Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Pravilnik o sustavu eVisitor

Pravilnik o sustavu eVisitor​ – Narodne novine 43/2020

eVisitor logotip veliki

NN 43/2020 (8.4.2020.), Pravilnik o sustavu eVisitor

MINISTARSTVO TURIZMA

897

Na temelju članka 22. stavka 10. Zakona o turističkoj pristojbi (»Narodne novine«, broj 52/19.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O SUSTAVU eVisitor

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način prijave i odjave turista putem sustava eVisitor, podaci potrebni za prijavu/odjavu, te način njihova utvrđivanja, prikupljanja i čuvanja.

(2) Popis turista vodi se, a prijava i odjava turista obavljaju se putem sustava eVisitor, kao središnjeg elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, prijava i odjava turista u nautičkom turizmu može se obavljati odgovarajućim elektroničkim sustavom koji vodi ministarstvo nadležno za pomorstvo uz uvjet razmjene podataka sa sustavom eVisitor.

(4) Putem sustava eVisitor na osnovi podataka Porezne uprave obveznicima plaćanja turističke članarine u paušalnom iznosu dostavljat će se informacija o iznos zaduženja te načinu plaćanja turističke članarine.

(5) Upravljanje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. POPIS TURISTA

Članak 3.

(1) Popis turista vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu ili fizičku osobu koja:

1. pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost

2. pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarterska plovila i brodovi za višednevna kružna putovanja)

3. pruža ugostiteljsku uslugu u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

(2) Popis turista vodi se i za:

1. vlasnike kuća i stanova za odmor i za sve osobe koje noće u toj kući ili stanu

2. stanovnike turističke općine ili grada koji ima obvezu prijave osoba koje borave u njegovoj kući ili stanu

3. vlasnike ili korisnike plovila (nautičari) kad turističku pristojbu plaćaju po noćenju prije isplovljavanja.

Članak 4.

(1) U Popis turista upisuju se sljedeći podaci o pravnoj ili fizičkoj osobi iz članka 3. stavka 1. podstavka 1. i 3. i stavka 2. podstavka 1. i 2. ovoga Pravilnika:

– porezni broj – OIB

– šifra smještajnog objekta ako je ista dodijeljena od strane ministarstva nadležnog za unutarnje poslove za pravne i fizičke osobe iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika

– naziv, odnosno ime i prezime

– podaci o ugostiteljskom objektu za smještaj (vrsta, kategorija, kapacitet, adresa, naziv) za pravne i fizičke osobe iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika

– podaci o adresi za dostavu pismena

– podaci o ovlaštenoj osobi ili punomoćniku za preuzimanje pristupnih podataka za ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista koje dodjeljuje turistička zajednica

– adresa kuća i stanova za odmor za fizičke osobe iz članka 3. stavka 2. podstavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) U Popis turista upisuju se sljedeći podaci o turistima:

– prezime i ime

– mjesto, država i datum rođenja

– državljanstvo

– vrsta i broj isprave o identitetu

– prebivalište (boravište) i adresa

– datum i vrijeme dolaska u objekt

– predviđeni datum odlaska iz objekta

– datum i vrijeme odlaska iz objekta

– spol

– napomena

– broj prijave.

(3) Upisivanje podataka iz stavka 1. ovoga članka u Popis turista obavlja se na temelju podataka iz rješenja izdanog na temelju zakona koji uređuje ugostiteljsku djelatnost odnosno pružanje usluga u turizmu te drugih odgovarajućih dokumenata kojima se dokazuje identitet i svojstvo pravne ili fizičke osobe iz članka 3. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika.

(4) Upisivanje podataka iz stavka 2. ovoga članka u Popis turista, obavlja se na temelju podataka iz prijave i odjave turista.

(5) U slučaju kada se identifikacija i autentifikacija korisnika ne provodi putem nacionalnog sustava za identifikaciju i autentifikaciju odnosno drugog odgovarajućeg sustava, pristupne podatke iz stavka 1. podstavka 6. ovoga članka dodjeljuje mjesno nadležna turistička zajednica, a uključuju korisničko ime, lozinku i TAN listu.

(6) Upisivanje podataka u Popis turista za pravnu ili fizičku osobu iz članka 3. stavka 1. podstavka 2. i stavka 2. podstavka 3. ovoga Pravilnika obavlja se putem elektroničke razmjene podataka, na način da se upisuju oni podaci koji se vode u elektroničkom sustavu evidencije prijava popisa posade i putnika na plovilima za iznajmljivanje odnosno drugim odgovarajućim elektroničkim sustavom koji vodi ministarstvo nadležno za pomorstvo.

