Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Odluka o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu

Odluka o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj​ – Narodne novine 125/2019

NN 125/2019 (20.12.2019.), Odluka o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2500

Na temelju članka 1. stavka 2. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi sa Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (»Narodne novine«, broj 55/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. prosinca 2019. godine donijela

ODLUKU

O UVOĐENJU MJERE ZA POTICANJE POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU U REPUBLICI HRVATSKOJ

I.

Ovom Odlukom uvodi se gospodarska mjera za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Mjera).

Mjera svojim rješenjima treba ispuniti i stvoriti uvjete za postizanje sljedećih ciljeva:

1. poticanje domaće ugostiteljsko-turističke potrošnje

2. povećanje udjela domaćih turista u korištenju ugostiteljskih i turističkih usluga

3. povećanje popunjenosti smještajnih i drugih ugostiteljsko- -turističkih kapaciteta

4. smanjenje izražene sezonalnosti hrvatskog turizma

5. povećanje primitaka radnika po osnovi radnog odnosa.

II.

Mjera iz točke I. ove Odluke ostvaruje se kroz naknadu za podmirivanje troškova ugostiteljskih i turističkih usluga namijenjenih odmoru, koje poslodavac može isplatiti svojim radnicima sukladno propisima o oporezivanju dohotka.

III.

Naknada iz točke II. ove Odluke može se koristiti isključivo za plaćanje ugostiteljskih i turističkih usluga koje pružaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete za pružanje tih usluga u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje ugostiteljska djelatnosti i pružanje turističkih usluga.

IV.

Na temelju ove Odluke pravo na isplatu naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih i turističkih usluga namijenjenih odmoru imaju sljedeće fizičke osobe zaposlene u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Korisnici):

– radnici koji u radnom odnosu obavljaju određene poslove za poslodavca temeljem zaključenog ugovora o radu na određeno ili neodređeno vrijeme, sukladno posebnom propisu kojim se uređuju radni odnosi

– obrtnici koji obavljaju djelatnost registriranu sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje obrta

– djelatnici slobodnih zanimanja koji su po toj osnovi obvezno osigurani prema propisima kojima se uređuju obvezna osiguranja, a kojima su to osnovne djelatnosti i koji su po toj osnovi upisani u registar obveznika poreza na dohodak ili obveznika poreza na dobit

– poljoprivrednici koji obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva.

V.

Isplatiteljem naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih i turističkih usluga namijenjenih odmoru radnika smatra se svaki poslodavac u Republici Hrvatskoj koji svom radniku, te svaki obrtnik i samozaposlena osoba koja sebi, kao Korisniku, uplati sredstva po osnovi naknade iz točke II. ove Odluke (u daljnjem tekstu: Poslodavac).

VI.

Platnim instrumentom, u smislu ove Odluke, smatra se platežna kartica, komercijalnog naziva »Hrvatska turistička kartica«, koja Korisniku omogućava plaćanje roba i/ili usluga preko prodajnog mjesta poslovnih subjekata koji mogu prihvatiti karticu kao Platni instrument za bezgotovinsko plaćanje robe i/ili usluga, a u skladu s ovom Odlukom.

Platni instrument je isključivo namijenjen za plaćanje usluga određenih točkom VII. ove Odluke i nije namijenjen za podizanje gotovog novca.

Platni instrument izdaje poslovna banka na ime Korisnika s rokom valjanosti od minimalno četiri godine, a transakcije koje se njime obavljaju autorizirat će se tajnim brojem ili PIN brojem u svrhu autentifikacije Korisnika, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje platni promet.

Poslovna banka iz stavka 3. ove točke (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) je banka koja je odabrana za provedbu Mjere temeljem otvorenog javnog poziva za pristupanje provedbi Mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

U Javnom pozivu iz stavka 4. ove točke odredit će se obveze, kriteriji, tehnički i drugi uvjeti koje Izdavatelj mora ispuniti u svrhu pristupanja provedbi Mjere.

Ministarstvo turizma će Javni poziv iz stavka 4. ove točke izraditi u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke i objaviti ga na svojim mrežnim stranicama.

U svrhu provedbe Mjere Ministarstvo turizma sklopit će sporazum s Izdavateljem.

VII.

Poslovni subjekti koji mogu prihvatiti Platni instrument za bezgotovinsko plaćanje robe i/ili usluga, su sve pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete i registrirani su za pružanje usluga u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje ugostiteljska djelatnost i pružanje usluga u turizmu (u daljnjem tekstu: Pružatelji usluga).

Uz uvjet iz stavka 1. ove točke Pružatelji usluga mogu prihvatiti i autorizirati iniciranu transakciju Platnim instrumentom samo ako je elektronički uređaj na prodajnom mjestu namijenjen izvršenju platnih transakcija plaćanja robe i/ili usluga prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07 i 72/07 – ispravak) u razredima:

55 Smještaj

56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića.

VIII.

Obrazac Platnog instrumenta izradit će pravna osoba u vlasništvu Republike Hrvatske: AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o., Zagreb, Savska cesta 31 (u daljnjem tekstu: AKD).

S ciljem praćenja provedbe Mjere i korištenja Platnog instrumenta za potrebe Ministarstva turizma, AKD će uspostaviti i održavati izvještajni sustav, što uključuje prihvat povratnih podataka od Izdavatelja i Pružatelja usluga.

U svrhu provedbe poslova iz stavaka 1. i 2. ove točke Ministarstvo turizma sklopit će sporazum s AKD-om.

IX.

Izgled, sadržaj i oblik obrasca Platnog instrumenta određen je u Prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

X.

Ministarstvo turizma u suradnji s Izdavateljem, Ministarstvom financija – Poreznom upravom i AKD-om prati provođenje Mjere, izdavanje Platnog instrumenta i namjensko korištenje sredstava.

XI.

Zadužuje se Ministarstvo turizma da na svojim mrežnim stranicama objavi sve informacije u vezi s provedbom ove Odluke.

XII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/514
Urbroj: 50301-27/20-19-2
Zagreb, 18. prosinca 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

Hrvatska turisticka kartica
Share This
Skip to content