Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Zakon o turističkoj pristojbi 2019

Zakon o turističkoj pristojbi 2019 – Narodne novine 52/2019

NN 52/2019 (22.5.2019.), Zakon o turističkoj pristojbi

HRVATSKI SABOR

992

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI

Proglašavam Zakon o turističkoj pristojbi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. svibnja 2019.

Klasa: 011-01/19-01/81

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 10. svibnja 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O TURISTIČKOJ PRISTOJBI

DIO PRVI
OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje obveza plaćanja turističke pristojbe, način utvrđivanja visine turističke pristojbe, raspoređivanje prikupljenih sredstava turističke pristojbe, rokovi i način naplate i uplate turističke pristojbe, prijava i odjava turista te druga pitanja od značenja za prikupljanje i raspoređivanje turističke pristojbe i evidenciju turističkih noćenja.

Namjena turističke pristojbe

Članak 2.

(1) Turistička pristojba je prihod turističkih zajednica.

(2) Turističke zajednice turističku pristojbu koriste za izvršavanje svojih zadaća i za svoje poslovanje sukladno godišnjem programu rada i financijskom planu.

Rodno značenje izraza

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

DIO DRUGI
OBVEZNICI I NAČIN PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE

Obveznici plaćanja turističke pristojbe

Članak 4.

(1) Turističku pristojbu plaćaju:

1. osobe koje u jedinici lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: općina ili grad) u kojoj nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost

2. osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (plovni objekti: jahta, brodica ili brod za gospodarsku djelatnost na kojima se pružaju turističke usluge u nautičkom turizmu – čarterski i brodovi za višednevna kružna putovanja)

3. brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke

4. osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

5. vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u općini ili gradu koji nije smještajni objekt u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu i

6. vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

(2) Turistička pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju, u paušalnom iznosu ili na drugi način utvrđen ovim Zakonom.

(3) Turističku pristojbu pod jednakim uvjetima plaćaju i strani državljani, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Osobe koje ne plaćaju turističku pristojbu

Članak 5.

(1) Iznimno od članka 4. ovoga Zakona, turističku pristojbu ne plaćaju:

1. djeca do 12 godina

2. osobe s invaliditetom od 70 % i većim i jedan pratitelj

3. osobe koje zbog potrebe rada ili obavljanja poslova koriste uslugu smještaja u općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, isključivo za vrijeme obavljanja poslova/rada

4. profesionalni članovi posade na čarterskim plovilima i brodovima za višednevna kružna putovanja

5. sudionici školskih paket-aranžmana s uključenim smještajem, koje su odobrile školske ustanove

6. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja prava na smještaj kao korisnici socijalne skrbi i

7. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju kada borave u smještajnom objektu u toj općini ili gradu.

(2) Osobama u smislu stavka 1. točke 3. ovoga članka smatraju se sve osobe koje nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem rade na temelju radnog odnosa na određeno ili neodređeno vrijeme, osobe koje obavljaju povremene ili sezonske poslove ili poslove na temelju studentskog/učeničkog ugovora ili ugovora o učeničkoj/studentskoj praksi u općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, a koje koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost ili u kojem se pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Osobe koje plaćaju umanjenu turističku pristojbu

Članak 6.

Turističku pristojbu umanjenu za 50 % plaćaju:

1. osobe od navršenih 12 do 18 godina i

2. osobe do 29 godina koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj (Hosteling International).

Dokazivanje prava na neplaćanje i prava na plaćanje umanjenog iznosa turističke pristojbe

Članak 7.

Pravo na neplaćanje turističke pristojbe iz članka 5. ovoga Zakona odnosno pravo na plaćanje umanjenog iznosa turističke pristojbe iz članka 6. ovoga Zakona dokazuje se odgovarajućim ispravama, ugovorom o radu, potvrdama i slično.

Članovi uže obitelji

Članak 8.