III. OBVEZNICI PRIJAVE I ODJAVE TURISTA

Članak 5.

(1) Obveznici prijave i odjave turista turističkoj zajednici su:

1. pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu;

2. pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarterska plovila i brodovi za višednevna kružna putovanja);

3. fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu;

4. vlasnik kuće ili stana za odmor;

5. stanovnici turističke općine ili grada;

6. vlasnici ili korisnici plovila (nautičari) koji plaćaju turističku pristojbu po noćenju.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka prijavu i odjavu turista obavljaju putem sustava eVisitor, na način određen protokolom iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Osobe iz stavka 1. točaka 3., 4. i 5. ovoga članka, prijavu, odnosno odjavu turista mogu izvršiti neposredno u mjesno nadležnoj turističkoj zajednici, a turistička zajednica je u tu svrhu dužna osigurati najmanje jedan terminal za pristup eVisitor sustavu i stručnu pomoć obveznicima prijave odnosno odjave turista.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, osobe iz stavka 1. točaka 2. i 6. ovoga članka, prijavu i odjavu turista u sustav eVisitor obavljaju putem informacijskog sustava evidencije prijava popisa posade i putnika na plovnim objektima za iznajmljivanje odnosno drugim odgovarajućim elektroničkim sustavom koji vodi ministarstvo nadležno za pomorstvo.

(5) Turistička zajednica je na području svoga djelovanja dužna izvijestiti pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka o načinima prijave i odjave turista, osigurati svim obveznicima prijave i odjave turista edukaciju i stručnu pomoć vezanu uz korištenje sustava eVisitor te im izdati korisničke upute.

IV. NAČIN UPISA U SUSTAV eVisitor

Članak 6.

(1) Obveznik je dužan izvršiti prijavu turista putem sustava eVisitor na način da u popis turista koji se vodi za tog obveznika upisuje podatke o turistu određene u članku 4. stavku 2. ovoga Pravilnika.

(2) Podaci se u popis turista upisuju na temelju podataka iz osobne iskaznice, odnosno putne ili neke druge isprave o identitetu.

(3) Temelj za oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe, odnosno za umanjenje plaćanja turističke pristojbe upisuje se u odjeljak Napomena.

(4) Odjava turista obavlja se na temelju podataka koje je pri prijavi turista unio obveznik, a koji se odnose na datum i vrijeme odlaska iz objekta, odnosno upisom promjene i dodatnom potvrdom tih podataka ako se isti razlikuju od datuma i vremena odlaska iz objekata upisanog prilikom prijave.

(5) Osim podataka navedenih u ovom članku u sustav eVisitor mogu se upisivati i drugi podaci koje je turistička zajednica odnosno pravna ili fizička osoba iz članka 3. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika dužna voditi prema drugim propisima odnosno Hrvatska turistička zajednica može odrediti strukturu i sadržaj opcionalnih podataka koji se mogu prikupljati putem sustava eVisitor u svrhu poduzimanja mjera i aktivnosti za razvoj i promicanje svih selektivnih oblika turizma.

Članak 7.

(1) Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor provodi se putem sigurnog pristupa sustavu eVisitor kroz protokol koji sadrži cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista odnosno automatsku razmjenu podataka.

(2) Opće uvjete korištenja sustava eVisitor utvrđuje Hrvatska turistička zajednica uz suglasnost ministarstva nadležnog za poslove turizma (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(3) Na temelju Općih uvjeta korištenja Hrvatska turistička zajednica određuje protokol i način pristupa iz stavka 1. ovoga članka te donosi upute za prijavu odnosno odjavu turista u sustav eVisitor.

(4) U slučaju iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika, turistička zajednica na zahtjev obveznika prijave i odjave turista izdaje potvrdu da je prijava, odnosno odjava izvršena na zahtjev obveznika i sadržava sve podatke iz prijave, odnosno odjave.

(5) Ispravno zaprimljenom prijavom i odjavom se smatra ona prijava i odjava koja je u potpunosti zaprimljena (provedena) prema protokolu i na način utvrđen ovim Pravilnikom.

