Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju – Narodne novine 140/2015

hotel recepcija - dekoracija uz Pravilnik o obliku knjige gostiju

NN 140/2015 (30.12.2015.), Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju

MINISTARSTVO TURIZMA

2613

Na temelju članka 10. stavka 2. i članka 32. stavka 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 85/2015) ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOÐENJA KNJIGE GOSTIJU I POPISA GOSTIJU

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja knjige gostiju, koju su dužni voditi ugostitelji u ugostiteljskom objektu za smještaj, kao i oblik, sadržaj i način vođenja popisa gostiju koji su dužni voditi iznajmljivači koji pružaju ugostiteljsku uslugu smještaja u domaćinstvu i nositelji ili članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pružaju ugostiteljske usluge smještaja na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

II. OBLIK, SADRŽAJ I NAČIN VOÐENJA KNJIGE GOSTIJU

Članak 2.

(1) Knjiga gostiju vodi se u obliku uvezane knjige ili u elektroničkom obliku.

(2) U knjigu gostiju upisuju se sljedeći podaci:

– redni broj upisa,

– prezime i ime,

– spol,

– država i datum rođenja,

– državljanstvo,

– vrsta i broj isprave o identitetu,

– prebivalište (boravište) i adresa,

– datum i vrijeme dolaska u ugostiteljski objekt,

– datum i vrijeme odlaska iz ugostiteljskog objekta,

– napomena (po potrebi).

Članak 3.

(1) Knjiga gostiju koja se vodi u obliku uvezane knjige treba se čuvati najmanje dvije godine nakon što je popunjena.

(2) Kad se knjiga gostiju vodi elektronički na osobnom računalu, po isteku kalendarske godine potrebno ju je ispisati i/ili pohraniti na odgovarajućem mediju i čuvati najmanje dvije godine.

(3) Po uspostavi eVisitora – informacijskog sustava za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj od strane Hrvatske turističke zajednice, knjigom gostiju smatra se i Popis turista koji se vodi za pojedinu pravnu ili fizičku osobu koja pruža usluge smještaja u ugostiteljskom objektu.

III. OBLIK I SADRŽAJ OBRASCA I NAČIN VOÐENJA POPISA GOSTIJU

Članak 4.

(1) Popis gostiju vodi se u obliku uvezane knjige ili u elektroničkom obliku.

(2) U popis gostiju upisuju se sljedeći podaci:

– redni broj upisa,

– prezime i ime,

– spol,

– država i datum rođenja,

– državljanstvo,

– vrsta i broj isprave o identitetu,

– prebivalište (boravište) i adresa,

– vrsta pružene usluge,

– datum i vrijeme dolaska u objekt,

– datum i vrijeme odlaska iz objekta,

– napomena (po potrebi).

(3) Kada se popis gostiju vodi u obliku uvezane knjige, na prednjoj stranici korica treba biti naziv »Popis gostiju«, a na prvoj unutarnjoj stranici, na kojoj se ne upisuju podaci, treba biti upisano ime i prezime osobe na koju glasi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu odnosno obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Članak 5.

(1) Popis gostiju koji se vodi u obliku uvezane knjige mora se čuvati najmanje dvije godine nakon što je knjiga popunjena.

(2) Kad se popis gostiju vodi elektronički na osobnom računalu, po isteku kalendarske godine potrebno ga je ispisati i/ili pohraniti na odgovarajućem mediju i čuvati najmanje dvije godine.

(3) Po uspostavi eVisitora, popisom gostiju smatra se i popis turista koji se vodi za pojedinu fizičku osobu koja pruža usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (»Narodne novine«, broj 5/2008).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/21

Urbroj: 529-06-15-2

Zagreb, 21. prosinca 2015.

Ministar
Darko Lorencin, v. r.

Share This
Skip to content