnivanja.

(7) Poduzeće kći može podugovoriti ili provoditi aktivnosti samo u dogovoru s korisnikom usluge.

(8) Prijavljeno tijelo Ministarstvu stavlja na raspolaganje svu relevantnu dokumentaciju koja se odnosi na ocjenjivanje osposobljenosti podizvoditelja ili poduzeća kćeri, kao i posla koje isti obavljaju na temelju ovog Pravilnika.

(9) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti podnosi zahtjev za prijavljivanje Ministarstvu.

(10) Uz zahtjev za prijavljivanje prilaže se opis aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti, jedan ili više modula za ocjenjivanje sukladnosti i jedan ili više proizvoda za koje navedeno tijelo tvrdi da je osposobljeno, kao i potvrdu o akreditaciji, ako ista postoji, a koju izdaje Hrvatska akreditacijska agencija, u kojoj potvrđuje da tijelo za ocjenjivanje sukladnosti zadovoljava zahtjeve utvrđene u članku 23. ovoga Pravilnika.

(11) U slučaju da tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ne može predočiti potvrdu o akreditaciji, predočava Ministarstvu sve dokumentirane dokaze potrebne za provjeru, priznavanje i redovito praćenje njegove sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u članku 23. ovoga Pravilnika.

(12) Ministarstvo može prijaviti samo tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja su ispunila zahtjeve utvrđene članku 23. ovoga Pravilnika.

(13) Prijava sadrži sve pojedinosti o aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti, modulu ili modulima za ocjenjivanje sukladnosti te proizvodu ili proizvodima koji se ocjenjuju te relevantnu potvrdu o stručnosti.

(14) U slučaju kada se prijavljivanje ne temelji na potvrdi o akreditaciji, Ministarstvo predočava Komisiji i drugim državama članicama dokumentirani dokaz koji potvrđuje stručnost tijela za ocjenjivanje sukladnosti, kao i postojanje mehanizama koji jamče da će se to tijelo redovito pratiti i da će nastaviti ispunjavati zahtjeve utvrđene u članku 23. ovoga Pravilnika.

(15) Tijelo za ocjenu sukladnosti može obavljati aktivnosti prijavljenog tijela isključivo ako Komisija ili druge države članice ne ulože prigovor u roku od dva tjedna od dana prijavljivanja, u slučaju kada se upotrebljava potvrda o akreditaciji, ili u roku od dva mjeseca od dana prijavljivanja, u slučaju kada se ne upotrebljava akreditacija.

(16) O svim naknadnim relevantnim izmjenama prijave Ministarstvo obavještava Komisiju i druge države članice.

(17) Ministarstvo će ograničiti, suspendirati ili povući ovlaštenje tijelu ako se utvrdi da ono više ne udovoljava kriterijima navedenim u članku 23. ovoga Pravilnika ili da nije u mogućnosti ispuniti svoje obveze. Ministarstvo će o ograničavanju, suspendiranju ili povlačenju ovlaštenja odmah izvijestiti Europsku komisiju i druge države članice.

(18) Ministarstvo će obavijest o dodjeli kao i o ograničavanju, suspendiranju ili povlačenju ovlaštenja objaviti u službenom glasilu Republike Hrvatske.

(19) U slučaju ograničenja, suspenzije ili povlačenja prijave, odnosno u slučaju kada prijavljeno tijelo prestane sa svojom aktivnošću, Ministarstvo će poduzeti prikladne mjere kako bi osiguralo da dosje tog tijela obrađuje drugo prijavljeno tijelo.

(20) Ministarstvo će na zahtjev predočiti Komisiji sve informacije u vezi s prijavljivanjem ili održavanjem osposobljenosti prijavljenog tijela.

Zahtjevi u vezi s prijavljenim tijelima

Članak 23.

(1) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora udovoljavati sljedećim zahtjevima:

1. Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti osniva se na temelju nacionalnog prava i ima pravnu osobnost.

2. Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti je tijelo koje ima svojstvo treće strane i neovisno je o organizaciji ili proizvodu koji ocjenjuje. Tijelo koje pripada poslovnom udruženju ili strukovnom savezu koji zastupaju poduzeća uključena u projektiranje, proizvodnju, isporuku, sklapanje, upotrebu ili održavanje proizvoda koje ono ocjenjuje, može se smatrati tijelom za ocjenjivanje sukladnosti pod uvjetom da dokaže svoju neovisnost te da ne postoji sukob interesa.

3. Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, njegovo najviše rukovodstvo i djelatnici odgovorni za provedbu ocjenjivanja sukladnosti ne smiju biti projektant, proizvođač, dobavljač, instalater, kupac, vlasnik, korisnik ili održavatelj proizvoda koji se ocjenjuju, kao ni zastupnik ijedne od tih strana. To ne isključuje upotrebu ocijenjenih proizvoda nužnih za radnje tijela na ocjenjivanju sukladnosti ili upotrebu takvih proizvoda u osobne svrhe. Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, njegovo rukovodstvo i djelatnici odgovorni za provedbu ocjenjivanja sukladnosti ne smiju biti izravno uključeni u projektiranje ili proizvodnju, stavljanje na tržište, ugradnju, upotrebu ili održavanje tih proizvoda, kao ni zastupati strane koje sudjeluju u tim djelatnostima. Ne smiju sudjelovati ni u jednoj djelatnosti koja bi mogla biti u sukobu s njihovom neovisnošću prosudbe ili integritetom u vezi s aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti za koje su prijavljeni. Navedeno se posebno odnosi na usluge savjetovanja. Tijela za ocjenjivanje sukladnosti osiguravaju da aktivnosti njihovih poduzeća kćeri ili podizvoditelja ne utječu na povjerljivost, objektivnost ili nepristranost njihovih aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti.

4. Tijela za ocjenjivanje sukladnosti i njegovi djelatnici provode poslove ocjenjivanja sukladnosti s najvišim stupnjem profesionalnog integriteta i neophodne tehničke stručnosti na određenome području, bez ikakvih pritisaka i poticaja, posebno financijskih, koji bi mogli utjecati na njihovu prosudbu ili na rezultate njihovih aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti, posebno od strane osoba ili skupina osoba koje su zainteresirane za rezultate tih aktivnosti.

5. Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti u stanju je obavljati sve zadaće ocjenjivanja sukladnosti koje su mu dodijeljene prema odredbama ovog Pravilnika, a za koje je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti prijavljeno, bez obzira na to obavlja li navedene zadaće samo ili se one obavljaju u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću. U svakom trenutku te za svaki zasebni postupak ocjenjivanja sukladnosti i svaki tip ili kategoriju proizvoda za koje je prijavljeno, tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ima na raspolaganju potrebne:

(a) djelatnike s tehničkim znanjem te dostatnim i primjerenim iskustvom za obavljanje zadaća ocjenjivanja sukladnosti;

(b) opise postupaka u skladu s kojima provodi ocjenjivanje sukladnosti, koji osiguravaju transparentnost i mogućnost ponavljanja tih postupaka. Raspolaže primjerenim metodama i postupcima kojima se pravi razlika između zadaća koje obavlja kao prijavljeno tijelo i drugih aktivnosti;

(c) postupke za obavljanje aktivnosti koji uzimaju u obzir veličinu poduzeća, sektor u kojem djeluje, njegovu strukturu, stupanj složenosti dotične tehnologije proizvoda te masovnu ili serijsku prirodu proizvodnog procesa.

Raspolaže sredstvima potrebnima za primjereno obavljanje tehničkih i administrativnih zadaća povezanih s aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti te pristup potrebnoj opremi ili objektima.

6. Djelatnici odgovorni za provođenje aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti imaju:

(a) temeljito tehničko i stručno obrazovanje koje obuhvaća sve aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti za koje je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti prijavljeno;

(b) zadovoljavajuće znanje o zahtjevima ocjenjivanja koje provode i odgovarajuće ovlaštenje za obavljanje navedenih ocjenjivanja;

(c) odgovarajuće znanje i razumijevanje bitnih zahtjeva, primjenjivih usklađenih normi, relevantnog zakonodavstva Europske unije o usklađivanju i relevantnog nacionalnog zakonodavstva;

(d) sposobnost izrade potvrda, bilješki i izvješća kojima se dokazuje da su ocjenjivanja izvršena.

7. Jamči se nepristranost tijela za ocjenjivanje sukladnosti, njihovih rukovodstava i djelatnika koji provode ocjenjivanje. Naknada za rad rukovodstva i djelatnika tijela za ocjenjivanje sukladnosti ne smije ovisiti o broju provedenih ocjenjivanja ni o njihovim rezultatima.

