Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Vodič za ugostitelje u turizmu 2

Vodič za ugostitelje i pružatelje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu te za korisnike tih usluga – stranica 2

konobar sa tanjurima u ruci - dekoracija uz Vodič za ugostitelje u turizmu 2
2.2.4. Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora turističkih usluga u kongresnom turizmu, kontrolira:
  1. je li pružatelj usluga (turistička agencija i javna ustanova koja upravlja zaštićenim područjima) pruža usluge u kongresnom turizmu bez ispunjavanja uvjeta propisanih za njihovo pružanje, ili organizira kongrese i slične skupove u okviru svoje osnovne djelatnosti suprotno propisanim uvjetima za njihovo organiziranje ili u kotizaciju uključi trošak prijevoza, smještaja, izleta i pansionskih obroka ili organizira prijevoz, smještaj i prehranu za sudionike bez angažiranja turističke agencije, osim u propisanim slučajevima ili omogući sudionicima kongresa ili sličnog skupa pokrivanje njihovih troškova kroz osobno sponzorstvo, donaciju i slično. (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta).
2.2.5. Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora pružanja usluga u nautičkom turizmu, kontrolira:

1. je li pružatelj usluga registriran kao trgovačko društvo, zadruga, trgovac pojedinac ili obrtnik, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji, za pružanje usluga u turizmu ili kao javna ustanova koja upravlja zaštićenim područjima;

2. je li pružatelj usluga ishodio rješenje Ministarstva turizma o ispunjavanju minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju marina, odnosno je li nadležni ured rješenjem utvrdio ispunjavanje minimalnih uvjeta za druge objekte za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata nautičkog turizma;

3. pružaju li se usluge u nautičkom turizmu, a da nisu ispunjeni propisani uvjeti (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta),
– turistički inspektor će donijeti rješenje o otklanjanju utvrđenih nedostataka i nepravilnosti;

4. pružaju li se usluge suprotno izdanom rješenju o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta),
– turistički inspektor će donijeti rješenje o zabrani pružanja usluga u turizmu, u dijelu u kojem se pružaju suprotno rješenju nadležnog ureda;
Ako se tijekom putovanja za putnike, korisnike usluge organiziranog putovanja, dodatno pružaju ugostiteljske usluge koje nisu uključene u cijenu putovanja, turistički inspektor utvrđuje da li je pružatelj usluga:

5. utvrdio normative o utrošku namirnica za pojedino jelo, piće i napitak, pruža li usluge u količinama i kakvoći sukladno normativima, ima li normativ na plovnom objektu te da li ga na zahtjev predočuje putniku (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

6. vidno istaknuo cijene ugostiteljskih usluga, na način dostupan putnicima, i pridržava li se istaknutih cijena te je li cjenike (jelovnik i/ili karta pića), na hrvatskom jeziku i najmanje jednom svjetskom jeziku, stavio na raspolaganje putnicima u dovoljnom broju primjeraka (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

7. izdao putniku čitljiv i točan račun za svaku ugostiteljsku uslugu koji, osim podataka propisanih posebnim propisima kojima se uređuje izdavanje i čuvanje računa, treba sadržavati vrstu, količinu i cijenu pružene usluge odnosno odobrenog popusta, osim ako račun nije izdala turistička agencija (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

8. vidno istaknuo obavijest o zabrani usluživanja i konzumiranja alkoholnih i drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol osobama mlađim od 18 godina i pridržava li se navedene zabrane (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta).

2.2.6. Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora turističkih usluga u zdravstvenom turizmu, kontrolira:

1. je li pružatelj usluga registriran kao zdravstvena ustanova, trgovačko društvo za obavljanje zdravstvene djelatnosti ili kao zdravstveni radnik sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18.);

2. pružaju li se turističke usluge zdravstvenog turizma: usluge organiziranja prijevoza, turističkog transfera i smještaja, kao pojedinačne usluge ili kao organizirano putovanje, koje se pružaju korisnicima zdravstvenih usluga zdravstvenog turizma, a da nisu ispunjeni propisani uvjeti tj. turističke usluge u zdravstvenom turizmu mogu pružati zdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti i zdravstveni radnici sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti ( „Narodne novine“, broj 100/18.) za korisnike svojih zdravstvenih usluga, bez osnivanja turističke agencije, ali pod uvjetima propisanim za pružanje usluga turističke agencije, uz primjenu članka 16. i članaka 20. i 60. Zakona (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta).

