Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Zakon o dopuni Zakona o turističkoj pristojbi

Zakon o dopuni Zakona o turističkoj pristojbi – Turistička pristojba Dopuna 1 – Narodne novine 32/2020

NN 32/2020 (19.3.2020.), Zakon o dopuni Zakona o turističkoj pristojbi

HRVATSKI SABOR

701

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o turističkoj pristojbi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. ožujka 2020.

Klasa: 011-01/20-01/28
Urbroj: 71-06-01/1-20-2
Zagreb, 19. ožujka 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI

Članak 1.

U Zakonu o turističkoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 52/19.) iza članka 14. dodaju se naslov iznad članka i članak 14.a koji glase:

»Plaćanje turističke pristojbe u posebnim okolnostima

Članak 14.a

(1) Ovlašćuje se ministar nadležan za turizam da pravilnikom, u uvjetima posebnih okolnosti, propiše odgodu ili oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe za obveznike plaćanja turističke pristojbe.

(2) »Posebne okolnosti« podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.

(3) Za vrijeme trajanja odgode ili oslobođenja od plaćanja turističke pristojbe iz stavka 1. ovoga članka nadležni inspektori neće podnositi optužne prijedloge za pokretanje prekršajnih postupaka odnosno izdavanje prekršajnih naloga, niti naplaćivati novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja za obveznike navedene u pravilniku iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 2.

Pravilnik iz članka 1. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/36

Zagreb, 19. ožujka 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

Share This
Skip to content