8. Tijela za ocjenjivanje sukladnosti osigurana su od odgovornosti, osim u slučaju ako odgovornost preuzima država članica u skladu sa svojim nacionalnim pravom, ili ako je država članica izravno odgovorna za ocjenjivanje sukladnosti.

9. Djelatnici tijela za ocjenjivanje sukladnosti čuvaju poslovnu tajnu koja se odnosi na sve podatke prikupljene pri obavljanju svojih zadaća na temelju članaka od 18. do 23. ili bilo koje odredbe nacionalnog prava kojom se tomu daje učinak, osim u vezi s nadležnim vlastima države članice u kojoj se navedene aktivnosti obavljaju. Vlasnička prava su zaštićena.

10. Tijela za ocjenjivanje sukladnosti sudjeluju u relevantnim aktivnostima normizacije i aktivnostima koordinacijske skupine prijavljenoga tijela ili osiguravaju da su njihovi djelatnici koji provode ocjenjivanje o tome obaviješteni, te kao opće načelo primjenjuju administrativne odluke i dokumente koji su izrađeni kao rezultat rada te skupine.

Obveze prijavljenih tijela

Članak 24.

(1) Prijavljena tijela provode ocjenjivanja sukladnosti u skladu s postupcima ocjenjivanja sukladnosti kako je predviđeno ovim Pravilnikom.

(2) Ocjenjivanje sukladnosti provodi se na proporcionalan način, izbjegavajući nepotrebna opterećenja gospodarskih subjekata i privatnih uvoznika. Tijela za ocjenjivanje sukladnosti obavljaju svoje aktivnosti uzimajući u obzir veličinu poduzeća, sektor u kojem djeluje, njegovu strukturu, stupanj složenosti dotične tehnologije proizvoda te masovnu ili serijsku prirodu proizvodnog procesa, uz poštivanje zahtjeva za sukladnost propisanih ovim Pravilnikom.

(3) Ako prijavljeno tijelo zaključi da proizvođač ili privatni uvoznik nije zadovoljio zahtjeve utvrđene u ovom Pravilniku ili u odgovarajućim usklađenim normama, zahtijeva od proizvođača ili od privatnog uvoznika poduzimanje odgovarajućih korektivnih mjera te ne izdaje potvrdu o sukladnosti.

(4) Ako prijavljeno tijelo tijekom praćenja sukladnosti, a nakon izdavanja potvrde, utvrdi da proizvod više nije sukladan, zahtijeva od proizvođača poduzimanje korektivnih mjera te prema potrebi suspendira ili povlači potvrdu.

(5) Ako korektivne mjere nisu poduzete ili nemaju traženi učinak, prijavljeno tijelo prema potrebi ograničava, suspendira ili povlači sve potvrde.

(6) Protiv odluka prijavljenog tijela proizvođač ili privatni uvoznik imaju pravo žalbe koju podnose Ministarstvu.

(7) Prijavljena tijela izvješćuju Ministarstvo o sljedećem:

a) o svakom odbijanju, ograničenju, suspenziji ili povlačenju potvrde;

b) o svim okolnostima koje utječu na područje primjene i uvjete za prijavljivanje;

c) o svakom zahtjevu za informacijama u vezi s aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti koji su im uputila tijela za nadzor tržišta;

d) na zahtjev, o aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti obavljenima u području za koje su prijavljeni, te o svim drugim obavljenim aktivnostima, uključujući prekogranične aktivnosti i podugovaranje.

(8) Prijavljena tijela drugim tijelima prijavljenima na temelju Direktive koja provode slične aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti i obuhvaćaju iste proizvode, osiguravaju relevantne informacije o pitanjima koja se odnose na negativne te, na zahtjev, na pozitivne rezultate ocjenjivanja sukladnosti.

(9) Prijavljena tijela sudjeluju u radu koordinacijskih skupina imenovanih od strane Europske komisije.

CE označavanje

Članak 25.

(1) Oznaka CE podliježe općim načelima utvrđenima u članku 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

(2) Prilikom puštanja na tržište sljedeći proizvodi moraju imati oznaku o sukladnosti CE:

a) plovila;

b) sastavni dijelovi;

c) porivni strojevi.

(3) Oznaka CE stavlja se na proizvode iz stavka 2. ovog članka tako da bude vidljiva, čitljiva i neizbrisiva. U slučaju sastavnih dijelova, kada navedeno zbog veličine ili naravi proizvoda nije moguće ili opravdano, oznaka se stavlja na ambalažu i u priložene dokumente. U slučaju plovila, oznaka CE stavlja se na pločicu graditelja plovila koja je postavljena odvojeno od identifikacijskog broja plovila. U slučaju porivnog stroja, oznaka CE stavlja se na motor.

(4) Oznaka CE stavlja se prije nego što je proizvod stavljen na tržište ili pušten u upotrebu. Oznaka CE i identifikacijski broj iz stavka 5. mogu biti popraćeni piktogramom ili bilo kojom drugom oznakom kojom se naznačuje poseban rizik ili način upotrebe.

(5) Oznaka CE popraćena je identifikacijskim brojem prijavljenog tijela ako je to tijelo uključeno u fazu kontrole proizvodnje ili u ocjenjivanje nakon izgradnje.

(6) Identifikacijski broj prijavljenog tijela stavlja samo tijelo ili, prema njegovim uputama:

– proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik, ili

– proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik; ili

– privatni uvoznik prije puštanja u upotrebu proizvoda ako proizvođač nije proveo ocjenjivanje sukladnosti za dotični proizvod; ili

– osoba koja stavlja na tržište ili pušta u upotrebu porivni stroj ili plovilo nakon njihove značajnije preinake, ili bilo koja osoba koja mijenja predviđenu svrhu plovila koje nije obuhvaćeno Direktivom tako da nakon toga ulazi u njezino područje primjene, prije nego što proizvod stavi na tržište ili ga pusti u upotrebu; ili

– osoba koja stavlja na tržište plovilo građeno za vlastite potrebe (samogradnju) prije isteka petogodišnjeg razdoblja prije stavljanja proizvoda na tržište.

Postupci ocjenjivanja sukladnosti koji se primjenjuju

Članak 26.

(1) Ocjenjivanje sukladnosti provodi se u svrhu utvrđivanja da li proizvod udovoljava bitnim tehničkim zahtjevima navedenim u Dodatku 1 »Temeljni tehnički zahtjevi«, Dodatku 9 »Tehnički zahtjevi za statutarnu certifikaciju jahti«, Dodatku 10 »Tehnički zahtjevi za statutarnu certifikaciju brodica« i Dodatku 13 »Tehnički zahtjevi za statutarnu certifikaciju čamaca«, koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Proizvođač primjenjuje postupke utvrđene u modulima iz članaka 27., 28. i 29. ovog Pravilnika prije stavljanja na tržište proizvoda iz članka 9. stavka 1., 3. i 5. ovog Pravilnika.

(3) Privatni uvoznik primjenjuje postupak iz članka 30. ovog Pravilnika prije puštanja u upotrebu proizvoda iz članka 9. stavka 1. ovog Pravilnika ako proizvođač nije proveo ocjenjivanje sukladnosti za dotični proizvod.

(4) Svaka osoba koja stavlja na tržište ili pušta u upotrebu porivni stroj ili plovilo nakon njihove značajnije preinake, ili bilo koja osoba koja mijenja predviđenu svrhu plovila koje nije obuhvaćeno ovim Pravilnikom tako da nakon toga ulazi u područje primjene Pravilnika, primjenjuje postupak iz članka 27., 28. i 29. ovog Pravilnika prije nego što proizvod stavi na tržište ili ga pusti u upotrebu.

(5) Svaka osoba koja stavlja na tržište plovilo građeno za vlastite potrebe (samogradnju) prije isteka petogodišnjeg razdoblja iz članka 9. stavka 2. točke 6. ovog Pravilnika primjenjuje postupak iz članka 31. ovog Pravilnika prije stavljanja proizvoda na tržište.

Projektiranje i izgradnja rekreacijskih plovila

Članak 27.

(1) Sva rekreacijska plovila moraju biti svrstana u jednu od sljedećih projektnih kategorija:

– A – rekreacijsko plovilo projektirano za vjetar čija snaga može biti veća od 8 Bf i za značajnu valnu visinu od 4 metra i veću, pri čemu su isključeni ekstremni uvjeti, kao što su oluje, snažne oluje, orkani, tornada i ekstremni morski uvjeti ili golemi valovi;

– B – rekreacijsko plovilo projektirano za snagu vjetra do uključivo 8 Bf i značajnu valnu visinu do uključivo 4 metra;

– C – plovilo projektirano za snagu vjetra do uključivo 6 Bf i značajnu valnu visinu do uključivo 2 metra;

– D – plovilo projektirano za snagu vjetra do uključivo 4 Bf i značajnu valnu visinu do uključivo 0,3 metara, uz povremenu pojavu valova najveće visine do 0,5 metara.