2.2.7. Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora pružanja turističkih usluga aktivnog i pustolovnog turizma, kontrolira:

1. je li pružatelj usluga registriran kao trgovačko društvo, zadruga, trgovac pojedinac ili obrtnik, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji, za pružanje usluga u turizmu, ili kao javna ustanova koja upravlja zaštićenim područjima, sukladno posebnom propisu kojim se uređuju poslovi zaštite prirode, ili kao druga javna ustanova u okviru svoje osnovne djelatnosti, u skladu s aktom o osnivanju i statutom javne ustanove, ili kao poljoprivrednik koji sukladno posebnom propisu kojim se uređuje poljoprivreda obavlja poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, ovlaštenik za ribolov, ovlaštenik za akvakulturu, lovoovlaštenik i šumoposjednik u šumama kojih je vlasnik/ili posjednik, ili kao fizička osoba – građanin;

2. je li pružatelj usluga prije započinjanja pružanja usluge istaknutom informacijom u pisanom obliku i usmeno, upoznao korisnika usluge s vrstama rizika provođenja usluge, načinom korištenja opreme, te s procjenom rizika, planovima i procedurama otklanjanja opasnosti (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

3. je li osigurao korisnika usluge od posljedica nesretnog slučaja i stavio mu na raspolaganje informaciju o uvjetima osiguranja sklopljenog s osiguravateljem u Republici Hrvatskoj ili državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora ili Švicarskoj Konfederaciji (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

4. je li za pružanje usluge angažirao osobu koja ima odgovarajuće domaće ili strano uvjerenje, odnosno certifikat kojim se utvrđuje sposobnost i razina vještine obavljanja aktivnosti (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta).

2.2.8. Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora pružanja turističkih usluga na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika i u ribolovnom turizmu, kontrolira:

1. je pružatelj usluga upisan u upisnik u skladu s propisima iz područja poljoprivrede, akvakulture, ribarstva odnosno šumarstva;

2. pružaju li se usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika koje nisu obuhvaćene člankom 94. stavcima 2. i 3. ZPUT, ili ih se pruža više od 50 turista istodobno ili bez ispunjavanja propisanih uvjeta;

3. pružaju li se za goste, koji koriste usluge smještaja sukladno zakonu kojim je uređeno pružanje tih usluga, usluge izleta i turističkog transfera uz ispunjavanje uvjeta propisanih za turističku agenciju iz članaka 23. i 24. ZPUT;

4. je li za pružanje aktivnosti aktivnog i pustolovnog turizma angažirao osobu koja ima odgovarajuće domaće ili strano uvjerenje, odnosno certifikat kojim se utvrđuje sposobnost i razina vještine obavljanja aktivnosti (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta).

2.2.9. Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora pružanja turističkih usluga iznajmljivanja vozila (rent-a-car) kontrolira:

1. je li pružatelj usluga registriran kao trgovačko društvo, zadruga, trgovac pojedinac ili obrtnik, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji, za pružanje usluga u turizmu;

2. ima li pružatelj usluge najmanje jedan poslovni prostor koji može biti poslovnica uređena za prijam putnika, kiosk u kojem se ili iz kojeg se pružaju usluge ili poslovni prostor iz kojeg se pružaju usluge (šalter), odnosno pult ukoliko se isti nalaze u objektima namijenjenim trgovačkim aktivnostima, u hotelima, u sajamskim prostorijama, na kolodvorima ili terminalima za javne usluge kopnenog, pomorskog ili zračnog prijevoza i slično i je li stavio na raspolaganje putniku opće uvjete o najmu vozila u pisanom obliku na hrvatskom i/ili engleskom jeziku (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta).