Članovima uže obitelji u smislu ovoga Zakona smatraju se: bračni i izvanbračni drug, životni partner sukladno posebnom propisu kojim se regulira životno partnerstvo osoba istog spola, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre i njihovi bračni drugovi, posvojitelj i posvojenik i njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad te maćeha i očuh.

Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost

Članak 9.

(1) Osobe iz članka 4. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (u daljnjem tekstu: smještajni objekt) plaćaju turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju.

(2) Smještajnim objektom u smislu ovoga Zakona smatra se svaki objekt u kojem usluge smještaja pružaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti, prostori na kojima je sukladno tom propisu organizirano kampiranje izvan kampova za vrijeme održavanja sportskih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka turističku pristojbu plaćaju pravnoj ili fizičkoj osobi s kojom su ugovorile pružanje usluge smještaja.

Osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma

Članak 10.

(1) Osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarterska plovila, brodovi za višednevna kružna putovanja) plaćaju turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju.

(2) Plovnim objektom nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona smatraju se plovni objekti (jahta, brodica ili brod) za gospodarsku djelatnost na kojima se pružaju turističke usluge u nautičkom turizmu sukladno posebnim propisima kojima se uređuje pružanje usluga u turizmu.

(3) Odredbe ovoga članka primjenjuju se i na vlasnike stranih jahti ili brodica koje dolaze iz država izvan država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije.

(4) Osobe iz stavka 1. ovoga članka turističku pristojbu plaćaju pravnoj ili fizičkoj osobi s kojom su ugovorile pružanje usluga na plovnom objektu.

Brod na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama

Članak 11.

(1) Brod na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke može plaćati turističku pristojbu.

(2) Iznimno od članka 2. stavka 1. ovoga Zakona, turistička pristojba iz stavka 1. ovoga članka prihod je proračuna općina i gradova i jedinica područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: županija).

(3) Općinsko ili gradsko vijeće donosi odluku hoće li se naplaćivati turistička pristojba iz stavka 1. ovoga članka i u kojem iznosu.

(4) Odluku iz stavka 3. ovoga članka donosi općinsko ili gradsko vijeće do 31. siječnja tekuće godine za sljedeću godinu.

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Članak 12.

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni) i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Osobe koje borave u kući, apartmanu ili stanu za odmor

Članak 13.

(1) Vlasnici kuće, apartmana ili stana za odmor i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu turističku pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju.

(2) Vlasnik iz stavka 1. ovoga članka i članovi njegove uže obitelji plaćaju turističku pristojbu umanjenu za 70 %.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka turističku pristojbu plaćaju kada u kući, apartmanu ili stanu za odmor u općini ili gradu izvan mjesta prebivališta borave u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor može, za sebe i članove uže obitelji, turističku pristojbu platiti u godišnjem paušalnom iznosu.

(5) Kućom, apartmanom ili stanom za odmor, u smislu ovoga Zakona, smatra se svaka zgrada, apartman ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski, a koji nije smještajni objekt iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona.

(6) Odredbe stavaka 2. i 4. ovoga članka, osim na hrvatske državljane, primjenjuju se i na državljane druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije.

Osobe koje borave na plovilu

Članak 14.

(1) Vlasnik ili korisnik plovila za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu (u daljnjem tekstu: nautičari) turističku pristojbu može platiti po noćenju ili u paušalnom iznosu.

(2) Plovilom u smislu ovoga Zakona smatra se svako plovilo duže od 7 metara s ugrađenim ležajevima, koje se koristi za odmor, rekreaciju ili krstarenje, a koje nije plovni objekt nautičkog turizma iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Nautičari su dužni turističku pristojbu uplatiti na poseban račun Hrvatske turističke zajednice (u daljnjem tekstu: HTZ) prije isplovljavanja plovila.

DIO TREĆI
ODREĐIVANJE VISINE TURISTIČKE PRISTOJBE

Visina turističke pristojbe

Članak 15.