(2) Za projektiranje i izgradnju rekreacijskih plovila primjenjuju se sljedeći moduli utvrđeni u Dodatku 7 »Moduli za ocjenu sukladnosti«:

1. Ocjenjivanje sukladnosti rekreacijskih plovila za projektne kategorije A i B

a) Za rekreacijska plovila duljine trupa od 2,5 metara do manje od 12 metara, bilo koji od sljedećih modula:

– Modul A1 (unutarnja kontrola proizvodnje i nadzirano testiranje proizvoda).

– Modul B (EU ispitivanje tipa) zajedno s modulima C, D, E ili F.

– Modul G (sukladnost na temelju provjere pojedinačnog proizvoda).

– Modul H (sukladnost na temelju jamčenja potpune kvalitete).

b) Za rekreacijska plovila duljine trupa od 12 m do 24 m, bilo koji od sljedećih modula:

– Modul B (EU ispitivanje tipa) zajedno s modulima C, D, E ili F.

– Modul G (sukladnost na temelju provjere pojedinačnog proizvoda).

– Modul H (sukladnost na temelju jamčenja potpune kvalitete).

2. Ocjenjivanje sukladnosti rekreacijskih plovila za projektne kategorije C

a) Za rekreacijska plovila duljine trupa od 2,5 metara do manje od 12 metara, bilo koji od sljedećih modula:

i) Kada su ispunjene usklađene norme u vezi s stabilitetom, nadvođem, uzgonom i plovnosti (toč. 4.2 Dodatka 1 ovog Pravilnika):

– modul A (unutarnja kontrola proizvodnje), ili

– modul A1 (unutarnja kontrola proizvodnje i nadzirano testiranje proizvoda), ili

– modul B (EU ispitivanje tipa) zajedno s modulima C, D, E ili F, ili

– modul G (sukladnost na temelju provjere pojedinačnog proizvoda), ili

– modul H (sukladnost na temelju jamčenja potpune kvalitete).

ii) Kada nisu ispunjene usklađene norme u vezi sa stabilitetom, nadvođem, uzgonom i plovnosti (toč. 4.2 ovog Priloga Pravila):

– modul A1 (unutarnja kontrola proizvodnje i nadzirano testiranje proizvoda), ili

– modul B (EU ispitivanje tipa) zajedno s modulima C, D, E ili F, ili

– modul G (sukladnost na temelju provjere pojedinačnog proizvoda), ili

– modul H (sukladnost na temelju jamčenja potpune kvalitete).

b) Za rekreacijska plovila duljine trupa od 12 metara do 24 metara, bilo koji od sljedećih modula:

– Modul B (EU ispitivanje tipa) zajedno s modulima C, D, E ili F.

– Modul G (sukladnost na temelju provjere pojedinačnog proizvoda).

– Modul H (sukladnost na temelju jamčenja potpune kvalitete).

3. Ocjenjivanje sukladnosti rekreacijskih plovila za projektne kategorije D

Za rekreacijska plovila duljine trupa od 2,5 metara do 24 metara, bilo koji od sljedećih modula:

– Modul A (unutarnja kontrola proizvodnje).

– Modul A1 (unutarnja kontrola proizvodnje i nadzirano testiranje proizvoda).

– Modul B (EU ispitivanje tipa) zajedno s modulima C, D, E ili F.

– Modul G (sukladnost na temelju provjere pojedinačnog proizvoda).

– Modul H (sukladnost na temelju jamčenja potpune kvalitete).

4. Ocjenjivanje sukladnosti osobnih plovila na vodomlazni pogon

Za projektiranje i izgradnju osobnih plovila na vodomlazni pogon primjenjuje se bilo koji od sljedećih postupaka:

– Modul A (unutarnja kontrola proizvodnje).

– Modul A1 (unutarnja kontrola proizvodnje i nadzirano testiranje proizvoda).

– Modul B (EU ispitivanje tipa) zajedno s modulima C, D, E ili F.

– Modul G (sukladnost na temelju provjere pojedinačnog proizvoda).

– Modul H (sukladnost na temelju jamčenja potpune kvalitete).

5. Ocjenjivanje sukladnosti sastavnih dijelova

Za projektiranje i izgradnju sastavnih dijelova primjenjuje se bilo koji od sljedećih postupaka:

– Modul B (EU ispitivanje tipa) zajedno s modulima C, D, E ili F.

– Modul G (sukladnost na temelju provjere pojedinačnog proizvoda).

– Modul H (sukladnost na temelju jamčenja potpune kvalitete).

Projektna kategorija 2,5 m ≤ duljina trupa < 12 m 12 m ≤ duljina trupa ≤ 24 m
A Modul »A1« (unutarnja kontrola proizvodnje i nadzirano testiranje proizvoda) Modul »B« (EU ispitivanje tipa) zajedno s modulima »C«, »D«, »E« ili »F«
B

Modul »B« (EU ispitivanje tipa) zajedno s modulima »C«, »D«, »E« ili »F«

Modul »G« (sukladnost na temelju provjere pojedinačnog proizvoda)

Modul »H« (sukladnost na temelju jamčenja potpune kvalitete)

Modul »G« (sukladnost na temelju provjere pojedinačnog proizvoda)

Modul »H« (sukladnost na temelju jamčenja potpune kvalitete)

C

Ako su zadovoljeni zahtjevi iz toč. 4.2 dodatka 1 ovoga Pravilnika:

Modul »A« (unutarnja kontrola proizvodnje)

Modul »A1« (unutarnja kontrola proizvodnje i nadzirano testiranje proizvoda)

Modul »B« (EU ispitivanje tipa) zajedno s modulima »C«, »D«, »E« ili »F«

Modul »G« (sukladnost na temelju provjere pojedinačnog proizvoda)

Modul »H« (sukladnost na temelju jamčenja potpune kvalitete)

Ako nisu zadovoljeni zahtjevi iz toč. 4.2 dodatka 1 ovog Pravilnika:

Modul »A1« (unutarnja kontrola proizvodnje i nadzirano testiranje proizvoda)

Modul »B« (EU ispitivanje tipa) zajedno s modulima »C«, »D«, »E« ili »F«

Modul »G« (sukladnost na temelju provjere pojedinačnog proizvoda)

Modul »H« (sukladnost na temelju jamčenja potpune kvalitete)

D

Modul »A« (unutarnja kontrola proizvodnje)

Modul »A1« (unutarnja kontrola proizvodnje i nadzirano testiranje proizvoda)

Modul »B« (EU ispitivanje tipa) zajedno s modulima »C«, »D«, »E« ili »F«

Modul »G« (sukladnost na temelju provjere pojedinačnog proizvoda)

Modul »H« (sukladnost na temelju jamčenja potpune kvalitete)

Emisija ispušnih plinova rekreacijskih plovila

Članak 28.

U vezi s ispuštanjem ispušnih plinova, proizvođač motora primjenjuje sljedeće postupke:

1. Ako se testovi provode uz primjenu usklađene norme, bilo koji od sljedećih modula:

a) Modul B (EU ispitivanje tipa) zajedno s modulima C, D, E ili F.

b) Modul G (sukladnost na temelju provjere pojedinačnog proizvoda).

c) Modul H (sukladnost na temelju jamčenja potpune kvalitete).

2. Ako se testovi provode bez primjene usklađene norme, bilo koji od sljedećih modula:

a) Modul B (EU ispitivanje tipa) zajedno s modulom C1.

b) Modul G (sukladnost na temelju provjere pojedinačnog proizvoda).

Emisija buke rekreacijskih plovila

Članak 29.

(1) Ocjena sukladnosti za rekreacijska plovila s krmenim propulzorima bez integralnog ispuha ili ugrađenog pogonskog sustava motora kao i za rekreacijska plovila s krmenim propulzorima bez integralnog ispuha ili s ugrađenim pogonskim sustavima motora koji su predmet značajnije preinake te se stavljaju na tržište unutar pet godina nakon preinake provodi se primjenom sljedećih postupaka:

1. Ako se testovi provode uz primjenu usklađene norme za mjerenje buke, bilo koji od sljedećih modula:

a) Modul A1 (unutarnja kontrola proizvodnje i nadzirano testiranje proizvoda).

b) Modul G (sukladnost na temelju provjere pojedinačnog proizvoda).

c) Modul H (sukladnost na temelju jamčenja potpune kvalitete).