2.2.10. Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora pružanja usluga turističkog ronjenja (organizirano ronjenje, vođeno ronjenje i prijevoz turista ronioca na ronilačku lokaciju), kontrolira:

1. je li pružatelj usluga registriran kao trgovačko društvo, zadruga, trgovac pojedinac ili obrtnik, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji, za pružanje usluga u turizmu ili kao javna ustanova koja upravlja zaštićenim područjem na svom području, registrirana za obavljanje podvodnih aktivnosti, pod uvjetima propisanim Zakonom i drugim posebnim propisima kojima se regulira obavljanje podvodne aktivnosti;

2. je li prije započinjanja pružanja usluge istaknutom informacijom u pisanom obliku i usmeno, upoznao korisnika usluge s vrstama rizika provođenja usluge, načinom korištenja opreme, te s procjenom rizika, planovima i procedurama otklanjanja opasnosti (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

3. je li osigurao korisnika usluge od posljedica nesretnog slučaja i stavio mu na raspolaganje informaciju o uvjetima osiguranja sklopljenog s osiguravateljem u Republici Hrvatskoj ili državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora ili Švicarskoj Konfederaciji (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta);

4. je li za pružanje usluge angažirao osobu koja ima odgovarajuće domaće ili strano uvjerenje, odnosno u slučaju utvrđenja prekršaja certifikat kojim se utvrđuje sposobnost i razina vještine obavljanja aktivnosti (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta).

2.2.11. Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora pružanja usluga iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima, kontrolira:

1. je li pružatelj usluga registriran kao trgovačko društvo, zadruga, trgovac pojedinac ili obrtnik, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji, za pružanje usluga u turizmu, ili kao javna ustanova koja upravlja zaštićenim područjem sukladno posebnom propisu kojim se uređuju poslovi zaštite prirode, ili kao druga javna ustanova u okviru svoje osnovne djelatnosti, u skladu s aktom o osnivanju i statutom javne ustanove, ili kao poljoprivrednik koji sukladno posebnom propisu kojim se uređuje poljoprivreda obavlja poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, ovlaštenik za ribolov, ovlaštenik za akvakulturu, lovoovlaštenik i šumoposjednik u šumama kojih je vlasnik/ili posjednik;

2. je li pružatelj usluga osigurao korisnike usluga od posljedica nesretnog slučaja, sklapanjem ugovora s osiguravateljem u Republici Hrvatskoj ili državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta).

Novčane kazne za prekršaje utvrđene inspekcijskim nadzorom propisane su za pravnu osobu, fizičku osobu – obrtnika i trgovca pojedinca, u najnižem iznosu od 2.000,00 kuna i najvišem iznosu do 30.000,00 kuna, za odgovornu osobu u pravnoj osobi u najnižem iznosu od 1.500,00 kuna i najvišem iznosu do 10.000,00 kuna, za voditelja poslova u najnižem iznosu od 1.000,00 kuna i najvišem iznosu do 5.000,00 kuna, te za fizičku osobu u najnižem iznosu od 1.200,00 kuna i najvišem iznosu do 8.000,00 kuna.

U slučaju ponavljanja pojedinih prekršaja propisane su novčane kazne za pravnu osobu, fizičku osobu-obrtnika, trgovca pojedinca, voditelja poslova ili fizičku osobu u najnižem iznosu od 2.400,00 kuna i najvišem iznosu do 90.000,00 kuna.

Turistički inspektor može za prekršaje utvrđene inspekcijskim nadzorom na mjestu izvršenja prekršaja naplatiti prekršitelju novčanu kaznu u iznosu od 500,00 kuna, 600,00 kuna, 750,00 kuna, 1.000,00 kuna, 1.250,00 kuna, 1.500,00 kuna ili 2.000,00 kuna, ovisno o težini prekršaja.

2.3. Neregistrirano obavljanje ugostiteljske djelatnosti te neregistrirano pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu

2.3.1. Turistički inspektor temeljem Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti („Narodne novine“, broj: 61/11. i 66/19.) prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti te neregistriranog pružanja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu, utvrđuje da li:

1. pravna osoba obavlja djelatnost koja je upisana u sudski registar ili drugi odgovarajući registar (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta),
– turistički inspektor usmenim rješenjem zabranit će obavljanje neregistrirane djelatnosti do otklanjanja utvrđenih nedostataka, a najkraće na rok od 30 dana od dana izdavanja usmenog rješenja;

2. pravna osoba ima zakonom propisane akte o ispunjavanju uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta),
– turistički inspektor usmenim rješenjem zabranit će obavljanje neregistrirane djelatnosti do otklanjanja utvrđenih nedostataka, a najkraće na rok od 30 dana od dana izdavanja usmenog rješenja;

