Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Pravilnik o malom obalnom ribolovu

Pravilnik o malom obalnom ribolovu – Narodne novine 17/2018

ribarski brod crtež - dekoracija uz Pravilnik o obalnom ribolovu

NN 17/2018 (21.2.2018.), Pravilnik o malom obalnom ribolovu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

360

Na temelju članka 22. stavka 7. i članka 23. stavaka 8. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O MALOM OBALNOM RIBOLOVU

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– namjena, vrsta i količina ribolovnih alata i opreme koja se smije koristiti u malom obalnom ribolovu

– broj sudionika u malom obalnom ribolovu

– postupak revizije i ažuriranja rang-liste sudionika u malom obalnom ribolovu

– sadržaj obrasca, uvjeti i način izdavanja povlastice za mali obalni ribolov (u daljnjem tekstu: povlastica) i

– sadržaj i način vođenja registra povlastica za mali obalni ribolov.

Način obavljanja malog obalnog ribolova, vrste i količine ribolovnih alata

Članak 2.

(1) Prilikom obavljanja malog obalnog ribolova može se koristiti samo plovilo upisano u povlastici.

(2) Povlastica se mora za vrijeme obavljanja malog obalnog ribolova nalaziti na plovilu kojim se obavlja djelatnost malog obalnog ribolova.

(3) Na jedno plovilo može se izdati samo jedna povlastica.

(4) Povlastica se može izdati samo na plovilo koje je upisano u registar ribarske flote Republike Hrvatske i kojemu je dodijeljen CFR broj.

Članak 3.

(1) Mali obalni ribolov smije obavljati samo ovlaštenik kojemu je izdana povlastica.

(2) Kod obavljanja malog obalnog ribolova ovlaštenici povlastica ne smiju združivati plovila, ribolovne alate i opremu.

Članak 4.

(1) U obavljanju malog obalnog ribolova smiju se koristiti sljedeće vrste i količine ribolovnih alata i opreme:

1. Do dvije jednostruke mreže stajaćice veličine oka mrežnog tega od 8 milimetara do 32 milimetra, najmanje visine 4 metra, a najviše 10 metara, ukupne duljine do 200 metara

2. Vrše za lov ribe – ukupno do tri (3) komada

3. Osti sa ili bez uporabe umjetne rasvjete – do dva (2) komada

4. Udičarski ribolovni alati:

– odmet, ukupno do dva (2) komada

– kančenica, ukupno do dva (2) komada

– povlačni povraz ili panula, ukupno do dva (2) komada

– povraz s kukom za lov glavonožaca, ukupno do dva (2) komada

– stajaći parangal, do dva komada s ukupno do stopedeset (150) udica.

5. Naprava (trapula) za lov velikog crva ukupno do dva (2) komada.

(2) U obavljanju malog obalnog ribolova dozvoljeno je ručno sakupljanje školjkaša (bivalvia) i puževa (gastropoda) samo uz ronjenje na dah uz uporabu priručne opreme.

(3) Pod priručnom opremom iz stavka 2. ovog članka podrazumijevaju se sve naprave koje se pokreću snagom ljudskog tijela.

(4) Mreže stajaćice, vrše i stajaći parangali osim na propisan način moraju biti dodatno označeni motkama s crvenom zastavom u obliku istostraničnog trokuta duljine stranice najmanje 30 centimetara, a zastava mora biti najmanje jedan metar iznad površine mora.

(5) Iznimno od stavka 1. točke 1. ovoga članka, u razdoblju od 1. listopada do 30. travnja u ribolovnim zonama C, D, F i G dozvoljeno je korištenje jednostrukih mreža stajaćica namijenjenih za ulov gira (Spicara spp.) veličine oka od 15 do 20 mm, a visine manje od 4 m.

(6) Iznimno od stavka 1. točke 1. ovoga članka, u razdoblju od 1. rujna do 1. ožujka u ribolovnoj zoni F dozvoljeno je korištenje jednostrukih mreža stajaćica namijenjenih za ulov trlja (Mullus spp.) veličine oka od 22 do 32 mm, a visine manje od 4 m.

Članak 5.

(1) Ukupna količina svih vrsta jednostrukih mreža stajaćica koje se nalaze u moru i na plovilu kojim se ribolov obavlja ne smije prelaziti dva komada i ukupno 200 metara.

(2) Kod obavljanja maloga obalnog ribolova jednostrukim mrežama stajaćicama, mreže se smiju postavljati u more najranije dva sata prije zalaska sunca i moraju se dignuti iz mora najkasnije dva sata nakon izlaska sunca.

(3) Iznimno od odredbe iz stavka 2. ovoga članka, u slučajevima više sile (nesreća, nepredviđene vremenske neprilike) mreže mogu ostati u moru i dulje i to dok ne nastanu uvjeti za njihovo vađenje iz mora, o čemu mora biti obaviješten nadležni ribarski inspektor.