2. Ako se testovi provode bez primjene usklađene norme za mjerenje buke, modul G (sukladnost na temelju provjere pojedinačnog proizvoda).

3. Kada se za ocjenjivanje upotrebljava metoda Froudeovog broja i omjera snage i istisnine, bilo koji od sljedećih modula:

a) Modul A (unutarnja kontrola proizvodnje).

b) Modul G (sukladnost na temelju provjere pojedinačnog proizvoda).

c) Modul H (sukladnost na temelju jamčenja potpune kvalitete).

(2) Ocjena sukladnosti za osobna plovila na vodomlazni pogon te izvanbrodske porivne strojeve i krmene propulzore s integralnim ispuhom namijenjene ugradnji u rekreacijsko plovilo provodi se primjenom sljedećih postupaka:

1. Ako se testovi provode uz primjenu usklađene norme za mjerenje buke, bilo koji od sljedećih modula:

a) Modul A1 (unutarnja kontrola proizvodnje i nadzirano testiranje proizvoda).

b) Modul G (sukladnost na temelju provjere pojedinačnog proizvoda).

c) Modul H (sukladnost na temelju jamčenja potpune kvalitete).

2. Ako se testovi provode bez primjene usklađene norme za mjerenje buke, modul G (sukladnost na temelju provjere pojedinačnog proizvoda).

(3) Zahtjevi za ocjenom sukladnosti temeljem modula C1

1. Općenito:

Sukladnost s tipom na temelju interne kontrole proizvodnje i nadziranog ispitivanja proizvoda predstavlja dio postupka ocjenjivanja sukladnosti prilikom kojeg proizvođač ispunjava dolje propisane obveze točkama te kojim jamči i potvrđuje na vlastitu odgovornost da su dotični proizvodi u skladu s tipom opisanim u certifikatu o EU ispitivanju tipa te da zadovoljavaju zahtjeve zakonodavnog instrumenta koji se na njih primjenjuju.

2. Proizvodnja:

Proizvođač je obvezan poduzeti sve potrebne mjere kako bi se procesom proizvodnje i njegovim nadzorom zajamčila sukladnost proizvedenih proizvoda s odobrenim tipom opisanim u certifikatu o EU ispitivanju tipa te sa zahtjevima zakonodavnoga instrumenta koji se na njih primjenjuje.

3. Pregledi proizvoda:

Proizvođač je obvezan, samostalno ili u svoje ime, za svaki zasebni proizvedeni proizvod izvršiti jedan ili više pregleda jednog ili nekoliko posebnih aspekata proizvoda, kako bi potvrdio sukladnost s odgovarajućim zahtjevima zakonodavnog instrumenta. Odlukom proizvođača preglede proizvoda može izvršiti akreditirano interno tijelo ili pod odgovornošću prijavljenoga tijela koje odabere proizvođač.

U slučaju kada preglede izvršava prijavljeno tijelo, proizvođač je obvezan, pod odgovornošću prijavljenoga tijela, tijekom procesa proizvodnje na proizvod pričvrstiti identifikacijski broj prijavljenoga tijela.

4. Oznaka sukladnosti i izjava o sukladnosti:

Proizvođač stavlja potrebnu oznaku sukladnosti utvrđenu u zakonodavnom instrumentu na svaki zasebni proizvod koji je u skladu s tipom opisanim u certifikatu o EU ispitivanju tipa te koji zadovoljava primjenjive zahtjeve zakonodavnoga instrumenta.

Proizvođač je obvezan sastaviti pisanu izjavu o sukladnosti za svaki model proizvoda te je zajedno s tehničkom dokumentacijom staviti na raspolaganje nacionalnim tijelima sljedećih 10 godina nakon što je proizvod stavljen na tržište. Izjava o sukladnosti služi za identifikaciju proizvoda za koji je sastavljena. Preslika izjave o sukladnosti mora biti dostupna relevantnim tijelima na njihov zahtjev.

Ocjenjivanje nakon izgradnje rekreacijskih plovila

Članak 30.

Ocjenjivanje nakon izgradnje proizvoda iz članka 26., stavak 3., 4. i 5., ovog Pravilnika provodi se kao što je utvrđeno u Dodatku 8 »Jednakovrijedna sukladnost na temelju ocjenjivanja nakon izgradnje (Modul PCA)« koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Dodatni zahtjevi za rekreacijska plovila

Članak 31.

(1) Kada se upotrebljava Modul B, EU ispitivanje tipa provodi se na sljedeći način:

Ocjena sukladnosti projekta proizvoda kroz provjeru tehničke dokumentacije i dodatnih dokaza, uz provjeru reprezentativnog uzorka proizvoda cjelokupne istovrsne proizvodnje te jednog ili više kritičnih dijelova proizvoda (kombinacija odobrenja projekta i ispitivanja prototipa).

Tip proizvodnje iz modula B može obuhvaćati više verzija proizvoda pod uvjetom da:

a) razlike između verzija ne utječu na razinu sigurnosti i na druge zahtjeve u vezi s performansama proizvoda; i

b) verzije proizvoda navedene su u odgovarajućem certifikatu o EU ispitivanju tipa, putem izmjena originalnog certifikata ako je to nužno.

(2) Kada se upotrebljava Modul A1 pregledi proizvoda provode se na jednom ili više plovila iz proizvodnog programa proizvođača i primjenjuju se sljedeći dodatni zahtjevi:

1. Projektiranje i izgradnja:

Proizvođač ili treća osoba u ime proizvođača na jednom ili nekoliko plovila iz proizvodnog programa proizvođača provodi jedan ili više dolje navedenih testova, odgovarajući proračun ili kontrolu:

a) provjeru stabiliteta u skladu s točkom 2.4.2 Dodatka 1 ovog Pravilnika;

b) provjeru uzgonskih karakteristika u skladu s točkom 2.4.2 Dodatka 1 ovog Pravilnika.

2. Emisije buke:

– Za rekreacijska plovila opremljena ugrađenim motorima ili krmenim propulzorom bez integralnog ispuha i za osobna plovila na vodomlazni pogon, proizvođač plovila ili treća osoba u ime proizvođača, pod odgovornošću prijavljenog tijela koje izabere proizvođač, na jednom ili nekoliko plovila iz proizvodnog programa proizvođača plovila provodi testove emisije buke definirane u točki 8. Dodatka 1 ovog Pravilnika.

– Za izvanbrodske motore i krmene propulzore s integralnim ispuhom, proizvođač motora ili treća osoba u ime proizvođača, pod odgovornošću prijavljenog tijela koje izabere proizvođač, na jednom ili nekoliko motora iz svake porodice motora iz proizvodnog programa proizvođača motora provodi testove emisije buke definirane u točki 2.8 Dodatka 1 ovog Pravilnika.

Pri testiranju više od jednog motora iz jedne porodice motora, primjenjuje se slijedeća statistička metoda navedena u poglavlju Potvrđivanje sukladnosti u proizvodnji u svezi ispušnih plinova i buke iz Dodatka 1 ovog pravilnika kako bi se osigurala sukladnost uzorka.

(3) Nije moguće upotrijebiti akreditirana interna tijela iz modula A1 i C1.

(4) Kada se upotrebljava modul F, postupak potvrđivanja sukladnosti u proizvodnji u svezi ispušnih plinova i buke, opisan u Dodatku 1 ovog Pravilnika, primjenjuje se na ocjenjivanje sukladnosti sa zahtjevima za emisiju ispušnih plinova.

(5) Kada se upotrebljava modul C u vezi s ocjenjivanjem sukladnosti sa zahtjevima za emisiju ispušnih plinova, i ako proizvođač ne radi u skladu s odgovarajućim sustavom kvalitete iz modula H, prijavljeno tijelo koje izabere proizvođač provodi ili organizira provođenje pregleda proizvoda u nasumičnim razmacima koje određuje to tijelo da bi se potvrdila kvaliteta internih pregleda proizvoda.

Ako razina kvalitete nije zadovoljavajuća ili ako je neophodno potvrditi valjanost podataka koje je podnio proizvođač, primjenjuje se sljedeći postupak:

Motor se uzme iz serije i na njemu se provede test opisan poglavlju. 7.2. Dodatka 1 ovog Pravilnika. Testni motori stavljeni su u pogon, djelomično ili u cijelosti, u skladu sa specifikacijama proizvođača. Ako specifične emisije ispušnih plinova motora uzetog iz serije prelaze granične vrijednosti u skladu s poglavljem 7.2 Dodatka 1 ovog Pravilnika, proizvođač može zatražiti da se mjerenja provedu na uzorku više motora uzetih iz serije, uključujući i motor koji je prvotno testiran. Kako bi se osigurala sukladnost uzorka motora sa zahtjevima Direktive, primjenjuje se statistička metoda utvrđena u poglavlju Potvrđivanje sukladnosti u proizvodnji u svezi ispušnih plinova i buke Dodatka 1 ovog Pravilnika.