3. fizička osoba obavlja djelatnost koju je registrirala kod nadležnog tijela (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta),
– turistički inspektor usmenim rješenjem zabranit će obavljanje neregistrirane djelatnosti do otklanjanja utvrđenih nedostataka, a najkraće na rok od 30 dana od dana izdavanja usmenog rješenja;

4. fizička osoba ima zakonom propisane akte o ispunjavanju uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta),
– turistički inspektor usmenim rješenjem zabranit će obavljanje neregistrirane djelatnosti do otklanjanja utvrđenih nedostataka, a najkraće na rok od 30 dana od dana izdavanja usmenog rješenja;

5. pravna ili fizička osoba obavlja djelatnost unatoč zabrani obavljanja djelatnosti (u slučaju utvrđenja prekršaja ne primjenjuje se načelo oportuniteta),
– turistički inspektor usmenim rješenjem zabranit će obavljanje neregistrirane djelatnosti do otklanjanja utvrđenih nedostataka, a najkraće na rok od 30 dana od dana izdavanja usmenog rješenja.

Naime, turistički inspektor će usmenim rješenjem u zapisniku zabraniti obavljanje neregistrirane djelatnosti ako pravna osoba obavlja djelatnost koja nije upisana u sudski ili drugi odgovarajući registar, ako pravna osoba nema zakonom propisane akte o ispunjavanju uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti, ako fizička osoba obavlja djelatnost koju nije registrirala kod nadležnog tijela, ako fizička osoba nema zakonom propisane akte o ispunjavanju uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti, te ako pravna ili fizička osoba obavlja djelatnost unatoč zabrani obavljanja djelatnosti.

Rješenje o zabrani obavljanja neregistrirane djelatnosti izvršava se bez odgode, po obavljenom inspekcijskom nadzoru pečaćenjem prostorija, postrojenja, uređaja i druge opreme za rad ili namijenjene radu ili na drugi pogodan način. Zabrana obavljanja neregistrirane djelatnosti važi do otklanjanja utvrđenih nedostataka, a najkraće na rok od 30 dana od dana izdavanja usmenog rješenja. Iznimno, kad okolnosti slučaja zahtijevaju, pečaćenje poslovnih prostorija inspektor će provesti najkasnije u roku dva dana od dana kada je obavio inspekcijski nadzor, odnosno kada je izdao usmeno rješenje.

Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti propisano je da će se novčanom kaznom u najnižem iznosu od 20.000,00 i najvišem iznosu do 50.000,00 kuna kaznit za prekršaj utvrđen inspekcijskim nadzorom pravna osoba koja obavlja djelatnost koja nije upisana u sudski ili drugi odgovarajući registar, nema zakonom propisane akte o ispunjavanju uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti ili obavlja djelatnost unatoč zabrani obavljanja djelatnosti, odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u najnižem iznosu od 5.000,00 i najvišem iznosu do 20.000,00 kuna.

Također, propisano je da će se novčanom kaznom u najnižem iznosu od 10.000,00 i najvišem iznosu do 30.000,00 kuna za prekršaj utvrđen inspekcijskim nadzorom kaznit fizička osoba koja obavlja djelatnost koju nije registrirala kod nadležnog tijela, ili nema zakonom propisane akte o ispunjavanju uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti.

U slučaju počinjenja navedenih prekršaja kao zaštitna mjera, obvezno će se oduzeti predmet koji je bio namijenjen ili uporabljen za počinjenje prekršaja ili je nastao počinjenjem prekršaja. Također, osim zaštitne mjere oduzimanja predmeta, oduzet će se i imovinska korist ostvarena prekršajem.

3. UGOVOR O PUTOVANJU U PAKET-ARANŽMANU I UGOVOR O POVEZANOM PUTNOM ARANŽMANU

Zakon o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“, br. 130/17.), stupio je na snagu 1. siječnja 2018., osim odredaba glede ugovora o putovanju u paket-aranžmanu i ugovora o povezanom putnom aranžmanu, koje su stupile na snagu 1. srpnja 2018. Te odredbe usklađene su sa Direktivom (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2015. o putovanjima u paket-aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima.

PODRUČJE PRIMJENE

Odredbe ovog dijela Zakona primjenjuju se na paket-aranžmane koje trgovac nudi i prodaje putniku i na povezane putne aranžmane koje trgovac omogućuje putniku, te na njihove obvezno-pravne odnose, a regulirani su u III. dijelu Zakona (odredbe članaka 26. do 53. i odredbe članaka 55. do 60. Zakona).