(4) Mreže stajaćice u malom obalnom ribolovu dozvoljeno je upotrebljavati samo na doček.

Članak 6.

(1) Umjetna rasvjeta u malom obalnom ribolovu smije se koristiti samo kod ribolova ostima i kod ribolova povrazima s kukom za lov glavonožaca.

(2) U obavljanju malog obalnog ribolova ostima i povrazima s kukom za lov glavonožaca smije se koristiti umjetna rasvjeta po plovilu snage do 40 W za žarulju sa žarnom niti, 30 W za halogenu žarulju i 10 W za LED žarulju, odnosno kod plinskih ferala do 400 kandela.

(3) U obavljanju malog obalnoga ribolova iz stavka 2. ovoga članka zabranjeno je koristiti umjetnu rasvjetu za lov glavonožaca u razdoblju od 1. ožujka do 1. listopada.

(4) Za vrijeme obavljanja malog obalnog ribolova ostima zabranjeno je koristiti plovilo koje se pokreće uz pomoć porivnog stroja te plovila s ugrađenim staklom na dnu plovila ili druge naprave pomoću kojih je moguće gledati pod morem.

Broj sudionika u malom obalnom ribolovu

Članak 7.

(1) Maksimalan broj sudionika u malom obalnom ribolovu kojima je izdana povlastica na temelju važećeg odobrenja za mali ribolov može biti 3.500 u kalendarskoj godini.

(2) Pravo na izdavanje povlastice za mali obalni ribolov ostvaruju podnositelji zahtjeva za mali obalni ribolov sa najvećim brojem ostvarenih bodova prema kriterijima na temelju zakonskih propisa koji su važili do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika i dokumentacije koju su podnijeli do 6. ožujka 2015. godine.

(3) Broj sudionika u malom obalnom ribolovu prilikom revidiranja rang-liste umanjuje se za broj sudionika kojima je izdana povlastica na temelju Pravilnika o malom obalnom ribolovu (»Narodne novine« br. 29/14.).

(4) Broj sudionika u malom obalnom ribolovu može biti veći za broj sudionika koji imaju pravo na izdavanje povlastice kao umirovljeni ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov na moru ili povlastica za uzgoj riba i drugih morskih organizama.

Revizija rang-liste sudionika u malom obalnom ribolovu

Članak 8.

(1) Ažuriranje rang-liste sudionika vrši se periodično, a najmanje jednom godišnje na način da pravo na sudjelovanje u malom obalnom ribolovu u sljedećoj godini ostvaruje onoliki broj podnositelja zahtjeva koliko ima upražnjenih mjesta.

(2) Upražnjenim mjestima na rang-listi sudionika u malom obalnom ribolovu smatraju se:

– mjesta ovlaštenika povlastice za mali obalni ribolov koji su ostvarili pravo na obavljanje malog obalnog ribolova ali im je povlastica ukinuta na temelju njihovog zahtjeva sukladno članku 23. stavku 7. Zakona o morskom ribarstvu.

– mjesta ovlaštenika povlastice za mali obalni ribolov koji su ostvarili pravo na obavljanje malog obalnog ribolova, a preminuli su tijekom godine

– mjesta ovlaštenika povlastice za mali obalni ribolov koji su ostvarili pravo na obavljanje malog obalnog ribolova, ali je povlastica prestala važiti zbog naknadnog utvrđivanja da je ista izdana na temelju netočnih podataka.

(3) Upražnjena mjesta raspoređuju se po županijama u omjeru koji odgovara zastupljenosti broja podnositelja iz pojedine županije u ukupnom broju podnositelja zahtjeva koji do ažuriranja rang-liste nisu ostvarili pravo na mali obalni ribolov.

(4) Pravo prvenstva za ostvarivanje prava na mali obalni ribolov iz pojedine županije imaju oni podnositelji zahtjeva sa najvećim brojem bodova.

(5) Ako više podnositelja zahtjeva iz pojedine županije ostvaruje jednak broj bodova, prednost imaju osobe s prebivalištem na otocima I. skupine, II. skupine, te priobalja, a ako taj kriterij nije primjenjiv, prednost ima starija osoba prema datumu rođenja.

(6) Nakon izvršene revizije, Ministarstvo objavljuje ažuriranu rang-listu sudionika u malom obalnom ribolovu. Novim sudionicima će se izdati rješenja o izdavanju povlastice i obrazac povlastice.

Izgled povlastice

Članak 9.

(1) Obrazac povlastice je formata A5, dvostran.

(2) Na prednjoj stranici povlastice od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:

– grb Republike Hrvatske

– naziv ministarstva

– naziv obrasca povlastice

– podaci o ovlašteniku povlastice: ime i prezime, adresa i osobni identifikacijski broj (OIB)

– podaci o plovilu za koje se izdaje povlastica: CFR, luka upisa plovila, ime broda ili registarska oznaka brodice, vanjska oznaka plovila, vlasnik plovila, adresa vlasnika, veličina plovila u GT, duljina plovila u metrima, snaga porivnog stroja plovila u kilovatima (kW) i

– serijski broj obrasca.