(1) Odluku o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju, visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe iz članka 12. ovoga Zakona i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe iz članka 13. stavka 4. ovoga Zakona za općine i gradove na svom području, uz mišljenje lokalnih turističkih zajednica, donosi županijska skupština odnosno Gradska skupština Grada Zagreba, uz mišljenje Turističke zajednice Grada Zagreba za područje Grada Zagreba.

(2) Ako županijska skupština odnosno Gradska skupština Grada Zagreba ne donese odluku o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i/ili o visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe iz stavka 1. ovoga članka, kao i za područje općine ili grada za koje nije osnovana turistička zajednica, primjenjuje se najniži iznos turističke pristojbe odnosno najniži paušalni iznos turističke pristojbe, utvrđen pravilnikom iz stavka 7. ovoga članka.

(3) Odluka o visini turističke pristojbe iz stavka 1. ovoga članka mora se donijeti i objaviti na mrežnim stranicama županije odnosno Grada Zagreba do 31. siječnja tekuće godine za sljedeću godinu.

(4) U svrhu objave na mrežnim stranicama županijska skupština odnosno Gradska skupština Grada Zagreba odluku iz stavka 1. ovoga članka dostavlja ministarstvu nadležnom za turizam (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), HTZ-u te lokalnim i regionalnim turističkim zajednicama na svom području.

(5) Visina turističke pristojbe može se odrediti za najviše dva sezonska razdoblja, s tim da jedno sezonsko razdoblje traje od 1. travnja do 30. rujna tekuće godine.

(6) Za područja općina i gradova koji se smatraju potpomognutim područjima (I. – IV. razvojna skupina jedinice lokalne samouprave), sukladno odluci kojom se uređuje razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti, turistička pristojba određuje se u iznosu umanjenom do 30 % u odnosu na visinu turističke pristojbe koja je određena sukladno stavku 1. ovoga članka.

(7) Najniži i najviši iznos turističke pristojbe iz članka 9. stavka 1. i članka 13. stavka 1. ovoga Zakona te najniži i najviši godišnji paušalni iznos turističke pristojbe iz članka 12. i članka 13. stavka 4. ovoga Zakona ministar nadležan za turizam (u daljnjem tekstu: ministar) propisuje pravilnikom.

(8) Visinu turističke pristojbe iz članka 10. stavka 1. i članka 14. stavka 1. ovoga Zakona te najviši iznos i način plaćanja turističke pristojbe iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona ministar propisuje pravilnikom.

DIO ČETVRTI
NAPLATA, ROKOVI UPLATE, RAČUN UPLATE I RASPODJELA TURISTIČKE PRISTOJBE

Naplata turističke pristojbe

Članak 16.

(1) Pravna osoba i fizička osoba obrtnik koje pružaju usluge noćenja u smještajnom objektu i pružaju usluge noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma naplaćuju turističku pristojbu istodobno s naplatom pružene usluge.

(2) U računu za pružene usluge iz stavka 1. ovoga članka posebno se označuje iznos naplaćene turističke pristojbe i osnova za oslobođenje od plaćanja odnosno osnova za plaćanje umanjenog iznosa turističke pristojbe.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, u računu za naplatu izvršene usluge noćenja ne označuju iznos turističke pristojbe.

(4) Pravna i fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka obvezne su turističku pristojbu naplatiti u visini propisanoj sukladno članku 15. ovoga Zakona.

Rokovi uplate turističke pristojbe turističkoj zajednici

Članak 17.

(1) Pravna i fizička osoba iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona obvezne su turističku pristojbu uplatiti na propisani račun svakog 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena u tom razdoblju, s rokom dospijeća od sedam dana.

(2) Osobe iz članka 12. ovoga Zakona turističku pristojbu mogu uplatiti jednokratno u punom iznosu do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s tim da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, treći 30. rujna tekuće godine, a uplatnice za plaćanje turističke pristojbe preuzimaju se iz sustava eVisitor.

