Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu 2020

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu – Narodne novine 42/2020

HRVATSKI SABOR

887

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. travnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/44

Urbroj: 71-06-01/1-20-2

Zagreb, 7. travnja 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU

Članak 1.

U Zakonu o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 130/17., 25/19. i 98/19.) iza članka 6. dodaju se članak 6.a i naslov iznad članka koji glase:

»Obveze internetskih platformi

Članak 6.a

Internetske platforme koje usluge pružaju uz naknadu (oglašavanje i reklamiranje), na daljinu, elektroničkim sredstvima te na osobni zahtjev primatelja usluga, a kojima je svrha povezivanje s jedne strane pružatelja usluga uređenih ovim Zakonom i posebnim zakonom kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost i s druge strane korisnika tih usluga, obvezne su istaknuti porezni broj odnosno PDV identifikacijski broj pružatelja usluge koji pruža usluge na području Republike Hrvatske.«.

Članak 2.

U članku 7. iza točke 23. dodaje se nova točka 24. koja glasi:

»24. posebne okolnosti podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu«.

Dosadašnje točke 24. do 26. postaju točke 25. do 27.

Članak 3.

U članku 17. stavku 2. riječi: »uvjete za voditelja poslova iz članka 18. stavka 2. točaka 1., 2. i 4. ovoga Zakona.« zamjenjuju se riječima: »uvjet za voditelja poslova iz članka 18. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) U uvjetima posebnih okolnosti za vršitelje poslova voditelja poslova može se odrediti osoba koja ispunjava uvjet iz članka 18. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona.

(4) Osoba određena za vršitelja voditelja poslova sukladno stavku 3. ovoga članka može obavljati poslove voditelja poslova najduže šest mjeseci od dana prestanka posebnih okolnosti.«.

Članak 4.

U članku 18. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Voditelj poslova mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. da ima najmanje završenu srednju školu

2. da ima položen stručni ispit za voditelja poslova.«.

Članak 5.

U članku 20. stavku 2. riječi: »kojom se obilježava ime turističke agencije« zamjenjuju se riječima: »predmeta poslovanja »turistička agencija« ili »putnička agencija««.

Članak 6.

Iza članka 38. dodaju se članak 38.a i naslov iznad članka koji glase:

»Pravo na raskid ugovora i izdavanje vaučera u uvjetima posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19

Članak 38.a

(1) Iznimno od članka 37. stavaka 6. i 7. i članka 38. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona, za neizvršene ugovore o putovanju u paket-aranžmanu koji su se trebali izvršiti nakon 1. ožujka 2020., putnik ima pravo na raskid ugovora o putovanju u paket-aranžmanu po isteku 180 dana od dana prestanka posebnih okolnosti, a organizatori putovanja za iste putnicima izdaju vaučer.

(2) Ako se putnik odluči za povrat sredstava, organizator mora izvršiti povrat uplaćenih sredstava u roku od 14 dana po isteku 180 dana od prestanka posebnih okolnosti.

(3) Vaučer izdan za neizvršeni ugovor o putovanju u paket-aranžmanu pokriven je već ugovorenom jamčevinom za slučaj nesolventnosti i na njemu moraju biti navedeni podaci o jamčevini iz članka 50. stavka 5. ovoga Zakona.

(4) Ovlašćuje se ministar da pravilnikom uredi način korištenja vaučera iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 7.

Naslov iznad članka 73. mijenja se i glasi: »Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča«.

Članak 73. mijenja se i glasi:

»(1) Turistički vodič za pružanje usluga turističkog vodiča mora ishoditi rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča koje izdaje nadležno upravno tijelo.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka izdat će nadležno upravno tijelo kojem je turistički vodič podnio zahtjev ako turistički vodič ispunjava sljedeće uvjete:

1. da ima najmanje završenu srednju školu

2. da ima položen stručni ispit za turističkog vodiča

3. da zna jezik na kojem će pružati usluge turističkog vodiča razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru i poznaje hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča.

(3) Izvršno rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča nadležno upravno tijelo dostavlja Ministarstvu, nadležnom područnom uredu turističke inspekcije tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove i nadležnoj ispostavi područnog ureda tijela državne uprave nadležnog za porezni sustav.

(4) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.

(5) Turistički vodič obvezan je pružati usluge kroz neki od oblika poslovanja sukladno posebnim propisima ili kao zaposlenik putem ugovora o radu ili putem ugovora o djelu ili ugovora o obavljanju studentskih poslova i sl.«.

Članak 8.

U članku 74. riječi: »o odobrenju« brišu se.

Članak 9.

U članku 75. stavku 1. riječi: »o odobrenju« zamjenjuju se riječima: »iz članka 73. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 10.

U članku 111. stavku 1. točki 3. riječi: »o odobrenju« brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

U cijelom tekstu Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 130/17., 25/19. i 98/19.) riječi: »trgovac pojedinac«, u odgovarajućem broju i padežu, brišu se.

Članak 12.

Osobe koje su do stupanja na snagu ovoga Zakona ishodile rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča nastavljaju obavljati usluge turističkog vodiča sukladno tom rješenju te su dužne pružati uslugu kroz neki od oblika poslovanja sukladno posebnim propisima ili kao zaposlenik putem ugovora o radu ili putem ugovora o djelu ili ugovora o obavljanju studentskih poslova i slično.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o Upisniku turističkih vodiča (»Narodne novine«, br. 50/08.).

Članak 14.

Pravilnik iz članka 6. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 15.

Ministarstvo turizma će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/59

Zagreb, 7. travnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

hotel - simboli za recepciju - dekoracija uz Zakon o turizmu Izmjena 3
Share This
Skip to content