U KOJIM SLUČAJEVIMA SE NE PRIMJENJUJU ODREDBE OVOG DIJELA ZAKONA?

Odredbe ovog dijela Zakona ne primjenjuju se na: izlete, paket-aranžmane i povezane putne aranžmane koji obuhvaćaju razdoblje kraće od 24 sata, osim ako je uključeno noćenje, paket-aranžmane i povezane putne aranžmane koji se organiziraju i nude samo povremeno i na neprofitnoj osnovi (bez dobiti ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi) i to samo ograničenoj skupini putnika, bez da ih se nudi javno, paket-aranžmane i povezane putne aranžmane kupljene na temelju općeg sporazuma za organiziranje poslovnih putovanja između trgovca i druge fizičke ili pravne osobe koja djeluje u svrhe povezane sa svojom trgovačkom, poslovnom, obrtničkom ili profesionalnom djelatnošću.

Prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora kod primjene ugovora o putovanju u paket-aranžmanu i ugovora o povezanom putnom aranžmanu, kod utvrđenja prekršaja nije moguća primjena načela oportuniteta, tj. samo upozorenje, bez sankcioniranja, već turistički inspektor kod utvrđenog prekršaja mora podnijeti optužni prijedlog nadležnom Prekršajnom sudu, izdati prekršajni nalog ili naplatiti kaznu na mjestu izvršenja prekršaja (vidi odredbu članka 102. stavka 4. cit. Zakona).

Turistički inspektor prilikom obavljanju inspekcijskog nadzora u turističkim agencijama, kontrolira:

1. je li u svojstvu organizatora ili prodavatelja paket-aranžmana, a prije nego što se putnik obveže bilo kojim ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu ili bilo kojom odgovarajućom ponudom, pružio putniku odgovarajuće standardne informacije i informacije koje su relevantne za paket-aranžman sukladno članku 29. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona;

2. je li u odnosu na paket-aranžmane kako su definirani u članku 7. točki 2. podtočki b) podpodtočki 5. ovoga Zakona, kao organizator i trgovac kojima su podaci (o imenu putnika, podaci o plaćanju i adresa e-pošte) dostavljeni pružio putniku informacije navedene u članku 29. stavku 1. ovoga Zakona, ako su one relevantne za odgovarajuće usluge putovanja koje nudi;

3. je li u svojstvu posrednika u sklapanju ugovora o paket-aranžmanu koji organizira turistička agencija koja nema sjedište u Republici Hrvatskoj, u promidžbenim materijalima i na svojim mrežnim stranicama objavio u kojem svojstvu nastupa i koja svojstva ima, ili ako ne objavi opće uvjete poslovanja turističke agencije – organizatora putovanja, te prava i obveze turističke agencije i korisnika usluge na hrvatskom jeziku;

4. jesu li putniku informacije iz članka 29. stavaka 1. – 4. ovoga Zakona pružene na jasan, razumljiv i lako uočljiv način ili, ako se one pružaju u pisanom obliku, da li su čitljive i napisane na hrvatskom jeziku;

5. jesu li informacije koje se putniku pružaju u skladu s člankom 29. stavkom 1. točkama a), c), d), e) i g) ovoga Zakona sastavljene kao dio ugovora o putovanju u paket-aranžmanu ili je li organizator ili prodavatelj paket-aranžmana ove informacije izmijenio bez izričite suglasnosti putnika, ili je li organizator i, prema potrebi, prodavatelj na jasan, razumljiv i lako uočljiv način dostavio putniku prije sklapanja ugovora o paket-aranžmanu sve izmjene predugovornih informacija;

6. je li ugovor o putovanju u paket-aranžmanu sastavljen na jasnom i razumljivom jeziku, te da li je čitljiv ako je u pisanom obliku;

7. je li kao organizator i, prema potrebi, prodavatelj ili trgovac obavljao prodaju ili nudio na prodaju paket-aranžmane na području Republike Hrvatske, a nije sastavio ugovor o putovanju u paket-aranžmanu na hrvatskom jeziku ili ugovor nije čitljiv ako je u pisanom obliku;