(3) Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor koji plaća paušalni iznos turističke pristojbe obvezan je paušalni iznos turističke pristojbe uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

(4) Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor koji plaća turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju obvezan je uplatiti turističku pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući, apartmanu ili stanu za odmor zadnjeg dana boravka.

Zastara

Članak 18.

Obveza uplate neplaćenog iznosa turističke pristojbe nadležnoj turističkoj zajednici zastarijeva u roku od pet godina od dana dospijeća obveze uplate turističke pristojbe.

Račun uplate turističke pristojbe

Članak 19.

(1) Turistička pristojba iz članaka 9. i 12. i članka 13. stavaka 1. i 4. ovoga Zakona uplaćuje se na račun lokalne turističke zajednice utvrđen propisima o prihodima za financiranje drugih javnih potreba.

(2) Turistička pristojba iz članka 10. stavka 1. i članka 14. stavka 1. ovoga Zakona te 3,5 % sredstava za razvojne projekte i programe kreiranja novih turističkih programa na turistički nedovoljno razvijenim područjima i 2 % sredstava za projekte i programe udruženih turističkih zajednica sukladno zakonu kojim se uređuje sustav turističkih zajednica (u daljnjem tekstu: udružene turističke zajednice) iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona uplaćuju se na poseban račun HTZ-a.

Raspodjela turističke pristojbe

Članak 20.

(1) Uplaćena sredstva turističke pristojbe iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona financijska institucija kod koje je otvoren račun utvrđen propisima o prihodima za financiranje drugih javnih potreba dostavlja 3,5 % sredstava na poseban račun HTZ-a za razvojne projekte i programe kreiranja novih turističkih programa na turistički nedovoljno razvijenim područjima (Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent) i 2 % sredstava na poseban račun HTZ-a za projekte i programe udruženih turističkih zajednica (Fond za udružene turističke zajednice), a preostala sredstva raspoređuju se:

– 65 % sredstava lokalnoj turističkoj zajednici, od čega se 30 % sredstava doznačuje općini ili gradu na području kojih je osnovana, za poboljšanje uvjeta boravka turista

– 15 % sredstava regionalnoj turističkoj zajednici i

– 20 % sredstava HTZ-u.

(2) Lokalna turistička zajednica može dio sredstava koji joj pripadaju na temelju stavka 1. podstavka 1. ovoga članka do najviše 40 % koristiti za financiranje projekata koji su u destinaciji od iznimne važnosti i za sufinanciranje projekata iz fondova Europske unije, za razdoblje koje odredi turističko vijeće lokalne turističke zajednice.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za lokalne turističke zajednice koje ostvaruju izvorne prihode manje od 200.000,00 kuna godišnje, prema podacima Financijske agencije za prethodnu godinu, 2 % sredstava raspoređuje se na poseban račun HTZ-a u Fond za udružene turističke zajednice, a preostala sredstva raspoređuju se:

– 80 % sredstava lokalnoj turističkoj zajednici i

– 20 % sredstava regionalnoj turističkoj zajednici.

(4) Sredstva prikupljena putem javnog natječaja iz stavka 8. ovoga članka u cijelosti se raspoređuju za financiranje razvojnih projekata i programa kreiranja novih turističkih programa na turistički nedovoljno razvijenim područjima.

(5) Izvornim prihodima iz stavka 3. ovoga članka smatraju se sredstva koja su prikupljena i evidentirana na računima za uplatu turističke pristojbe i članarine lokalnim turističkim zajednicama te raspoređena korisnicima.

(6) Ako nisu osnovane lokalne turističke zajednice, uplaćena sredstva turističke pristojbe raspoređuju se regionalnoj turističkoj zajednici.

(7) Ako nije osnovana regionalna turistička zajednica sukladno zakonu kojim se uređuje sustav turističkih zajednica, sredstva turističke pristojbe koja bi pripala toj regionalnoj turističkoj zajednici doznačuju se HTZ-u.

