Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Zakon o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu 2019

Zakon o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu – Narodne novine 98/2019

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu

HRVATSKI SABOR

1950

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/158

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU

Članak 1.

U Zakonu o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 130/17. i 25/19.) u članku 7. točka 25. mijenja se i glasi:

»25. nadležno upravno tijelo znači upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na pružanje usluga u turizmu«.

Članak 2.

U članku 73. stavku 4., članku 87. stavku 6., članku 89. stavku 3., članku 93. stavku 7., članku 103. stavku 2., članku 104. stavku 4., članku 105. stavku 4. i članku 106. stavku 4. riječi: »središnje tijelo« u određenom padežu zamjenjuju se riječju: »tijelo« u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

U cijelom tekstu Zakona o pružanju usluga u turizmu riječi: »nadležni ured« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 4.

Ministar će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona s odredbama ovoga Zakona uskladiti Pravilnik o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma (»Narodne novine«, br. 68/19).

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/153
Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

hotel - simboli za recepciju - dekoracija uz Zakon o turizmu Izmjena 2

Izvor: objavljeno 16.10.2019 u NARODNE NOVINE

Share This
Skip to content