Jedinstvena oznaka proizvođača

Članak 32.

(1) Ministarstvo, kao nacionalno tijelo za dodjelu jedinstvene oznake proizvođača, u skladu s Provedbenom uredbom Europske komisije (EU) 2017/1 od 3. siječnja 2017. o postupcima za identifikaciju plovila u skladu s Direktivom 2013/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon, na zahtjev proizvođača ili njegova ovlaštenog zastupnika, dodjeljuje jedinstvenu oznaku proizvođača.

(2) Ministarstvo vodi nacionalni registar jedinstvenih oznaka proizvođača s poslovnim nastanom na području Republike Hrvatske i objavljuje ga na mrežnim stranicama Ministarstva.

(3) Ministarstvo obavještava Europsku komisiju o ovlasti Ministarstva iz stavka 1. ovoga članka i nacionalnom registru iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 33.

(1) Prije stavljanja plovila na tržište proizvođač koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj podnosi zahtjev za dodjelu jedinstvene oznake proizvođača Ministarstvu.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na hrvatskom jeziku, a koji sadrži naziv ili ime i prezime podnositelja zahtjeva, adresa sjedišta ili prebivališta i OIB.

(3) Usvajanjem zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo dodjeljuje jedinstvenu oznaku proizvođača te osigurava da je jedinstvena oznaka proizvođača registrirana u nacionalnom registru iz članka 33. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 34.

(1) Proizvođač koji ima poslovni nastan u trećoj zemlji koji namjerava plovilo staviti na tržište Republike Hrvatske ili njegov ovlašteni predstavnik podnosi zahtjev za dodjelu jedinstvene oznake proizvođača Ministarstvu.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na hrvatskom jeziku, a zahtjevu se prilaže izvadak iz sudskog registra ili drugi jednakovrijedni dokument države poslovnog nastana kojim se dokazuje da proizvođač ima poslovni nastan u toj državi.

(3) Nakon primitka zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo u registru trećih zemalja provjerava dostupnost kombinacija oznaka kako bi se osiguralo da proizvođač prvi put podnosi zahtjev nekoj državi članici.

(4) Nakon provjere iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo unosi ime i adresu proizvođača u registar trećih zemalja kako bi navelo da država članica započinje dodjelu jedinstvene oznake proizvođača.

(5) Jedinstvenu oznaku proizvođača dodijeljenu proizvođaču s poslovnim nastanom u trećoj zemlji Ministarstvo bilježi u registru trećih zemalja iz članka 2., točke d, Provedbene uredbe Europske komisije (EU) 2017/1.

Članak 35.

(1) U slučaju ocjenjivanja nakon izgradnje, kada prijavljeno tijelo mora pod svojom nadležnošću staviti identifikacijski broj plovila, jedinstvena oznaka proizvođača navodi se identifikacijskom oznakom ocjenjivanja nakon izgradnje te je dodjeljuje Ministarstvo za ona prijavljena tijela za koja je proveden postupak prijavljivanja iz članka 22. ovog Pravilnika.

(2) Prijavljeno tijelo iz stavka 1. ovog članka bilježi jedinstvenu oznaku proizvođača u registru prijavljenih tijela iz članka 2., točka f, Provedbene uredbe Europske komisije (EU) 2017/1.

Elektronička prijava podataka

Članak 36.

(1) Proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik i distributer (u daljnjem tekstu: registrirani korisnik) dužan je Ministarstvu podnijeti pisani zahtjev za registraciju u Elektronički sustav upisa brodova koji sadrži:

– naziv ili ime i prezime podnositelja zahtjeva

– adresu sjedišta ili prebivališta

– OIB

– tip korisnika – pravna osnova za službeni postupak prijave (npr. proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik ili distributer)

– ime i prezime i OIB, te kontakt podaci odgovorne osobe

– ime, prezime i OIB ovlaštenog/ih djelatnika – fizičkih osoba korisnika sustava

– kontakt podaci ovlaštenih djelatnika.

(2) Ministarstvo će registriranom korisniku iz stavka 1. ovog članka dodijeliti korisničko pravo rada u Elektroničkom sustavu upisa brodova izdavanjem korisničkog imena i zaporke za svakog prijavljenog ovlaštenog djelatnika.

GLAVA IV.
PODRUČJA PLOVIDBE BRODICA, ČAMACA I JAHTI

Područja plovidbe brodica i jahti

Članak 37.

(1) Brodica ili jahta ovisno o svojoj veličini, konstrukciji i drugim tehničkim karakteristikama može ploviti u sljedećim području plovidbe:

1. Područje plovidbe I – obuhvaća međunarodnu plovidbu svim morima i vodama koje su pristupačne s mora

2. Područje plovidbe II – obuhvaća međunarodnu plovidbu svim morima i vodama koje su pristupačne s mora uz ograničenje udaljavanja od 20 Nm od najbliže obale kopna i otoka

3. Područje plovidbe III – obuhvaća međunarodnu plovidbu svim morima i vodama koje su pristupačne s mora uz ograničenje udaljavanja od 12 Nm od najbliže obale kopna i otoka. Za ribarske brodice duljine veće od 7 metara obuhvaća plovidbu teritorijalnim morem i zaštićenim ekološko-ribolovnim pojasom Republike Hrvatske (ZERP).

U području plovidbe III mogu postojati sljedeća ograničenja:

IIIa – do 6 Nm od obale kopna ili otoka;

IIIb – do 3 Nm od obale kopna ili otoka;

IIIc – do 1 Nm od obale kopna i otoka

4. Područje plovidbe IV – obuhvaća plovidbu lukama, zaljevima, ušćima rijeka, te rijekama do granica do koje su one plovne s morske strane.

(2) U području plovidbe iz stavka 1., alineja 3., ovoga članka lučka kapetanija ili Hrvatski registar brodova može ograničiti plovidbu brodice ili jahte na teritorijalno more i unutarnje morske vode Republika Hrvatske.

(3) U području plovidbe iz stavka 1. ovoga članka lučka kapetanija ili Hrvatski registar brodova može ograničiti plovidbu brodice ili jahte u određenim vremenskim uvjetima odnosno za određeno vremensko razdoblje.

(4) Osobno plovilo na vodomlazni pogon može ploviti isključivo u području plovidbe IIIc uz ograničenje na plovidbu unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

(5) Ograničenje iz stavka 2., 3. i 4. ovoga članka mora biti naznačeno u Upisnom listu brodice ili Svjedodžbi o sposobnosti jahte za plovidbu.

(6) Sva plovila građena prema zahtjevima ovog Pravilnika moraju biti svrstana u odgovarajuću projektnu kategoriju kako je to određeno člankom 28., stavak 1. ovog Pravilnika, a područje plovidbe u odnosu na projektnu kategoriju određuje se kako slijedi:

– Projektna kategorija A – sva područja plovidbe;

– Projektna kategorija B – područje plovidbe, II, III, IIIa, IIIb, IIIc, IV;

– Projektna kategorija C – područje plovidbe III, IIIa, IIIb, IIIc, IV;

– Projektna kategorija D – područje plovidbe IV.

Projektna kategorija Snaga vjetra, [Bf] Značajna valna
visina *)
(H1/3, [m])
Područje plovidbe
A > 8 > 4 sva područja
B ≤ 8 ≤ 4 II i niže
C ≤ 6 ≤ 2 III i niže
D ≤ 4 ≤ 0,3 IV

*) H1/3 jest značajna valna visina u metrima, odnosno srednja vrijednost jedne trećine najvećih valova

(7) Brodica može ploviti i unutarnjim vodama iz članka 38. ovog Pravilnika

Područja plovidbe čamaca

Članak 38.

(1) Čamac može ploviti u granicama unutarnjih voda Republike Hrvatske.

(2) Područje plovidbe čamca, na zahtjev vlasnika, određuje lučka kapetanija ili ispostava.

(3) Zabranjena je plovidba čamca izvan određenog mu područja plovidbe.

(4) Čamcu za osobne potrebe i čamcu za gospodarske namjene, osim prijevoza putnika, lučka kapetanija odnosno ispostava može ograničiti područje plovidbe na točno određene zatvorene vode (jezera, šljunčare, bare i sl.) ili manje rijeke i kanale na kojima nema intenzivne plovidbe.