(8) HTZ raspisuje javni natječaj za dodjelu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent regionalnim turističkim zajednicama odnosno Turističkoj zajednici Grada Zagreba, a regionalne turističke zajednice raspisuju javni natječaj za dodjelu tih sredstava lokalnim turističkim zajednicama na temelju kriterija koje ministar propisuje pravilnikom.

(9) HTZ dostavlja sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice udruženim turističkim zajednicama na temelju kriterija koje ministar propisuje pravilnikom.

Raspodjela sredstava turističke pristojbe koju plaćaju osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma, brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama i nautičari

Članak 21.

(1) Sredstva turističke pristojbe iz članka 10. stavka 1. i članka 14. stavka 1. ovoga Zakona HTZ uplaćuje turističkim zajednicama u kojima se ostvaruje promet u nautičkom turizmu, i to: 65 % lokalnim turističkim zajednicama, od čega se 30 % sredstava doznačuje općini ili gradu na području kojih je osnovana, za poboljšanje uvjeta boravka turista, 15 % regionalnim turističkim zajednicama, a preostala sredstva HTZ koristi za promociju nautičkog turizma.

(2) Ako nisu osnovane lokalne turističke zajednice, uplaćena sredstva turističke pristojbe iz stavka 1. ovoga članka raspoređuju se: 50 % regionalnoj turističkoj zajednici i 50 % HTZ-u, a sredstva se koriste namjenski za unaprjeđenje i promicanje nautičkog turizma na području na kojem su prikupljena.

(3) Sredstva turističke pristojbe iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona raspoređuju se: 85 % općini ili gradu i 15 % županiji, a koriste se za poboljšanje javne i turističke infrastrukture i za projekte i programe održivog razvoja.

(4) Način plaćanja turističke pristojbe i raspodjelu uplaćenih sredstava turističke pristojbe iz članka 10. stavka 1. i članka 14. stavka 1. ovoga Zakona ministar propisuje pravilnikom.

DIO PETI
PRIJAVA I ODJAVA TURISTA

Način prijave i odjave turista

Članak 22.

(1) Pravna osoba i fizička osoba obrtnik koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu ili uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma i osoba koja pruža ugostiteljsku uslugu smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu obvezne su u roku od 24 sata od dolaska prijaviti u sustav eVisitor sve osobe kojima pružaju uslugu noćenja te u roku od 24 sata od odlaska odjaviti njihov boravak.

(2) Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata od dolaska prijaviti u sustav eVisitor sve osobe koje borave u toj kući apartmanu ili stanu te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove svoje uže obitelji, koji turističku pristojbu plaća u godišnjem paušalnom iznosu, prijavu i odjavu turističkoj zajednici obavlja prvi put prilikom plaćanja paušalnog iznosa turističke pristojbe.

(4) Osoba koja ima prebivalište na području općine ili grada za koje je osnovana lokalna turistička zajednica obvezna je u roku od 24 sata od dolaska prijaviti u sustav eVisitor sve osobe koje borave u toj kući apartmanu ili stanu, osim članova uže obitelji, te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak.

(5) Kad nije osnovana lokalna turistička zajednica, za prijavu/odjavu turista nadležna je regionalna turistička zajednica.

(6) Pravna i fizička osoba koje pružaju uslugu noćenja na plovnom objektu prijavu i odjavu turista u sustavu eVisitor obavljaju putem informacijskog sustava evidencije prijava popisa posade i putnika na plovnim objektima za iznajmljivanje odnosno drugim odgovarajućim elektroničkim sustavom koji vodi ministarstvo nadležno za pomorstvo.

(7) Popis turista vodi se, a prijava i odjava turista obavljaju se putem sustava eVisitor kao središnjeg elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj.

(8) Podatke iz stavka 10. ovoga članka koriste turističke zajednice za potrebe praćenja turističkog prometa, istraživanja i turističkih analiza, razvoja turističke ponude, planiranja marketinških aktivnosti i upravljanja posjetiteljima i tijela državne uprave radi obavljanja poslova iz svoga djelokruga.