8. je li kao organizator ili prodavatelj paket-aranžmana predao putniku primjerak ugovora ili potvrdu o tom ugovoru sukladno članku 31. stavcima 4. i 6. ovoga Zakona;

9. je li ugovor o putovanju u paket-aranžmanu ili potvrda o tom ugovoru sadrži sve informacije iz članka 32. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona, te da li su informacije iz stavka 1. – 3. toga članka pružene na jasan, razumljiv i lako uočljiv način;

10. da li je kao organizator paket-aranžmana, prije početka paket-aranžmana, pravodobno dostavio putniku potrebne priznanice, vaučere i karte, informacije o predviđenim vremenima polaska i, prema potrebi, roku za registraciju, kao i o predviđenim vremenima za mjesta usputnog zaustavljanja, prometnim vezama i dolasku;

11. je li kao organizator paket-aranžmana povećao ugovorenu cijenu nakon sklapanja ugovora o putovanju u paket-aranžmanu, te je li u ugovoru izričito utvrđena mogućnost povećanja cijene paket-aranžmana te pravo putnika na sniženje cijene, te način izračunavanja korekcija cijene, te je li o povećanju cijene obavijestio putnika na jasan i razumljiv način na trajnom nosaču podataka najkasnije 20 dana prije početka paket-aranžmana;

12. je li kao organizator paket-aranžmana jednostrano izmijenio uvjete ugovora o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana, suprotno odredbama članka 36. stavaka 1. i 5. ovoga Zakona, ili je li bez nepotrebnog odgađanja na jasan, razumljiv i lako uočljiv način na trajnom nosaču podataka pružio putniku obavijesti iz članka 36. stavka 4. ovoga Zakona;

13. je li u slučaju kada putnik iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora u skladu s člankom 36. stavkom 2. točkom b) ovoga Zakona, i ne prihvati zamjenski paket-aranžman, organizator bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci putnika da raskida ugovor, vratio putniku sva plaćanja koja su na temelju ugovora izvršena od strane putnika ili u ime putnika;

14. je li kao organizator paket-aranžmana raskinuo ugovor o putovanju u paket-aranžmanu sukladno članku 38. stavku 1. ovoga Zakona, i obavijestio putnika o tom raskidu ugovora unutar roka utvrđenog u ugovoru ili kasnije od rokova propisanih u stavku 1. točkama 1. – 3. toga članka, ili u slučaju toga raskida ugovora o putovanju u paket-aranžmanu, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana raskida ugovora, vratio putniku puni iznos svih plaćanja koja su na temelju ugovora izvršena od strane putnika ili u ime putnika;

15. je li u slučaju kada znatan dio usluga putovanja nije moguće pružiti kako je ugovoreno u ugovoru o putovanju u paket-aranžmanu, kao organizator paket-aranžmana ponudio putniku bez dodatnih troškova za putnika odgovarajuće alternativne aranžmane, kad je to moguće, jednake ili više kvalitete od onih navedenih u ugovoru, za nastavak paket-aranžmana, uključujući i slučaj kada putniku nije pružen povratak u mjesto polazišta onako kako je dogovoreno;

16. je li kao prodavatelj paket-aranžmana kod kojeg je kupljen paket-aranžman odbio primiti poruke, zahtjeve ili pritužbe koje mu je putnik u vezi s izvršenjem paket-aranžmana izravno uputio ili ih bez nepotrebnog odgađanja nije proslijedio organizatoru;

17. je li kao organizator paket-aranžmana putniku u poteškoćama pružio bez nepotrebnog odgađanja primjerenu pomoć, među ostalim u izvanrednim okolnostima iz članka 42. stavka 1. ovoga Zakona, te mu pružio primjerene informacije o zdravstvenim službama, lokalnim tijelima i konzularnoj pomoći, te je li je pomogao putniku pri uspostavljanju daljinske komunikacije i pri pronalaženju alternativnih putnih aranžmana;

18. je li kao organizator paket-aranžmana osigurao, sukladno članku 50. stavcima 1. i 4. ovoga Zakona, za svaki paket-aranžman jamčevinu kod društva za osiguranje ili banke u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora, radi povrata putniku svih novčanih sredstava plaćenih od strane putnika ili u ime putnika u vezi s ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu za ugovorene usluge čije je izvršenje izostalo ili koje neće biti izvršene ili će tek djelomično biti izvršene, zbog nesolventnosti ili stečaja organizatora i naknade putniku troškova nužnog smještaja, prehrane i povratka putnika s putovanja u mjesto polaska u zemlji i inozemstvu, kao i sve nastale tražbine po toj osnovi, koji su prouzročeni zbog nesolventnosti ili stečaja organizatora ako je ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu uključen prijevoz putnika;