(5) U čamcima iz stavka 4. ovoga članka najviše se može nalaziti dvije osobe.

(6) Čamac ne može ploviti područjima plovidbe iz članka 37. ovog Pravilnika.

GLAVA V.
GRADNJA BRODICE, ČAMCA I JAHTE

Članak 39.

(1) Pravna ili fizička osoba koja namjerava započeti gradnju brodice, čamca ili jahte dužna je prije početka gradnje podnijeti prijavu o gradnji brodice ili jahte tijelu nadležnom za nadzor nad projektiranjem i gradnjom, odnosno za ocjenu sukladnosti.

(2) Nadzor nad projektiranjem i gradnjom brodice, čamca za gospodarsku namjenu i javne brodice, čamca, osim brodice za rekreaciju za iznajmljivanje, obavlja Hrvatski registar brodova.

(3) Nadzor nad projektiranjem i gradnjom plovila za rekreaciju (bez obzira koristi li se za osobne potrebe ili gospodarske namjene za iznajmljivanje) obavlja tijelo za ocjenu sukladnosti iz članka 23. ovog Pravilnika.

(4) Nadzor nad projektiranjem i gradnjom jahte duljine trupa veće od 24 metra u nacionalnoj plovidbi obavlja Hrvatski registar brodova.

(5) Nadzor nad projektiranjem i gradnjom jahte duljine trupa veće od 24 metra u međunarodnoj plovidbi obavlja priznata organizacija.

(6) Po završetku gradnje brodice, čamca iz stavka 2. ovog članka Hrvatski registar brodova izdaje potvrdu o gradnji.

(7) Po završetku gradnje jahte iz stavaka 4. i 5. ovog članka Hrvatski registar brodova, odnosno priznata organizacija izdaje odgovarajuće isprave sukladno odredbama ovog Pravilnika i Tehničkim pravilima.

(8) Nadzor nad projektiranjem i gradnjom obavlja se sukladno odredbama ovog Pravilnika i Tehničkim pravilima.

Samogradnja

Članak 40.

(1) Nadzor nad projektiranjem i gradnjom brodice ili čamca, koja se gradi za vlastite potrebe graditelja (samogradnja), obavlja lučka kapetanija ili ispostava.

(2) Po završetku gradnje brodice, čamca iz stavka 1. ovog članka lučka kapetanija ili ispostava izdaje svjedodžbu o gradnji.

(3) Lučka kapetanija ili ispostava može nadzor nad gradnjom brodice, čamca iz stavka 1. ovog članka, povjeriti Hrvatskom registru brodova.

(4) Nadzor nad projektiranjem i gradnjom jahte duljine trupa do 24 metra koja se gradi za vlastite potrebe graditelja (samogradnja), obavlja Hrvatski registar brodova.

(5) Samogradnjom se ne smatra gradnja brodice, čamca ili jahte čija je gradnja ugovorena sa trećom osobom (brodogradilištem, specijaliziranom tvrtkom ili privatnim graditeljem).

(6) Samogradnjom se ne smatra uzastopna gradnja više od dvije brodice, čamca ili jahte koje se sa istim tehničkim karakteristikama trupa i po istoj tehničkoj dokumentaciji, grade na istom mjestu gradnje.

(7) Samogradnjom se ne smatra gradnja brodice, čamca ili jahte od stakloplastike, bez obzira na mjesto gradnje, prilikom koje je vlasnik kalup za lijevanje trupa iznajmio od treće osobe.

(8) Po završetku gradnje brodice, čamca ili jahte iz stavaka 3., i 4. ovog članka Hrvatski registar brodova, izdaje potvrdu o gradnji.

(9) Vlasnik brodice odnosno jahte koja se gradi za vlastite potrebe graditelja ne smije staviti na tržište brodicu odnosno jahtu u roku od najmanje pet godina od dana izdavanja svjedodžbe o gradnji odnosno potvrde o gradnji.

GLAVA VI.
UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI ZA PLOVIDBU BRODICA, ČAMACA I JAHTI

Članak 41.

(1) Sposobnost za plovidbu brodica, čamaca utvrđuju lučke kapetanije ili ispostave obavljanjem tehničkog pregleda sukladno odredbama Dodatka 12 »Pregledi brodica i čamaca« ovog Pravilnika.

(2) Sposobnost za plovidbu jahti u nacionalnoj plovidbi i jahti duljine trupa do 24 metra u međunarodnoj plovidbi utvrđuje Hrvatski registar brodova, obavljanjem tehničkog pregleda sukladno Dodatku 11 »Pregledi jahti« ovog Pravilnika.

(3) Sposobnost za plovidbu jahti duljine trupa veće od 24 metra u međunarodnoj plovidbi utvrđuje priznata organizacija, obavljanjem tehničkog pregleda sukladno Dodatku 11 »Pregledi jahti« ovog Pravilnika.

(4) Brodica je sposobna za plovidbu u određenim kategorijama plovidbe i za određenu namjenu ako udovoljavaju odredbama Pomorskog zakonika i ovog Pravilnika u vezi sa:

– sigurnošću ljudskih života, brodice i imovine,

– sprječavanjem onečišćavanja pomorskog okoliša uljem, štetnim tvarima, otpadnim vodama i otpadom,

– sprječavanjem onečišćavanja zraka,

– zaštitom morskog okoliša od štetnog djelovanja sustava protiv obrastanja trupa,

– zaštitom na radu, smještajem posade i drugih osoba zaposlenih na brodici,

– uvjetima za prijevoz putnika,

– sigurnošću uređaja za rukovanje teretom.

(5) Čamac je sposoban za plovidbu u određenim kategorijama plovidbe i za određenu namjenu ako udovoljava odredbama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda i ovog Pravilnika u vezi sa:

– sigurnošću ljudskih života, čamca i imovine,

– sprječavanjem onečišćavanja unutarnjih voda uljem, štetnim tvarima, otpadnim vodama i otpadom,

– sprječavanjem onečišćavanja zraka,

– zaštitom unutarnjih voda od štetnog djelovanja sustava protiv obrastanja trupa,

– zaštitom na radu, smještajem posade i drugih osoba zaposlenih na čamcu,

– uvjetima za prijevoz putnika,

– sigurnošću uređaja za rukovanje teretom.

(6) Jahta je sposobna za plovidbu, u određenim kategorijama plovidbe, zavisno o veličini i svojoj namjeni, ako udovoljava odredbama Pomorskog zakonika, ovog Pravilnika i Tehničkih pravila u vezi sa:

– sigurnošću ljudskih života, jahte i imovine,

– sustavom upravljanja sigurnošću,

– sigurnosnom zaštitom,

– sprječavanjem onečišćavanja pomorskog okoliša uljem, štetnim tvarima, sanitarnim otpadnim vodama i smećem,

– sprječavanjem onečišćavanja zraka,

– zaštitom morskog okoliša od štetnog djelovanja sustava protiv obrastanja trupa,

– zaštitom na radu, smještajem posade i drugih osoba zaposlenih na jahti,

– uvjetima za prijevoz putnika,

– sprečavanjem onečišćavanja i upravljanjem balastnim vodama.

(7) Pregledi iz stavka 1., 2., i 3. ovog članka obavljaju se na zahtjev vlasnika uz naknadu.

Članak 42.

(1) Brodici, čamcu, koja je upisana u upisnik brodova za koju je pregledom iz članaka 40. i 41. ovog Pravilnika, odnosno za koju je osnovnim pregledom iz Dodatka 12 ovog Pravilnika utvrđena sposobnost za plovidbu izdaje se Upisni list.

(2) Lučka kapetanija ili ispostava može na zahtjev korisnika brodice, čamca, izdati neupisanoj brodici, čamcu, privremeni upisni list za plovidbu u trajanju do najviše 30 dana zbog uplovljavanja u luku na čijem području se nalazi lučka kapetanija odnosno ispostava u kojoj će se brodica, čamac upisati.

(3) Lučka kapetanija ili ispostava može na zahtjev korisnika brodice, čamca, izdati novoj brodici/čamcu ili brodici/čamcu na kojoj su obavljene značajne preinake privremeni upisni list za plovidbu u trajanju do najviše 30 dana zbog obavljanja pokusne plovidbe.

(4) Privremeni upisni list iz stavka 3. ovog članka zbog obavljanja pokusne plovidbe može se izdati samo za područje nadležnosti lučke kapetanije kojoj je zahtjev podnesen nakon obavljanja pregleda sukladno odredbama Dodatka 12 »Pregledi brodica i čamaca« ovog Pravilnika.