(9) Iznimno, pravne i fizičke osobe iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka nisu obvezne prijaviti putem sustava eVisitor osobe iz članka 5. stavka 1. točaka 3., 4., 6. i 7. ovoga Zakona.

(10) Način prijave i odjave turista putem sustava eVisitor, podatke potrebne za prijavu/odjavu te način njihova utvrđivanja, prikupljanja i čuvanja ministar propisuje pravilnikom.

DIO ŠESTI
NADZOR I NAPLATA

Inspekcijski nadzor

Članak 23.

(1) Inspekcijski nadzor nad obračunom, naplatom i uplatom turističke pristojbe te prijavom i odjavom boravka turista obavlja turistička inspekcija Državnog inspektorata.

(2) Pravnoj i fizičkoj osobi iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona i vlasniku kuće, apartmana ili stana za odmor koji u propisanom roku iz članka 17. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona ne uplate turističku pristojbu na račun iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona nadležni turistički inspektor Državnog inspektorata (u daljnjem tekstu: nadležni inspektor) rješenjem će naložiti uplatu turističke pristojbe, o čemu će obavijestiti HTZ.

(3) Osobi koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu iz članka 12. ovoga Zakona, a koja u roku propisanom člankom 17. stavkom 2. ovoga Zakona na račun iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona ne uplati paušalni iznos turističke pristojbe do 30. rujna tekuće godine nadležni inspektor rješenjem će naložiti uplatu turističke pristojbe.

(4) Nautičarima iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona koji prije isplovljavanja plovila ne uplate turističku pristojbu na propisani račun iz članka 19. stavka 2. ovoga Zakona nadležni inspektor rješenjem će naložiti uplatu turističke pristojbe.

(5) Pravnoj i fizičkoj osobi iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona koje gostu naplate turističku pristojbu u većem iznosu od propisanog člankom 16. stavkom 4. ovoga Zakona i osobi koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu iz članka 12. ovoga Zakona koja gostu naplati turističku pristojbu, a koje odbiju gostu vratiti više naplaćeni iznos turističke pristojbe odnosno naplaćenu turističku pristojbu nadležni inspektor rješenjem će narediti pružatelju ugostiteljske usluge smještaja da gostu vrati više naplaćeni iznos turističke pristojbe odnosno naplaćenu turističku pristojbu, određujući rok za to.

(6) Ako su podaci gosta nepoznati, nadležni inspektor rješenjem će narediti pružatelju ugostiteljske usluge smještaja iz stavka 5. ovoga članka da više naplaćeni iznos turističke pristojbe odnosno naplaćenu turističku pristojbu uplati u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.

(7) Protiv rješenja iz ovoga članka žalba se podnosi Državnom inspektoratu.

(8) Žalba protiv rješenja iz ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Ovlaštenja nadležnog inspektora

Članak 24.

Nadležni inspektor dužan je bez odgađanja, a najkasnije u roku do 15 dana od dana završetka inspekcijskog nadzora, podnijeti optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka odnosno izdati prekršajni nalog ili naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja za prekršaje iz članaka 26. do 30. ovoga Zakona.

Nadzor Ministarstva turizma

Članak 25.

Nadzor nad provođenjem ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona u turističkoj zajednici obavlja Ministarstvo.

DIO SEDMI
PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 26.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona ako na propisani račun ne uplati turističku pristojbu svakog 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena u tom razdoblju, s rokom dospijeća od sedam dana (članak 17. stavak 1.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona ako na propisani račun ne uplati turističku pristojbu svakog 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena u tom razdoblju, s rokom dospijeća od sedam dana (članak 17. stavak 1.).

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 5000,00 kuna.

(4) U slučaju ponavljanja prekršaja iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se pravna osoba iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 50.000,00 kuna.

(5) U slučaju ponavljanja prekršaja iz stavka 2. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 50.000,00 kuna.