(3) Na stražnjoj stranici povlastice od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:

– podaci o vrstama ribolovnih alata te o ribolovnim podzonama u kojima ovlaštenik povlastice smije obavljati ribolov

– naziv ispostave ministarstva koja je izdala povlasticu, klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj, datum izdavanja rješenja i potpis ovlaštene službene osobe.

(4) Povlastica se ispunjava elektronički i ispisuje se računalnim ispisom, a ispunjeni obrazac se plastificira.

(5) Obrazac povlastice je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 1.).

Registar povlastica

Članak 10.

(1) Registar povlastica vodi ministarstvo u elektroničkom obliku u informacijskom sustavu ribarstva pod nazivom »Registar povlastica za mali obalni ribolov« (u daljnjem tekstu: Registar povlastica).

(2) Ispostava ministarstva po službenoj dužnosti upisuje u Registar povlastica sljedeće podatke:

1. naziv ispostave ministarstva koja je izdala povlasticu, klasifikacijsku oznaku, urudžbenu oznaku, mjesto i datum te serijski broj povlastice

2. podatke o plovilu za koje je izdana povlastica, odnosno promjenu plovila

3. podatke o ovlašteniku povlastice

4. vrste ribolovnih alata i opreme

5. ribolovne podzone odnosno promjene ribolovnih podzona u kojima se smije obavljati mali obalni ribolov

6. datum i razlog zbog kojeg je povlastica ukinuta ili poništena

7. naznaku da je doneseno rješenje o ukidanju povlastice, odnosno o poništenju povlastice

8. datum kada je tužba na rješenje o ukidanju ili poništenju povlastice dostavljena na rješavanje Upravnom sudu

9. odluka Upravnog suda o tužbi izjavljenoj protiv rješenja o ukidanju ili poništenju povlastice te datum odluke Upravnog suda i

10. napomene.

Članak 11.

Ako način na koji se smije obavljati mali obalni ribolov i/ili način na koji se smiju koristiti ribolovni alati i oprema u malom obalnom ribolovu nije propisan ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe Zakona o morskom ribarstvu i propisa donesenih na temelju njega koji se odnose na način uporabe i namjenu ribolovnih alata i opreme koji se smiju koristiti kod obavljanja gospodarskog ribolova na moru.

Promjene u povlastici – zamjena plovila na koje je izdana povlastica, zamjena porivnog stroja u plovilu, promjena bruto tonaže (GT)

Članak 12.

(1) Zamjena plovila na koje je izdana povlastica dozvoljena je isključivo ako je novo plovilo istog vlasnika iste ili manje bruto tonaže u GT i iste ili manje snage porivnog stroja u kW.

(2) Zamjena plovila sukladno stavku 1. ovog članka izvršit će se ukidanjem povlastice u koju je upisano staro plovilo i izdavanjem povlastice u koju će se upisati novo plovilo s pravima na iste ribolovne alate i ribolovne podzone iz ukinute povlastice.

(3) Upis novoga porivnog stroja plovila u povlasticu radi zamjene porivnog stroja, odobrit će se isključivo ako je novi porivni stroj iste ili manje snage od porivnog stroja koji se zamjenjuje.

(4) Upis promjene veličine plovila u GT u povlasticu odobrit će se isključivo ako se radi o smanjenju GT-a.

(5) Iznimno od stavka 1. ovog članka dozvoljena je zamjena plovila većim plovilom ako je bruto tonaža većeg plovila u GT iznosi maksimalno 1.

Završne odredbe

Članak 13.

(1) Veličina oka mrežnog tega kod mreža stajaćica mjeri se sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 517/2008.

(2) Ako se utvrdi da je veličina oka mrežnog tega mreže stajaćice veća od 16 milimetara primjenjuju se odredbe stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka.

(3) Uzlovni mrežni teg mjeri se u mokrom stanju od sredine jednog uzla do sredine drugog uzla dužinom ispružene stranice oka mrežnog tega.

(4) Bezuzlovni mrežni teg mjeri se u mokrom stanju dužinom ispružene stranice oka između sredina dviju spojnica oka mrežnog tega.

(5) Prilikom mjerenja iz stavka 3. ili 4. ovoga članka mora se izmjeriti veličina najmanje deset stranica oka mrežnog tega (udaljenost između 11 čvorova) i na temelju tih mjerenja odrediti srednju vrijednost veličine oka mrežnog tega.

(6) Grafički prikaz načina mjerenja oka uzlovnog i bezuzlovnog mrežnog tega pletenog od konca tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio (Prilog 2.).

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o malom obalnom ribolovu (»Narodne novine«, br. 8/15., 15/15., 19/15., 78/15., 107/15. i 15/17.).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/35

Urbroj: 525-13/1282-18-1

Zagreb, 5. veljače 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

Share This
Skip to content