(5) Privremeni upisni list, iz stavka 2. ovog članka, zbog uplovljavanja u luku na čijem području se nalazi lučka kapetanija odnosno ispostava u kojoj će se brodica, čamac, upisati može se izdati novim i postojećim brodicama, čamcima, nakon obavljanja tehničkog pregleda sukladno odredbama Dodatka 12 »Pregledi brodica i čamaca« ovog Pravilnika i to samo ako se privremeni upisni list izdaje u svrhu plovidbe teritorijalnim morem i unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske.

(6) Iznimno, privremeni upisni list, iz stavka 2. ovog članka, zbog uplovljavanja u luku na čijem području se nalazi lučka kapetanija odnosno ispostava u kojoj će se brodica upisati može se izdati bez obavljanja pregleda novim brodicama koje uplovljavaju u teritorijalno more i unutarnje morske vode iz strane luke ukoliko podnositelj zahtjeva uz zahtjev dostavi slijedeće dokumente:

– EU izjavu o sukladnosti, sukladno Dodatku 5 »EU izjava o sukladnosti« ovog Pravilnika, a kojom graditelj potvrđuje da je brodica projektirana za najmanje projektnu kategoriju B sukladno članku 28., stavak 1., te da je ocjena sukladnosti brodice provedena sukladno modulu B (EU ispitivanje tipa) zajedno s modulima C, D, E ili F;

– EU potvrdu o ispitivanju tipa izdanu od tijela ovlaštenog za ocjenu sukladnosti;

– Popis posade uz koji je potrebno dostaviti preslike svjedodžbi, odnosno uvjerenja o osposobljenosti izdana sukladno posebnom propisu, a kojima se potvrđuje da brodica udovoljava zahtjevima za najmanji broj članova posade sukladno posebnom propisu;

– Izjavu da će brodica biti opremljena opremom sukladno Dodatku 10 »Tehnički zahtjevi za statutarnu certifikaciju brodica« ovog Pravilnika;

– Plan plovidbe.

(7) Osoba koja upravlja brodicom iz stavka 6. ovog članka dužna je po uplovljavanju u teritorijalno more Republike Hrvatske o tome obavijestiti nadležnu lučku kapetaniju prema luci u koju planira obaviti graničnu kontrolu, a koja će po uplovljavanju brodice obaviti pregled sukladno odredbama Dodatka 12 »Pregledi brodica i čamaca«, u svrhu utvrđivanja zadovoljavanja uvjeta iz stavka 6. ovog članka.

(8) Privremeni upisni list iz stavaka 2. i 3. ovog članka može se izdati samo za područje plovidbe prema projektnoj kategoriji brodice, čamca, kako je to propisano člancima 37. i 38. ovog Pravilnika.

(9) Brodici, čamcu, koja ne posjeduje EU deklaraciju o sukladnosti iz koje je vidljiva projektna kategorija, a bila je upisana u hrvatski upisnik brodova, privremeni upisni list iz stavaka 2. i 3. ovog članka, može se izdati samo za područje plovidbe navedeno u podacima o ranijem upisu.

(10) Brodici, čamcu, koja ne posjeduje EU deklaraciju o sukladnosti iz koje je vidljiva projektna kategorija, a nije bila upisana u hrvatski upisnik brodova, ne može se izdati privremeni upisni list iz stavka 2. i 3. ovog članka.

(11) Pregledi iz stavka 4., 5. i 7. ovog članka obavljaju se uz naknadu.

(12) Odredbe iz stavaka 2. do 11. ovog članka mogu se odgovarajuće primijeniti i na jahtu duljine trupa do 24 metra, s time da provjeru EU izjave o sukladnosti, EU potvrde o ispitivanju i popis opreme iz stavka 6. ovog članka obavlja Hrvatski registar brodova.

Članak 43.

(1) Ako se prilikom pregleda brodice, čamca utvrde nedostaci koji bitno ne ugrožavaju sigurnost plovidbe, lučka kapetanija ili ispostava donijet će rješenje kojim će naložiti korisniku brodice da ih otkloni u određenom roku ne duljem od 30 dana.

(2) Ukoliko se u danom roku ne otklone nedostaci, lučka kapetanija ili ispostava donijet će rješenje o zabrani plovidbe brodice, čamca i oduzeti Upisni list brodice, čamca.

(3) Ukoliko su nedostaci iz stavka 1. ovog članka takve prirode da brodica, čamac može sigurno ploviti uz određena ograničenja, korisniku brodice, čamca može se izdati Upisni list brodice, čamca s ograničenim rokom trajanja, ograničenim područjem plovidbe ili smanjenom dopuštenom nosivosti tereta i/ili putnika.

(4) Ukoliko su utvrđeni nedostaci po svojoj prirodi takvi da bitno ugrožavaju sigurnost plovidbe, zdravlje ljudi i okoliš, lučka kapetanija ili ispostava će donijeti rješenje o zabrani plovidbe brodice, čamca do otklanjanja nedostataka i oduzeti Upisni list brodice, čamca.

Članak 44.

(1) Jahti duljine trupa do 24 metra, koja je upisana u upisnik brodova i za koju je utvrđena sposobnost za plovidbu izdaje se Svjedodžba o sposobnosti jahte za plovidbu.

(2) Jahti duljine trupa preko 24 metra, koja je upisana u upisnik brodova i za koju je utvrđena sposobnost za plovidbu, i koja obavlja međunarodna putovanja, zavisno od veličine, izdaju se isprave kako je to navedeno u Dodatku 11 »Pregledi jahti« ovog Pravilnika.

(3) Svjedodžbu iz stavka 1. ovog članka izdaje Hrvatski registar brodova, a isprave iz stavka 2. ovog članka priznata organizacija.

(4) Hrvatski registar brodova, ili priznata organizacija za jahtu duljine trupa preko 24 metra i koja obavlja međunarodna putovanja, može na zahtjev korisnika jahte ili graditelja izdati jahti u gradnji privremeno odobrenje za plovidbu u trajanju do 30 dana radi obavljanja probnih vožnji ili uplovljavanja u luku na čijem području se nalazi lučka kapetanija u kojoj će se jahta upisati, sukladno odredbama »Pravila za obavljanje pokusne plovidbe«.

(5) Sadržaj, obrasci, načini vođenja isprava, zapisa i knjiga, kao i oblik, rokovi valjanosti, mogućnosti produljenja valjanosti, prestanak valjanosti, suspenzija ili povlačenje isprava, zapisa i knjiga, propisani su ovim Pravilnikom i Tehničkim pravilima.

Članak 45.

(1) Charter kompanija koja u svojoj floti ima deset i više rekreacijskih plovila (brodica i/ili jahti) duljine trupa do 24 metra i za koje postoji izdana EU izjava o sukladnosti, koje daje na korištenje krajnjem korisniku, sa ili bez posade, i koja je predviđena za višednevni boravak na moru, može uspostaviti sustav upravljanja sigurnošću na način predviđen Dodatkom 14 ovoga Pravilnika.

(2) U rekreacija plovila iz stavka 1. ovog članka spadaju jahte i brodice hrvatske državne pripadnosti za koje je charter kompanija, sukladno posebnom propisu kojim su propisani uvjeti i način obavljanja djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter) uključujući i pružanje usluge smještaja gostiju na jahti ili brodici u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, vlasnik ili korisnik plovila ili je od vlasnika ili korisnika temeljem pisanog ugovora preuzela odgovornost za upravljanje.

(3) Prosudbu sustava upravljanja sigurnošću, na zahtjev charter kompanije, provodi Hrvatski registar brodova te izdaje potvrdu o usklađenosti sustava na rok valjanosti od pet godina.

(4) Prosudba sustava upravljanja sigurnošću može biti osnovna, obnovna i dodatna.

(5) Osnovna prosudba provodi se kod prve uspostave sustava upravljanja sigurnošću, odnosno kada se po prvi put izdaje potvrda o usklađenosti.

(6) Obnovna prosudba obavlja se svakih pet godina nakon isteka valjanosti potvrde o usklađenosti. Ukoliko se u vremenu valjanosti potvrde o usklađenosti broj rekreacijskih plovila iz stavka 1. ovog članka u floti charter kompanije smanji na manje od deset, charter kompanija gubi pravo na daljnju primjenu sustava upravljanja sigurnošću, odnosno obnovna prosudba neće biti obavljena niti će biti produljena valjanost potvrde o usklađenosti.

(7) Dodatna prosudba obavlja se ako su izvršene bitne izmjene u sustavu upravljanja sigurnošću.