(6) Za prekršaje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nadležni inspektor može na mjestu počinjenja prekršaja naplatiti novčanu kaznu pravnoj i fizičkoj osobi obrtniku u iznosu od 1000,00 kuna, a odgovornoj osobi u pravnoj osobi u iznosu od 800,00 kuna, osim u slučaju iz stavaka 4. i 5. ovoga članka.

Članak 27.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona ako:

1. u svakom pojedinačnom slučaju ne naplati turističku pristojbu istodobno s naplatom usluge noćenja u smještajnom objektu odnosno na plovnom objektu nautičkog turizma (članak 16. stavak 1.)

2. u računu za pružene usluge posebno ne označi iznos naplaćene turističke pristojbe i osnovu za oslobođenje od plaćanja odnosno osnovu za plaćanje umanjenog iznosa turističke pristojbe (članak 16. stavak 2.)

3. naplati turističku pristojbu u visini drugačijoj od propisane (članak 16. stavak 4.) i

4. ne prijavi ili ne odjavi boravak osobe koja koristi uslugu noćenja u smještajnom objektu (članak 22. stavak 1.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona ako:

1. u svakom pojedinačnom slučaju ne naplati turističku pristojbu istodobno s naplatom usluge noćenja u smještajnom objektu odnosno na plovnom objektu nautičkog turizma (članak 16. stavak 1.)

2. iznos turističke pristojbe posebno ne označi na računu (članak 16. stavak 2.)

3. naplati turističku pristojbu u iznosu drugačijem od propisanog (članak 16. stavak 4.) i

4. u roku od 24 sata od dolaska ne prijavi u sustav eVisitor sve osobe kojima pruža uslugu noćenja te u roku od 24 sata od odlaska ne odjavi njihov boravak (članak 22. stavak 1.).

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 4000,00 kuna.

(4) U slučaju ponavljanja prekršaja iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 20.000,00 kuna.

(5) Za prekršaje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nadležni inspektor može na mjestu počinjenja prekršaja naplatiti novčanu kaznu pravnoj i fizičkoj osobi obrtniku u iznosu od 1000,00 kuna, a odgovornoj osobi u pravnoj osobi u iznosu od 800,00 kuna, osim u slučaju iz stavka 4. ovoga članka.

Članak 28.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ako:

1. ne uplati godišnji paušalni iznos turističke pristojbe jednokratno u cijelom iznosu do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s tim da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine (članak 17. stavak 2.) i

2. u roku od 24 sata od dolaska ne prijavi u sustav eVisitor sve osobe kojima pruža uslugu noćenja te u roku od 24 sata od odlaska ne odjavi njihov boravak (članak 22. stavak 1.).

(2) U slučaju ponavljanja prekršaja iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 20.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka nadležni inspektor može na mjestu počinjenja prekršaja naplatiti novčanu kaznu osobi koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u iznosu od 1000,00 kuna, osim u slučaju iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 29.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 2000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor ako ne uplati paušalni iznos turističke pristojbe do 15. srpnja tekuće godine ili ne uplati turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju za sebe i osobe koje borave u kući, apartmanu ili stanu za odmor, zadnjeg dana boravka (članak 17. stavci 3. i 4.) i

2. vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor koji propusti prijaviti ili odjaviti boravak osoba sukladno članku 22. stavcima 2. i 3. (članak 22. stavci 2. i 3.).

(2) U slučaju ponavljanja prekršaja iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 6000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka nadležni inspektor može na mjestu počinjenja prekršaja naplatiti novčanu kaznu u iznosu od 500,00 kuna.

Članak 30.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 2000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba nautičar koji prije isplovljavanja nije uplatio turističku pristojbu (članak 14. stavak 3.).

(2) U slučaju ponavljanja prekršaja iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se nautičar novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 10.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka nadležni inspektor može na mjestu počinjenja prekršaja naplatiti novčanu kaznu u iznosu od 500,00 kuna.