(6) Hrvatska turistička zajednica pohranjuje zaprimljene podatke na dislociranoj lokaciji sukladno standardima arhiviranja digitalnog sadržaja koje određuje tijelo nadležno za arhivsko gradivo. Obveza čuvanja podataka iz popisa turista te prijave i odjave turista je 10 godina. Statističke analize i podaci čuvaju se i pohranjuju trajno.

V. PRISTUP SUSTAVU eVisitor I RASPOLAGANJE PODACIMA

Članak 8.

(1) Za pristup sustavu eVisitor odnosno za izdavanje pristupnih podataka, turistička zajednica podnosi zahtjev Hrvatskoj turističkoj zajednici.

(2) Osobi ovlaštenoj za zastupanje turističke zajednice se, u skladu s područjem djelovanja turističke zajednice, dodjeljuju pristupni podaci administrativnog/glavnog korisnika.

(3) Način dostavljanja pristupnih podataka iz stavka 2. ovoga članka i druga operativna pitanja u vezi s pristupnim podacima utvrđuju se dokumentima iz članka 7. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

(1) Podaci iz sustava eVisitor predstavljaju poslovnu tajnu, a turističke zajednice ih koriste za potrebe praćenja turističkog prometa, istraživanja i analiza, razvoja turističke ponude, planiranja marketinških aktivnosti i upravljanja posjetiteljima.

(2) Informacije i podatke ili dio informacija i podataka Hrvatska turistička zajednica ustupit će tijelima državne i javne uprave ili drugim tijelima radi obavljanja poslova iz svog djelokruga, uz prethodnu suglasnost Ministarstva ako utvrdi postojanje valjane osnove i svrhe razmjene podataka.

(3) Podaci o boravku turista u određenim objektima, a koji sadrže osobne podatke ili su vezani uz točno određenu osobu, dostupni su isključivo obveznicima koji putem sustava eVisitor vode popis turista i ovlaštenim osobama u Hrvatskoj turističkoj zajednici.

(4) Osobni podaci o turistima i obveznicima mogu se ustupiti tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju pisanog zahtjeva. Osobni podaci ustupaju se isključivo za službene potrebe i razmjenjuju se službenim putem, uz uvjet primjene protokola iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika, te u skladu s propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. O uvjetima i načinu korištenja osobnih podataka zaključuje se sporazum.

(5) U slučaju omogućavanja izravnog pristupa sustavu eVisitor sukladno stavku 2. i 3. ovog članka, Hrvatska turistička zajednica će s tijelom iz stavka 2. ovog članka zaključiti odgovarajući sporazum kojim se pobliže utvrđuju prava i obveze vezane uz pristup sustavu eVisitor i korištenje podataka iz toga sustava.

(6) Povezivanje elektroničkih sustava iz stavka 5. ovoga članka provodi se sukladno tehničkim mogućnostima i uvjetima nužnim za sigurnu razmjenu podataka.

Članak 10.

(1) Članovima turističkog vijeća i članovima skupštine turističke zajednice, turistička zajednica dostavlja mjesečne i kumulativne godišnje statističke podatke iz sustava eVisitor za potrebe pripreme sjednica tih tijela.

(2) Na posebni zahtjev turističkog vijeća turističke zajednice, a koji zahtjev se donosi u obliku odluke koja sadrži opis vrste, strukture i vremenskog intervala podataka i ne može sadržavati općeniti nalog za kontinuiranu dostavu takvih podataka, turistička zajednica je dužna dostaviti članovima turističkog vijeća odnosno članovima skupštine turističke zajednice i dodatne podatke uz podatke definirane u stavku 1. ovog članka. Podaci iz članka 9. stavka 3. ne mogu biti predmet zahtjeva turističkog vijeća.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka i direktori turističkih zajednica potpisuju izjavu da će podatke iz sustava eVisitor koristiti isključivo za potrebe rada tijela kojeg su članovi, odnosno vezano za poslove direktora turističke zajednice, bez daljnjeg distribuiranja tih podatka.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Prikaz informacija iz članka 1. stavka 4. ovoga Pravilnika Hrvatska turistička zajednica će osigurati do 1. srpnja 2020. godine.

Članak 12.

Protokol i druge dokumente iz članka 7. ovoga Pravilnika, Hrvatska turistička zajednica će uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika i dostaviti na suglasnost Ministarstvu najkasnije do 1. rujna 2020. godine.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/19-03/6

Urbroj: 529-05-02-01-01/1-20-4

Zagreb, 19. ožujka 2020.

Ministar
Gari Cappelli, v. r.

Share This
Skip to content