19. je li ugovor ili potvrda iz članka 31. ovoga Zakona sadržava podatke iz članka 50. stavka 5. ovoga Zakona, tj. navod da putnik na temelju tog ugovora ili potvrde ima mogućnost neposrednog ostvarenja prava na naknadu iz jamčevine od društva za osiguranje odnosno banke, te sadrži li podatke o osiguratelju – društvu za osiguranje odnosno banci s pripadajućim osobnim identifikacijskim brojem, adresom e-pošte i brojem telefona, broj izdane jamčevine (broj police osiguranja ili bankarske garancije) i druge podatke potrebne za aktiviranje jamčevine;

20. je li organizator paket-aranžmana osigurao da je jamčevina za slučaj nesolventnosti djelotvorna i da li pokriva razumno predvidive troškove, te je li učinkovita i dostatna za naknadu svih potraživanja i troškova radi povrata putniku svih novčanih sredstava plaćenih od strane putnika ili u ime putnika, u vezi s ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu za ugovorene usluge čije je izvršenje izostalo, ili koje neće biti izvršene, ili će tek djelomično biti izvršene, zbog nesolventnosti ili stečaja organizatora, sukladno članku 51. stavcima 1. – 3. ovoga Zakona, tj. jamčevina mora biti djelotvorna i mora pokrivati razumno predvidive troškove. Iznos jamčevine ne smije biti manji od 10% od ukupnog iznosa prodaje paket-aranžmana ostvarenog u prethodnoj poslovnoj godini, odnosno od planiranog godišnjeg iznosa prodaje paket-aranžmana u tekućoj poslovnoj godini, ako je plan godišnje prodaje paket-aranžmana u tekućoj godini veći u odnosu na ostvarenu prodaju paket-aranžmana u prethodnoj godini, a organizator je dužan tijekom tekuće godine brinuti se da je osigurana jamčevina za slučaj nesolventnosti učinkovita i dostatna, za naknadu svih potraživanja i troškova iz članka 50. stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga Zakona;

21. Prema odredbi članka 103. Zakona, ako se u provedbi inspekcijskog nadzora u području pružanja usluga u turizmu, utvrdi da obveznik pružanja jamčevine za slučaj nesolventnosti nema osiguranu jamčevinu, turistički inspektor donijet će rješenje kojim će obvezniku pružanja jamčevine za slučaj nesolventnosti zabraniti organiziranje, nuđenje i prodaju paket-aranžmana i/ili povezanih putnih aranžmana do uklanjanja nedostataka zbog kojih je zabrana izrečena. Žalba protiv navedenog rješenja ne odgađa izvršenje rješenja;

22. je li kao organizator paket-aranžmana sklopio ugovor s osiguravateljem o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem i neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman ili ako ugovor o putovanju u paket-aranžmanu ili potvrda o tom ugovoru ne sadržava podatke o osiguranju od odgovornosti za štetu, osiguranim rizicima iz članka 53. stavka 1. ovoga Zakona, o osiguratelju – društvu za osiguranje s pripadajućim osobnim identifikacijskim brojem, adresom e-pošte i brojem telefona, brojem izdane police osiguranja i drugim podatkom potrebnim za aktiviranje osiguranja i ostvarivanje prava na naknadu štete;

23. je li organizator putovanja ponudio putniku osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje za slučaj otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti, te da li je stavio na raspolaganje putniku informaciju o sadržaju tih osiguranja te opće uvjete ugovora o osiguranju;

24. je li kao trgovac koji omogućuje povezani putni aranžman osigurao jamčevinu za slučaj nesolventnosti kod društva za osiguranje ili banke u Republici Hrvatskoj ili državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora, za povrat putniku svih primljenih plaćanja izvršenih od putnika ili u ime putnika ako se usluga putovanja koja je dio povezanog putnog aranžmana ne izvršavaju zbog njegove nesolventnosti i za repatrijaciju putnika ako je trgovac strana koja je odgovorna za prijevoz putnika;