(8) Prosudbe iz stavka 4. ovoga članka obavljaju se uz naknadu sukladno propisu donesenom temeljem članka 93.a. Pomorskog zakonika.

(9) Potvrda o usklađenosti sustava upravljanja sigurnošću gubi valjanost u sljedećim slučajevima:

– ako charter kompanija nije podvrgnuta obnovnom ili dodatnom pregledu;

– ako charter kompanija nije poduzela popravne radnje za otklanjanje nesukladnosti koje su utvrđene za vrijeme obnovne ili dodatne prosudbe, u dogovorenom periodu;

– ako charter kompanija ne obavlja preglede rekreacijskih plovila uključenih u sustav upravljanja sigurnošću na način propisan Dodatkom 14 ovog Pravilnika;

– ako se inspekcijskim pregledom rekreacijskih plovila uključenih u sustav upravljanja sigurnošću utvrde nedostaci koji nepobitno potvrđuju da charter kompanija ne primjenjuje sustav upravljanja sigurnošću.

(10) Ukoliko se inspekcijskim pregledom brodica i jahti na koje se primjenjuje sustav upravljanja sigurnošću utvrdi da charter kompanija ne postupa sukladno uspostavljenom sustavu, ovlaštena službena osoba će, putem nadležne lučke kapetanije, o tome obavijestiti Ministarstvo a koje će, nakon analize zaprimljene prijave naložiti dodatne preglede brodica i jahti ili suspendirati valjanost potvrde o sukladnosti sustava upravljanja sigurnošću.

(11) Danom prestanka valjanosti potvrde o usklađenosti sustava upravljanja sigurnošću sva rekreacijska plovila koja su bila uključena u sustav upravljanja sigurnošću prestaju biti sposobna za plovidbu do obavljanja tehničkih pregleda iz članka 41., stavak 1., 2. i 3., ovoga Pravilnika.

Članak 46.

Baždarenja brodica, čamaca i jahti obavlja se na zahtjev korisnika brodice, čamca ili jahte obavlja se na sljedeći način:

– baždarenje brodica koje se koriste za ribolovne aktivnosti, neovisno o tome koriste li se za osobne potrebe ili za gospodarsku djelatnost obavlja se sukladno Uredbi (EU) 2017/1130 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o definiranju karakteristika ribarskih plovila (SL L 169, 30. 6. 2017.);

– baždarenje ostalih brodica i baždarenje čamaca obavlja se sukladno Prilogu 4. Pravila za baždarenje pomorskih objekata;

– baždarenje jahti obavlja se sukladno Prilogu 6. Pravila za baždarenje pomorskih objekata.

GLAVA VII.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

(1) Jedinstvene oznake proizvođača dodijeljene sukladno člancima 32., 33., 34. i 35. ovog Pravilnika prije stupanja na snagu ovog Pravilnika i dalje ostaju na snazi.

(2) Vlasnici brodica, čamaca, namijenjenih za osobne potrebe, čija je duljina trupa veća od 7 metara ili snage ugrađenog porivnog uređaja veće od 15 kW, a koje sukladno odredbama Pravilnika o brodicama i jahtama (»Narodne novine« br. 27/2005, 57/2006, 80/2007, 3/2008, 18/2009, 56/2010, 97/2012, 137/2013, 18/2016, 72/2017), odnosno Pravilnika o čamcima (»Narodne novine« br. 72/2015, 81/2015 i 91/2016), nisu bile u obvezi obavljati redovne preglede, dužni su podnijeti zahtjev za obavljanje redovnog pregleda kako slijedi:

– za brodice čija starost ne prelazi 5 godina najkasnije do 31. prosinca 2025.;

– za brodice čija je starost između 5 i 10 godina, najkasnije do 31. prosinca 2023.;

– za brodice čija starost prelazi 10 godina, najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

(3) Vlasnici brodica i jahti koje su, sukladno odredbama Pravilnika o brodicama i jahtama (»Narodne novine« br. 27/2005, 57/2006, 80/2007, 3/2008, 18/2009, 56/2010, 97/2012, 137/2013, 18/2016, 72/2017), bile registrirane za područja plovidbe Ia, II i IIa, dužni su podnijeti zahtjev za usklađivanje područja plovidbe prema odredbama ovog Pravilnika najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Članak 48.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o brodicama i jahtama (»Narodne novine« br. 27/2005, 57/2006, 80/2007, 3/2008, 18/2009, 56/2010, 97/2012, 137/2013, 18/2016, 72/2017, 8/2020), osim:

1. odredbi Glave II.a PRAVA I OBVEZE KORISNIKA, VODITELJA I ČLANOVA POSADE RIBARSKIH BRODICA, (članci 8a. i 8b) koje ostaju na snazi do donošenja posebnih propisa kojim se uređuju zvanja i svjedodžbe o osposobljenosti pomoraca,

2. odredbi članka 4., stavak 2., 3., 4. i 8., Glave IX. POSADA BRODICE (članci 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 68.a, 68.b, 68.c, 68.d, 68.e), Glave XII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (članci 86., 87., 88., 90., 91., 96., 98.), Dodatka 6., Dodatka 7., Dodatka 8., Dodatka 9., Dodatka 10., Dodatka 11., te članci 35., 36. i 37. prijelaznih i završnih odredbi Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama (»Narodne novine« br. 57/06), koje ostaju na snazi do donošenja posebnih propisa kojim se uređuju zvanja i svjedodžbe o osposobljenosti pomoraca;

3. odredbi Glave X. NAJMANJI BROJ ČLANOVA POSADE POTREBAN ZA SIGURNU PLOVIDBU BRODICA I JAHTI (članci 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84. i 84.a), koje ostaju na snazi do donošenja posebnog propisa kojim se uređuje najmanji broj članova posade za sigurnu plovidbu brodica i jahti.

(2) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka, u članku 80. članku 81. i članku 82. Pravilnik o brodicama i jahtama (»Narodne novine« br. 27/2005, 57/2006, 80/2007, 3/2008, 18/2009, 56/2010, 97/2012, 137/2013, 18/2016, 72/2017, 8/2020) riječi »30 BT« zamjenjuju se riječima »18 m«.

(3) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka, u članku 82. i članku 83. Pravilnik o brodicama i jahtama (»Narodne novine« br. 27/2005, 57/2006, 80/2007, 3/2008, 18/2009, 56/2010, 97/2012, 137/2013, 18/2016, 72/2017, 8/2020) riječi »100 BT« zamjenjuju se riječima »24 m«.

(4) Odredbe ovog članka 38., stavak 6., ovoga Pravilnika primjenjuju se od datuma stupanja na snagu posebnog propisa koje određuje upise čamaca.

(5) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti (»Narodne novine« broj 19/2016).

(6) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Glave II, III i IV Pravilnika o čamcima (»Narodne novine« br. 72/2015, 81/2015 i 91/2016).

(7) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Pravila za statutarnu certifikaciju čamaca unutarnje plovidbe (»Narodne novine« broj 3/2009).

(8) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti odredba članka 1. stavka 1. točke 16. Naredbe o visini naknade za isprave i knjige koje izdaju lučke kapetanije (»Narodne novine« broj 5/17).

(9) Temeljem odredbi članka 283. Pomorskog zakonika, Hrvatski registar brodova će do 31. prosinca 2021. godine, u skladu s odredbama ovog Pravilnika koji se odnose na utvrđivanje sposobnosti za plovidbu brodica, utvrđivati sposobnost za plovidbu plovila za sport i razonodu, neovisno koristi li se za osobne potrebe ili za gospodarsku djelatnost, a čija je duljina trupa veća od 12 i manja od 15 metara i koji je namijenjen za dulji boravak na moru te koji je pored posade ovlašten prevoziti do 12 putnika.

Članak 49.

(1) Ovlaštenja pomorskih učilišta stečena sukladno odredbama Pravilnika o brodicama i jahtama (»Narodne novine« br. 27/2005, 57/2006, 80/2007, 3/2008, 18/2009, 56/2010, 97/2012, 137/2013, 18/2016, 72/2017, 8/2020) ostaju na snazi do isteka njihove valjanosti.

(2) Svjedodžbe i uvjerenja o osposobljenosti izdane sukladno odredbama Pravilnika o brodicama i jahtama (»Narodne novine« br. 27/2005, 57/2006, 80/2007, 3/2008, 18/2009, 56/2010, 97/2012, 137/2013, 18/2016, 72/2017, 8/2020) ostaju na snazi do isteka njihove valjanosti.

Članak 50.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-03/143

Urbroj: 530-03-1-2-2-20-3

Zagreb, 22. siječnja 2020.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

Share This
Skip to content