DIO OSMI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za donošenje propisa

Članak 31.

(1) Pravilnik iz članka 15. stavka 7. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Pravilnike iz članka 15. stavka 8., članka 21. stavka 4. i članka 22. stavka 10. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Pravilnike iz članka 20. stavaka 8. i 9. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Odluke predstavničkog tijela

Članak 32.

Iznimno od članka 15. stavka 3. ovoga Zakona, odluku o visini turističke pristojbe iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona za 2020. godinu županijska skupština za općine i gradove na svom području, uz mišljenje lokalnih turističkih zajednica, odnosno Gradska skupština Grada Zagreba, uz mišljenje Turističke zajednice Grada Zagreba za područje Grada Zagreba, donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 15. stavka 7. ovoga Zakona, a najkasnije do 15. rujna 2019. i u tom roku odluku o visini turističke pristojbe objaviti na mrežnim stranicama županije odnosno Grada Zagreba.

Primjena propisa

Članak 33.

Propisi doneseni na temelju Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 152/08., 59/09. – ispravak i 30/14.) ostaju na snazi do 31. prosinca 2019., i to:

1. Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu (»Narodne novine«, br. 71/18.)

2. Pravilnik o načinu plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare (»Narodne novine«, br. 99/13.)

3. Pravilnik o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice (»Narodne novine«, br. 139/09. i 36/11.)

4. Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (»Narodne novine«, br. 126/15.)

5. Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 92/09. i 110/16.)

6. Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima (»Narodne novine«, br. 92/09., 146/13., 35/14., 143/14. i 94/16.) i

7. odluke općinskih i gradskih vijeća o određivanju zona unutar turističkog mjesta.

Pravila naplate boravišne pristojbe u 2019. godini

Članak 34.

(1) Iznimno od odredaba ovoga Zakona, za 2019. godinu obveznici plaćanja boravišne pristojbe određuju se prema Zakonu o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 152/08., 59/09. – ispravak i 30/14.) i plaćat će u 2019. godini boravišnu pristojbu na način, u rokovima i visini propisanima tim Zakonom i propisima iz članka 33. ovoga Zakona.

(2) Iznimno, institucija kod koje je otvoren račun utvrđen propisima o prihodima za financiranje drugih javih potreba vršit će raspodjelu boravišne pristojbe u 2019. godini u skladu sa Zakonom o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 152/08., 59/09. – ispravak i 30/14.) i propisima iz članka 33. ovoga Zakona.

(3) Iznimno, HTZ u 2019. godini uplaćuje sredstva boravišne pristojbe turističkim zajednicama na čijim se područjima ostvaruje turistički promet u nautičkom turizmu te nacionalnim parkovima i parkovima prirode na čijim se područjima ostvaruje promet u nautičkom turizmu u skladu s člankom 19. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 152/08., 59/09. – ispravak i 30/14.).

(4) Iznimno, prijava i odjava turista u 2019. godini obavlja se sukladno članku 21. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 152/08., 59/09. – ispravak i 30/14.).

(5) Iznimno, u 2019. godini nadležni turistički inspektor Državnog inspektorata i prekršajni sudovi primjenjivat će i postupati sukladno odredbama članaka 24. – 31. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 152/08., 59/09. – ispravak i 30/14.).

(6) U kaznenim odredbama iz članaka 24. – 28. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 152/08., 59/09. – ispravak i 30/14.) nadležnost za naplatu novčane kazne na mjestu izvršenja prekršaja ima nadležni turistički inspektor Državnog inspektorata.

Započeti postupci

Članak 35.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 152/08., 59/09. – ispravak i 30/14.) i propisa donesenih na temelju toga Zakona.

Prestanak važenja propisa

Članak 36.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 152/08., 59/09. – ispravak i 30/14.).

Stupanje na snagu Zakona

Članak 37.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-01/175

Zagreb, 9. svibnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

recepcija - dekoracija uz Zakon o turističkoj pristojbi 2019
Share This
Skip to content