25. je li kao trgovac koji omogućuje povezani putni aranžman prije nego što se putnik obveže bilo kojim ugovorom koji dovodi do sastavljanja povezanog putnog aranžmana ili bilo kojom odgovarajućom ponudom izjavio na jasan, razumljiv i lako uočljiv način da putnik neće moći ostvariti korist ni od jednog od prava koja se primjenjuju isključivo na paket-aranžmane i da će svaki pružatelj usluga biti isključivo odgovoran za pravilno izvršenje svojih usluga u skladu s ugovorom, te da će putnik moći ostvariti korist od zaštite u slučaju nesolventnosti u skladu s člankom 55. ovoga Zakona;

26. je li kao organizator paket-aranžmana i kao trgovac koji omogućuje povezani putni aranžman, prije nego što putnik pristane platiti aranžman, u standardnim pisanim informacijama koje pružaju putniku, te u izjavama koje daje u komunikaciji s putnikom na nedvojben, jasan, razumljiv i lako uočljiv način, točno i istinito naveo nudi li paket-aranžman ili povezani putni aranžman.

4. ZAŠTITA PRAVA PUTNIKA

4.1. Zaštita prava putnika koji nastanu iz prodaje ili rezervacije usluga u Republici Hrvatskoj

Ako je putnik nezadovoljan pružanjem usluga glede ugovora o putovanju, može podnijeti pisani prigovor u poslovnim prostorijama turističke agencije, koja je dužna bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora, te je ista dužna omogućiti korisniku usluge podnošenje pisanog prigovora i putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte. Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, turistička agencija je dužna vidljivo istaknuti u pisanom obliku i na svojim mrežnim stranicama. Turistička agencija dužna je u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora, te je dužna voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora najmanje godinu dana od dana primitka pisanog prigovora.
U svim sporovima između potrošača s jedne strane i turističke agencije – trgovca ili drugog pružatelja usluga u turizmu utvrđenih odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu s druge strane, putnik može podnijeti prijedlog za pokretanje postupka za rješavanje spora sukladno Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova („Narodne novine“, br. 121/16.).

Ako putnici nisu uspjeli riješiti spor putem pisanog prigovora, mogu se obratiti nadležnim tijelima za rješavanje alternativnih potrošačkih sporova, a to su:

1. SUD ČASTI PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI (HGK) – Zagreb, Rooseveltov trg 2, www.hgk.hr/sud-casti-pri-hgk/o-sudu-casti

2. CENTAR ZA MIRENJE PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI (HGK) – Zagreb, Rooseveltov trg 2, www.hgk/category/sudovi-pri-hgk/centar-za-mirenje/o-mirenju

3. SUD ČASTI HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE (HOK) –Zagreb, Ilica 49/II, www.hok.hr/sud_casti

4. CENTAR ZA MIRENJE HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE (HOK) – Zagreb, Ilica 49/II, www.hok.hr/centar_za_mirenje

5. CENTAR ZA MIRENJE PRI HRVATSKOJ UDRUZI ZA MIRENJE – Zagreb, Teslina 1/I, https://hrvatskaudrugazamirenje.wordpress.com/about/

6. CENTAR ZA MIRENJE PRI HRVATSKOJ UDRUZI POSLODAVACA – Zagreb, Radnička cesta 52/I, http://www.hup.hr/o-centru-za-mirenje-hup-a.aspx

7. PROFI TEST d.o.o. Centar za mirenje „Medijator“, Bjelovar, Petra Hektorovića, www.medijator.com.hr

4.2. Zaštita prava putnika koji nastanu iz prodaje ili rezervacije usluga putem interneta u EU, Norveškoj ili Islandu

U slučaju pritužbe na trgovca koji ima sjedište u članicama EU, Norveškoj ili Islandu (npr. Booking.com, i sl.), isti se trebaju obratiti Ministarstvu gospodarstva, Europskom potrošačkom centru Hrvatska, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, koji je dio mreže Europskog potrošačkog centra (ECC-Net) koji daje savjete i osigurava informacije o prekograničnoj kupovini te pomaže potrošačima u suradnji s drugim Europskim potrošačkim centrima u rješavanju prekograničnih pritužbi i sporova – www.ecc-croatia.hr, e-mail: ecc-croatia@mingo.hr.

Share This
Skip to content